آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 ايالات متحده آمريکا 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 10,697,818 52,490,507,931 Rls. 6,627,586 $
2 1382 ايالات متحده آمريکا 300210 انتي سرمهاي مخصوص كه از حيوان يا انسان مصون تهيه شده و سايراجزاء خون 17,591 35,865,195,079 Rls. 4,528,434 $
3 1382 ايالات متحده آمريکا 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 905,029 29,852,120,090 Rls. 3,769,208 $
4 1382 ايالات متحده آمريکا 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 66,674 29,798,164,057 Rls. 3,762,394 $
5 1382 ايالات متحده آمريکا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 21,043 27,498,166,101 Rls. 3,471,991 $
6 1382 ايالات متحده آمريکا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 13,229 16,231,806,986 Rls. 2,049,471 $
7 1382 ايالات متحده آمريکا 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 472,973 14,366,085,701 Rls. 1,813,899 $
8 1382 ايالات متحده آمريکا 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 9,948,814 12,321,580,286 Rls. 1,555,756 $
9 1382 ايالات متحده آمريکا 051110 اسپرم گاوي 117 10,736,008,589 Rls. 1,355,557 $
10 1382 ايالات متحده آمريکا 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 35,943 10,590,117,553 Rls. 1,337,136 $
11 1382 ايالات متحده آمريکا 902150 - دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي اجزاء قطعات و متفرعات ) 2,000 7,847,427,607 Rls. 990,837 $
12 1382 ايالات متحده آمريکا 841181 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حداكثر5000كيلووات 2,313 7,826,359,301 Rls. 988,176 $
13 1382 ايالات متحده آمريکا 392091 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي وينيل بوتيرال ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 143,892 7,423,993,021 Rls. 937,371 $
14 1382 ايالات متحده آمريکا 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 109,322 6,882,894,299 Rls. 869,053 $
15 1382 ايالات متحده آمريکا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 36,345 6,581,309,014 Rls. 830,973 $
16 1382 ايالات متحده آمريکا 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 756 6,367,178,792 Rls. 803,937 $
17 1382 ايالات متحده آمريکا 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه اشكال ابتدائي 40,098 6,228,615,624 Rls. 786,441 $
18 1382 ايالات متحده آمريکا 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 20,483 6,222,691,791 Rls. 785,693 $
19 1382 ايالات متحده آمريکا 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 6,649 5,545,930,670 Rls. 700,243 $
20 1382 ايالات متحده آمريکا 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 15,340 5,308,136,836 Rls. 670,219 $
21 1382 ايالات متحده آمريکا 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 16,444 5,274,414,595 Rls. 665,962 $
22 1382 ايالات متحده آمريکا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 11,825 4,356,027,591 Rls. 550,005 $
23 1382 ايالات متحده آمريکا 830710 -لوله هاي قابل انحناءاز آهن يافولاد, 193,779 4,336,971,631 Rls. 547,597 $
24 1382 ايالات متحده آمريکا 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 24,455 4,003,119,896 Rls. 505,445 $
25 1382 ايالات متحده آمريکا 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 825 3,919,687,822 Rls. 494,909 $
26 1382 ايالات متحده آمريکا 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 5,300 3,852,706,440 Rls. 486,453 $
27 1382 ايالات متحده آمريکا 840681 --توربينهاي بخار آب غيراز آنهائيكه براي وسايل نقليه آبي بكارميرودبقدرت بيشتراز40مگاوات 545 3,562,109,993 Rls. 449,761 $
28 1382 ايالات متحده آمريکا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 1,428 3,466,257,408 Rls. 437,659 $
29 1382 ايالات متحده آمريکا 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 102,167 3,397,325,814 Rls. 428,955 $
30 1382 ايالات متحده آمريکا 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 7,403 3,260,304,804 Rls. 411,655 $
31 1382 ايالات متحده آمريکا 721070 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm رنگ ,ورني ,يااندودشده باموادپلاستيك , 199,282 2,831,251,407 Rls. 357,481 $
32 1382 ايالات متحده آمريکا 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 2,088 2,801,423,218 Rls. 353,715 $
33 1382 ايالات متحده آمريکا 842539 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,400 2,779,391,743 Rls. 350,933 $
34 1382 ايالات متحده آمريکا 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغذيامقوا, 2,566 2,729,164,011 Rls. 344,593 $
35 1382 ايالات متحده آمريکا 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,619 2,723,179,990 Rls. 343,836 $
36 1382 ايالات متحده آمريکا 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 160 2,431,587,135 Rls. 307,019 $
37 1382 ايالات متحده آمريکا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 6,768 2,299,437,883 Rls. 290,334 $
38 1382 ايالات متحده آمريکا 010511 -مر غ و خروس , زنده به وزن 185 گرم و كمتر (جوجه ) 3,202 2,297,941,380 Rls. 290,144 $
39 1382 ايالات متحده آمريکا 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 34,020 2,006,723,354 Rls. 253,374 $
40 1382 ايالات متحده آمريکا 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 2,556 1,923,212,319 Rls. 242,830 $
41 1382 ايالات متحده آمريکا 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 35,331 1,778,465,606 Rls. 224,553 $
42 1382 ايالات متحده آمريکا 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 273 1,732,305,529 Rls. 218,726 $
43 1382 ايالات متحده آمريکا 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,624 1,727,548,507 Rls. 218,125 $
44 1382 ايالات متحده آمريکا 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 8,839 1,711,349,380 Rls. 216,079 $
45 1382 ايالات متحده آمريکا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 1,313 1,698,650,274 Rls. 214,476 $
46 1382 ايالات متحده آمريکا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 4,654 1,698,023,390 Rls. 214,397 $
47 1382 ايالات متحده آمريکا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 12,910 1,642,500,323 Rls. 207,387 $
48 1382 ايالات متحده آمريکا 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 1,252 1,641,825,430 Rls. 207,301 $
49 1382 ايالات متحده آمريکا 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكارديوگراف 308 1,633,720,782 Rls. 206,278 $
50 1382 ايالات متحده آمريکا 842520 -چرخهاي بالاكشنده سرچاه ,چرخهاي كشنده براي كاربرددرزيرزمين 2,248 1,548,848,324 Rls. 195,562 $
51 1382 ايالات متحده آمريکا 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , براي اشعه ايكس , عكسبرداري نشده 16,623 1,466,304,279 Rls. 185,139 $
52 1382 ايالات متحده آمريکا 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 432 1,464,225,786 Rls. 184,877 $
53 1382 ايالات متحده آمريکا 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 574 1,444,654,307 Rls. 182,406 $
54 1382 ايالات متحده آمريکا 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 2,642 1,407,184,365 Rls. 177,675 $
55 1382 ايالات متحده آمريکا 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 4,310 1,302,625,092 Rls. 164,473 $
56 1382 ايالات متحده آمريکا 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 9,425 1,258,562,876 Rls. 158,910 $
57 1382 ايالات متحده آمريکا 841382 --بالابرهاي آبگونها 4,433 1,254,691,643 Rls. 158,421 $
58 1382 ايالات متحده آمريکا 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 51,351 1,219,729,132 Rls. 154,006 $
59 1382 ايالات متحده آمريکا 340530 - جلاها, و فر آورده هاي مشابه براي بدنه وسايل نقليه (باستثناي جلاها براي فلزات ) 14,199 1,215,284,044 Rls. 153,445 $
60 1382 ايالات متحده آمريکا 850730 - انباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 5,746 1,171,143,636 Rls. 147,872 $
61 1382 ايالات متحده آمريکا 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جراحي چشم 269 1,165,345,367 Rls. 147,140 $
62 1382 ايالات متحده آمريکا 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 848 1,081,008,381 Rls. 136,491 $
63 1382 ايالات متحده آمريکا 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 6,645 1,080,048,245 Rls. 136,370 $
64 1382 ايالات متحده آمريکا 940600 ساختمانهاي پي ساخته 1,996,863 1,075,258,436 Rls. 135,765 $
65 1382 ايالات متحده آمريکا 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 1,433 1,064,116,947 Rls. 134,358 $
66 1382 ايالات متحده آمريکا 350220 - آلبومين شير,ازجمله كنسانتره هاي دو يا چند پروتدين لاكتوسرم 36,000 1,039,090,734 Rls. 131,198 $
67 1382 ايالات متحده آمريکا 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 2,286 1,016,447,310 Rls. 128,340 $
68 1382 ايالات متحده آمريکا 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 1,060 1,001,636,081 Rls. 126,469 $
69 1382 ايالات متحده آمريکا 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 505 953,745,563 Rls. 120,422 $
70 1382 ايالات متحده آمريکا 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 4,097 912,334,771 Rls. 115,194 $
71 1382 ايالات متحده آمريکا 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 970 911,353,500 Rls. 115,070 $
72 1382 ايالات متحده آمريکا 850520 -كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي الكترومغناطيسي 2,956 909,273,803 Rls. 114,807 $
73 1382 ايالات متحده آمريکا 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 3,856 887,784,830 Rls. 112,094 $
74 1382 ايالات متحده آمريکا 903120 - دستگاههاي آزماي 341 865,273,968 Rls. 109,251 $
75 1382 ايالات متحده آمريکا 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 5,145 864,897,431 Rls. 109,204 $
76 1382 ايالات متحده آمريکا 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 4,841 862,061,155 Rls. 108,846 $
77 1382 ايالات متحده آمريکا 870510 - كاميونهاي جرثقيل 310,602 856,387,995 Rls. 108,130 $
78 1382 ايالات متحده آمريکا 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 94 854,960,336 Rls. 107,949 $
79 1382 ايالات متحده آمريکا 847960 -خنك كن هاي تبخيري هوا(srelooc ria evitaropavE). 1,396 811,296,466 Rls. 102,437 $
80 1382 ايالات متحده آمريکا 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 1,386 772,835,091 Rls. 97,580 $
81 1382 ايالات متحده آمريکا 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 837 739,967,839 Rls. 93,430 $
82 1382 ايالات متحده آمريکا 830790 -لوله هاي قابل انحناءازفلزمعمولي (غيراز آهن يافولاد), 5,954 719,410,085 Rls. 90,834 $
83 1382 ايالات متحده آمريکا 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 1,317 697,925,018 Rls. 88,122 $
84 1382 ايالات متحده آمريکا 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 758 671,699,578 Rls. 84,810 $
85 1382 ايالات متحده آمريکا 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 11 666,625,555 Rls. 84,170 $
86 1382 ايالات متحده آمريکا 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 27,200 664,412,351 Rls. 83,890 $
87 1382 ايالات متحده آمريکا 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 11,177 646,822,332 Rls. 81,670 $
88 1382 ايالات متحده آمريکا 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 398 630,576,590 Rls. 79,618 $
89 1382 ايالات متحده آمريکا 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 2,655 614,492,940 Rls. 77,587 $
90 1382 ايالات متحده آمريکا 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 111 613,001,810 Rls. 77,399 $
91 1382 ايالات متحده آمريکا 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 1,443 586,651,533 Rls. 74,072 $
92 1382 ايالات متحده آمريکا 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 37,840 574,861,867 Rls. 72,584 $
93 1382 ايالات متحده آمريکا 731290 -نوارهاي گيس باف ,طناب باف وغيره ,از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 6,000 574,333,696 Rls. 72,517 $
94 1382 ايالات متحده آمريکا 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 76 566,774,588 Rls. 71,562 $
95 1382 ايالات متحده آمريکا 901820 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اشعه ماوراء بنف يامادون قرمز 453 549,897,508 Rls. 69,432 $
96 1382 ايالات متحده آمريکا 490290 -روزنامه ,مجله ونشريات ادواري ,كه كمترازچهارباردرهفته منتشرمي شود 10,990 535,571,121 Rls. 67,622 $
97 1382 ايالات متحده آمريکا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,090 527,839,767 Rls. 66,646 $
98 1382 ايالات متحده آمريکا 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 18,000 526,987,333 Rls. 66,539 $
99 1382 ايالات متحده آمريکا 843069 --ماشين آلات ودستگاههاي خاك برداري ,گودبرداري ,استخراج ,,,,,غيرخودرو 10,120 515,680,130 Rls. 65,111 $
100 1382 ايالات متحده آمريکا 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرازگلوله ,سوزن وغلتك ), 496 505,142,230 Rls. 63,780 $
101 1382 ايالات متحده آمريکا 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت حداكثر750وات 1,321 496,574,263 Rls. 62,698 $
102 1382 ايالات متحده آمريکا 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 280 495,383,948 Rls. 62,548 $
103 1382 ايالات متحده آمريکا 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 4,400 479,450,922 Rls. 60,537 $
104 1382 ايالات متحده آمريکا 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 5 468,114,568 Rls. 59,105 $
105 1382 ايالات متحده آمريکا 848210 -بلبرينگ , 1,879 449,841,352 Rls. 56,798 $
106 1382 ايالات متحده آمريکا 280429 -گازهاي كمياب (باستثناي آرگون ) 35,550 434,550,820 Rls. 54,868 $
107 1382 ايالات متحده آمريکا 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 130 425,342,828 Rls. 53,705 $
108 1382 ايالات متحده آمريکا 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحركت خطي ) 485 420,685,827 Rls. 53,117 $
109 1382 ايالات متحده آمريکا 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 195 410,269,416 Rls. 51,802 $
110 1382 ايالات متحده آمريکا 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 304 401,541,057 Rls. 50,700 $
111 1382 ايالات متحده آمريکا 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 3,640 398,405,274 Rls. 50,304 $
112 1382 ايالات متحده آمريکا 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 90 393,849,586 Rls. 49,728 $
113 1382 ايالات متحده آمريکا 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 60,000 390,208,666 Rls. 49,269 $
114 1382 ايالات متحده آمريکا 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 43,839 365,720,717 Rls. 46,177 $
115 1382 ايالات متحده آمريکا 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 4,832 363,376,275 Rls. 45,881 $
116 1382 ايالات متحده آمريکا 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپانچ كردن , 319 354,429,283 Rls. 44,751 $
117 1382 ايالات متحده آمريکا 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 70,000 351,819,552 Rls. 44,422 $
118 1382 ايالات متحده آمريکا 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 25,000 347,514,325 Rls. 43,878 $
119 1382 ايالات متحده آمريکا 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 786 346,234,040 Rls. 43,716 $
120 1382 ايالات متحده آمريکا 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 7,060 345,956,806 Rls. 43,681 $
121 1382 ايالات متحده آمريکا 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 855,244 345,290,800 Rls. 43,597 $
122 1382 ايالات متحده آمريکا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 980,338 338,520,536 Rls. 42,743 $
123 1382 ايالات متحده آمريکا 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 270 313,988,160 Rls. 39,645 $
124 1382 ايالات متحده آمريکا 842699 --جرثقيل هاي دريك skcirredspihs(),جرثقيل ها,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,368 307,828,773 Rls. 38,867 $
125 1382 ايالات متحده آمريکا 841191 --اجزاءوقطعات توربوجت هاياتوربوپراپلرها 110 297,352,052 Rls. 37,544 $
126 1382 ايالات متحده آمريکا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 1,625 296,003,685 Rls. 37,374 $
127 1382 ايالات متحده آمريکا 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 33 278,314,453 Rls. 35,141 $
128 1382 ايالات متحده آمريکا 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 3,152 271,478,509 Rls. 34,278 $
129 1382 ايالات متحده آمريکا 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 130 266,584,015 Rls. 33,660 $
130 1382 ايالات متحده آمريکا 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 65 253,423,987 Rls. 31,998 $
131 1382 ايالات متحده آمريکا 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 298 250,806,911 Rls. 31,668 $
132 1382 ايالات متحده آمريکا 110819 --ساير نشاسته يا فكول ها, كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 4,600 244,225,190 Rls. 30,837 $
133 1382 ايالات متحده آمريکا 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 102 226,457,018 Rls. 28,593 $
134 1382 ايالات متحده آمريکا 284210 -سيليكات هاي كمپلكس يا مضاعف 20,000 225,747,000 Rls. 28,503 $
135 1382 ايالات متحده آمريکا 902139 اعضاي مصنوعي بدن به غيرازمفصل هاي مصنوعي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 50 225,711,744 Rls. 28,499 $
136 1382 ايالات متحده آمريکا 844190 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگ 1,323 224,956,641 Rls. 28,404 $
137 1382 ايالات متحده آمريکا 330499 -فر آورده هابراي زيبائي و آراي ,مراقبت پوست وضد آفتاب وبراي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 554 218,000,000 Rls. 27,525 $
138 1382 ايالات متحده آمريکا 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 1,346 216,169,365 Rls. 27,294 $
139 1382 ايالات متحده آمريکا 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 140 214,196,894 Rls. 27,045 $
140 1382 ايالات متحده آمريکا 240220 -سيگار حاوي توتون 5,635 213,333,206 Rls. 26,936 $
141 1382 ايالات متحده آمريکا 842919 -بولدوزروانگلدوزرخودرو(غيرازنو ع زنجيري ) 373,114 211,030,463 Rls. 26,645 $
142 1382 ايالات متحده آمريکا 902190 - اجزاء وقطعات ,متفرعات اشياء ودستگاههاي مشمول 21/90 40 208,012,998 Rls. 26,264 $
143 1382 ايالات متحده آمريکا 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 13 195,681,429 Rls. 24,707 $
144 1382 ايالات متحده آمريکا 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه كاتوديك 130 194,117,059 Rls. 24,509 $
145 1382 ايالات متحده آمريکا 390599 -- ساير 1,198 187,870,452 Rls. 23,721 $
146 1382 ايالات متحده آمريکا 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 5,042 187,848,827 Rls. 23,718 $
147 1382 ايالات متحده آمريکا 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 47 187,091,241 Rls. 23,623 $
148 1382 ايالات متحده آمريکا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 130 181,715,006 Rls. 22,944 $
149 1382 ايالات متحده آمريکا 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 150 177,177,000 Rls. 22,371 $
150 1382 ايالات متحده آمريکا 831190 -مفتول ,ميله ,,,ازفلزمعمولي ,اندودشده ياپرشده (غيرازپودربراي پاشيدن )غيرمذكوردرجاي ديگر 150 162,946,607 Rls. 20,574 $
151 1382 ايالات متحده آمريکا 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 20 154,108,200 Rls. 19,459 $
152 1382 ايالات متحده آمريکا 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 930 147,060,970 Rls. 18,569 $
153 1382 ايالات متحده آمريکا 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 127 145,593,321 Rls. 18,383 $
154 1382 ايالات متحده آمريکا 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 101 144,707,097 Rls. 18,271 $
155 1382 ايالات متحده آمريکا 851850 - دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 1,000 144,340,000 Rls. 18,225 $
156 1382 ايالات متحده آمريکا 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميائي 5 143,204,588 Rls. 18,081 $
157 1382 ايالات متحده آمريکا 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 100 142,650,387 Rls. 18,011 $
158 1382 ايالات متحده آمريکا 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 94,090 141,305,997 Rls. 17,842 $
159 1382 ايالات متحده آمريکا 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 38,094 136,483,119 Rls. 17,232 $
160 1382 ايالات متحده آمريکا 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 72 130,972,587 Rls. 16,537 $
161 1382 ايالات متحده آمريکا 841210 -موتورهاي واكنشي (غيرازتوربوجت ها) 2,642 129,010,510 Rls. 16,289 $
162 1382 ايالات متحده آمريکا 380190 -فر آورده هابراساس گرافيت ياكربن به شكل خمير,بلوك يامحصولات نيمه ساخته غيرمذكوردرجاي ديگ 68 128,334,411 Rls. 16,204 $
163 1382 ايالات متحده آمريکا 321490 -اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان , براي كف ,براي سقف و همانند 14,260 127,588,926 Rls. 16,110 $
164 1382 ايالات متحده آمريکا 731029 --منبع,چليك ,بشكه (غيرازبراي گاز)از آهن ياازفولاد,كمتراز50ليتر, 70 127,515,603 Rls. 16,100 $
165 1382 ايالات متحده آمريکا 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 25,875 123,915,784 Rls. 15,645 $
166 1382 ايالات متحده آمريکا 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 23,520 122,843,274 Rls. 15,511 $
167 1382 ايالات متحده آمريکا 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 724 122,226,095 Rls. 15,433 $
168 1382 ايالات متحده آمريکا 271019 نفت وروغن هاي حاصل ازموادمعدني قيري )غيرخام (وفرآورده هايي كه درجاي ديگرمذكورنباشدغيرازشماره 271011 15,680 118,483,887 Rls. 14,960 $
169 1382 ايالات متحده آمريکا 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 2,563 111,264,118 Rls. 14,049 $
170 1382 ايالات متحده آمريکا 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 93 109,815,041 Rls. 13,866 $
171 1382 ايالات متحده آمريکا 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 135 107,781,634 Rls. 13,609 $
172 1382 ايالات متحده آمريکا 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ , 284 106,752,740 Rls. 13,479 $
173 1382 ايالات متحده آمريکا 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 6,800 106,716,090 Rls. 13,474 $
174 1382 ايالات متحده آمريکا 902129 -- پروتزهاي دندان (غيرازدندانهاي مصنوعي ) 50 105,170,000 Rls. 13,279 $
175 1382 ايالات متحده آمريکا 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 25 104,475,592 Rls. 13,191 $
176 1382 ايالات متحده آمريکا 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 11 102,824,040 Rls. 12,983 $
177 1382 ايالات متحده آمريکا 282759 --برمورهاغيرازبرمورهاي سديم ياپتاسيم 4,536 100,538,988 Rls. 12,694 $
178 1382 ايالات متحده آمريکا 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 764 99,576,192 Rls. 12,573 $
179 1382 ايالات متحده آمريکا 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 125 98,760,360 Rls. 12,470 $
180 1382 ايالات متحده آمريکا 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 82 96,842,835 Rls. 12,228 $
181 1382 ايالات متحده آمريکا 281830 -هيدرواكسيد آلومينيم 5,113 95,228,032 Rls. 12,024 $
182 1382 ايالات متحده آمريکا 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلتك ها) 60 90,345,761 Rls. 11,407 $
183 1382 ايالات متحده آمريکا 820330 -قيچي هاي فلزبروابزارهاي دستي همانند, 40 90,314,037 Rls. 11,403 $
184 1382 ايالات متحده آمريکا 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 500 89,721,213 Rls. 11,328 $
185 1382 ايالات متحده آمريکا 851110 - شمعهاي جرقه زن 38 88,285,587 Rls. 11,147 $
186 1382 ايالات متحده آمريکا 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووسايل همانند 148 85,927,991 Rls. 10,849 $
187 1382 ايالات متحده آمريکا 960321 --مسواك دندان , 950 84,893,122 Rls. 10,719 $
188 1382 ايالات متحده آمريکا 300640 -سيمان و ساير محصولات براي پركردن دندان ,سيمان براي بازسازي استخوان 200 84,636,292 Rls. 10,686 $
189 1382 ايالات متحده آمريکا 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 141 78,676,709 Rls. 9,934 $
190 1382 ايالات متحده آمريکا 870390 -سايروسايط نقليه موتوري غيرمذكوربراي حمل ونقل اشخاص , 85,018 76,726,171 Rls. 9,688 $
191 1382 ايالات متحده آمريکا 741220 -لوازم واتصالات لوله كشي از آلياژهاي مس , 640 76,108,508 Rls. 9,610 $
192 1382 ايالات متحده آمريکا 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 177,581 69,928,966 Rls. 8,829 $
193 1382 ايالات متحده آمريکا 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ 650 69,580,194 Rls. 8,785 $
194 1382 ايالات متحده آمريکا 903040 --دستگاههابراي سنج ياكنترل ارتباطات ازراه دورمثلا,هيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر 2 68,961,128 Rls. 8,707 $
195 1382 ايالات متحده آمريکا 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 210,148 68,462,027 Rls. 8,644 $
196 1382 ايالات متحده آمريکا 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 8,996 66,549,677 Rls. 8,403 $
197 1382 ايالات متحده آمريکا 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 424 63,100,488 Rls. 7,968 $
198 1382 ايالات متحده آمريکا 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي ) 110 61,431,215 Rls. 7,756 $
199 1382 ايالات متحده آمريکا 490210 -روزنامه ,مجله ونشريات ادواري ,كه حداقل چهاربار درهفته منتشر شود 1,150 59,785,532 Rls. 7,549 $
200 1382 ايالات متحده آمريکا 870520 - كاميونهاي داراي و دكل حفاري 141,077 57,270,640 Rls. 7,231 $
مجموع کل
451,835,945,969 ريال
مجموع کل
57,049,988 دلار