آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 بحرين 040510 - كره 11,635,500 146,489,578,293 Rls. 18,496,162 $
2 1382 بحرين 260112 --سنگ هاي (كلوخه هاي ) آهن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي آن 296,277,069 135,231,760,781 Rls. 17,074,717 $
3 1382 بحرين 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 3,351,803 47,475,643,959 Rls. 5,994,398 $
4 1382 بحرين 271312 --كك نفت تكليس شده 25,083,971 33,949,889,527 Rls. 4,286,602 $
5 1382 بحرين 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 643,475 9,501,709,507 Rls. 1,199,711 $
6 1382 بحرين 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 459,790 9,189,132,306 Rls. 1,160,243 $
7 1382 بحرين 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 397,714 5,470,114,758 Rls. 690,671 $
8 1382 بحرين 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 5,664 3,288,063,875 Rls. 415,159 $
9 1382 بحرين 844120 -ماشين هابراي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوائي 3,700 2,033,999,970 Rls. 256,818 $
10 1382 بحرين 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 24,270 1,968,575,531 Rls. 248,558 $
11 1382 بحرين 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 171 1,841,038,515 Rls. 232,455 $
12 1382 بحرين 790120 - آلياژهاي روي 153,901 1,570,846,515 Rls. 198,339 $
13 1382 بحرين 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 247,500 1,448,629,110 Rls. 182,908 $
14 1382 بحرين 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 149,722 843,016,815 Rls. 106,442 $
15 1382 بحرين 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم ,غيرممزوج ,به ضخامت بي از2/0mm, 34,607 708,404,000 Rls. 89,445 $
16 1382 بحرين 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8 630,344,751 Rls. 79,589 $
17 1382 بحرين 761691 --تور,شبكه ,پرچين ,ازمفتول آلومينيوم , 28,000 620,322,249 Rls. 78,323 $
18 1382 بحرين 040221 --شيروخامه شيربه شكل جامدكه ميزان موادچرب آن بي از 5/1درصدباشد,شيرين نشده 32,000 445,831,680 Rls. 56,292 $
19 1382 بحرين 760529 --مفتول از آلومينيوم ممزوج ,باحداكثربعدسطح مقطععرضي 7ميليمترياكمتر, 25,002 426,964,614 Rls. 53,909 $
20 1382 بحرين 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 89 422,429,595 Rls. 53,337 $
21 1382 بحرين 350400 پپتون هاوسايرموادپروتئيني ومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده 12,600 409,959,264 Rls. 51,763 $
22 1382 بحرين 040490 محصولات متشكل ازاجزاءطبيعي تشكيل دهنده شيرحتي اگربه آن قنداضافه غيرمذكوريامشمول درجاي ديگر 104,000 408,884,222 Rls. 51,627 $
23 1382 بحرين 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 2,000 342,963,676 Rls. 43,303 $
24 1382 بحرين 760521 --مفتول از آلومينيوم ,ممزوج ,باحداكثربعدسطح مقطععرضي بي از7ميليمتر, 19,908 325,175,986 Rls. 41,058 $
25 1382 بحرين 760310 -پودرباساختارغيرلايه اي از آلومينيوم , 20,000 302,026,663 Rls. 38,135 $
26 1382 بحرين 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 17 301,162,348 Rls. 38,026 $
27 1382 بحرين 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 610 299,203,500 Rls. 37,778 $
28 1382 بحرين 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 294 264,788,935 Rls. 33,433 $
29 1382 بحرين 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 53 250,401,077 Rls. 31,616 $
30 1382 بحرين 392091 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي وينيل بوتيرال ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 1,700 201,296,490 Rls. 25,416 $
31 1382 بحرين 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 38 162,041,310 Rls. 20,460 $
32 1382 بحرين 760519 --مفتول از آلومييوم ,غيرممزوج باحداكثربعدسطح مقطععرضي 7ميليمترياكمتر, 10,000 162,024,917 Rls. 20,458 $
33 1382 بحرين 220210 - آب (همچنين ابهاي معدني وابهاي گازدارشده ),كه به آن قند,شيرين كننده ,,,افزوده شده باشد 46,007 115,466,205 Rls. 14,579 $
34 1382 بحرين 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,400 86,487,490 Rls. 10,920 $
35 1382 بحرين 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105ميليمتربيشترنباشد 429 79,967,102 Rls. 10,097 $
36 1382 بحرين 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 70 79,016,034 Rls. 9,977 $
37 1382 بحرين 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 2,469 75,037,620 Rls. 9,474 $
38 1382 بحرين 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 428 53,136,029 Rls. 6,709 $
39 1382 بحرين 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 7 31,214,314 Rls. 3,941 $
40 1382 بحرين 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 38 25,279,948 Rls. 3,192 $
41 1382 بحرين 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 180 24,700,000 Rls. 3,119 $
42 1382 بحرين 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 77 19,440,167 Rls. 2,455 $
43 1382 بحرين 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 10 17,188,715 Rls. 2,170 $
44 1382 بحرين 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 25 15,034,538 Rls. 1,898 $
45 1382 بحرين 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري يابراي پنجره باتجهيزات توام شده دريك محفظه 1,050 12,427,794 Rls. 1,569 $
46 1382 بحرين 846890 -سايراجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري 110 10,229,902 Rls. 1,292 $
47 1382 بحرين 850780 - انباره هاي برقي (غيرازانوا ع سرب اسيد, نيكل -كادميم ,نيكل - آهن ) 20 7,745,003 Rls. 978 $
48 1382 بحرين 280410 -هيدروژن 52 6,485,642 Rls. 819 $
49 1382 بحرين 841451 --بادزنهاي روميزي ,زميني ,ديواري ,براي پنجره ,سقفي ,توام باموتوربرقي بقدرت حداكثر125وات 3 5,564,993 Rls. 703 $
50 1382 بحرين 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 36 5,131,862 Rls. 648 $
51 1382 بحرين 820231 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست بروگردبر)داراي قسمت عامل ازفولاد, 200 4,891,603 Rls. 618 $
52 1382 بحرين 847310 -اجزاءقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 8469, 10 3,355,733 Rls. 424 $
53 1382 بحرين 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 600 2,455,500 Rls. 310 $
54 1382 بحرين 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 5 2,351,474 Rls. 297 $
55 1382 بحرين 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10 1,539,787 Rls. 194 $
56 1382 بحرين 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 10 100,421 Rls. 13 $
مجموع کل
407,670,472,614 ريال
مجموع کل
51,473,546 دلار
[1]