آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 بلغارستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 31,746,620 74,008,349,362 Rls. 9,344,488 $
2 1382 بلغارستان 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 247,715 17,090,734,608 Rls. 2,157,919 $
3 1382 بلغارستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 470,525 5,035,177,077 Rls. 635,753 $
4 1382 بلغارستان 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 290,044 4,880,890,765 Rls. 616,275 $
5 1382 بلغارستان 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 1,471,190 4,627,331,283 Rls. 584,259 $
6 1382 بلغارستان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 55,436 3,665,193,861 Rls. 462,777 $
7 1382 بلغارستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 131,930 2,066,337,764 Rls. 260,901 $
8 1382 بلغارستان 846721 مته ازهرنوع توام شده باموتورالكتريكي 31,113 1,858,497,877 Rls. 234,660 $
9 1382 بلغارستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 106,770 1,214,422,215 Rls. 153,336 $
10 1382 بلغارستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 12,615 1,193,838,640 Rls. 150,738 $
11 1382 بلغارستان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 16,620 1,159,863,222 Rls. 146,448 $
12 1382 بلغارستان 846729 ابزارهابراي كاركردن دردست )باستثناي مته واره (باموتورالكتريكي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 20,091 1,144,253,001 Rls. 144,476 $
13 1382 بلغارستان 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 76,022 1,037,881,777 Rls. 131,046 $
14 1382 بلغارستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 30,882 958,590,187 Rls. 121,034 $
15 1382 بلغارستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 2,156 924,043,950 Rls. 116,672 $
16 1382 بلغارستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 47,360 918,134,640 Rls. 115,926 $
17 1382 بلغارستان 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 1,200 861,389,000 Rls. 108,761 $
18 1382 بلغارستان 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,000 845,982,240 Rls. 106,816 $
19 1382 بلغارستان 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 107,205 792,889,689 Rls. 100,113 $
20 1382 بلغارستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 86,470 754,261,946 Rls. 95,235 $
21 1382 بلغارستان 721699 --پروفيل از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 44,384 646,025,323 Rls. 81,568 $
22 1382 بلغارستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 61,550 627,175,299 Rls. 79,188 $
23 1382 بلغارستان 722870 -پروفيل ازفولادممزوج , 139,985 600,143,320 Rls. 75,776 $
24 1382 بلغارستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 2,861 577,292,582 Rls. 72,890 $
25 1382 بلغارستان 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 7,490 479,290,566 Rls. 60,516 $
26 1382 بلغارستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 42,700 471,901,512 Rls. 59,585 $
27 1382 بلغارستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 41,000 454,020,651 Rls. 57,326 $
28 1382 بلغارستان 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 6,067 447,771,883 Rls. 56,537 $
29 1382 بلغارستان 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 13,000 384,962,646 Rls. 48,606 $
30 1382 بلغارستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 33,410 349,077,169 Rls. 44,075 $
31 1382 بلغارستان 401169 لاستيك روئي چرخ -بادي -نوازكائوچوباسطح تماس باجاده به شكل استخوان شاه ماهي غيرمذكوردرجاي ديگر 17,000 342,551,371 Rls. 43,252 $
32 1382 بلغارستان 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 7,564 315,361,502 Rls. 39,818 $
33 1382 بلغارستان 950611 --اسكي روي برف 2,893 300,733,028 Rls. 37,971 $
34 1382 بلغارستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 40,880 295,225,796 Rls. 37,275 $
35 1382 بلغارستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 31,000 290,938,047 Rls. 36,735 $
36 1382 بلغارستان 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 20,900 284,812,922 Rls. 35,961 $
37 1382 بلغارستان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,860 278,457,468 Rls. 35,159 $
38 1382 بلغارستان 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 358 252,400,000 Rls. 31,868 $
39 1382 بلغارستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 26,500 243,376,483 Rls. 30,729 $
40 1382 بلغارستان 401163 لاستيك روئي چرخ -بادي -نوازكائوچو)ماشين هاو(000باطرقه قطربيش از61سانتي متربه شكل استخوان شاه ماهي 5,538 236,446,111 Rls. 29,854 $
41 1382 بلغارستان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,500 227,843,383 Rls. 28,768 $
42 1382 بلغارستان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 17,000 217,424,398 Rls. 27,453 $
43 1382 بلغارستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 6,600 206,874,276 Rls. 26,120 $
44 1382 بلغارستان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 7,000 194,957,104 Rls. 24,616 $
45 1382 بلغارستان 170230 -گلوكز وشربت گلوكز داراي كمتر از 20 درصد فروكتوز 61,200 164,595,934 Rls. 20,782 $
46 1382 بلغارستان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 12,458 127,776,563 Rls. 16,134 $
47 1382 بلغارستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 5,450 121,533,386 Rls. 15,345 $
48 1382 بلغارستان 852320 - ديسك مغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 1,700 120,378,160 Rls. 15,199 $
49 1382 بلغارستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,000 116,179,257 Rls. 14,669 $
50 1382 بلغارستان 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,390 101,273,010 Rls. 12,787 $
51 1382 بلغارستان 010110 اسب -الاغ -قاطر-استرزنده -مولدنژادخالص 3,150 90,160,592 Rls. 11,384 $
52 1382 بلغارستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 9,000 85,867,190 Rls. 10,842 $
53 1382 بلغارستان 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي اتوماتيك ) 8,600 84,743,920 Rls. 10,700 $
54 1382 بلغارستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 590 79,781,374 Rls. 10,073 $
55 1382 بلغارستان 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 9,000 50,053,449 Rls. 6,320 $
56 1382 بلغارستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 1,370 46,605,761 Rls. 5,885 $
57 1382 بلغارستان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 773 45,665,997 Rls. 5,765 $
58 1382 بلغارستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 4,200 44,774,843 Rls. 5,653 $
59 1382 بلغارستان 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 15 42,325,112 Rls. 5,344 $
60 1382 بلغارستان 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 291 41,233,500 Rls. 5,206 $
61 1382 بلغارستان 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 35 39,895,840 Rls. 5,037 $
62 1382 بلغارستان 621120 -لباس اسكي بصورت دست , 540 37,343,048 Rls. 4,715 $
63 1382 بلغارستان 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 20,000 34,329,584 Rls. 4,335 $
64 1382 بلغارستان 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 489 31,196,710 Rls. 3,939 $
65 1382 بلغارستان 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 144 27,116,022 Rls. 3,424 $
66 1382 بلغارستان 010190 اسب -الاغ -قاطر-استرزنده غيرازموادمولدنژادخالص 950 25,671,990 Rls. 3,241 $
67 1382 بلغارستان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 65 22,101,214 Rls. 2,791 $
68 1382 بلغارستان 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 350 22,049,285 Rls. 2,784 $
69 1382 بلغارستان 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 1,950 20,549,410 Rls. 2,595 $
70 1382 بلغارستان 871610 -تريلرهاونيمه تريلرهاازنو ع كارواني , براي سكونت يا اردوزني 1,360 15,734,898 Rls. 1,987 $
71 1382 بلغارستان 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 15 15,709,504 Rls. 1,984 $
72 1382 بلغارستان 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 10 15,680,501 Rls. 1,980 $
73 1382 بلغارستان 401130 - تايربادي نو ازكائوچو براي هواپيما 206 15,250,023 Rls. 1,926 $
74 1382 بلغارستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,500 13,535,715 Rls. 1,709 $
75 1382 بلغارستان 854520 -- جاروبك هاي زغالي 21 13,452,697 Rls. 1,699 $
76 1382 بلغارستان 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 100 9,995,654 Rls. 1,262 $
77 1382 بلغارستان 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 111 9,696,321 Rls. 1,224 $
78 1382 بلغارستان 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 86 8,200,000 Rls. 1,035 $
79 1382 بلغارستان 401290 -لاستيك روئي توپريانيمه توپر,روك قابل تعويض لاستيك و نوار دوررينگ ازكائوچو 483 7,939,367 Rls. 1,002 $
80 1382 بلغارستان 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 210 7,125,743 Rls. 900 $
81 1382 بلغارستان 841382 --بالابرهاي آبگونها 900 6,610,783 Rls. 835 $
82 1382 بلغارستان 850780 - انباره هاي برقي (غيرازانوا ع سرب اسيد, نيكل -كادميم ,نيكل - آهن ) 1,000 5,666,063 Rls. 715 $
83 1382 بلغارستان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 50 3,149,898 Rls. 398 $
84 1382 بلغارستان 401219 لاستيك روئي چرخ -بادي -روكش شده )به جز401211لغايت (401213غيرمذكوردرجاي ديگر 300 2,207,893 Rls. 279 $
مجموع کل
135,536,282,153 ريال
مجموع کل
17,113,163 دلار
[1]