آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 اروگوئه 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 60,000,000 136,289,756,565 Rls. 17,208,302 $
2 1382 اروگوئه 510510 -پشم ح-لاجي شده , 229,671 9,112,407,142 Rls. 1,150,556 $
3 1382 اروگوئه 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادطبيعي دباغي ,فر آورده آنزيم دارجهت پي دباغي ,ذ 273,000 1,076,121,668 Rls. 135,874 $
4 1382 اروگوئه 150500 چربي پشم وموادچرب مشتق ازانهاوهمچنين لانولين . 10,800 428,311,459 Rls. 54,079 $
5 1382 اروگوئه 340391 -- فر آورده ها براي روان كردن موادوغيره , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 16,000 189,088,353 Rls. 23,875 $
6 1382 اروگوئه 240220 -سيگار حاوي توتون 840 128,908,320 Rls. 16,276 $
مجموع کل
147,224,593,507 ريال
مجموع کل
18,588,963 دلار
[1]