آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 ازبکستان 740311 --كاتودوقطعات كاتودازمس تصفيه شده , 23,541,990 333,372,376,310 Rls. 42,092,473 $
2 1382 ازبکستان 310210 -اوره , حتي بصورت محلول در آب 57,750,000 60,346,408,845 Rls. 7,619,497 $
3 1382 ازبکستان 310230 - نيترات آمونيوم 63,000,000 55,666,934,163 Rls. 7,028,653 $
4 1382 ازبکستان 230610 -كنجاله و ساير آخال هاي همانند, از پنبه دانه 71,195,296 55,170,690,141 Rls. 6,965,996 $
5 1382 ازبکستان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 24,944,500 48,710,881,921 Rls. 6,150,366 $
6 1382 ازبکستان 740811 --مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقطععرضي آن بي از6ميليمترباشد, 2,842,412 39,446,112,595 Rls. 4,980,572 $
7 1382 ازبکستان 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 3,058,109 22,795,761,960 Rls. 2,878,254 $
8 1382 ازبکستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 1,931,760 19,713,143,976 Rls. 2,489,033 $
9 1382 ازبکستان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 9,808,730 18,928,868,702 Rls. 2,390,010 $
10 1382 ازبکستان 310221 -- سولفات آمونيوم 20,000,000 14,429,810,310 Rls. 1,821,946 $
11 1382 ازبکستان 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 3,096,050 14,049,115,268 Rls. 1,773,877 $
12 1382 ازبکستان 520100 پنبه ,ح-لاج-ي نشده و شانه نزده , 982,623 10,851,470,798 Rls. 1,370,135 $
13 1382 ازبکستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 878,996 8,666,162,127 Rls. 1,094,215 $
14 1382 ازبکستان 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 1,517,725 7,472,675,498 Rls. 943,520 $
15 1382 ازبکستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 509,590 6,429,171,211 Rls. 811,765 $
16 1382 ازبکستان 790112 --روي ,غيرممزوج ,باخلوص 99/99%ياكمتر, 745,269 4,738,269,559 Rls. 598,265 $
17 1382 ازبکستان 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 2,292,052 3,587,981,320 Rls. 453,027 $
18 1382 ازبکستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 259,620 2,684,618,782 Rls. 338,967 $
19 1382 ازبکستان 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 3,888,908 2,295,033,276 Rls. 289,776 $
20 1382 ازبکستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 215,470 2,285,701,378 Rls. 288,601 $
21 1382 ازبکستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 228,000 2,204,815,788 Rls. 278,387 $
22 1382 ازبکستان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 106,430 1,828,731,381 Rls. 230,900 $
23 1382 ازبکستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 179,195 1,796,506,119 Rls. 226,833 $
24 1382 ازبکستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 120,340 1,612,418,738 Rls. 203,589 $
25 1382 ازبکستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 119,030 1,314,722,918 Rls. 166,001 $
26 1382 ازبکستان 790111 --روي ,غيرممزوج ,باخلوص 99/99%يابيشتر, 230,000 1,284,443,530 Rls. 162,178 $
27 1382 ازبکستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 124,870 1,267,475,771 Rls. 160,034 $
28 1382 ازبکستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 118,520 1,212,485,871 Rls. 153,092 $
29 1382 ازبکستان 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهناي حداقل 600به ضخامت 5/0mmيابيشترولي كمتراز1mm 366,490 1,163,864,602 Rls. 146,953 $
30 1382 ازبکستان 291521 --اسيداستيك 350,750 908,676,900 Rls. 114,731 $
31 1382 ازبکستان 721622 --پروفيل بامقطعTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 332,990 861,546,213 Rls. 108,781 $
32 1382 ازبکستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 83,030 845,002,697 Rls. 106,692 $
33 1382 ازبکستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 80,180 785,252,184 Rls. 99,149 $
34 1382 ازبکستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 40,285 766,427,015 Rls. 96,771 $
35 1382 ازبکستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 67,580 724,471,639 Rls. 91,476 $
36 1382 ازبکستان 540342 --نخ ازاستات سلولوزچندلاياكابله , آماده نشده براي خرده فروشي , 33,920 704,648,896 Rls. 88,971 $
37 1382 ازبکستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 65,284 672,633,299 Rls. 84,928 $
38 1382 ازبکستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 49,000 632,857,056 Rls. 79,907 $
39 1382 ازبکستان 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 247,920 617,049,190 Rls. 77,910 $
40 1382 ازبکستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 36,590 567,656,665 Rls. 71,673 $
41 1382 ازبکستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 64,131 562,767,171 Rls. 71,056 $
42 1382 ازبکستان 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 94,440 546,339,553 Rls. 68,982 $
43 1382 ازبکستان 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,000 453,457,670 Rls. 57,255 $
44 1382 ازبکستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 40,010 424,103,582 Rls. 53,548 $
45 1382 ازبکستان 520522 --نخ ازپنبه يك لا,شانه زده باحداقل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بي از14وحداكثر43درسيستم مت 41,771 412,622,560 Rls. 52,099 $
46 1382 ازبکستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 43,270 412,048,818 Rls. 52,028 $
47 1382 ازبکستان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 11,490 400,599,849 Rls. 50,581 $
48 1382 ازبکستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 41,300 359,538,471 Rls. 45,396 $
49 1382 ازبکستان 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 35,981 349,225,141 Rls. 44,094 $
50 1382 ازبکستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 10,500 309,562,242 Rls. 39,086 $
51 1382 ازبکستان 520812 --ساده باف ,ازپنبه ,سفيد نشده ,باحداقل 85%پنبه ,بوزن هرمترمربعبي از100گرم وحداكثر 7,600 305,452,217 Rls. 38,567 $
52 1382 ازبکستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 24,300 271,009,076 Rls. 34,218 $
53 1382 ازبکستان 292610 -اكريلو نيتريل 42,600 265,509,637 Rls. 33,524 $
54 1382 ازبکستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 51,690 230,893,813 Rls. 29,153 $
55 1382 ازبکستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,500 186,484,550 Rls. 23,546 $
56 1382 ازبکستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 17,100 179,571,939 Rls. 22,673 $
57 1382 ازبکستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 8,500 154,933,021 Rls. 19,562 $
58 1382 ازبکستان 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 6,070 144,387,460 Rls. 18,231 $
59 1382 ازبکستان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 28,970 142,481,136 Rls. 17,990 $
60 1382 ازبکستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 18,390 138,881,229 Rls. 17,535 $
61 1382 ازبکستان 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 8,000 136,866,400 Rls. 17,281 $
62 1382 ازبکستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 12,080 123,599,665 Rls. 15,606 $
63 1382 ازبکستان 230630 -كنجاله و ساير آخال همانند, از دانه آفتابگردان 156,395 100,545,572 Rls. 12,695 $
64 1382 ازبکستان 520839 --پارچه تاروپودباف ازپنبه ,رنگرزي شده ,غيرمذكوردرجاي ديگربا85%يابيشترپنبه 15,840 90,141,427 Rls. 11,381 $
65 1382 ازبکستان 120220 -بادام زميني ( آراشيو) پوست كنده , تفت داده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 13,500 61,693,916 Rls. 7,790 $
66 1382 ازبکستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 3,260 61,605,835 Rls. 7,779 $
67 1382 ازبکستان 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 3,500 47,116,138 Rls. 5,949 $
68 1382 ازبکستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 6,500 30,277,241 Rls. 3,823 $
69 1382 ازبکستان 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 3,000 26,875,786 Rls. 3,393 $
70 1382 ازبکستان 842630 -جرثقيل هاي چهارطاقي (senarc bij latsedep ro latrop ) 2,750 26,479,549 Rls. 3,343 $
71 1382 ازبکستان 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 2,450 24,857,814 Rls. 3,139 $
72 1382 ازبکستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 1,700 18,605,276 Rls. 2,349 $
73 1382 ازبکستان 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 475 13,729,488 Rls. 1,734 $
74 1382 ازبکستان 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيراز آب 500 9,113,707 Rls. 1,151 $
75 1382 ازبکستان 848130 -شيريكطرفه , 500 8,202,336 Rls. 1,036 $
76 1382 ازبکستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 800 7,368,997 Rls. 930 $
77 1382 ازبکستان 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 3,500 7,293,677 Rls. 921 $
78 1382 ازبکستان 850910 - جاروهاي برقي خانگي , با موتور برقي 300 5,468,225 Rls. 690 $
79 1382 ازبکستان 850920 - دستگاه هاي براق كننده كف srehsilop()خانگي ,با موتور برقي 300 5,468,225 Rls. 690 $
80 1382 ازبکستان 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 2,000 5,375,313 Rls. 679 $
81 1382 ازبکستان 844851 --پلاتين reknis(),سوزن وسايراشيائي كه درتشكيل چشمه هاي پارچه بكارميروند 400 4,618,717 Rls. 583 $
82 1382 ازبکستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 125 2,519,609 Rls. 318 $
83 1382 ازبکستان 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 250 2,519,609 Rls. 318 $
مجموع کل
760,483,086,270 ريال
مجموع کل
96,020,605 دلار
[1]