آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 افغانستان 120740 -تخم كنجد 3,996,082 12,682,348,538 Rls. 1,601,307 $
2 1382 افغانستان 961700 فلاسك وسايرظروف عايق حرارت بامحفظه ,عايق خلاء,وهمچنين قطعات آنها(غيرازشيشه يدكي داخلي ) 15,651 457,968,488 Rls. 57,824 $
3 1382 افغانستان 121190 -سايرگياهان يااجزا آنهاازنو ع مورداستفاده براي عطريات داروغيرمذكورياغيرمشمول درجاي ديگر 261,640 334,767,308 Rls. 42,269 $
4 1382 افغانستان 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 510 279,242,300 Rls. 35,258 $
5 1382 افغانستان 960720 -اجزاءوقطعات , 21,816 190,006,200 Rls. 23,991 $
6 1382 افغانستان 120799 -ساير دانه ها و ميوه هاي روغن دار, كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 67,000 97,555,785 Rls. 12,318 $
7 1382 افغانستان 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 78,938 84,676,173 Rls. 10,691 $
8 1382 افغانستان 540110 -نخ دوخت ازرشته هاي سنتتيك , 9,150 78,866,600 Rls. 9,958 $
9 1382 افغانستان 960719 --زيپ هاي غيرمذكور, 10,870 66,730,330 Rls. 8,426 $
10 1382 افغانستان 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 1,000 15,238,665 Rls. 1,924 $
مجموع کل
14,287,400,387 ريال
مجموع کل
1,803,965 دلار
[1]