آمار کل " واردات از" کشور "اندونزي" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 اندونزي 151190 -روغن نخل (باستثناي خام ) واجزاء آن ,تصفيه شده يانشده ليكن ازلحاظشيميائي تغييرنيافته 56,298,129 214,697,825,279 Rls. 27,108,311 $
2 1382 اندونزي 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 4,378,272 140,664,438,768 Rls. 17,760,663 $
3 1382 اندونزي 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي نشده ,غيره , 7,873,113 87,057,181,920 Rls. 10,992,069 $
4 1382 اندونزي 480257 كاغذومقوا)بدون يابا%10ازالياف مكانيكي (بوزن هرمترمربع حداقل 40گرم وحداكثر150گرم براي نوشتن 000 11,547,559 67,190,043,108 Rls. 8,483,594 $
5 1382 اندونزي 480255 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن مترمربعي حداقل 40وحداكثر150گرمي بصورت رول براي نوشتن 10,120,484 54,323,372,671 Rls. 6,859,011 $
6 1382 اندونزي 151110 -روغن خام نخل 9,696,863 37,473,266,237 Rls. 4,731,473 $
7 1382 اندونزي 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 10,213,600 30,653,923,278 Rls. 3,870,444 $
8 1382 اندونزي 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ياورق 6,021,745 19,641,717,995 Rls. 2,480,015 $
9 1382 اندونزي 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 1,715,570 18,729,628,705 Rls. 2,364,852 $
10 1382 اندونزي 480254 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن هرمترمربع كمتراز40گرم براي نوشتن 000 3,102,942 18,041,697,596 Rls. 2,277,993 $
11 1382 اندونزي 480258 كاغذومقوا)بدون يابا%10ازالياف مكانيكي (بوزن هرمترمربع بيش از150گرم براي نوشتن 000 2,769,711 17,240,712,385 Rls. 2,176,856 $
12 1382 اندونزي 540243 --نخ يك لاازپلي استرها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 1,714,365 14,717,968,678 Rls. 1,858,328 $
13 1382 اندونزي 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,212,403 12,870,360,978 Rls. 1,625,045 $
14 1382 اندونزي 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 1,394,513 11,727,877,063 Rls. 1,480,791 $
15 1382 اندونزي 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 766,272 11,163,438,616 Rls. 1,409,526 $
16 1382 اندونزي 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 59,768 10,223,695,885 Rls. 1,290,871 $
17 1382 اندونزي 480511 كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي بصورت رول ياورق 4,248,775 9,848,475,975 Rls. 1,243,494 $
18 1382 اندونزي 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 97,567 9,235,456,253 Rls. 1,166,094 $
19 1382 اندونزي 481029 --كاغذاندوده براي نوشتن بابي از10% وزن كل الياف آن ازالياف حاصل ازيك فر آيندمكانيكي 1,540,350 8,903,189,088 Rls. 1,124,140 $
20 1382 اندونزي 480920 -كاغذهاي خودكپي ,بصورت رول بعرض بي ازmC36يابصورت ورق باحداقل يك ضلع mC36تانشده 855,169 8,360,524,679 Rls. 1,055,623 $
21 1382 اندونزي 480256 كاغذومقواذكرشده درشماره 4802/55بصورت ورق براي نوشتن 000 1,371,428 8,213,113,999 Rls. 1,037,010 $
22 1382 اندونزي 480261 كاغذومقوا)بابيش از%10الياف مكانيكي ياشيميايي -مكانيكي (بصورت رول براي نوشتن 000 1,388,995 7,911,518,058 Rls. 998,929 $
23 1382 اندونزي 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 911,200 7,770,152,573 Rls. 981,080 $
24 1382 اندونزي 380290 - موادمعدني طبيعي اكتيف شده ,زغال هاودوده هاي حيواني 2,262,200 7,502,693,736 Rls. 947,310 $
25 1382 اندونزي 440831 --ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا,بضخامت حداكثر6ميليمترازتيره زهراشتاي قرمزتير 2,038,184 7,486,509,931 Rls. 945,266 $
26 1382 اندونزي 151329 --روغن هسته خرماياروغن باباسو(باستثناي خام )واجزاء آنهاتصفيه شده يانشده ,تغييرنيافته شيميا 1,197,000 7,015,120,665 Rls. 885,748 $
27 1382 اندونزي 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,006,354 6,764,433,171 Rls. 854,096 $
28 1382 اندونزي 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 81,470 6,168,766,599 Rls. 778,885 $
29 1382 اندونزي 440890 ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائي كه به درازااره شده ,كه ضخامت آن ازmm6 416,002 5,972,036,741 Rls. 754,045 $
30 1382 اندونزي 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 272,500 5,109,728,677 Rls. 645,168 $
31 1382 اندونزي 401150 - تايربادي نو از كائوچو براي دوچرخه 705,548 5,010,009,592 Rls. 632,573 $
32 1382 اندونزي 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,791 4,960,648,607 Rls. 626,344 $
33 1382 اندونزي 441213 --تخته چندلا,بايك ياچندلاي بيروني ازچوبهاي گرمسيري (وتعريف شده دريادداشت شماره فرعي )بضخام 1,182,667 4,336,223,697 Rls. 547,503 $
34 1382 اندونزي 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 453,525 4,304,776,436 Rls. 543,533 $
35 1382 اندونزي 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع مورد مصرف در راه اندازي موتورهاي پيستوني ) 474,920 4,234,321,807 Rls. 534,637 $
36 1382 اندونزي 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 418,743 3,876,959,364 Rls. 489,513 $
37 1382 اندونزي 722790 -ميله ها,گرم نوردشده ,بصورت طومار,ازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,078,930 3,689,285,817 Rls. 465,819 $
38 1382 اندونزي 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 545,236 3,503,534,408 Rls. 442,365 $
39 1382 اندونزي 290545 -- گليسرول 420,000 3,233,485,046 Rls. 408,268 $
40 1382 اندونزي 390760 - پلي اتيلن ترفتالات , به اشكال ابتدائي 454,000 3,171,704,877 Rls. 400,468 $
41 1382 اندونزي 291714 --انيدريد مالئيك 520,000 3,145,465,621 Rls. 397,154 $
42 1382 اندونزي 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 429,120 3,079,113,995 Rls. 388,778 $
43 1382 اندونزي 441223 --تخته چندلا,بايك ياچندلاي بيروني ازچوبهاي غيركاج ويك ياچندلاازتخته ازخرده چوب ,باضخامت بي 1,242,430 2,986,784,930 Rls. 377,120 $
44 1382 اندونزي 481019 كاغذومقواي اندوده باكائولن جهت نوشتن بدون ياباحداكثر%10وزن كل الياف ازالياف مكانيكي 000 2,190,914 2,923,167,718 Rls. 369,086 $
45 1382 اندونزي 960910 -مدادومدادرنگي ,بامغزي داراي غلاف سخت , 123,133 2,895,752,910 Rls. 365,625 $
46 1382 اندونزي 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت اوراق مجزا,حتي تاشده 507,108 2,845,370,642 Rls. 359,264 $
47 1382 اندونزي 292700 تركيبات دي آزو -, آزو - يا آزوكسي 200,000 2,824,664,857 Rls. 356,649 $
48 1382 اندونزي 401320 - لاستيك توئي ازكائوچو ازانواعي كه براي دوچرخه بكار مي رود 300,945 2,817,761,211 Rls. 355,779 $
49 1382 اندونزي 480524 تست لاينر)مقواازالياف بازيافتي جهت پوشش (به وزن حداكثر150گرم درمترمربع بصورت رول ياورق 1,044,725 2,626,542,406 Rls. 331,634 $
50 1382 اندونزي 480269 كاغذومقوا)بابيش از%10الياف مكانيكي ياشيميايي -مكانيكي (غيرمذكوردرجاي ديگربراي نوشتن 000 437,745 2,587,320,958 Rls. 326,682 $
51 1382 اندونزي 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,بالايه ,,,جاذب , 326,986 2,536,118,799 Rls. 320,215 $
52 1382 اندونزي 850710 - انباره برقي (srotalumuccA),باسرب - اسيدبراي راه اندازي موتورهاي پيستوني 294,663 2,444,240,141 Rls. 308,616 $
53 1382 اندونزي 400700 نخ و طناب ازكائوچوي ولكانيزه شده 110,143 2,380,087,872 Rls. 300,516 $
54 1382 اندونزي 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساير مواد شيرين كننده 163,000 1,978,631,976 Rls. 249,828 $
55 1382 اندونزي 292241 --ليزين واسترهاي آن ; املاح اين تركيبات 102,000 1,861,827,144 Rls. 235,079 $
56 1382 اندونزي 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي ,رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي ) 39,948 1,833,237,477 Rls. 231,470 $
57 1382 اندونزي 440810 ورق روك ورق لائي براي تخته چندلا,سايرچوبهائي كه به درازااره شده كه ضخامت آن از6mmكمترنباشد,كاج 97,404 1,810,462,733 Rls. 228,594 $
58 1382 اندونزي 480640 -كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي براق شده شفاف يانيمه شفاف ,بشكل رول ياورق ,غيرمذكوردرجاي ديگر 307,636 1,774,521,097 Rls. 224,056 $
59 1382 اندونزي 291612 --استرهاي اسيداكريليك 158,400 1,700,053,039 Rls. 214,653 $
60 1382 اندونزي 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 110,267 1,631,047,757 Rls. 205,940 $
61 1382 اندونزي 480419 --كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 411,586 1,595,326,900 Rls. 201,430 $
62 1382 اندونزي 291735 --انيدريد فتاليك 300,000 1,530,525,013 Rls. 193,248 $
63 1382 اندونزي 701790 شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداورخانه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 18,054 1,485,878,287 Rls. 187,610 $
64 1382 اندونزي 960920 -مغزي مداد,سياه يارنگي , 53,316 1,464,507,093 Rls. 184,912 $
65 1382 اندونزي 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 110,029 1,446,160,222 Rls. 182,596 $
66 1382 اندونزي 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 91,531 1,368,683,942 Rls. 172,814 $
67 1382 اندونزي 480519 كاغذفلوتينگ بصورت رول ياورق )باستثناي كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي وكاهي ( 595,186 1,343,525,916 Rls. 169,637 $
68 1382 اندونزي 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 14,740 1,333,482,038 Rls. 168,369 $
69 1382 اندونزي 400931 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ومستحكم شده ياجورشده فقط باموادنسجي بدون لوازم وملحقات 131,005 1,301,190,201 Rls. 164,292 $
70 1382 اندونزي 540410 -تك رشته هاي سنتتيك 67دسي تكس يابيشتر, 119,868 1,293,243,062 Rls. 163,288 $
71 1382 اندونزي 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هيدروژنه شده و غيره 220,000 1,219,907,126 Rls. 154,028 $
72 1382 اندونزي 382311 -- اسيدهاي استاريك 269,500 1,208,594,421 Rls. 152,599 $
73 1382 اندونزي 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 21,075 1,169,769,158 Rls. 147,698 $
74 1382 اندونزي 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 6,133 1,168,429,364 Rls. 147,529 $
75 1382 اندونزي 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 190,498 1,106,335,206 Rls. 139,689 $
76 1382 اندونزي 853931 --لامپ هاي تخليه الكتريكي ,فلورسنت ,كاتودگرم 90,070 1,087,476,036 Rls. 137,308 $
77 1382 اندونزي 481141 --كاغذومقواي خودچسب 75,520 1,079,005,117 Rls. 136,238 $
78 1382 اندونزي 401140 - تايربادي نو ازكائوچو براي موتورسيكلت 162,677 1,078,439,121 Rls. 136,166 $
79 1382 اندونزي 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 40,000 932,507,993 Rls. 117,741 $
80 1382 اندونزي 481013 كاغذومقواي اندوده باكائولن بصورت رول جهت نوشتن بدون يابا%10وزن كل الياف ازالياف مكانيكي 000 147,763 927,831,332 Rls. 117,151 $
81 1382 اندونزي 400110 - شيره كائوچوي طبيعي ,حتي پي ولكانيزه شده به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانوار 97,092 871,395,200 Rls. 110,025 $
82 1382 اندونزي 400821 -- صفحه ,ورق و نوار ازكائوچوي غيراسفنجي ولكانيزه سفت نشده 97,121 829,695,232 Rls. 104,759 $
83 1382 اندونزي 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 59,961 817,853,164 Rls. 103,265 $
84 1382 اندونزي 590220 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازپلي استرها, 26,983 776,030,986 Rls. 97,983 $
85 1382 اندونزي 590290 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالاازريون ويسكوز, 15,352 769,289,120 Rls. 97,132 $
86 1382 اندونزي 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 193,644 763,886,202 Rls. 96,450 $
87 1382 اندونزي 400829 -- ميله , تركه يا پروفيله ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 105,358 744,401,248 Rls. 93,989 $
88 1382 اندونزي 481620 -كاغذ خودكپي 71,984 740,039,653 Rls. 93,439 $
89 1382 اندونزي 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 98,000 718,133,676 Rls. 90,673 $
90 1382 اندونزي 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 21,163 711,546,871 Rls. 89,841 $
91 1382 اندونزي 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي روشنائي برق , 69,965 686,384,486 Rls. 86,664 $
92 1382 اندونزي 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 1,800 668,471,472 Rls. 84,403 $
93 1382 اندونزي 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذهاي همانندبراي مصارف خانگي ,بهداشتي 118,483 667,431,802 Rls. 84,272 $
94 1382 اندونزي 550932 --نخ چندلاياكابله ,باحداقل 85%الياف غيريكسره الياف آكريليك يامد آكريليك , آماده نشده براي 35,500 661,729,210 Rls. 83,551 $
95 1382 اندونزي 920290 - آلات موسيقي يازهي (غيراز آنهائي كه با آرشه نواخته مي شوند) 6,326 642,842,776 Rls. 81,167 $
96 1382 اندونزي 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 3,381 637,300,000 Rls. 80,467 $
97 1382 اندونزي 340119 --صابون ومواد آلي تانسيواكتيف به شكل شم ميله ,ياقالبي براي مصرف پاكيزگي غيرمذكوردرجاي ديگر 153,851 631,996,428 Rls. 79,797 $
98 1382 اندونزي 290544 --D - گلوسيتول (سوربيتول ) 209,000 620,678,610 Rls. 78,369 $
99 1382 اندونزي 152000 گليسرول (گليسرين ), آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 80,000 602,624,265 Rls. 76,088 $
100 1382 اندونزي 551011 --نخ يك لا,داراي 85%يابيشترالياف غيريكسره مصنوعي , آماده نشده براي خرده فروشي , 15,505 589,403,096 Rls. 74,419 $
101 1382 اندونزي 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات كروم 29,500 588,399,424 Rls. 74,292 $
102 1382 اندونزي 340111 --صابون ومحصولات آلي تانسيواكتيف به صورت شم ياميله ياقالبي براي مصارف پاكيزگي وطبي 122,061 548,316,040 Rls. 69,232 $
103 1382 اندونزي 080111 --نارگيل قطعه قطعه شده خشك كرده detaecised( ,stunococ ) 79,780 499,634,474 Rls. 63,086 $
104 1382 اندونزي 210112 --فر آورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا كنسانتره ها يا براساس قهوه 11,000 451,437,986 Rls. 57,000 $
105 1382 اندونزي 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 26,128 442,792,827 Rls. 55,908 $
106 1382 اندونزي 520300 پنبه ,حلاجي شده و شانه زده , 13,393 428,916,770 Rls. 54,156 $
107 1382 اندونزي 292242 --اسيدگلوتاميك و املاح آن 50,000 427,237,988 Rls. 53,944 $
108 1382 اندونزي 482210 -قرقره ,ماسوره ,دوك وهمانندازخميركاغذ,كاغذيامقوا,براي پيچيدن نخهاي نسجي 72,538 390,354,127 Rls. 49,287 $
109 1382 اندونزي 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 361,033 363,937,468 Rls. 45,952 $
110 1382 اندونزي 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 56,811 348,637,979 Rls. 44,020 $
111 1382 اندونزي 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,880 313,893,445 Rls. 39,633 $
112 1382 اندونزي 550953 --نخ ,داراي كمتراز85%الياف غيريكسره پلي استر,مخلوطباپنبه , آماده نشده براي خرده فروشي , 20,790 305,679,161 Rls. 38,596 $
113 1382 اندونزي 854590 -- اشياء از گرافيت ياساير زغال ها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي مصارف برقي 19,875 293,086,888 Rls. 37,006 $
114 1382 اندونزي 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 34,100 275,815,155 Rls. 34,825 $
115 1382 اندونزي 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي براي وسايطنقليه هوايي 2,000 267,918,800 Rls. 33,828 $
116 1382 اندونزي 401511 -- دستك جراحي ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 36,730 266,771,170 Rls. 33,683 $
117 1382 اندونزي 902139 اعضاي مصنوعي بدن به غيرازمفصل هاي مصنوعي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 106 263,955,604 Rls. 33,328 $
118 1382 اندونزي 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حداكثر 4 ميليمتر 23,345 260,299,417 Rls. 32,866 $
119 1382 اندونزي 320411 -- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس اين مواد 10,600 257,174,187 Rls. 32,472 $
120 1382 اندونزي 291615 --اسيدهاي اولئيك ,لينولئيك يا لينولنيك , املاح و استرهاي آنها 30,760 256,112,942 Rls. 32,338 $
121 1382 اندونزي 700231 --لوله ازكوارتزذوب شده ياازسايرسيليس هاي ذوب شده كارشده , 39,232 254,785,735 Rls. 32,170 $
122 1382 اندونزي 530710 -نخ ازكنف ياازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 03/53,يك لا, 60,000 254,303,165 Rls. 32,109 $
123 1382 اندونزي 871494 --ترمزها;همچنين توپي ترمزپدال معكوس وترمزتوپي واجزاءوقطعات آنها,براي چرخهاي پائي 18,683 250,742,746 Rls. 31,659 $
124 1382 اندونزي 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 32,026 233,595,966 Rls. 29,495 $
125 1382 اندونزي 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,420 231,677,590 Rls. 29,252 $
126 1382 اندونزي 851110 - شمعهاي جرقه زن 9,000 218,288,336 Rls. 27,562 $
127 1382 اندونزي 851810 - ميكروفون و پايه آن 3,440 216,403,888 Rls. 27,325 $
128 1382 اندونزي 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal maeb delaes ) 7,278 210,863,070 Rls. 26,624 $
129 1382 اندونزي 700521 --ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,رنگ شده ,,,,, 75,528 207,254,258 Rls. 26,168 $
130 1382 اندونزي 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,000 199,579,020 Rls. 25,199 $
131 1382 اندونزي 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 15,990 196,052,956 Rls. 24,754 $
132 1382 اندونزي 200949 آب آناناس غيرازشماره -200941تخميرنشده وبدون افزودن الكل 000-كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 18,720 195,978,687 Rls. 24,745 $
133 1382 اندونزي 940360 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 23,067 184,424,121 Rls. 23,286 $
134 1382 اندونزي 481149 --كاغذومقواي خودچسب غيرمذموردرجاي ديگر 30,807 176,927,595 Rls. 22,339 $
135 1382 اندونزي 871492 - طوقه و پره چرخ براي چرخهاي پائي 39,516 175,675,500 Rls. 22,182 $
136 1382 اندونزي 091099 --ساير ادويه جات كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 100,000 174,718,048 Rls. 22,060 $
137 1382 اندونزي 850610 -قوه ها و باطري هاباحجم خارجي ,بي اكسيدمنگنز 30,059 170,734,464 Rls. 21,557 $
138 1382 اندونزي 902140 -دستگاههاي كمك شنوائي (باستثناي اجزاء و قطعات و متفرعات ) 85 158,594,119 Rls. 20,024 $
139 1382 اندونزي 480210 - كاغد و مقواي دست ساخت 25,766 147,270,806 Rls. 18,595 $
140 1382 اندونزي 291739 --سايراسيدهاي پلي كربوكسيليك ,انيدريدها,هالوژنورها,پراكسيدها,پراكسيدهاي آنهاومشتقات 20,000 142,300,000 Rls. 17,967 $
141 1382 اندونزي 870831 -- لنت ترمزسوارشده وسايط نقليه موتوري مشول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 10,741 137,907,656 Rls. 17,412 $
142 1382 اندونزي 330610 - مواد پاك كننده دندان 8,993 132,073,898 Rls. 16,676 $
143 1382 اندونزي 761699 --مصنوعات از آلومينيوم ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 12,000 131,401,752 Rls. 16,591 $
144 1382 اندونزي 340120 - صابون به اشكال ديگر كه در جاي ديگري مذكور نباشند 30,711 125,618,257 Rls. 15,861 $
145 1382 اندونزي 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 12,000 124,841,000 Rls. 15,763 $
146 1382 اندونزي 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 940 116,861,477 Rls. 14,755 $
147 1382 اندونزي 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 7,290 102,357,656 Rls. 12,924 $
148 1382 اندونزي 282110 -اكسيدهاوهيدرواكسيدهاي آهن 10,000 100,748,774 Rls. 12,721 $
149 1382 اندونزي 090111 --قهوه , بونداده يا كافئين نگرفته 18,000 100,141,016 Rls. 12,644 $
150 1382 اندونزي 282620 -فلوئوروسيليكاتهاي سديم ياپتاسيم 18,000 98,792,167 Rls. 12,474 $
151 1382 اندونزي 080119 --نارگيل باستثناي نارگيل قطعه قطعه شده خشك كرده 25,000 97,212,951 Rls. 12,274 $
152 1382 اندونزي 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 57 95,962,611 Rls. 12,116 $
153 1382 اندونزي 871491 --تنه و دوشاخه براي چرخهاي پائي و اجزاء و قطعات آنها 19,758 87,276,500 Rls. 11,020 $
154 1382 اندونزي 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 1,500 85,969,900 Rls. 10,855 $
155 1382 اندونزي 691010 -ظرفشوئي ,,,وسايرادوات ثابت بهداشتي ازسراميك ,ازچيني , 6,552 84,522,574 Rls. 10,672 $
156 1382 اندونزي 291570 -اسيدپالميتيك , اسيد استاريك , املاح و استرهاي آنها 16,500 76,441,215 Rls. 9,652 $
157 1382 اندونزي 940380 -مبلهاي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 1,441 73,513,726 Rls. 9,282 $
158 1382 اندونزي 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 7,360 71,076,476 Rls. 8,974 $
159 1382 اندونزي 480593 كاغذهاومقواهاي قشرنزده 000غيرمذكوربوزن هرمترمربع 225گرم يابيشتربصورت رول ياورق 12,962 67,386,306 Rls. 8,508 $
160 1382 اندونزي 401610 - سايراشياءكائوچوي ولكانيزه از كائوچوي اسفنجي 2,506 66,474,488 Rls. 8,393 $
161 1382 اندونزي 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 960 66,059,985 Rls. 8,341 $
162 1382 اندونزي 871496 --پنجه ركاب وركاب و اجزاءوقطعات آنها,براي چرخهاي پائي 15,050 64,568,000 Rls. 8,153 $
163 1382 اندونزي 691090 -ظرفشوئي ,روشوئي ,وان حمام ,,,وسايرادوات ثابت بهداشتي ازسراميك ,seN(غيرمذكوردرجاي ديگر 3,744 60,432,791 Rls. 7,630 $
164 1382 اندونزي 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 9,622 57,906,995 Rls. 7,311 $
165 1382 اندونزي 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 4,000 55,961,570 Rls. 7,066 $
166 1382 اندونزي 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 1,064 51,557,189 Rls. 6,510 $
167 1382 اندونزي 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 3,000 47,466,360 Rls. 5,993 $
168 1382 اندونزي 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 137 44,547,617 Rls. 5,625 $
169 1382 اندونزي 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 1,258 42,821,271 Rls. 5,407 $
170 1382 اندونزي 401290 -لاستيك روئي توپريانيمه توپر,روك قابل تعويض لاستيك و نوار دوررينگ ازكائوچو 5,540 34,435,110 Rls. 4,348 $
171 1382 اندونزي 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 2,952 32,015,623 Rls. 4,042 $
172 1382 اندونزي 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 2,950 32,007,062 Rls. 4,041 $
173 1382 اندونزي 940350 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)ازانواعي كه دراتاق خواب مورداستفاده قرار مي گيرند 1,600 29,251,880 Rls. 3,693 $
174 1382 اندونزي 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 255 27,838,018 Rls. 3,515 $
175 1382 اندونزي 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,775 27,331,830 Rls. 3,451 $
176 1382 اندونزي 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 477 23,643,549 Rls. 2,985 $
177 1382 اندونزي 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 625 20,480,315 Rls. 2,586 $
178 1382 اندونزي 442190 - اشياء چوبي كه درجاي ديگر مذكور نباشد 510 18,512,059 Rls. 2,337 $
179 1382 اندونزي 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 130 9,814,034 Rls. 1,239 $
180 1382 اندونزي 851850 - دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 141 7,492,207 Rls. 946 $
181 1382 اندونزي 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس اين مواد 150 6,534,983 Rls. 825 $
182 1382 اندونزي 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 361 4,454,076 Rls. 562 $
183 1382 اندونزي 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 5 3,700,880 Rls. 467 $
184 1382 اندونزي 940510 -لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوار 112 3,636,465 Rls. 459 $
185 1382 اندونزي 570500 -سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 60 1,102,245 Rls. 139 $
186 1382 اندونزي 701810 منجوق شيشه اي ,مرواريدتقليدي ,سنگهاي گرانبهايانيمه گرانبهاي تقليدي واشياكوچك شيشه اي همانند 50 508,728 Rls. 64 $
مجموع کل
1,014,975,146,450 ريال
مجموع کل
128,153,415 دلار
[1]