آمار کل " واردات از" کشور "اسلووني" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 اسلووني 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 2,507,295 77,664,310,132 Rls. 9,806,097 $
2 1382 اسلووني 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كردن يا براه انداختن مشمول شماره 8511 801,767 71,217,826,024 Rls. 8,992,149 $
3 1382 اسلووني 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 2,349,260 65,000,942,286 Rls. 8,207,190 $
4 1382 اسلووني 851150 - ژنراتورها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد, براي موتورهاي درونسوز احتراقي 426,220 35,757,358,427 Rls. 4,514,817 $
5 1382 اسلووني 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 45,120 27,099,347,987 Rls. 3,421,634 $
6 1382 اسلووني 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 1,743,573 24,727,851,779 Rls. 3,122,201 $
7 1382 اسلووني 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 76,252 18,493,621,543 Rls. 2,335,055 $
8 1382 اسلووني 870290 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرازكالاي مشمول شماره 10/8702 183,795 15,810,413,717 Rls. 1,996,265 $
9 1382 اسلووني 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 17,744 12,549,767,436 Rls. 1,584,566 $
10 1382 اسلووني 284030 -پراكسوبرات ها ( پربراتها) 2,310,000 12,267,814,273 Rls. 1,548,969 $
11 1382 اسلووني 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 148,617 11,984,241,543 Rls. 1,513,163 $
12 1382 اسلووني 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 2,000,000 9,230,714,173 Rls. 1,165,494 $
13 1382 اسلووني 240220 -سيگار حاوي توتون 140,000 8,999,692,654 Rls. 1,136,325 $
14 1382 اسلووني 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 52,800 8,680,592,448 Rls. 1,096,034 $
15 1382 اسلووني 902830 - كنتور برق 20,950 5,895,423,715 Rls. 744,371 $
16 1382 اسلووني 390610 - پلي متيل متاكريلات , به اشكال ابتدائي 410,400 4,903,529,951 Rls. 619,130 $
17 1382 اسلووني 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه اي حرارت (غيرازالياف اپتيكي ), 5,950 4,544,669,234 Rls. 573,822 $
18 1382 اسلووني 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 701,621 4,392,895,621 Rls. 554,659 $
19 1382 اسلووني 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 10,616 3,092,263,018 Rls. 390,436 $
20 1382 اسلووني 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 28,860 3,087,621,659 Rls. 389,851 $
21 1382 اسلووني 851120 - ماگنتوهاي روشن كردن , دينام هاي ماگنتوئي , چرخ لنگرهاي مغناطيسي 31,150 2,678,849,960 Rls. 338,239 $
22 1382 اسلووني 481160 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموم وموم پارافين واسته ارين وروغن ياگليسرين 154,000 2,445,547,507 Rls. 308,782 $
23 1382 اسلووني 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 29,834 2,429,779,040 Rls. 306,790 $
24 1382 اسلووني 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 111,773 2,293,528,045 Rls. 289,588 $
25 1382 اسلووني 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 11,435 2,102,082,829 Rls. 265,415 $
26 1382 اسلووني 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 101,811 2,047,612,494 Rls. 258,535 $
27 1382 اسلووني 722699 -محصولات تخت نوردشده ازفولادهاي ممزوج ديگرباپهناي كمتراز600mm,كه درجاي ديگرذكرنشده , 215,083 2,012,801,315 Rls. 254,141 $
28 1382 اسلووني 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 79,122 1,923,558,907 Rls. 242,874 $
29 1382 اسلووني 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم ,غيرممزوج ,به ضخامت بي از2/0mm, 110,981 1,843,264,970 Rls. 232,735 $
30 1382 اسلووني 850990 -اجزاء و قطعات دستگاههاي الكترومكانيكي خانگي 20,383 1,839,005,366 Rls. 232,198 $
31 1382 اسلووني 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي اتوماتيك ) 13,817 1,823,097,982 Rls. 230,189 $
32 1382 اسلووني 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 32,842 1,816,203,229 Rls. 229,320 $
33 1382 اسلووني 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 53,262 1,620,279,829 Rls. 204,581 $
34 1382 اسلووني 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 88,000 1,434,384,345 Rls. 181,109 $
35 1382 اسلووني 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير مذكور در جاي ديگر, براي موتورهاي درونسوز 16,429 1,432,506,732 Rls. 180,872 $
36 1382 اسلووني 560311 --پارچه هاي نبافته ,ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي ,بوزن مترمربع25گرم ياكمتر, 12,366 1,429,365,050 Rls. 180,475 $
37 1382 اسلووني 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 124,758 1,413,953,413 Rls. 178,530 $
38 1382 اسلووني 902810 - كنتور گاز 4,964 1,329,045,717 Rls. 167,809 $
39 1382 اسلووني 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,(غيرازنو ع فلز) 6,300 1,296,794,335 Rls. 163,737 $
40 1382 اسلووني 480255 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن مترمربعي حداقل 40وحداكثر150گرمي بصورت رول براي نوشتن 119,994 1,233,998,757 Rls. 155,808 $
41 1382 اسلووني 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 40,950 1,223,499,992 Rls. 154,483 $
42 1382 اسلووني 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 1,822 1,108,618,195 Rls. 139,977 $
43 1382 اسلووني 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 380 1,058,891,076 Rls. 133,699 $
44 1382 اسلووني 830210 -لولاازفلزمعمولي , 63,425 1,033,165,071 Rls. 130,451 $
45 1382 اسلووني 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 1,822 1,029,881,805 Rls. 130,036 $
46 1382 اسلووني 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 96,000 990,451,518 Rls. 125,057 $
47 1382 اسلووني 721190 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mmغيرمذكور(همچنين فقطنوردشده ) 129,631 973,154,112 Rls. 122,873 $
48 1382 اسلووني 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذكرنشده 60,120 910,318,789 Rls. 114,939 $
49 1382 اسلووني 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 5,885 909,436,837 Rls. 114,828 $
50 1382 اسلووني 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 49,350 890,422,594 Rls. 112,427 $
51 1382 اسلووني 300431 -- داروهاي حاوي انسولين , آماده شده براي خرده فروشي 393 833,273,102 Rls. 105,211 $
52 1382 اسلووني 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 633 833,195,480 Rls. 105,201 $
53 1382 اسلووني 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 22,060 805,356,443 Rls. 101,686 $
54 1382 اسلووني 540210 -نخ بسيارمقاوم ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, آماده نشده براي خرده فروشي , 36,104 782,220,035 Rls. 98,765 $
55 1382 اسلووني 761699 --مصنوعات از آلومينيوم ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 7,158 765,756,563 Rls. 96,686 $
56 1382 اسلووني 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 30,500 743,413,678 Rls. 93,865 $
57 1382 اسلووني 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 14,146 632,928,390 Rls. 79,915 $
58 1382 اسلووني 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 37,360 583,497,569 Rls. 73,674 $
59 1382 اسلووني 903210 - ترموستات 2,272 568,440,340 Rls. 71,773 $
60 1382 اسلووني 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 2,172 567,263,013 Rls. 71,624 $
61 1382 اسلووني 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 22,844 565,366,442 Rls. 71,385 $
62 1382 اسلووني 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 3,536 542,692,632 Rls. 68,521 $
63 1382 اسلووني 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 8,500 540,879,540 Rls. 68,293 $
64 1382 اسلووني 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 8,434 532,778,001 Rls. 67,270 $
65 1382 اسلووني 283090 -ساير سولفورها و پلي سولفورها 81,461 523,460,656 Rls. 66,093 $
66 1382 اسلووني 820590 -مجموعه هائي ازاشياءمشمول دوياچندشماره فرعي 10/8205لغايت 80/8205 40,266 513,435,322 Rls. 64,828 $
67 1382 اسلووني 680430 -سنگ براي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست , 19,174 512,483,590 Rls. 64,708 $
68 1382 اسلووني 291560 -اسيدهاي بوتيريك , اسيدهاي والريك , املاح و استرهاي آنها 60 506,874,625 Rls. 63,999 $
69 1382 اسلووني 480220 -كاغذومقوا ازانواعي كه بعنوان پايه جهت تهيه كاغذيامقواي حساس درمقابل نور,,,مصرف مي شود, 65,808 493,371,617 Rls. 62,294 $
70 1382 اسلووني 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 39,189 482,669,425 Rls. 60,943 $
71 1382 اسلووني 701911 -الياف شيشه بريده شده يانشده به طول برابرياكمتراز50%ميليمتر, 46,200 473,456,296 Rls. 59,780 $
72 1382 اسلووني 722691 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطگرم نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكوردرجاي دي 42,405 467,025,625 Rls. 58,968 $
73 1382 اسلووني 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 20,568 463,997,381 Rls. 58,586 $
74 1382 اسلووني 901780 - ساير آلات 210 458,543,423 Rls. 57,897 $
75 1382 اسلووني 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 265 454,980,499 Rls. 57,447 $
76 1382 اسلووني 680421 --سنگ آسياب ,غيره ,ازالماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده , 16,545 439,032,035 Rls. 55,433 $
77 1382 اسلووني 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 12,145 438,082,735 Rls. 55,313 $
78 1382 اسلووني 900830 - پروژكتورهاي نشان دادن تصويرثابت كه درجاي ديگري مذكور نباشند, 2,572 431,553,756 Rls. 54,489 $
79 1382 اسلووني 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارباپهناي حداقل 600به ضخامت بي از1ولي كمتراز3mm 72,780 413,961,564 Rls. 52,268 $
80 1382 اسلووني 731300 نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولاد, 25,160 406,246,125 Rls. 51,294 $
81 1382 اسلووني 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 28,726 399,477,253 Rls. 50,440 $
82 1382 اسلووني 681290 -اشياءازپنبه نسوز,ازمخلوطهاي پنبه نسوز,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 20,000 388,921,849 Rls. 49,106 $
83 1382 اسلووني 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 4,375 385,648,609 Rls. 48,693 $
84 1382 اسلووني 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمترازلحاظوزن داري 25/0%يابيشتركربن 59,000 362,789,096 Rls. 45,807 $
85 1382 اسلووني 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 929 360,045,038 Rls. 45,461 $
86 1382 اسلووني 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 385 344,833,310 Rls. 43,540 $
87 1382 اسلووني 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ياورق , 24,195 342,078,003 Rls. 43,192 $
88 1382 اسلووني 722692 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكودرجاي ديگ 39,919 338,569,699 Rls. 42,749 $
89 1382 اسلووني 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 485 310,902,563 Rls. 39,255 $
90 1382 اسلووني 720853 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm ,به ضخامت 3ميليمترك 52,460 301,190,050 Rls. 38,029 $
91 1382 اسلووني 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 20,000 299,328,480 Rls. 37,794 $
92 1382 اسلووني 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 290 295,574,398 Rls. 37,320 $
93 1382 اسلووني 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 84,890 290,805,765 Rls. 36,718 $
94 1382 اسلووني 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 1,450 284,452,336 Rls. 35,916 $
95 1382 اسلووني 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 14,825 280,082,905 Rls. 35,364 $
96 1382 اسلووني 701951 --پارچه هاي ازالياف شيشه به پهناي برابرياكمتراز30سانتيمتر, 744 278,646,721 Rls. 35,183 $
97 1382 اسلووني 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي ) 155 272,321,533 Rls. 34,384 $
98 1382 اسلووني 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,729 266,868,932 Rls. 33,696 $
99 1382 اسلووني 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 2,906 263,725,268 Rls. 33,299 $
100 1382 اسلووني 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 18,500 249,265,315 Rls. 31,473 $
101 1382 اسلووني 391620 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mm,ميله قلم وپروفيله ,حتي كارشده درسطح ازپليمرها.. 4,232 245,397,434 Rls. 30,985 $
102 1382 اسلووني 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 1,445 241,663,592 Rls. 30,513 $
103 1382 اسلووني 740729 --ميله وپروفيل از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 6,089 237,010,094 Rls. 29,926 $
104 1382 اسلووني 903089 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر, 85 235,789,445 Rls. 29,771 $
105 1382 اسلووني 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مورد استفاده درجايگاه توزيعبنزيني يادرتعميرگاه 300 225,222,717 Rls. 28,437 $
106 1382 اسلووني 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 225 222,763,074 Rls. 28,127 $
107 1382 اسلووني 844120 -ماشين هابراي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوائي 800 212,701,376 Rls. 26,856 $
108 1382 اسلووني 722550 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبرباپهناي 600mmيابيشترفقطسرد 27,727 203,616,706 Rls. 25,709 $
109 1382 اسلووني 701399 --اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساختمان وغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 22,827 202,679,044 Rls. 25,591 $
110 1382 اسلووني 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 200 185,261,231 Rls. 23,392 $
111 1382 اسلووني 400829 -- ميله , تركه يا پروفيله ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 6,664 171,495,580 Rls. 21,654 $
112 1382 اسلووني 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 985 164,824,982 Rls. 20,811 $
113 1382 اسلووني 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 90 162,533,401 Rls. 20,522 $
114 1382 اسلووني 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 910 161,606,896 Rls. 20,405 $
115 1382 اسلووني 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 9 148,530,000 Rls. 18,754 $
116 1382 اسلووني 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 350 147,432,963 Rls. 18,615 $
117 1382 اسلووني 200799 --ساير مرباها, ژله هاي ميوه , مارملادها و غيره ,فر آورده هائي كه با پختن همراه هستند 6,500 139,258,039 Rls. 17,583 $
118 1382 اسلووني 293929 --ساير آلكالوئيدهاي درخت گنه گنه ومشتقات آنها; املاح اين محصولات غيرمذكوردرجاي ديگر 10 131,851,442 Rls. 16,648 $
119 1382 اسلووني 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 3,500 122,880,100 Rls. 15,515 $
120 1382 اسلووني 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 150 118,370,354 Rls. 14,946 $
121 1382 اسلووني 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 467 111,436,908 Rls. 14,070 $
122 1382 اسلووني 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,باركردن ,ياتخليه كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 168 111,195,552 Rls. 14,040 $
123 1382 اسلووني 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 11,325 104,625,273 Rls. 13,210 $
124 1382 اسلووني 842381 --ماشين آلات وادوات توزين ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباظرفيت توزين حداكثر30كيلوگرم 109 96,022,266 Rls. 12,124 $
125 1382 اسلووني 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 40 94,785,510 Rls. 11,968 $
126 1382 اسلووني 820412 -- آچارهاي دستي داراي دهانه ثابت , 9,680 94,579,586 Rls. 11,942 $
127 1382 اسلووني 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچندماده ازاين مواد,ازنو ع موردمصرف درصنايعغذائ 1,100 91,533,000 Rls. 11,557 $
128 1382 اسلووني 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 3,000 90,029,383 Rls. 11,367 $
129 1382 اسلووني 591000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي , 1,730 83,326,505 Rls. 10,521 $
130 1382 اسلووني 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحركت خطي ) 600 81,366,602 Rls. 10,274 $
131 1382 اسلووني 902121 -- دندانهاي مصنوعي 148 80,972,765 Rls. 10,224 $
132 1382 اسلووني 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 2,150 76,567,502 Rls. 9,668 $
133 1382 اسلووني 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 950 76,252,589 Rls. 9,628 $
134 1382 اسلووني 848210 -بلبرينگ , 330 69,031,481 Rls. 8,716 $
135 1382 اسلووني 842833 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,ازنو ع نواري ياتسمه اي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 700 68,323,689 Rls. 8,627 $
136 1382 اسلووني 820600 ابزارهاي مشمول دوياچندشماره 02/82لغايت 05/82 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي , 745 61,440,010 Rls. 7,758 $
137 1382 اسلووني 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 4,063 60,603,574 Rls. 7,652 $
138 1382 اسلووني 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 2,340 60,444,215 Rls. 7,632 $
139 1382 اسلووني 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,100 58,150,142 Rls. 7,342 $
140 1382 اسلووني 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 154 57,934,039 Rls. 7,315 $
141 1382 اسلووني 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 170 57,469,569 Rls. 7,256 $
142 1382 اسلووني 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 97 55,421,123 Rls. 6,998 $
143 1382 اسلووني 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 790 55,310,000 Rls. 6,984 $
144 1382 اسلووني 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 126 49,353,200 Rls. 6,231 $
145 1382 اسلووني 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 70 48,017,666 Rls. 6,063 $
146 1382 اسلووني 722810 -ميله هاازفولادتندبر, 4,795 45,622,915 Rls. 5,760 $
147 1382 اسلووني 853331 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت حداكثر 20 وات 225 42,652,084 Rls. 5,385 $
148 1382 اسلووني 940190 -قطعات نشيمن ها(غيرازكالاي مشمول شماره 02/94)حتي قابل تبديل تختخواب 605 39,317,291 Rls. 4,964 $
149 1382 اسلووني 901720 -ساير آلات رسامي , خط كشي يامحاسبه رياضي 801 36,821,810 Rls. 4,649 $
150 1382 اسلووني 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 1,700 34,790,817 Rls. 4,393 $
151 1382 اسلووني 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 2,177 34,305,210 Rls. 4,331 $
152 1382 اسلووني 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 85 33,850,210 Rls. 4,274 $
153 1382 اسلووني 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 40 31,904,299 Rls. 4,028 $
154 1382 اسلووني 900110 - الياف اپتيكي , دسته وكابل الياف اپتيكي (غيراز آنهائي كه مشمول 44/58است ) 1 30,805,806 Rls. 3,890 $
155 1382 اسلووني 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 290 29,547,425 Rls. 3,731 $
156 1382 اسلووني 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 1,900 29,310,239 Rls. 3,701 $
157 1382 اسلووني 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 10 29,208,503 Rls. 3,688 $
158 1382 اسلووني 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 22 28,088,697 Rls. 3,547 $
159 1382 اسلووني 903031 -- مولتي متر 130 27,549,252 Rls. 3,478 $
160 1382 اسلووني 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 7,600 25,098,028 Rls. 3,169 $
161 1382 اسلووني 841382 --بالابرهاي آبگونها 21 24,131,913 Rls. 3,047 $
162 1382 اسلووني 350520 -چسب هابراساس نشاسته يافكول يابراساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته 1 23,523,249 Rls. 2,970 $
163 1382 اسلووني 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 765 23,170,000 Rls. 2,926 $
164 1382 اسلووني 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپانچ كردن , 1,058 20,874,051 Rls. 2,636 $
165 1382 اسلووني 740990 -صفحه ,ورق ونوار,از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,به ضخامت بي از15/0mm, 504 19,217,662 Rls. 2,426 $
166 1382 اسلووني 400921 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده يافقط بافلزبدون لوازم وملحقات 156 14,286,959 Rls. 1,804 $
167 1382 اسلووني 820340 -لوله بر,پيچ بر,منگنه سوراخ كن وابزارهاي همانند, 516 13,425,711 Rls. 1,696 $
168 1382 اسلووني 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 34 12,235,240 Rls. 1,545 $
169 1382 اسلووني 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراقي , به قدرت حداكثر 75AVK كيلوولت امپر 440 12,079,825 Rls. 1,525 $
170 1382 اسلووني 850161 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت حداكثر 75كيلوولت آمپرAVK 76 11,261,711 Rls. 1,422 $
171 1382 اسلووني 852010 - ماشين ديكته كردن براي ضبط صوت ,كه بدون منبع انرژي خارجي كارنمي كند. 376 10,412,332 Rls. 1,315 $
172 1382 اسلووني 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 1,300 9,711,691 Rls. 1,226 $
173 1382 اسلووني 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 100 9,308,823 Rls. 1,175 $
174 1382 اسلووني 901530 - ترازها 972 9,114,007 Rls. 1,151 $
175 1382 اسلووني 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 75 7,442,429 Rls. 940 $
176 1382 اسلووني 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 235 6,013,689 Rls. 759 $
177 1382 اسلووني 901790 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات رسامي و اندازه گيري مشمول 17/90 165 5,342,995 Rls. 675 $
178 1382 اسلووني 853310 - مقاومتهاي زغالي ثابت , از نو ع مخلوط يا لايه اي 1 4,198,831 Rls. 530 $
179 1382 اسلووني 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 22 2,400,557 Rls. 303 $
180 1382 اسلووني 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 21 1,942,854 Rls. 245 $
181 1382 اسلووني 820540 - آچارپيچ گوشتي , 35 1,467,499 Rls. 185 $
182 1382 اسلووني 854229 سايرمدارهاي مجتمع مونوليتيك به غيرازديجيتالي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 1 1,287,480 Rls. 163 $
مجموع کل
501,382,963,169 ريال
مجموع کل
63,305,929 دلار
[1]