آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 اردن 310530 - هيدروژنو اورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 51,450,000 90,948,553,500 Rls. 11,483,404 $
2 1382 اردن 251020 -فسفات كلسيم طبيعي آسياب شده ,فسفات هاي آلومينيم كلسيم طبيعي آسياب شده 271,550,000 90,148,354,462 Rls. 11,382,369 $
3 1382 اردن 310420 -كلرور پتاسيم 31,500,000 27,402,728,913 Rls. 3,459,941 $
4 1382 اردن 282620 -فلوئوروسيليكاتهاي سديم ياپتاسيم 2,500,000 15,144,072,486 Rls. 1,912,130 $
5 1382 اردن 282990 -پركلرات ها,برمات ها و پروبرومات ها, يدات ها و پريدات ها 798,000 4,623,355,834 Rls. 583,757 $
6 1382 اردن 240399 --ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 89,275 1,896,991,321 Rls. 239,519 $
7 1382 اردن 560129 -- آوات واشياءساخته شده از آوات ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 43,616 1,643,196,987 Rls. 207,475 $
8 1382 اردن 240391 --توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 62,736 1,334,057,041 Rls. 168,441 $
9 1382 اردن 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 2,448 671,744,625 Rls. 84,816 $
10 1382 اردن 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 250 414,424,784 Rls. 52,326 $
11 1382 اردن 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 80 388,443,670 Rls. 49,046 $
12 1382 اردن 391722 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي پروپيلن 18,512 288,866,486 Rls. 36,473 $
13 1382 اردن 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 2,385 244,975,756 Rls. 30,931 $
14 1382 اردن 843041 --ماشين آلات خودروسوراخ كردن زمين ياكندن چاه 14,000 224,577,492 Rls. 28,356 $
15 1382 اردن 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 55 36,438,090 Rls. 4,601 $
16 1382 اردن 701399 --اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساختمان وغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,770 29,851,236 Rls. 3,769 $
17 1382 اردن 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 310 8,760,214 Rls. 1,106 $
18 1382 اردن 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 3 4,656,908 Rls. 588 $
مجموع کل
235,454,049,805 ريال
مجموع کل
29,729,048 دلار
[1]