آمار کل " واردات از" کشور "فنلاند" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 فنلاند 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 13,388,960 76,760,911,985 Rls. 9,692,033 $
2 1381 فنلاند 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 8,949,319 45,470,679,794 Rls. 5,741,249 $
3 1381 فنلاند 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 2,540,000 35,165,338,645 Rls. 4,440,064 $
4 1381 فنلاند 842649 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي ديگر,خودروغيراز آنهائيكه چرخهاي لاستيكي دارند 134,894 28,314,327,060 Rls. 3,575,041 $
5 1381 فنلاند 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 166,018 22,093,516,705 Rls. 2,789,585 $
6 1381 فنلاند 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 9,767 20,664,072,411 Rls. 2,609,100 $
7 1381 فنلاند 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه اي حرارت (غيرازالياف اپتيكي ), 117,567 20,590,900,000 Rls. 2,599,837 $
8 1381 فنلاند 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخه هاي معدني ,سولفورهاي طبيعي آهن ومس ,فلزات 52,152 20,058,765,024 Rls. 2,532,672 $
9 1381 فنلاند 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 42,469 17,549,089,314 Rls. 2,215,794 $
10 1381 فنلاند 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باسيم , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,071 16,713,833,338 Rls. 2,110,332 $
11 1381 فنلاند 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 11,324 11,920,163,449 Rls. 1,505,072 $
12 1381 فنلاند 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 107,585 11,766,434,157 Rls. 1,485,660 $
13 1381 فنلاند 040510 - كره 810,000 10,505,090,393 Rls. 1,326,400 $
14 1381 فنلاند 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 11,916 10,479,255,520 Rls. 1,331,268 $
15 1381 فنلاند 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 305,495 10,101,539,957 Rls. 1,275,447 $
16 1381 فنلاند 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 23,369 10,013,354,485 Rls. 1,264,314 $
17 1381 فنلاند 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 2,552,023 9,496,900,000 Rls. 1,199,103 $
18 1381 فنلاند 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 1,920 7,955,848,493 Rls. 1,004,527 $
19 1381 فنلاند 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 97,048 5,864,616,986 Rls. 740,482 $
20 1381 فنلاند 441219 --تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن از6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد 642,376 5,757,570,898 Rls. 726,966 $
21 1381 فنلاند 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 1,241 5,312,551,181 Rls. 670,777 $
22 1381 فنلاند 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 980,022 5,056,030,591 Rls. 638,388 $
23 1381 فنلاند 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 60,492 4,982,242,138 Rls. 629,070 $
24 1381 فنلاند 842382 --ماشين هاي توزين ,غيرمذكوردرجاي ديگرباظرفيت توزين بيشتراز30كيلوگرم وحداكثر5000كيلوگرم 15,847 4,818,935,510 Rls. 608,451 $
25 1381 فنلاند 851531 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتريكي (از جمله قوس پلاسمائي ) خودكار 10,095 4,518,054,191 Rls. 570,461 $
26 1381 فنلاند 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mmيابيشتركه درجاي ديگرذكرنشده , 468,646 4,513,003,009 Rls. 569,823 $
27 1381 فنلاند 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 1,989 4,498,160,392 Rls. 567,950 $
28 1381 فنلاند 721931 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از75/4mm, 412,422 4,016,170,427 Rls. 507,092 $
29 1381 فنلاند 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 588,996 3,860,730,981 Rls. 487,466 $
30 1381 فنلاند 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 396,000 3,709,419,709 Rls. 468,361 $
31 1381 فنلاند 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 2,800 3,701,992,650 Rls. 467,423 $
32 1381 فنلاند 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 996,900 3,591,189,813 Rls. 453,433 $
33 1381 فنلاند 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 106,930 3,412,460,773 Rls. 430,867 $
34 1381 فنلاند 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافيكي بريده شده به اندازه معين ,غيرمذكوردرجاي ديگر 460,076 3,410,873,361 Rls. 430,665 $
35 1381 فنلاند 843229 --كلوخ شكن غيرازكلوخ شكن ديسكي ,دستگاه شيارزن ,دستگاه كشت وزر ع ,دستگاه ريشه كني ودستگاه كج بيل 20,542 3,249,987,472 Rls. 410,352 $
36 1381 فنلاند 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm, 297,674 3,176,474,757 Rls. 401,070 $
37 1381 فنلاند 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 6,955 2,940,413,343 Rls. 371,264 $
38 1381 فنلاند 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,010 2,936,250,094 Rls. 370,739 $
39 1381 فنلاند 843041 --ماشين آلات خودروسوراخ كردن زمين ياكندن چاه 24,088 2,892,678,594 Rls. 365,237 $
40 1381 فنلاند 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 942,313 2,803,805,685 Rls. 354,016 $
41 1381 فنلاند 282200 اكسيدهاي كبالت وهيدرواكسيدهاي كبالت ,اكسيدهاي كبالت تجارتي 24,620 2,731,597,759 Rls. 344,900 $
42 1381 فنلاند 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 2,624 2,572,148,996 Rls. 324,768 $
43 1381 فنلاند 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 301,349 2,548,519,378 Rls. 321,783 $
44 1381 فنلاند 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 95,293 2,282,226,198 Rls. 288,160 $
45 1381 فنلاند 481091 --كاغذومقواي چندلا,اندوده ياقشرزده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 274,214 2,236,192,604 Rls. 282,348 $
46 1381 فنلاند 810890 -مصنوعات ازتيتان ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 6,400 2,034,708,421 Rls. 256,908 $
47 1381 فنلاند 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 216,456 1,836,951,894 Rls. 231,939 $
48 1381 فنلاند 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 80,000 1,779,125,163 Rls. 224,637 $
49 1381 فنلاند 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 5,278 1,733,755,136 Rls. 218,908 $
50 1381 فنلاند 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 8,170 1,686,544,025 Rls. 212,947 $
51 1381 فنلاند 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغذيامقوا, 9,253 1,656,470,133 Rls. 209,150 $
52 1381 فنلاند 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به قدرت بيشتراز 375 كيلووات 30,950 1,629,518,016 Rls. 205,747 $
53 1381 فنلاند 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترونيكي (كارتهاي موسوم به كارت هوشمند) 490 1,607,420,726 Rls. 202,957 $
54 1381 فنلاند 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 102,900 1,530,704,918 Rls. 193,271 $
55 1381 فنلاند 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 6,090 1,431,468,259 Rls. 180,741 $
56 1381 فنلاند 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 198,723 1,359,244,000 Rls. 171,622 $
57 1381 فنلاند 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 5,757 1,354,407,879 Rls. 171,010 $
58 1381 فنلاند 843031 --ماشين آلات خودروبراي كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل 11,860 1,341,470,670 Rls. 169,378 $
59 1381 فنلاند 480640 -كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي براق شده شفاف يانيمه شفاف ,بشكل رول ياورق ,غيرمذكوردرجاي ديگر 158,754 1,338,891,680 Rls. 169,052 $
60 1381 فنلاند 845420 -قالب شم ريزي وملاقه فلزريزي ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 4,900 1,324,304,443 Rls. 167,210 $
61 1381 فنلاند 721912 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 120,460 1,185,222,933 Rls. 149,649 $
62 1381 فنلاند 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 340 1,154,204,581 Rls. 145,733 $
63 1381 فنلاند 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 25,300 1,097,018,875 Rls. 138,513 $
64 1381 فنلاند 842519 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ,,,غيرمذكوردرجاي ديگرنباشد 12,953 1,075,978,823 Rls. 135,856 $
65 1381 فنلاند 852330 - كارت توام شده با يك باريكه مغناطيسي 2,907 978,693,546 Rls. 123,572 $
66 1381 فنلاند 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 119,823 947,787,889 Rls. 119,670 $
67 1381 فنلاند 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 2,129 927,266,554 Rls. 117,079 $
68 1381 فنلاند 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 19,585 834,205,862 Rls. 105,329 $
69 1381 فنلاند 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 71 816,004,509 Rls. 103,030 $
70 1381 فنلاند 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 191,767 804,782,083 Rls. 101,614 $
71 1381 فنلاند 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 411 752,824,668 Rls. 95,054 $
72 1381 فنلاند 680530 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي تكيه گاهي ازمواد,كه درجاي ديگرگفته نشده 4,492 729,215,146 Rls. 92,073 $
73 1381 فنلاند 940290 -مبلهاي پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي واجزاءوقطعات آنها 1,800 684,425,627 Rls. 86,417 $
74 1381 فنلاند 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 53,144 660,320,837 Rls. 83,374 $
75 1381 فنلاند 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ...,داراي موتوربرقي 9,110 653,049,421 Rls. 82,456 $
76 1381 فنلاند 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,900 632,642,433 Rls. 79,879 $
77 1381 فنلاند 481011 --كاغذومقواي اندوده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع حداكثر150گر 148,964 597,183,507 Rls. 75,402 $
78 1381 فنلاند 721914 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز3mm, 42,390 594,772,588 Rls. 75,098 $
79 1381 فنلاند 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 20,052 587,170,000 Rls. 74,138 $
80 1381 فنلاند 390890 - ساير پلي اميدهاكه در جاي ديگرمذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 80,000 581,787,000 Rls. 73,458 $
81 1381 فنلاند 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 462 580,315,856 Rls. 73,272 $
82 1381 فنلاند 851929 -- سايرپخ صوت صفحه با بلندگو 714 565,071,908 Rls. 71,347 $
83 1381 فنلاند 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 5,770 554,033,206 Rls. 69,954 $
84 1381 فنلاند 842131 --صافي هاي هواي ورودي براي موتورهاي درون سوز 527 531,683,087 Rls. 67,132 $
85 1381 فنلاند 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 20,943 517,692,886 Rls. 65,365 $
86 1381 فنلاند 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 2,900 479,614,442 Rls. 60,557 $
87 1381 فنلاند 481121 --كاغذومقواي خودچسب 20,783 474,753,616 Rls. 59,944 $
88 1381 فنلاند 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 1وحداكثرAVK 16 6,320 458,016,503 Rls. 57,830 $
89 1381 فنلاند 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 6,507 454,070,096 Rls. 57,332 $
90 1381 فنلاند 903141 -- آلات ووسايل اپتيكي براي كنترل ديسكها, آلات نيمه هادي ,فتوماسكهاياشبكه هابراي ساخت آلتهاي ن 95 443,928,968 Rls. 56,052 $
91 1381 فنلاند 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 2,572 439,947,000 Rls. 55,549 $
92 1381 فنلاند 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 52 436,207,736 Rls. 55,077 $
93 1381 فنلاند 903120 - دستگاههاي آزماي 164 420,388,408 Rls. 53,079 $
94 1381 فنلاند 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك 11,925 410,546,041 Rls. 51,836 $
95 1381 فنلاند 870190 - تراكتورهاي (غيرازتراكتورهاي شماره 09/87)كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 5,750 396,162,430 Rls. 50,021 $
96 1381 فنلاند 845380 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن اشياءازپوست ياازچرم ,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,725 372,948,869 Rls. 47,090 $
97 1381 فنلاند 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 1,146 368,696,465 Rls. 46,553 $
98 1381 فنلاند 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 61 328,970,503 Rls. 41,537 $
99 1381 فنلاند 870590 -سايروسايطنقليه موتوري بامصارف خاص (مثلاكاميونهاي بلندكردن وكشيدن وسايطنقليه ازكارافتاده ) 16,500 327,963,990 Rls. 41,410 $
100 1381 فنلاند 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 450 327,525,583 Rls. 41,354 $
101 1381 فنلاند 722619 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 49,465 327,151,919 Rls. 41,307 $
102 1381 فنلاند 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 5,005 319,797,516 Rls. 40,379 $
103 1381 فنلاند 950699 --سايراشياءوادوات براي بازي درهواي آزاد,غيرمذكوركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 5,400 318,290,000 Rls. 40,188 $
104 1381 فنلاند 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 2,494 314,915,038 Rls. 39,762 $
105 1381 فنلاند 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 443 308,395,660 Rls. 38,939 $
106 1381 فنلاند 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 680 301,805,982 Rls. 38,107 $
107 1381 فنلاند 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 3,365 290,318,009 Rls. 36,657 $
108 1381 فنلاند 950691 --اشياءوادوات براي ژيمناستيك ياورز پهلواني , 3,492 290,305,385 Rls. 36,655 $
109 1381 فنلاند 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 250 284,786,000 Rls. 35,958 $
110 1381 فنلاند 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 420 278,063,158 Rls. 35,109 $
111 1381 فنلاند 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 98 269,240,131 Rls. 33,995 $
112 1381 فنلاند 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته همانندارالياف شيشه , 22,716 260,960,327 Rls. 32,950 $
113 1381 فنلاند 850162 -- ژنراتورهاباجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشتراز75كيلوولت آمپروحداكثر375كيل 2,300 253,279,847 Rls. 31,980 $
114 1381 فنلاند 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 1,920 239,973,516 Rls. 30,300 $
115 1381 فنلاند 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 16,286 238,911,898 Rls. 30,166 $
116 1381 فنلاند 283919 --سيليكات هاي سديم (باستثناي متاسيليكات ها) 34,500 238,271,184 Rls. 30,085 $
117 1381 فنلاند 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 500 234,031,432 Rls. 29,549 $
118 1381 فنلاند 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 920 228,003,897 Rls. 28,788 $
119 1381 فنلاند 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm, 22,386 227,853,887 Rls. 28,769 $
120 1381 فنلاند 902213 سايردستگاههابراي مصارف دندان پزشكي 441 227,161,668 Rls. 28,682 $
121 1381 فنلاند 441299 --تخته چندلا,پانل هاوصفحه هاي روك شده باچوب يامطبق شده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 22,680 226,574,342 Rls. 28,608 $
122 1381 فنلاند 841280 -موتورهاوماشين هاي محرك كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشد 491 224,022,643 Rls. 28,286 $
123 1381 فنلاند 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 30 218,672,856 Rls. 27,610 $
124 1381 فنلاند 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 4,190 218,309,455 Rls. 27,564 $
125 1381 فنلاند 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكربورهاي فلزي , 834 212,733,516 Rls. 26,860 $
126 1381 فنلاند 440839 --ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلابضخامت حداكثرmm6ازچوبهاي گرمسيري غيرمذكوردرياد 23,664 208,590,433 Rls. 26,337 $
127 1381 فنلاند 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايطنقل 2,684 208,109,710 Rls. 26,276 $
128 1381 فنلاند 842541 --سيستم بالابرثابت ازنوعي كه درتعميرگاههابكارميروند 9,440 206,744,404 Rls. 26,104 $
129 1381 فنلاند 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت بيشتراز75 كيلووات 2,200 204,446,075 Rls. 25,814 $
130 1381 فنلاند 843061 --ماشين آلات كوبيدن وسفت كردن زمين ,غيرخودرو 1,000 200,054,323 Rls. 25,259 $
131 1381 فنلاند 293359 --تركيبات داراي حلقه پيريميدين (هيدروژنه شده يانشده )ياحلقه پي پر آزين ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 25 192,838,000 Rls. 24,348 $
132 1381 فنلاند 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسايروسايل وهمچنين اجزاقطعات و متفرعات 225 192,765,000 Rls. 24,339 $
133 1381 فنلاند 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 4,000 190,884,676 Rls. 24,102 $
134 1381 فنلاند 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 360 179,842,550 Rls. 22,707 $
135 1381 فنلاند 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 1,310 177,697,037 Rls. 22,436 $
136 1381 فنلاند 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 8,200 173,968,514 Rls. 21,966 $
137 1381 فنلاند 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 52 161,057,933 Rls. 20,336 $
138 1381 فنلاند 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 65 145,131,568 Rls. 18,325 $
139 1381 فنلاند 820820 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي چوب , 835 141,049,520 Rls. 17,809 $
140 1381 فنلاند 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 244 135,359,296 Rls. 17,091 $
141 1381 فنلاند 441222 --تخته چندلا,بايك ياچندلاي بيروني ازچوب غيركاج ويك ياچندلاازچوب گرمسيري به ضخامت بي از6m 12,000 133,299,742 Rls. 16,831 $
142 1381 فنلاند 680610 -پشم بدست آمده ازجو ,بدست آمده ازصخره ,غيره (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده ,ورق يارول , 6,403 132,634,369 Rls. 16,747 $
143 1381 فنلاند 481930 -كيسه به عرض پائه 40 سانتيمتريابيشترازكاغذيامقوا 4,580 131,235,249 Rls. 16,570 $
144 1381 فنلاند 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 13 124,668,006 Rls. 15,741 $
145 1381 فنلاند 284210 -سيليكات هاي كمپلكس يا مضاعف 20,000 124,560,969 Rls. 15,727 $
146 1381 فنلاند 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 350 120,391,966 Rls. 15,201 $
147 1381 فنلاند 841790 -اجزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي " 1,880 115,695,697 Rls. 14,608 $
148 1381 فنلاند 282300 اكسيدهاي تيتان 5,000 103,228,499 Rls. 13,034 $
149 1381 فنلاند 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 340 102,982,877 Rls. 13,003 $
150 1381 فنلاند 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 44 92,665,298 Rls. 11,701 $
151 1381 فنلاند 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول ياورق هرمترمربع حداكثر 150گرم 11,142 91,180,001 Rls. 11,513 $
152 1381 فنلاند 380520 - روغن درخت كاج 14,000 90,562,375 Rls. 11,435 $
153 1381 فنلاند 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 30,000 87,361,536 Rls. 49,779 $
154 1381 فنلاند 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 885 85,117,427 Rls. 10,747 $
155 1381 فنلاند 270300 تورب (همچنين تورب براي تخته پهن rettil " taep") 44,541 85,043,578 Rls. 10,738 $
156 1381 فنلاند 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 3,136 79,532,434 Rls. 10,042 $
157 1381 فنلاند 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 824 66,217,859 Rls. 8,361 $
158 1381 فنلاند 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات كروم 500 65,201,942 Rls. 8,233 $
159 1381 فنلاند 853400 - مدارهاي چاپي 321 65,166,976 Rls. 8,228 $
160 1381 فنلاند 560311 --پارچه هاي نبافته ,ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي ,بوزن مترمربع25گرم ياكمتر, 40,000 63,355,271 Rls. 36,100 $
161 1381 فنلاند 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 70 62,540,722 Rls. 7,897 $
162 1381 فنلاند 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 275 54,123,423 Rls. 6,834 $
163 1381 فنلاند 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 45 47,454,581 Rls. 5,992 $
164 1381 فنلاند 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت حداكثر 750 وات 4 41,339,845 Rls. 5,220 $
165 1381 فنلاند 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 17 37,246,777 Rls. 4,703 $
166 1381 فنلاند 900110 - الياف اپتيكي , دسته وكابل الياف اپتيكي (غيراز آنهائي كه مشمول 44/58است ) 192 35,080,841 Rls. 4,429 $
167 1381 فنلاند 851830 - گوشي enohpdaeh( -enohpraE ) و دستگاه ميكروفون و بلندگوي توام شده 42 32,660,716 Rls. 4,124 $
168 1381 فنلاند 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 238 32,356,000 Rls. 4,085 $
169 1381 فنلاند 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 5 30,295,430 Rls. 3,825 $
170 1381 فنلاند 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 16وحداكثرAVK 500 883 29,908,740 Rls. 3,776 $
171 1381 فنلاند 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 5 29,075,015 Rls. 3,671 $
172 1381 فنلاند 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 1 28,978,100 Rls. 3,659 $
173 1381 فنلاند 282590 -سايربازهاي غير آلي ,سايراكسيدها,هيدراكسيدهاوپراكسيدهاي فلزي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 50 28,340,320 Rls. 3,578 $
174 1381 فنلاند 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 240 27,221,580 Rls. 3,437 $
175 1381 فنلاند 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 94 24,651,419 Rls. 3,113 $
176 1381 فنلاند 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 2 22,924,000 Rls. 2,894 $
177 1381 فنلاند 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 26 21,346,159 Rls. 2,695 $
178 1381 فنلاند 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 231 21,075,116 Rls. 2,661 $
179 1381 فنلاند 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 450 20,945,948 Rls. 2,645 $
180 1381 فنلاند 851610 - آبگرم كن هاي فوري يامخزني برقي و گرم كن هاي غوطه ور برقي 3 19,123,201 Rls. 2,415 $
181 1381 فنلاند 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 175 18,168,102 Rls. 2,294 $
182 1381 فنلاند 852431 -- ديسك براي سيستم هاي قرائت ليزري با پديده پخ غيراز صدا يا تصوير 24 14,262,724 Rls. 1,801 $
183 1381 فنلاند 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 40 12,707,484 Rls. 1,604 $
184 1381 فنلاند 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 1 11,888,849 Rls. 1,501 $
185 1381 فنلاند 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 14 11,114,476 Rls. 1,403 $
186 1381 فنلاند 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 210 8,227,425 Rls. 1,039 $
187 1381 فنلاند 401011 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط بافلز 3 7,606,785 Rls. 960 $
188 1381 فنلاند 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 32 4,616,910 Rls. 583 $
مجموع کل
547,808,149,123 ريال
مجموع کل
69,242,654 دلار
[1]