آمار کل " واردات از" کشور "آفريقاي جنوبي" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 آفريقاي جنوبي 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 14,536,948 61,912,715,209 Rls. 7,817,263 $
2 1382 آفريقاي جنوبي 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 17,330,300 42,265,444,739 Rls. 5,336,544 $
3 1382 آفريقاي جنوبي 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 14,465,475 30,514,031,125 Rls. 3,852,782 $
4 1382 آفريقاي جنوبي 720211 --فرومنگنز,داراي بي از2%وزني كربن , 4,500,000 18,111,771,236 Rls. 2,286,840 $
5 1382 آفريقاي جنوبي 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm ياكمتربه ضخامت كمتراز3mmپيكله نشده 7,118,895 16,379,872,208 Rls. 2,068,166 $
6 1382 آفريقاي جنوبي 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm, 1,494,934 15,770,689,206 Rls. 1,991,249 $
7 1382 آفريقاي جنوبي 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm, 1,007,599 11,354,228,711 Rls. 1,433,615 $
8 1382 آفريقاي جنوبي 271312 --كك نفت تكليس شده 6,148,650 11,011,119,947 Rls. 1,390,293 $
9 1382 آفريقاي جنوبي 720110 -چدن خام غيرممزوج داراي 5/0فسفر,بشكل لخته ,بلوك , 6,040,000 9,085,909,456 Rls. 1,147,211 $
10 1382 آفريقاي جنوبي 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 505,951 8,857,376,211 Rls. 1,118,355 $
11 1382 آفريقاي جنوبي 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm, 734,787 8,848,957,260 Rls. 1,117,293 $
12 1382 آفريقاي جنوبي 720810 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربانق برجسته , 2,000,000 7,843,884,500 Rls. 990,389 $
13 1382 آفريقاي جنوبي 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 342,000 7,303,261,444 Rls. 922,129 $
14 1382 آفريقاي جنوبي 290711 -- فنل (هيدروكسي بنزن ) و املاح آن 1,008,000 6,812,614,056 Rls. 860,178 $
15 1382 آفريقاي جنوبي 721932 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4mm, 487,662 6,694,130,889 Rls. 845,218 $
16 1382 آفريقاي جنوبي 480256 كاغذومقواذكرشده درشماره 4802/55بصورت ورق براي نوشتن 000 786,589 5,779,120,579 Rls. 729,687 $
17 1382 آفريقاي جنوبي 030343 --ليستائو يا بونيت با شكم راه راه , يخ زده (,,, -elpirts ro kcagpiks ) 890,000 5,256,375,600 Rls. 663,684 $
18 1382 آفريقاي جنوبي 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm, 420,494 5,181,106,683 Rls. 654,180 $
19 1382 آفريقاي جنوبي 261400 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 1,183,000 4,586,792,108 Rls. 579,139 $
20 1382 آفريقاي جنوبي 240391 --توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 92,150 4,551,210,211 Rls. 574,648 $
21 1382 آفريقاي جنوبي 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mmيابيشتركه درجاي ديگرذكرنشده , 443,030 4,106,186,238 Rls. 518,458 $
22 1382 آفريقاي جنوبي 291412 بوتانون (متيل اتيل ستن ) 528,000 3,434,470,954 Rls. 433,645 $
23 1382 آفريقاي جنوبي 291411 استن 576,000 3,400,349,015 Rls. 429,336 $
24 1382 آفريقاي جنوبي 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 21,840 3,392,497,735 Rls. 428,346 $
25 1382 آفريقاي جنوبي 320120 - عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 534,300 3,294,770,374 Rls. 416,007 $
26 1382 آفريقاي جنوبي 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز5/0mm, 238,640 3,262,781,901 Rls. 411,968 $
27 1382 آفريقاي جنوبي 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 9,200 2,762,320,682 Rls. 348,778 $
28 1382 آفريقاي جنوبي 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,637 2,727,434,874 Rls. 344,373 $
29 1382 آفريقاي جنوبي 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 178,520 2,091,269,781 Rls. 264,049 $
30 1382 آفريقاي جنوبي 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 136,000 2,081,814,139 Rls. 262,855 $
31 1382 آفريقاي جنوبي 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,074 2,076,801,784 Rls. 262,223 $
32 1382 آفريقاي جنوبي 292121 --اتيلن دي آمين و املاح آن 144,000 2,024,681,841 Rls. 255,642 $
33 1382 آفريقاي جنوبي 290512 -- پروپان - 1-ال (الكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (الكل ايزوپروپيليك ) 371,200 1,888,952,498 Rls. 238,504 $
34 1382 آفريقاي جنوبي 380400 موادقليائي باقيمانده ازساختن خميرچوب ,حتي كنسانتره ,قندگرفته ياعمل آمده ازلحاظ شيميائي , 696,000 1,838,330,473 Rls. 232,112 $
35 1382 آفريقاي جنوبي 240120 -توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 71,280 1,769,284,666 Rls. 223,395 $
36 1382 آفريقاي جنوبي 721931 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از75/4mm, 129,746 1,711,075,970 Rls. 216,045 $
37 1382 آفريقاي جنوبي 902229 --دستگاههايي غيرمذكوردرجاي ديگركه اشعه آلفا,بتاياگامارابه كارمي برند 440 1,546,852,297 Rls. 195,310 $
38 1382 آفريقاي جنوبي 120600 دانه آفتابگردان , حتي خردشده 48,000 1,511,956,600 Rls. 190,904 $
39 1382 آفريقاي جنوبي 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 3,281 1,468,323,025 Rls. 185,395 $
40 1382 آفريقاي جنوبي 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 20,000 1,459,393,064 Rls. 184,267 $
41 1382 آفريقاي جنوبي 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادطبيعي دباغي ,فر آورده آنزيم دارجهت پي دباغي ,ذ 300,000 1,402,060,617 Rls. 177,028 $
42 1382 آفريقاي جنوبي 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 279,000 1,331,945,967 Rls. 168,175 $
43 1382 آفريقاي جنوبي 292111 --متيل آمين ,دي ياتري متيل آمين و املاح آنها 198,000 1,228,019,127 Rls. 155,053 $
44 1382 آفريقاي جنوبي 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 64,950 1,053,549,475 Rls. 133,024 $
45 1382 آفريقاي جنوبي 380130 - خميرهاي كربن داربراي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوش داخلي كوره ها 500,000 1,049,622,941 Rls. 132,528 $
46 1382 آفريقاي جنوبي 482290 -قرقره ,ماسوره ,دوك وتكيه گاه هاي همانند,ازخميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگر 33,517 985,329,590 Rls. 124,410 $
47 1382 آفريقاي جنوبي 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 7,967 895,432,035 Rls. 113,060 $
48 1382 آفريقاي جنوبي 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 57,090 880,016,746 Rls. 111,113 $
49 1382 آفريقاي جنوبي 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 39,500 878,950,701 Rls. 110,979 $
50 1382 آفريقاي جنوبي 380290 - موادمعدني طبيعي اكتيف شده ,زغال هاودوده هاي حيواني 270,000 812,961,095 Rls. 102,647 $
51 1382 آفريقاي جنوبي 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 9,541 794,678,630 Rls. 100,338 $
52 1382 آفريقاي جنوبي 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 6,200 793,673,897 Rls. 100,211 $
53 1382 آفريقاي جنوبي 510510 -پشم ح-لاجي شده , 12,290 780,258,998 Rls. 98,518 $
54 1382 آفريقاي جنوبي 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 3,728 761,410,272 Rls. 96,138 $
55 1382 آفريقاي جنوبي 291531 --استات اتيل 133,200 745,618,027 Rls. 94,144 $
56 1382 آفريقاي جنوبي 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 117,750 712,240,000 Rls. 89,929 $
57 1382 آفريقاي جنوبي 283329 --ساير سولفات ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 102,000 711,565,084 Rls. 89,844 $
58 1382 آفريقاي جنوبي 848350 -چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ), 2,226 688,836,002 Rls. 86,974 $
59 1382 آفريقاي جنوبي 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 24,000 678,413,028 Rls. 85,658 $
60 1382 آفريقاي جنوبي 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يامد آكريليك , 90,345 640,292,441 Rls. 80,845 $
61 1382 آفريقاي جنوبي 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 175,588 617,025,424 Rls. 77,907 $
62 1382 آفريقاي جنوبي 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,382 552,262,846 Rls. 69,730 $
63 1382 آفريقاي جنوبي 281910 -تري اكسيدكروم 36,000 551,875,829 Rls. 69,681 $
64 1382 آفريقاي جنوبي 843691 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرور طيورياجوجه كشي وجوجه پروري 24,056 547,000,000 Rls. 69,066 $
65 1382 آفريقاي جنوبي 470429 خميرچوب شيميائي آماده شده باسولفيت بجزخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده ياسفيدشده غير كاج 95,933 544,400,131 Rls. 68,737 $
66 1382 آفريقاي جنوبي 282560 -اكسيدهاي ژرمانيم واكسيدهاي زيركنيم 20,000 543,389,678 Rls. 68,609 $
67 1382 آفريقاي جنوبي 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,795 532,734,910 Rls. 67,265 $
68 1382 آفريقاي جنوبي 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 5,600 459,402,048 Rls. 58,005 $
69 1382 آفريقاي جنوبي 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 19,840 443,086,094 Rls. 55,945 $
70 1382 آفريقاي جنوبي 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 636 429,826,635 Rls. 54,271 $
71 1382 آفريقاي جنوبي 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 7,974 426,776,848 Rls. 53,886 $
72 1382 آفريقاي جنوبي 750220 - آلياژهاي نيكل بصورت كارنشده , 4,000 409,574,901 Rls. 51,714 $
73 1382 آفريقاي جنوبي 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 44,320 386,141,603 Rls. 48,755 $
74 1382 آفريقاي جنوبي 690990 -تغار,لاوك (كشاورزي ),,,ازسراميك ;كوزه ,ظروف دهان گشاد,,,,ازسراميك ,seN(كه درجاي ديگرذ 35 371,163,360 Rls. 46,864 $
75 1382 آفريقاي جنوبي 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 63,000 364,346,964 Rls. 46,003 $
76 1382 آفريقاي جنوبي 291413 4-متيل پنتان -2-اون (متيل ايزوبوتيل ستون ) 40,320 351,475,635 Rls. 44,378 $
77 1382 آفريقاي جنوبي 283529 --فسفات ها (باستثناي پلي فسفات ها) 32,000 350,951,995 Rls. 44,312 $
78 1382 آفريقاي جنوبي 010690 سايرحيوانات زنده كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 885 340,451,506 Rls. 42,986 $
79 1382 آفريقاي جنوبي 720510 -دانه هاي كوچك (گرانول )وپودر,ازچدن خام ,چدن اشپيگل , آهن يافولاد, 108,000 337,405,410 Rls. 42,602 $
80 1382 آفريقاي جنوبي 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 6,000 320,405,940 Rls. 40,455 $
81 1382 آفريقاي جنوبي 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,235 289,622,438 Rls. 36,568 $
82 1382 آفريقاي جنوبي 170290 -عسل مصنوعي , كارامل و ساير قندها (همچنين , قند معكوس trevni ),غيرمذكوردر جاي ديگر 17,000 285,187,675 Rls. 36,009 $
83 1382 آفريقاي جنوبي 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 18,950 283,218,276 Rls. 35,760 $
84 1382 آفريقاي جنوبي 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 1,660 279,781,374 Rls. 35,326 $
85 1382 آفريقاي جنوبي 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,005 246,805,808 Rls. 31,162 $
86 1382 آفريقاي جنوبي 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ياورق , 18,968 245,692,876 Rls. 31,022 $
87 1382 آفريقاي جنوبي 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 200 239,388,925 Rls. 30,226 $
88 1382 آفريقاي جنوبي 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 496 229,739,555 Rls. 29,008 $
89 1382 آفريقاي جنوبي 283539 --پلي فسفات ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 22,000 227,627,901 Rls. 28,741 $
90 1382 آفريقاي جنوبي 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 256 216,457,554 Rls. 27,330 $
91 1382 آفريقاي جنوبي 731582 --زنجيرباحلقه هاي جو داده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي داراي تكيه گاه ), 35,750 199,974,089 Rls. 25,250 $
92 1382 آفريقاي جنوبي 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 5,408 193,518,062 Rls. 24,434 $
93 1382 آفريقاي جنوبي 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 458 192,094,227 Rls. 24,254 $
94 1382 آفريقاي جنوبي 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 218 188,666,220 Rls. 23,821 $
95 1382 آفريقاي جنوبي 820570 -گيره ,قيدوهمانند, 297 188,120,453 Rls. 23,753 $
96 1382 آفريقاي جنوبي 381220 - پلاستي سايزرهاي مركب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي 16,000 180,245,301 Rls. 22,758 $
97 1382 آفريقاي جنوبي 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 251 174,321,000 Rls. 22,010 $
98 1382 آفريقاي جنوبي 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 400 166,255,353 Rls. 20,992 $
99 1382 آفريقاي جنوبي 481029 --كاغذاندوده براي نوشتن بابي از10% وزن كل الياف آن ازالياف حاصل ازيك فر آيندمكانيكي 24,000 164,259,270 Rls. 20,740 $
100 1382 آفريقاي جنوبي 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 6,640 163,193,596 Rls. 20,605 $
101 1382 آفريقاي جنوبي 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 60,078 154,400,000 Rls. 19,495 $
102 1382 آفريقاي جنوبي 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 19,500 151,508,024 Rls. 19,130 $
103 1382 آفريقاي جنوبي 321290 -پيگمانهاازنو ع موردمصرف درساخت رنگها,موادرنگي وسايرموادرنگ كننده 7,000 146,290,290 Rls. 18,471 $
104 1382 آفريقاي جنوبي 291739 --سايراسيدهاي پلي كربوكسيليك ,انيدريدها,هالوژنورها,پراكسيدها,پراكسيدهاي آنهاومشتقات 17,632 143,801,831 Rls. 18,156 $
105 1382 آفريقاي جنوبي 860730 --قلابهاوسايروسايل كويلينگ ,ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي راه آهن واجزاءوقطعات آنها 3,060 142,527,379 Rls. 17,996 $
106 1382 آفريقاي جنوبي 281700 اكسيد روي , پراكسيد روي , 15,000 132,330,449 Rls. 16,708 $
107 1382 آفريقاي جنوبي 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 278 129,103,624 Rls. 16,301 $
108 1382 آفريقاي جنوبي 690919 -اشياءسراميكي براي مصرف ,,, آزمايشگاهي (باستثناءچيني )داراي سختي كمتراز9shoM, 3 126,453,275 Rls. 15,966 $
109 1382 آفريقاي جنوبي 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 119,200 115,028,444 Rls. 14,524 $
110 1382 آفريقاي جنوبي 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 3,500 112,804,833 Rls. 14,243 $
111 1382 آفريقاي جنوبي 901780 - ساير آلات 999 110,374,821 Rls. 13,936 $
112 1382 آفريقاي جنوبي 283322 --سولفات هاي آلومينيم 850 96,984,903 Rls. 12,246 $
113 1382 آفريقاي جنوبي 392043 صفحه -ورق -ورقه هاي نازك بدون تكيه گاه ازپليمركلروروينيل حاوي حداقل %6وزني پلاستي سايزر 1,450 96,686,825 Rls. 12,208 $
114 1382 آفريقاي جنوبي 570292 --كف پو هاي غيرمخملي باف ,ازسايرموادنسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف , 3,016 96,462,677 Rls. 12,180 $
115 1382 آفريقاي جنوبي 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 800 87,558,034 Rls. 11,055 $
116 1382 آفريقاي جنوبي 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 620 85,424,507 Rls. 10,786 $
117 1382 آفريقاي جنوبي 284590 -سايرايزوتوپ هاوتركيبات و آلي آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1 84,853,316 Rls. 10,714 $
118 1382 آفريقاي جنوبي 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 170 82,807,635 Rls. 10,456 $
119 1382 آفريقاي جنوبي 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 576 81,000,414 Rls. 10,227 $
120 1382 آفريقاي جنوبي 293430 -تركيبات داراي يك سيستم حلقه دارفنوتيازين ,كه بي ازاين متراكم desuf()نشده باشند 10 75,888,329 Rls. 9,582 $
121 1382 آفريقاي جنوبي 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگلايدرها)ورونوشتها;قطعات ومتفرعات آنها 1,566 72,901,531 Rls. 9,205 $
122 1382 آفريقاي جنوبي 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 633 71,032,278 Rls. 8,969 $
123 1382 آفريقاي جنوبي 291570 -اسيدپالميتيك , اسيد استاريك , املاح و استرهاي آنها 8,000 64,664,990 Rls. 8,165 $
124 1382 آفريقاي جنوبي 732619 --مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 15,000 64,415,283 Rls. 8,133 $
125 1382 آفريقاي جنوبي 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 131 60,877,484 Rls. 7,687 $
126 1382 آفريقاي جنوبي 871120 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخهاي پائي باموتورپيستوني باسيلندربي ازCC50و 200 59,600,000 Rls. 7,525 $
127 1382 آفريقاي جنوبي 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 214 55,491,630 Rls. 7,007 $
128 1382 آفريقاي جنوبي 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 414 43,756,929 Rls. 5,525 $
129 1382 آفريقاي جنوبي 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 73 42,279,548 Rls. 5,338 $
130 1382 آفريقاي جنوبي 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 325 34,516,410 Rls. 4,358 $
131 1382 آفريقاي جنوبي 854270 مجموعه هاي ريزالكترونيكي 326 33,068,568 Rls. 4,175 $
132 1382 آفريقاي جنوبي 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 91 28,969,044 Rls. 3,658 $
133 1382 آفريقاي جنوبي 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچندماده ازاين مواد,ازنو ع موردمصرف درصنايعغذائ 375 25,290,479 Rls. 3,193 $
134 1382 آفريقاي جنوبي 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 160 25,245,000 Rls. 3,188 $
135 1382 آفريقاي جنوبي 902000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي غيرمكانيكي وفيلترقابل تعويض 100 22,123,796 Rls. 2,793 $
136 1382 آفريقاي جنوبي 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مورد استفاده درجايگاه توزيعبنزيني يادرتعميرگاه 223 20,529,981 Rls. 2,592 $
137 1382 آفريقاي جنوبي 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 4,000 19,835,158 Rls. 2,504 $
138 1382 آفريقاي جنوبي 851992 -- دستگاه هاي پخ صوت جيبي ,(فقط پخ صوت ) از نو ع كاست 120 18,620,334 Rls. 2,351 $
139 1382 آفريقاي جنوبي 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 490 17,630,394 Rls. 2,226 $
140 1382 آفريقاي جنوبي 843141 --سطل ,بيل ,چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 318 17,354,420 Rls. 2,191 $
141 1382 آفريقاي جنوبي 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 213 16,901,509 Rls. 2,134 $
142 1382 آفريقاي جنوبي 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 11 15,436,400 Rls. 1,949 $
143 1382 آفريقاي جنوبي 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار 1,266 14,478,627 Rls. 1,828 $
144 1382 آفريقاي جنوبي 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 135 13,666,445 Rls. 1,726 $
145 1382 آفريقاي جنوبي 902511 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرشده بامايع ,براي خواندن مستقيم 32 12,531,000 Rls. 1,582 $
146 1382 آفريقاي جنوبي 340590 - ساير جلاها,كرم ها و فر آورده هاي مشابه كه در جاي ديگري مذكور نباشد 9 10,951,126 Rls. 1,383 $
147 1382 آفريقاي جنوبي 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 505 10,687,537 Rls. 1,349 $
148 1382 آفريقاي جنوبي 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 190 10,503,162 Rls. 1,326 $
149 1382 آفريقاي جنوبي 841840 -فريزرهاازنو ع ايستاده ,به گنجاي حداكثر900ليتر 41 8,407,873 Rls. 1,062 $
150 1382 آفريقاي جنوبي 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 41 8,178,865 Rls. 1,033 $
151 1382 آفريقاي جنوبي 903281 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 3 6,093,380 Rls. 769 $
152 1382 آفريقاي جنوبي 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 18 3,935,047 Rls. 497 $
153 1382 آفريقاي جنوبي 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 8 3,229,221 Rls. 408 $
154 1382 آفريقاي جنوبي 401011 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط بافلز 35 2,625,790 Rls. 332 $
مجموع کل
370,217,020,521 ريال
مجموع کل
46,744,572 دلار
[1]