آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 ايتاليا 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 5,805,049 883,754,882,074 Rls. 111,585,218 $
2 1382 ايتاليا 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 11,957,218 764,153,216,548 Rls. 96,483,992 $
3 1382 ايتاليا 845410 -كنورترازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 1,641,226 339,612,622,354 Rls. 42,880,381 $
4 1382 ايتاليا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,424,774 322,583,123,622 Rls. 40,730,189 $
5 1382 ايتاليا 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,955,998 279,007,144,487 Rls. 35,228,172 $
6 1382 ايتاليا 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 3,228,134 249,377,962,751 Rls. 31,487,119 $
7 1382 ايتاليا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,462,622 232,140,252,041 Rls. 29,310,649 $
8 1382 ايتاليا 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 1,547,798 196,906,877,798 Rls. 24,861,979 $
9 1382 ايتاليا 846420 -ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن ,براي كارروي سنگ ,سراميك وغيره 1,502,693 181,380,060,831 Rls. 22,901,522 $
10 1382 ايتاليا 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 554,098 158,703,852,100 Rls. 20,038,365 $
11 1382 ايتاليا 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 3,761,008 141,901,430,199 Rls. 17,916,847 $
12 1382 ايتاليا 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 382,484 140,008,414,179 Rls. 17,677,831 $
13 1382 ايتاليا 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 1,114,496 137,043,754,568 Rls. 17,303,501 $
14 1382 ايتاليا 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 1,753,777 130,095,564,830 Rls. 16,426,207 $
15 1382 ايتاليا 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 107,051 128,540,067,126 Rls. 16,229,806 $
16 1382 ايتاليا 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 2,951,018 124,385,551,362 Rls. 15,705,246 $
17 1382 ايتاليا 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,, 530,928 123,532,298,310 Rls. 15,597,511 $
18 1382 ايتاليا 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 1,085,268 118,145,555,227 Rls. 14,917,368 $
19 1382 ايتاليا 847810 -ماشين آلات براي آماده كردن وتغييرشكل دادن توتون وتنباكوغيرمذكوردرجاي ديگراين فصل 122,600 110,032,769,860 Rls. 13,893,026 $
20 1382 ايتاليا 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 295,458 106,068,966,120 Rls. 13,392,545 $
21 1382 ايتاليا 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 145,784 104,326,843,768 Rls. 13,172,583 $
22 1382 ايتاليا 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 3,142,644 101,206,501,528 Rls. 12,778,602 $
23 1382 ايتاليا 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 828,765 100,181,938,307 Rls. 12,649,229 $
24 1382 ايتاليا 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيواني , 468,567 96,930,513,886 Rls. 12,238,704 $
25 1382 ايتاليا 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 800,087 96,181,663,437 Rls. 12,144,148 $
26 1382 ايتاليا 271019 نفت وروغن هاي حاصل ازموادمعدني قيري )غيرخام (وفرآورده هايي كه درجاي ديگرمذكورنباشدغيرازشماره 271011 31,556,673 93,513,074,475 Rls. 11,807,206 $
27 1382 ايتاليا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 9,529,976 90,199,335,562 Rls. 11,388,805 $
28 1382 ايتاليا 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 500,993 86,974,365,672 Rls. 10,981,611 $
29 1382 ايتاليا 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 932,509 82,672,838,017 Rls. 10,438,490 $
30 1382 ايتاليا 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,583,069 82,413,571,175 Rls. 10,405,755 $
31 1382 ايتاليا 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 1,628,098 81,811,841,791 Rls. 10,329,773 $
32 1382 ايتاليا 292910 -ايزوسيانات ها 4,665,728 81,743,785,927 Rls. 10,321,176 $
33 1382 ايتاليا 845090 -اجزاءوقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي ياغيرخانگي 2,650,250 79,973,347,126 Rls. 10,097,645 $
34 1382 ايتاليا 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 1,405,994 79,416,683,303 Rls. 10,027,359 $
35 1382 ايتاليا 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 1,558,417 79,123,777,895 Rls. 9,990,372 $
36 1382 ايتاليا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 1,423,912 78,758,828,528 Rls. 9,944,296 $
37 1382 ايتاليا 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 390,040 78,028,614,868 Rls. 9,852,098 $
38 1382 ايتاليا 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 13,319,000 73,601,803,793 Rls. 9,293,160 $
39 1382 ايتاليا 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 637,622 70,001,743,728 Rls. 8,838,604 $
40 1382 ايتاليا 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 3,520,049 66,575,766,282 Rls. 8,406,034 $
41 1382 ايتاليا 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 447,524 66,386,036,638 Rls. 8,382,081 $
42 1382 ايتاليا 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 1,530,738 66,231,408,844 Rls. 8,362,549 $
43 1382 ايتاليا 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 355,876 61,847,712,754 Rls. 7,809,053 $
44 1382 ايتاليا 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق ,بانحوه عمل خاص , 300,126 60,524,572,031 Rls. 7,641,991 $
45 1382 ايتاليا 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,075,020 60,152,124,975 Rls. 7,594,965 $
46 1382 ايتاليا 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 411,220 58,092,511,395 Rls. 7,334,912 $
47 1382 ايتاليا 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 6,290,250 51,474,406,593 Rls. 6,499,294 $
48 1382 ايتاليا 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 207,155 50,770,942,670 Rls. 6,410,471 $
49 1382 ايتاليا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 231,920 50,127,177,701 Rls. 6,329,193 $
50 1382 ايتاليا 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي 3,878,522 49,320,762,614 Rls. 6,227,368 $
51 1382 ايتاليا 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 120,515 49,206,196,805 Rls. 6,212,904 $
52 1382 ايتاليا 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 2,883,031 47,836,330,002 Rls. 6,039,943 $
53 1382 ايتاليا 970190 -كولاژوپلاكهاي تزئيني همانند, 1,335 47,779,594,760 Rls. 6,032,777 $
54 1382 ايتاليا 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 1,152,197 47,068,542,940 Rls. 5,942,997 $
55 1382 ايتاليا 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 167,973 46,942,833,661 Rls. 5,927,123 $
56 1382 ايتاليا 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 680,954 46,337,324,798 Rls. 5,850,674 $
57 1382 ايتاليا 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 995,742 45,845,052,039 Rls. 5,788,517 $
58 1382 ايتاليا 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 1,867,630 45,135,027,505 Rls. 5,698,869 $
59 1382 ايتاليا 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 2,609,425 44,527,718,703 Rls. 5,622,188 $
60 1382 ايتاليا 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلتك ها) 366,864 43,024,236,906 Rls. 5,432,352 $
61 1382 ايتاليا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 38,157 42,909,975,421 Rls. 5,417,927 $
62 1382 ايتاليا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 329,824 42,765,186,059 Rls. 5,399,647 $
63 1382 ايتاليا 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 224,348 42,259,445,068 Rls. 5,335,790 $
64 1382 ايتاليا 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 1,413,170 41,787,118,371 Rls. 5,276,149 $
65 1382 ايتاليا 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 982,039 41,191,961,993 Rls. 5,201,006 $
66 1382 ايتاليا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 45,489 41,170,220,586 Rls. 5,198,260 $
67 1382 ايتاليا 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 700,046 41,111,529,547 Rls. 5,190,850 $
68 1382 ايتاليا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 92,685 40,920,451,348 Rls. 5,166,724 $
69 1382 ايتاليا 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 604,951 40,181,725,812 Rls. 5,073,452 $
70 1382 ايتاليا 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 388,532 40,080,022,575 Rls. 5,060,609 $
71 1382 ايتاليا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 592,623 39,734,762,604 Rls. 5,017,015 $
72 1382 ايتاليا 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 151,085 39,236,268,466 Rls. 4,954,075 $
73 1382 ايتاليا 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 275,347 38,970,616,923 Rls. 4,920,532 $
74 1382 ايتاليا 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 676,441 38,593,906,829 Rls. 4,872,967 $
75 1382 ايتاليا 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حداكثر10كيلوگرم 2,215,903 37,636,602,206 Rls. 4,752,098 $
76 1382 ايتاليا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 64,457 37,304,047,076 Rls. 4,710,107 $
77 1382 ايتاليا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 55,137 36,560,871,821 Rls. 4,616,274 $
78 1382 ايتاليا 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 31,335 36,189,494,094 Rls. 4,569,381 $
79 1382 ايتاليا 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 1,343,471 35,656,620,507 Rls. 4,502,098 $
80 1382 ايتاليا 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 168,157 35,485,339,938 Rls. 4,480,472 $
81 1382 ايتاليا 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 865,774 35,157,578,150 Rls. 4,439,088 $
82 1382 ايتاليا 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 276,795 34,808,418,205 Rls. 4,395,002 $
83 1382 ايتاليا 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 277,745 34,572,858,927 Rls. 4,365,260 $
84 1382 ايتاليا 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 2,300,191 34,285,464,621 Rls. 4,328,971 $
85 1382 ايتاليا 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 142,627 33,551,538,822 Rls. 4,236,306 $
86 1382 ايتاليا 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 395,442 33,517,523,093 Rls. 4,232,012 $
87 1382 ايتاليا 847150 -ماشين داده پردازي عددي داراي يك يادونو ع ازواحدهاي حافظه ,واحدهاي ورود,واحدهاي خروج 6,109 33,232,972,919 Rls. 4,196,083 $
88 1382 ايتاليا 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 749,768 32,694,087,329 Rls. 4,128,040 $
89 1382 ايتاليا 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 21,013 32,331,021,364 Rls. 4,082,200 $
90 1382 ايتاليا 848060 -قالب براي موادمعدني , 394,870 31,956,528,540 Rls. 4,034,908 $
91 1382 ايتاليا 282630 هگزا فلوئور و آلومينات سديم (كريوليت سينتتيك ) 4,002,500 31,833,814,898 Rls. 4,019,421 $
92 1382 ايتاليا 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ...,داراي موتوربرقي 965,457 31,445,712,176 Rls. 3,970,419 $
93 1382 ايتاليا 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 53,169 31,300,491,042 Rls. 3,952,080 $
94 1382 ايتاليا 848210 -بلبرينگ , 370,080 30,972,217,361 Rls. 3,910,633 $
95 1382 ايتاليا 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 499,630 30,821,501,477 Rls. 3,891,603 $
96 1382 ايتاليا 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 1,703,701 30,468,030,614 Rls. 3,846,973 $
97 1382 ايتاليا 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 1,792,018 30,460,691,879 Rls. 3,846,048 $
98 1382 ايتاليا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 571,211 30,037,608,371 Rls. 3,792,630 $
99 1382 ايتاليا 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 443,170 29,629,452,063 Rls. 3,741,093 $
100 1382 ايتاليا 890110 -كشتي هاي مسافري ,قايق هاي تفريحي عمومي ووسايطنقليه آبي همانندكه براي حمل ونقل اشخاص 23,400 29,594,280,339 Rls. 3,736,652 $
101 1382 ايتاليا 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 66,686 29,105,686,465 Rls. 3,674,961 $
102 1382 ايتاليا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 178,695 28,647,028,169 Rls. 3,617,049 $
103 1382 ايتاليا 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 326,345 28,303,147,050 Rls. 3,573,626 $
104 1382 ايتاليا 848130 -شيريكطرفه , 466,923 27,980,878,452 Rls. 3,532,937 $
105 1382 ايتاليا 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7اين فصل ,غيرمذكوردرجاي ديگري باشند, 22,457 27,533,091,195 Rls. 3,476,400 $
106 1382 ايتاليا 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 283,650 26,086,059,421 Rls. 3,293,696 $
107 1382 ايتاليا 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 1,216,042 26,040,162,938 Rls. 3,287,898 $
108 1382 ايتاليا 846410 -ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 386,803 25,453,610,619 Rls. 3,213,841 $
109 1382 ايتاليا 842649 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيراز آنهائيكه چرخهاي لاستيكي دارند 109,100 24,585,372,809 Rls. 3,104,214 $
110 1382 ايتاليا 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 162,072 24,408,533,570 Rls. 3,081,885 $
111 1382 ايتاليا 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 994,049 24,301,134,659 Rls. 3,068,323 $
112 1382 ايتاليا 292610 -اكريلو نيتريل 2,989,468 24,260,286,264 Rls. 3,063,167 $
113 1382 ايتاليا 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 849,064 24,053,831,306 Rls. 3,037,102 $
114 1382 ايتاليا 903210 - ترموستات 132,808 23,743,126,578 Rls. 2,997,871 $
115 1382 ايتاليا 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 168,882 23,580,262,275 Rls. 2,977,306 $
116 1382 ايتاليا 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 463,272 23,336,240,932 Rls. 2,946,498 $
117 1382 ايتاليا 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 222,761 23,135,311,974 Rls. 2,921,125 $
118 1382 ايتاليا 842630 -جرثقيل هاي چهارطاقي (senarc bij latsedep ro latrop ) 149,168 22,895,228,674 Rls. 2,890,812 $
119 1382 ايتاليا 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده و فر آورده هاي همانند 604,580 22,607,436,140 Rls. 2,854,479 $
120 1382 ايتاليا 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 489,710 22,420,709,840 Rls. 2,830,898 $
121 1382 ايتاليا 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 13,078 21,824,960,744 Rls. 2,755,677 $
122 1382 ايتاليا 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 568,347 21,790,016,593 Rls. 2,751,264 $
123 1382 ايتاليا 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 678,401 21,607,537,238 Rls. 2,728,227 $
124 1382 ايتاليا 721899 -محصولات نيمه تمام ازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 996,617 21,588,993,925 Rls. 2,725,883 $
125 1382 ايتاليا 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشتراز750 كيلوولت آمپر 45,716 21,449,288,689 Rls. 2,708,243 $
126 1382 ايتاليا 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال ابتدائي 1,266,114 21,051,450,356 Rls. 2,658,012 $
127 1382 ايتاليا 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 450,035 20,961,441,785 Rls. 2,646,647 $
128 1382 ايتاليا 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 15,137 20,949,002,514 Rls. 2,645,077 $
129 1382 ايتاليا 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 1,739,853 20,539,920,742 Rls. 2,593,426 $
130 1382 ايتاليا 392043 صفحه -ورق -ورقه هاي نازك بدون تكيه گاه ازپليمركلروروينيل حاوي حداقل %6وزني پلاستي سايزر 557,066 20,405,468,225 Rls. 2,576,448 $
131 1382 ايتاليا 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 30,200 20,400,176,356 Rls. 2,575,781 $
132 1382 ايتاليا 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 80,080 20,348,121,368 Rls. 2,569,208 $
133 1382 ايتاليا 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 681,954 20,244,301,572 Rls. 2,556,098 $
134 1382 ايتاليا 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 86,734 20,080,577,917 Rls. 2,535,429 $
135 1382 ايتاليا 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 4,102,212 19,963,204,633 Rls. 2,520,606 $
136 1382 ايتاليا 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 789,696 19,860,502,625 Rls. 2,507,640 $
137 1382 ايتاليا 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 112,444 19,839,257,679 Rls. 2,504,956 $
138 1382 ايتاليا 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 96,054 19,407,173,672 Rls. 2,450,401 $
139 1382 ايتاليا 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 293,615 19,098,865,083 Rls. 2,411,473 $
140 1382 ايتاليا 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 551,972 19,032,186,527 Rls. 2,403,054 $
141 1382 ايتاليا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 39,532 18,937,403,789 Rls. 2,391,087 $
142 1382 ايتاليا 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 78,091 18,858,614,561 Rls. 2,381,140 $
143 1382 ايتاليا 844330 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرافيك 146,800 18,748,716,926 Rls. 2,367,261 $
144 1382 ايتاليا 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 200,693 18,736,618,811 Rls. 2,365,735 $
145 1382 ايتاليا 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 179,443 18,375,551,306 Rls. 2,320,147 $
146 1382 ايتاليا 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 215,518 18,261,398,515 Rls. 2,305,732 $
147 1382 ايتاليا 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 781,876 18,088,109,847 Rls. 2,283,852 $
148 1382 ايتاليا 846691 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8464 121,052 18,013,822,531 Rls. 2,274,473 $
149 1382 ايتاليا 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 117,026 17,828,983,312 Rls. 2,251,135 $
150 1382 ايتاليا 841410 -تلمبه هاي خلاء 81,291 17,711,885,375 Rls. 2,236,349 $
151 1382 ايتاليا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 41,195 17,710,134,856 Rls. 2,236,130 $
152 1382 ايتاليا 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 25,159 17,707,037,252 Rls. 2,235,739 $
153 1382 ايتاليا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 6,452 17,145,901,501 Rls. 2,164,887 $
154 1382 ايتاليا 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 184,634 17,006,764,526 Rls. 2,147,319 $
155 1382 ايتاليا 741121 --لوله ازبرنج , 293,121 16,900,271,060 Rls. 2,133,873 $
156 1382 ايتاليا 481930 -كيسه به عرض پائه 40 سانتيمتريابيشترازكاغذيامقوا 1,566,773 16,686,452,376 Rls. 2,106,875 $
157 1382 ايتاليا 841460 -هواك هاsdooH()مجهزبه فن كه بزرگترين ضلعافقي آنهاحداكثر120سانتي مترباشد 528,142 16,629,797,039 Rls. 2,099,722 $
158 1382 ايتاليا 845610 -ماشين ابزارهاكه بااشعه ليزرياسايراشعه نوري يافوتوني عمل مي كنند 51,455 16,412,468,217 Rls. 2,072,281 $
159 1382 ايتاليا 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 13,907 16,404,407,386 Rls. 2,071,263 $
160 1382 ايتاليا 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 105,415 16,395,656,496 Rls. 2,070,157 $
161 1382 ايتاليا 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 777,584 15,725,757,600 Rls. 1,985,574 $
162 1382 ايتاليا 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 11,568 15,223,546,030 Rls. 1,922,165 $
163 1382 ايتاليا 732190 ccc-اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 11/7321لغايت 83/7321,از آهن ياازفولاد, 502,273 15,185,207,482 Rls. 1,917,324 $
164 1382 ايتاليا 850422 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرفيت جابجائي قدرت بيشتراز650 كيلوولت آمپر 350,550 15,025,799,521 Rls. 1,897,196 $
165 1382 ايتاليا 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 902,133 14,977,781,676 Rls. 1,891,134 $
166 1382 ايتاليا 392049 سايرصفحات وورق ها000بدون تكيه گاه ازپليمركلروروينيل )به جزشماره (392043غيرمذكوردرجاي ديگر 236,165 14,925,600,590 Rls. 1,884,544 $
167 1382 ايتاليا 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 439,400 14,888,132,826 Rls. 1,879,814 $
168 1382 ايتاليا 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به قدرت بيشتراز 375 كيلووات 188,998 14,799,165,453 Rls. 1,868,582 $
169 1382 ايتاليا 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 118,177 14,748,961,872 Rls. 1,862,243 $
170 1382 ايتاليا 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,314,760 14,721,836,446 Rls. 1,858,818 $
171 1382 ايتاليا 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه اي حرارت (غيرازالياف اپتيكي ), 66,331 14,697,633,577 Rls. 1,855,762 $
172 1382 ايتاليا 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 99,816 14,585,381,696 Rls. 1,841,589 $
173 1382 ايتاليا 731010 -منبع,چليك ,بشكه ,پيت ,,,(غيرازبراي گاز)از آهن ياازفولاد,50لغايت 300ليتر, 1,701,688 14,555,056,289 Rls. 1,837,760 $
174 1382 ايتاليا 680421 --سنگ آسياب ,غيره ,ازالماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده , 65,336 14,465,216,895 Rls. 1,826,415 $
175 1382 ايتاليا 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 97,949 14,456,984,554 Rls. 1,825,378 $
176 1382 ايتاليا 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 502,237 14,346,167,624 Rls. 1,811,384 $
177 1382 ايتاليا 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 58,926 14,339,517,744 Rls. 1,810,546 $
178 1382 ايتاليا 840682 --توربينهاي بخار آب (غيراز آنهائيكه براي وسايل نقليه آبي بكارميرود)بقدرت حداكثر40مگاوات 49,000 14,211,569,117 Rls. 1,794,390 $
179 1382 ايتاليا 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 7,179 14,151,768,168 Rls. 1,786,840 $
180 1382 ايتاليا 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكربورهاي فلزي , 125,402 14,110,235,855 Rls. 1,781,594 $
181 1382 ايتاليا 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 37,344 14,095,341,943 Rls. 1,779,714 $
182 1382 ايتاليا 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 50,817 13,898,879,623 Rls. 1,754,909 $
183 1382 ايتاليا 842833 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,ازنو ع نواري ياتسمه اي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 339,004 13,842,592,386 Rls. 1,747,802 $
184 1382 ايتاليا 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 136,365 13,670,068,080 Rls. 1,726,020 $
185 1382 ايتاليا 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 2,777,655 13,315,937,572 Rls. 1,681,306 $
186 1382 ايتاليا 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 724,400 13,252,258,655 Rls. 1,673,265 $
187 1382 ايتاليا 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 82,022 13,165,540,903 Rls. 1,662,316 $
188 1382 ايتاليا 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 25,064 13,145,994,506 Rls. 1,659,847 $
189 1382 ايتاليا 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 354,320 13,087,004,326 Rls. 1,652,399 $
190 1382 ايتاليا 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 66,062 12,967,470,642 Rls. 1,637,307 $
191 1382 ايتاليا 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 43,437 12,962,885,357 Rls. 1,636,735 $
192 1382 ايتاليا 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 269,889 12,827,541,659 Rls. 1,619,638 $
193 1382 ايتاليا 852691 -- دستگاههاي كمك ناوبري راديوئي 16,443 12,596,298,060 Rls. 1,590,442 $
194 1382 ايتاليا 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 74,920 12,560,976,196 Rls. 1,585,981 $
195 1382 ايتاليا 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 270,430 12,478,271,397 Rls. 1,575,539 $
196 1382 ايتاليا 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 67,917 12,378,081,552 Rls. 1,562,890 $
197 1382 ايتاليا 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع مورد مصرف در راه اندازي موتورهاي پيستوني ) 113,189 12,359,282,001 Rls. 1,560,516 $
198 1382 ايتاليا 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 179,218 12,256,264,713 Rls. 1,547,507 $
199 1382 ايتاليا 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 613,909 12,062,923,225 Rls. 1,523,097 $
200 1382 ايتاليا 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 97,734 12,022,795,075 Rls. 1,518,027 $
مجموع کل
10,860,626,991,362 ريال
مجموع کل
1,371,291,305 دلار