آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 انگلستان 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 9,461 373,500,130,590 Rls. 47,159,106 $
2 1382 انگلستان 870190 - تراكتورهاي (غيرازتراكتورهاي شماره 09/87)كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 5,870,787 361,000,184,712 Rls. 45,580,830 $
3 1382 انگلستان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 4,266,694 327,114,904,849 Rls. 41,302,383 $
4 1382 انگلستان 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 315,110 187,319,474,496 Rls. 23,651,446 $
5 1382 انگلستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 74,206,339 159,156,654,356 Rls. 20,095,536 $
6 1382 انگلستان 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 38,566 142,907,135,916 Rls. 18,043,829 $
7 1382 انگلستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 709,359 124,017,586,828 Rls. 15,658,784 $
8 1382 انگلستان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 1,026,555 111,105,989,958 Rls. 14,028,534 $
9 1382 انگلستان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 435,854 106,827,455,028 Rls. 13,488,314 $
10 1382 انگلستان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 433,737 94,649,629,811 Rls. 11,950,705 $
11 1382 انگلستان 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 18,041,113 93,440,255,832 Rls. 11,798,012 $
12 1382 انگلستان 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 628,810 92,326,343,779 Rls. 11,657,367 $
13 1382 انگلستان 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 313,113 85,754,562,112 Rls. 10,827,596 $
14 1382 انگلستان 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 95,909 81,016,652,083 Rls. 10,229,376 $
15 1382 انگلستان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 1,032,305 80,638,466,260 Rls. 10,181,619 $
16 1382 انگلستان 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 47,514 73,826,322,712 Rls. 9,321,500 $
17 1382 انگلستان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 23,056 69,652,663,184 Rls. 8,794,528 $
18 1382 انگلستان 841790 -اجزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي " 51,263 54,531,825,765 Rls. 6,885,332 $
19 1382 انگلستان 293040 -متيونين 2,185,500 51,859,100,911 Rls. 6,547,867 $
20 1382 انگلستان 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 269,070 51,243,413,160 Rls. 6,470,126 $
21 1382 انگلستان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 882,660 51,211,761,638 Rls. 6,466,133 $
22 1382 انگلستان 100510 -دانه ذرت 27,478,245 51,070,020,798 Rls. 6,448,235 $
23 1382 انگلستان 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي موادي غيرازروغن هاي نفتي 4,334,084 50,973,779,657 Rls. 6,436,084 $
24 1382 انگلستان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 18,464,299 50,758,741,475 Rls. 6,408,932 $
25 1382 انگلستان 841122 --توربوپراپلرهاباقدرت بيشتراز1100كيلووات 93,198 47,971,830,105 Rls. 6,057,049 $
26 1382 انگلستان 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 48,275 47,113,095,573 Rls. 5,948,625 $
27 1382 انگلستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 156,711 46,816,096,357 Rls. 5,911,124 $
28 1382 انگلستان 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 28,811 46,602,300,103 Rls. 5,884,127 $
29 1382 انگلستان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 80,376 45,940,374,092 Rls. 5,800,551 $
30 1382 انگلستان 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ , 27,259 44,032,202,632 Rls. 5,559,624 $
31 1382 انگلستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 93,232 42,210,064,562 Rls. 5,329,555 $
32 1382 انگلستان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 32,683 42,132,718,160 Rls. 5,319,791 $
33 1382 انگلستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 67,147 40,206,678,555 Rls. 5,076,602 $
34 1382 انگلستان 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 443,587 39,823,157,416 Rls. 5,028,174 $
35 1382 انگلستان 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 38,998 39,077,463,687 Rls. 4,934,020 $
36 1382 انگلستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 292,549 38,626,365,651 Rls. 4,877,062 $
37 1382 انگلستان 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 163,880 37,654,175,723 Rls. 4,754,315 $
38 1382 انگلستان 480255 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن مترمربعي حداقل 40وحداكثر150گرمي بصورت رول براي نوشتن 525,850 35,463,380,335 Rls. 4,477,700 $
39 1382 انگلستان 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 606,028 35,356,596,615 Rls. 4,464,215 $
40 1382 انگلستان 292610 -اكريلو نيتريل 4,899,763 34,937,888,311 Rls. 4,411,350 $
41 1382 انگلستان 852691 -- دستگاههاي كمك ناوبري راديوئي 16,677 34,425,810,107 Rls. 4,346,693 $
42 1382 انگلستان 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 11,657 33,643,092,626 Rls. 4,247,865 $
43 1382 انگلستان 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 20,066 33,132,944,519 Rls. 4,183,453 $
44 1382 انگلستان 721020 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري ياروك شده باسرب ,همچنين با آلياژسرب و 5,793,869 32,044,993,039 Rls. 4,046,086 $
45 1382 انگلستان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 358,340 31,998,727,921 Rls. 4,040,243 $
46 1382 انگلستان 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 74,767 30,401,220,861 Rls. 3,838,539 $
47 1382 انگلستان 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 134,195 30,341,892,425 Rls. 3,831,050 $
48 1382 انگلستان 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 528,938 30,319,148,592 Rls. 3,828,173 $
49 1382 انگلستان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 1,129,377 30,299,886,118 Rls. 3,825,745 $
50 1382 انگلستان 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيواني , 393,336 30,083,004,744 Rls. 3,798,360 $
51 1382 انگلستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 218,297 29,165,998,181 Rls. 3,682,575 $
52 1382 انگلستان 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 14,377,430 29,094,734,462 Rls. 3,673,575 $
53 1382 انگلستان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 620,227 27,835,953,828 Rls. 3,514,639 $
54 1382 انگلستان 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 1,037,326 27,767,750,911 Rls. 3,506,028 $
55 1382 انگلستان 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 19,235 27,731,487,776 Rls. 3,501,450 $
56 1382 انگلستان 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 7,720,000 27,705,009,898 Rls. 3,498,106 $
57 1382 انگلستان 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 92,235 27,203,702,258 Rls. 3,434,811 $
58 1382 انگلستان 848130 -شيريكطرفه , 168,783 25,736,472,998 Rls. 3,249,554 $
59 1382 انگلستان 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودات ذره بيني ,غيرمذكوردر جاي ديگر 38,871 25,601,702,751 Rls. 3,232,539 $
60 1382 انگلستان 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 5,634,080 25,581,249,367 Rls. 3,229,956 $
61 1382 انگلستان 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 91,472 25,410,372,482 Rls. 3,208,380 $
62 1382 انگلستان 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 47,278 25,173,246,068 Rls. 3,178,440 $
63 1382 انگلستان 010511 -مر غ و خروس , زنده به وزن 185 گرم و كمتر (جوجه ) 14,907 24,888,293,262 Rls. 3,142,461 $
64 1382 انگلستان 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 84,080 24,799,711,140 Rls. 3,131,272 $
65 1382 انگلستان 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 960,439 24,687,043,941 Rls. 3,117,052 $
66 1382 انگلستان 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 80,503 24,676,543,518 Rls. 3,115,726 $
67 1382 انگلستان 291736 --اسيدترفتاليك و املاح آن 4,040,000 23,916,595,963 Rls. 3,019,773 $
68 1382 انگلستان 292129 --پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند; املاح اين تركيبات 572,023 23,750,843,253 Rls. 2,998,843 $
69 1382 انگلستان 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتروبه ضخامت 57.4mmيابيش 7,978,480 22,826,988,338 Rls. 2,882,195 $
70 1382 انگلستان 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 16,069 22,305,319,143 Rls. 2,816,327 $
71 1382 انگلستان 720918 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0mm 6,399,730 22,250,415,432 Rls. 2,809,396 $
72 1382 انگلستان 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باسيم , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 24,356 22,152,714,547 Rls. 2,797,061 $
73 1382 انگلستان 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 34,248 21,721,039,057 Rls. 2,742,557 $
74 1382 انگلستان 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 18,136 21,395,560,700 Rls. 2,701,459 $
75 1382 انگلستان 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 116,967 20,759,574,553 Rls. 2,621,158 $
76 1382 انگلستان 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 165,276 20,548,476,213 Rls. 2,594,504 $
77 1382 انگلستان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 217,394 20,527,873,399 Rls. 2,591,903 $
78 1382 انگلستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 69,816 20,005,284,289 Rls. 2,525,917 $
79 1382 انگلستان 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 1,197,926 19,916,211,858 Rls. 2,514,674 $
80 1382 انگلستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 39,266 19,249,097,327 Rls. 2,430,443 $
81 1382 انگلستان 300610 -كاتكوت ونخ استريل بخيه جراحي وچسبنده استريل بافت آلي جهت بهم آوردن زخم 5,577 19,229,929,357 Rls. 2,428,021 $
82 1382 انگلستان 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 3,408,440 19,125,070,757 Rls. 2,414,781 $
83 1382 انگلستان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 140,704 19,034,184,129 Rls. 2,403,307 $
84 1382 انگلستان 391190 -پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت فصل غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه شكل اوليه 592,299 18,936,625,773 Rls. 2,390,990 $
85 1382 انگلستان 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 92,400 18,669,470,175 Rls. 2,357,260 $
86 1382 انگلستان 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 31,967 18,545,748,260 Rls. 2,341,632 $
87 1382 انگلستان 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 2,984,500 17,781,679,584 Rls. 2,245,162 $
88 1382 انگلستان 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 57,770 17,722,335,616 Rls. 2,237,670 $
89 1382 انگلستان 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 47,825 17,721,897,693 Rls. 2,237,612 $
90 1382 انگلستان 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 18,593 17,436,621,185 Rls. 2,201,597 $
91 1382 انگلستان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 28,369 17,409,667,744 Rls. 2,198,192 $
92 1382 انگلستان 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 170,036 17,350,290,680 Rls. 2,190,694 $
93 1382 انگلستان 480257 كاغذومقوا)بدون يابا%10ازالياف مكانيكي (بوزن هرمترمربع حداقل 40گرم وحداكثر150گرم براي نوشتن 000 219,599 17,322,637,543 Rls. 2,187,201 $
94 1382 انگلستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 624,771 16,921,417,773 Rls. 2,136,543 $
95 1382 انگلستان 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 117,283 16,908,536,588 Rls. 2,134,917 $
96 1382 انگلستان 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 324,174 16,420,241,335 Rls. 2,073,263 $
97 1382 انگلستان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 122,609 16,206,075,522 Rls. 2,046,222 $
98 1382 انگلستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 311,940 15,766,428,297 Rls. 1,990,710 $
99 1382 انگلستان 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي 51,759 15,689,215,682 Rls. 1,980,960 $
100 1382 انگلستان 293499 اسيدهاي نوكلينگواملاح آن -باساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص -تركيبات هتروسيكليك غيرمذكوردرجاي ديگر 5,400 15,643,207,360 Rls. 1,975,152 $
101 1382 انگلستان 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 9,527 15,590,109,020 Rls. 1,968,447 $
102 1382 انگلستان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 19,503 14,852,190,963 Rls. 1,875,272 $
103 1382 انگلستان 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 140,303 14,749,489,097 Rls. 1,862,308 $
104 1382 انگلستان 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 62,798 14,701,582,327 Rls. 1,856,259 $
105 1382 انگلستان 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 42,688 14,693,480,207 Rls. 1,855,235 $
106 1382 انگلستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 78,695 14,647,866,606 Rls. 1,849,481 $
107 1382 انگلستان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 86,045 14,639,489,141 Rls. 1,848,420 $
108 1382 انگلستان 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 101,560 14,242,838,494 Rls. 1,798,337 $
109 1382 انگلستان 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 2,220 13,876,518,184 Rls. 1,752,086 $
110 1382 انگلستان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 44,131 13,756,150,920 Rls. 1,736,889 $
111 1382 انگلستان 841181 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حداكثر5000كيلووات 4,500 13,615,493,602 Rls. 1,719,128 $
112 1382 انگلستان 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 163,373 13,604,267,473 Rls. 1,717,711 $
113 1382 انگلستان 851850 - دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 7,094 13,486,828,776 Rls. 1,702,882 $
114 1382 انگلستان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 19,426 13,452,239,302 Rls. 1,698,516 $
115 1382 انگلستان 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 352,055 13,408,878,904 Rls. 1,693,041 $
116 1382 انگلستان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 73,500 13,298,788,647 Rls. 1,679,139 $
117 1382 انگلستان 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 517,572 13,228,401,339 Rls. 1,670,253 $
118 1382 انگلستان 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 24,782 13,172,427,825 Rls. 1,663,186 $
119 1382 انگلستان 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرمواد,,,بر 13,692 12,842,770,643 Rls. 1,621,561 $
120 1382 انگلستان 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,963 12,716,163,328 Rls. 1,605,576 $
121 1382 انگلستان 901210 -ميكروسكوپها(غيراز ميكروسكوپهاي )اپتيكي , ديفراكتوگرافها 4,485 12,469,223,591 Rls. 1,574,397 $
122 1382 انگلستان 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 38,404 12,353,034,279 Rls. 1,559,727 $
123 1382 انگلستان 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 5,013 12,331,303,073 Rls. 1,556,982 $
124 1382 انگلستان 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 66,274 12,260,485,441 Rls. 1,548,042 $
125 1382 انگلستان 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 133,498 12,214,083,328 Rls. 1,542,183 $
126 1382 انگلستان 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 182,971 12,128,944,665 Rls. 1,531,434 $
127 1382 انگلستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 324,524 12,108,649,019 Rls. 1,528,871 $
128 1382 انگلستان 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 6,713 11,916,577,112 Rls. 1,504,620 $
129 1382 انگلستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 34,182 11,658,764,040 Rls. 1,472,066 $
130 1382 انگلستان 848210 -بلبرينگ , 83,086 11,643,350,741 Rls. 1,470,117 $
131 1382 انگلستان 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 29,961 11,523,560,054 Rls. 1,454,995 $
132 1382 انگلستان 293500 سولفوناميدها 4,000 11,505,888,495 Rls. 1,452,764 $
133 1382 انگلستان 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت حداقل 1mm وكمتراز3 2,951,290 11,485,338,361 Rls. 1,450,170 $
134 1382 انگلستان 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 4,830 11,446,341,372 Rls. 1,445,246 $
135 1382 انگلستان 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 4,392 11,419,125,339 Rls. 1,441,809 $
136 1382 انگلستان 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 89,840 11,351,000,142 Rls. 1,433,207 $
137 1382 انگلستان 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 46,578 11,344,658,178 Rls. 1,432,407 $
138 1382 انگلستان 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 88,817 10,771,165,391 Rls. 1,359,995 $
139 1382 انگلستان 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 74,614 10,758,129,961 Rls. 1,358,348 $
140 1382 انگلستان 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جداكننده هاي آنها) 982,125 10,693,518,903 Rls. 1,350,190 $
141 1382 انگلستان 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,019,119 10,673,861,236 Rls. 1,347,709 $
142 1382 انگلستان 900999 اجزاوقطعات ومتفرعات دستگاههاي فتوكپي باسيستم اپتيكي يا000دستگاه ترموكپي غيرمذكوردرجاي ديگر 19,777 10,657,678,193 Rls. 1,345,667 $
143 1382 انگلستان 550200 دسته الياف ازرشته هاي مصنوعي , 358,396 10,607,791,002 Rls. 1,339,368 $
144 1382 انگلستان 844110 -ماشينهاي بر 131,612 10,585,803,724 Rls. 1,336,591 $
145 1382 انگلستان 722090 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن ,باپهناي كمتراز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده , 206,334 10,293,223,553 Rls. 1,299,650 $
146 1382 انگلستان 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 5,035 10,215,057,270 Rls. 1,289,780 $
147 1382 انگلستان 854260 مدارهاي مجتمع مختلط 4,964 10,203,724,796 Rls. 1,288,349 $
148 1382 انگلستان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 22,564 10,071,917,352 Rls. 1,271,706 $
149 1382 انگلستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 2,614,997 10,048,903,134 Rls. 1,268,801 $
150 1382 انگلستان 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 3,071 9,998,906,322 Rls. 1,262,489 $
151 1382 انگلستان 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 6,054 9,908,704,266 Rls. 1,251,098 $
152 1382 انگلستان 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm ياكمتربه ضخامت كمتراز3mmپيكله نشده 3,848,002 9,765,100,944 Rls. 1,232,966 $
153 1382 انگلستان 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 108,287 9,589,426,856 Rls. 1,210,785 $
154 1382 انگلستان 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 12,795 9,567,079,434 Rls. 1,207,961 $
155 1382 انگلستان 854210 كارت هاي توام بايك مدارمجتمع الكترونيكي )كارت هاي هوشمند( 2,321 9,207,059,690 Rls. 1,162,507 $
156 1382 انگلستان 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 37,929 9,108,992,368 Rls. 1,150,126 $
157 1382 انگلستان 880220 -هواپيماوسايروسايط نقليه هوائي ,كه غيرمذكوردرجاي ديگربدون باربه وزن حداكثرrgk2000 1,858 9,079,885,046 Rls. 1,146,450 $
158 1382 انگلستان 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 15,918 8,827,393,831 Rls. 1,114,570 $
159 1382 انگلستان 382479 --مخلوطهاي داراي مشتقات پرهالوژنه هيدروكربن هاي آسيكليك داراي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 32,796 8,748,287,612 Rls. 1,104,580 $
160 1382 انگلستان 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 1,429,535 8,714,806,110 Rls. 1,100,355 $
161 1382 انگلستان 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 34,384 8,676,581,080 Rls. 1,095,529 $
162 1382 انگلستان 901820 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اشعه ماوراء بنف يامادون قرمز 3,649 8,624,327,994 Rls. 1,088,932 $
163 1382 انگلستان 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 166,800 8,394,567,883 Rls. 1,059,921 $
164 1382 انگلستان 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 16,208 8,368,905,786 Rls. 1,056,680 $
165 1382 انگلستان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 2,842,190 8,349,791,634 Rls. 1,054,267 $
166 1382 انگلستان 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 70% مواد نفتي غيرمذكوردر جاي ديگر 360,800 8,340,859,262 Rls. 1,053,139 $
167 1382 انگلستان 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 3,309 8,323,542,727 Rls. 1,050,951 $
168 1382 انگلستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 15,965 8,295,439,314 Rls. 1,047,404 $
169 1382 انگلستان 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت اوراق مجزا,حتي تاشده 68,360 8,244,557,805 Rls. 1,040,982 $
170 1382 انگلستان 391400 مبادله كننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 10/39لغايت 13/39به اشكال ابتدايي 426,279 8,145,398,615 Rls. 1,028,460 $
171 1382 انگلستان 250840 -ساير خاك هاي رس ,كه درجاي ديگري مذكور نباشد 706,000 8,139,358,509 Rls. 1,027,697 $
172 1382 انگلستان 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 44,794 8,019,872,728 Rls. 1,012,610 $
173 1382 انگلستان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 5,146 7,959,477,504 Rls. 1,004,984 $
174 1382 انگلستان 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 8,567 7,915,856,796 Rls. 999,478 $
175 1382 انگلستان 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 5,777 7,857,241,587 Rls. 992,076 $
176 1382 انگلستان 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 22,586 7,519,809,746 Rls. 949,470 $
177 1382 انگلستان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 78,280 7,475,927,492 Rls. 943,930 $
178 1382 انگلستان 860799 --اجزاءوقطعات نواقل روي خط راه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند, 64,143 7,400,626,310 Rls. 934,423 $
179 1382 انگلستان 721190 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mmغيرمذكور(همچنين فقطنوردشده ) 499,860 7,365,999,928 Rls. 930,050 $
180 1382 انگلستان 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 3,480 7,350,604,564 Rls. 928,107 $
181 1382 انگلستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 31,044 7,310,662,772 Rls. 923,063 $
182 1382 انگلستان 843710 -ماشين براي پاك كردن ,جوركردن يادرجه بندي كردن دانه ها,غلات ياسبزيجات خشك كرده 30,521 7,261,073,906 Rls. 916,802 $
183 1382 انگلستان 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميائي 7,065 7,204,613,923 Rls. 909,674 $
184 1382 انگلستان 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 3,342 7,116,009,230 Rls. 898,485 $
185 1382 انگلستان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 15,542 6,975,936,593 Rls. 880,799 $
186 1382 انگلستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 8,634 6,892,267,097 Rls. 870,232 $
187 1382 انگلستان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,136 6,879,765,482 Rls. 868,658 $
188 1382 انگلستان 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 2,297 6,876,865,904 Rls. 868,292 $
189 1382 انگلستان 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 1,922 6,870,791,921 Rls. 867,523 $
190 1382 انگلستان 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 22,440 6,864,609,047 Rls. 866,744 $
191 1382 انگلستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 23,615 6,584,636,467 Rls. 831,394 $
192 1382 انگلستان 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 200,200 6,560,901,255 Rls. 828,397 $
193 1382 انگلستان 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 114,460 6,517,236,834 Rls. 822,884 $
194 1382 انگلستان 850231 - مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار مي كنند 41,289 6,410,711,516 Rls. 809,433 $
195 1382 انگلستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 27,910 6,340,192,545 Rls. 800,529 $
196 1382 انگلستان 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 2,135 6,240,887,850 Rls. 787,991 $
197 1382 انگلستان 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 920 6,168,275,677 Rls. 778,822 $
198 1382 انگلستان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 20,859 6,167,351,416 Rls. 778,707 $
199 1382 انگلستان 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 123,715 6,100,212,752 Rls. 770,230 $
200 1382 انگلستان 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 78,585 5,968,302,299 Rls. 753,574 $
مجموع کل
5,982,697,483,477 ريال
مجموع کل
755,391,054 دلار