آمار کل " واردات از" کشور "عربستان سعودي" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 عربستان سعودي 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 255,843,040 674,494,295,967 Rls. 85,163,419 $
2 1381 عربستان سعودي 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 104,415,230 475,858,718,034 Rls. 60,835,379 $
3 1381 عربستان سعودي 290919 --سايراترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه ,,, آنها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 116,236,042 383,668,665,976 Rls. 48,443,013 $
4 1381 عربستان سعودي 291249 -- آلدئيد-اترها,الدئيد-فنل ها, و آلدئيدها با عامل اكسيژن دار, غير مذكور درجاي ديگر 137,823,858 367,211,436,796 Rls. 46,365,079 $
5 1381 عربستان سعودي 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 27,955,350 111,558,295,442 Rls. 14,984,022 $
6 1381 عربستان سعودي 310210 -اوره , حتي بصورت محلول در آب 78,500,000 91,909,432,708 Rls. 11,604,726 $
7 1381 عربستان سعودي 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 34,419,473 78,915,222,431 Rls. 9,964,043 $
8 1381 عربستان سعودي 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 4,820,000 69,759,377,969 Rls. 8,807,999 $
9 1381 عربستان سعودي 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 10,001,849 68,403,743,189 Rls. 8,836,857 $
10 1381 عربستان سعودي 310530 - هيدروژنو اورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 21,000,000 36,475,958,486 Rls. 4,605,550 $
11 1381 عربستان سعودي 290290 - ساير هيدروكربورهاي حلقوي ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 6,201,773 32,518,221,975 Rls. 4,105,836 $
12 1381 عربستان سعودي 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به اشكال ابتدائي 6,216,000 29,835,775,049 Rls. 4,317,241 $
13 1381 عربستان سعودي 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 4,974,750 23,753,961,970 Rls. 2,999,236 $
14 1381 عربستان سعودي 290516 -- اكتانول (الكل اولتيليك ) و ايزومرهاي آن 4,062,267 19,852,654,258 Rls. 2,506,648 $
15 1381 عربستان سعودي 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 1,578,530 19,249,360,208 Rls. 2,474,212 $
16 1381 عربستان سعودي 740819 --مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقطععرضي آن 6ميليمترياكمترباشد, 996,444 15,682,803,042 Rls. 1,980,152 $
17 1381 عربستان سعودي 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 1,120,840 13,507,179,691 Rls. 1,705,450 $
18 1381 عربستان سعودي 290529 -- مونوالكل هاي اشبا ع نشده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 2,998,193 11,676,533,469 Rls. 1,474,310 $
19 1381 عربستان سعودي 290250 - استايرن 2,115,980 11,258,607,712 Rls. 1,421,541 $
20 1381 عربستان سعودي 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,538,238 10,800,874,234 Rls. 1,363,745 $
21 1381 عربستان سعودي 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذهاي همانندبراي مصارف خانگي ,بهداشتي 1,530,398 10,128,603,044 Rls. 1,278,865 $
22 1381 عربستان سعودي 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 1,334,039 8,565,404,615 Rls. 1,081,490 $
23 1381 عربستان سعودي 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 341,920 4,433,801,544 Rls. 559,823 $
24 1381 عربستان سعودي 390760 - پلي اتيلن ترفتالات , به اشكال ابتدائي 738,000 3,622,068,329 Rls. 457,332 $
25 1381 عربستان سعودي 293361 -- ملامين 480,000 3,376,701,714 Rls. 426,351 $
26 1381 عربستان سعودي 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 269,500 3,368,589,633 Rls. 425,327 $
27 1381 عربستان سعودي 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 310,000 2,869,463,908 Rls. 362,307 $
28 1381 عربستان سعودي 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 4,057,549 2,471,047,341 Rls. 312,001 $
29 1381 عربستان سعودي 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 15,605 2,243,309,102 Rls. 283,247 $
30 1381 عربستان سعودي 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 204,000 2,219,741,027 Rls. 280,270 $
31 1381 عربستان سعودي 400219 --كائوچوي استيرن -بوتادين ;كائوچوي استيرن -بوتادين كربوكسيله ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 672,000 2,218,621,216 Rls. 280,129 $
32 1381 عربستان سعودي 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 99,501 2,017,621,169 Rls. 254,750 $
33 1381 عربستان سعودي 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 396,000 1,967,077,065 Rls. 248,368 $
34 1381 عربستان سعودي 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل انعطاف مستحكم ومطبق نشده فاقدتكيه گاه ياجورنشده 198,000 1,729,141,999 Rls. 218,326 $
35 1381 عربستان سعودي 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 140,000 1,697,589,581 Rls. 214,342 $
36 1381 عربستان سعودي 392321 --كيسه , كيسه هاي كوچك (ازجمله كيسه هاي مخروطي شكل ) از پليمرهاي اتيلن 121,319 1,666,038,124 Rls. 219,142 $
37 1381 عربستان سعودي 840810 -موتورهاي تراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايطنقليه آبي 20,000 1,444,073,035 Rls. 182,332 $
38 1381 عربستان سعودي 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 43,500 1,403,288,046 Rls. 177,183 $
39 1381 عربستان سعودي 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 247,100 1,277,368,999 Rls. 161,285 $
40 1381 عربستان سعودي 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 2,680 1,226,194,055 Rls. 154,822 $
41 1381 عربستان سعودي 540720 -پارچه هاي تاروپودباف كه ازنواريااشكال همانندبدست مي آيند, 81,046 1,185,954,461 Rls. 149,741 $
42 1381 عربستان سعودي 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 32,817 1,161,001,289 Rls. 146,591 $
43 1381 عربستان سعودي 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 67,379 1,155,428,934 Rls. 145,887 $
44 1381 عربستان سعودي 480419 --كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 396,658 1,128,806,888 Rls. 142,526 $
45 1381 عربستان سعودي 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي نشده ,غيره , 103,800 1,109,522,776 Rls. 140,091 $
46 1381 عربستان سعودي 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال ابتدائي 198,000 993,397,262 Rls. 125,429 $
47 1381 عربستان سعودي 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 148,800 933,808,355 Rls. 117,905 $
48 1381 عربستان سعودي 390390 -پليمرهاي استيرن كه درجاي ديگر گفته نشده ,به اشكال ابتدائي 99,000 756,619,446 Rls. 95,533 $
49 1381 عربستان سعودي 060290 -ساير نباتات زنده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 1,080 745,965,130 Rls. 94,188 $
50 1381 عربستان سعودي 842481 -ماشين آلات براي افشاندن ,,,مواد آبگون ياپودربراي كشاورزي ,,, 28,584 705,963,675 Rls. 89,137 $
51 1381 عربستان سعودي 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب مصرف مي شود 40,000 695,089,856 Rls. 87,764 $
52 1381 عربستان سعودي 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي 11,000 682,844,500 Rls. 86,218 $
53 1381 عربستان سعودي 151529 --روغن ذرت (باستثناي خام )واجزاء آنها,تصفيه شده يانشده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته 129,268 678,436,248 Rls. 85,661 $
54 1381 عربستان سعودي 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 60,000 636,138,809 Rls. 80,320 $
55 1381 عربستان سعودي 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ياورق 197,690 629,250,580 Rls. 79,451 $
56 1381 عربستان سعودي 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 40,550 607,382,603 Rls. 76,690 $
57 1381 عربستان سعودي 291260 -پارافرمالدئيد 135,000 585,099,807 Rls. 73,876 $
58 1381 عربستان سعودي 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 36,000 487,940,732 Rls. 61,609 $
59 1381 عربستان سعودي 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 12,141 485,280,128 Rls. 61,273 $
60 1381 عربستان سعودي 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 91 478,218,398 Rls. 60,381 $
61 1381 عربستان سعودي 700530 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده , 139,677 467,819,467 Rls. 59,069 $
62 1381 عربستان سعودي 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 10,320 455,561,280 Rls. 57,520 $
63 1381 عربستان سعودي 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 10,000 452,016,725 Rls. 57,073 $
64 1381 عربستان سعودي 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 21,691 425,796,267 Rls. 53,762 $
65 1381 عربستان سعودي 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 38,500 410,357,883 Rls. 51,812 $
66 1381 عربستان سعودي 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 420 392,525,731 Rls. 49,561 $
67 1381 عربستان سعودي 700521 --ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده ,رنگ شده ,,,,, 98,354 385,920,767 Rls. 48,727 $
68 1381 عربستان سعودي 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 1,112 377,265,700 Rls. 47,634 $
69 1381 عربستان سعودي 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2,040 376,527,154 Rls. 47,541 $
70 1381 عربستان سعودي 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 400 330,407,048 Rls. 41,718 $
71 1381 عربستان سعودي 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 7,276 308,916,851 Rls. 39,005 $
72 1381 عربستان سعودي 390421 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم نشده , به اشكال ابتدائي 49,500 308,005,052 Rls. 38,890 $
73 1381 عربستان سعودي 390320 -كوپليمرهاي اكريلونيتريل - استيرن NAS() به اشكال ابتدائي 49,500 285,209,579 Rls. 36,011 $
74 1381 عربستان سعودي 392092 --صفحه ,ورق ,,,ازپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه بامواددي 18,149 276,171,654 Rls. 57,327 $
75 1381 عربستان سعودي 681099 --اشياءازسيمان ,بتون ياسنگ مصنوعي كه درجاي ديگرگفته نشده است 6,483 236,765,206 Rls. 29,895 $
76 1381 عربستان سعودي 340111 --صابون ومحصولات آلي تانسيواكتيف به صورت شم ياميله ياقالبي براي مصارف پاكيزگي وطبي 75,281 227,707,592 Rls. 28,751 $
77 1381 عربستان سعودي 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 43,701 219,445,755 Rls. 94,693 $
78 1381 عربستان سعودي 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 40,000 209,779,547 Rls. 26,487 $
79 1381 عربستان سعودي 731010 -منبع,چليك ,بشكه ,پيت ,,,(غيرازبراي گاز)از آهن ياازفولاد,50لغايت 300ليتر, 12,047 193,586,685 Rls. 24,443 $
80 1381 عربستان سعودي 281511 --هيدراكسيدسديم (سودسوز آور),جامد 67,500 173,623,092 Rls. 21,922 $
81 1381 عربستان سعودي 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 22 161,024,890 Rls. 20,331 $
82 1381 عربستان سعودي 560313 --پارچه هاي نبافته ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي بوزن مترمربعبي از70گرم وحداكثر150گرم 8,583 159,174,917 Rls. 20,098 $
83 1381 عربستان سعودي 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 85 153,676,559 Rls. 19,404 $
84 1381 عربستان سعودي 481121 --كاغذومقواي خودچسب 9,010 148,869,380 Rls. 18,797 $
85 1381 عربستان سعودي 590390 -پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق شده باموادپلاستيك ,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,602 141,703,747 Rls. 17,892 $
86 1381 عربستان سعودي 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلزمعمولي , 1,580 128,267,613 Rls. 16,195 $
87 1381 عربستان سعودي 852032 --دستگاههاي ضبطنوارمغناطيسي توام شده بادستگاه پخ صوت ,ازنو ع صوتي عددي (oidualatigid) 1,750 125,789,082 Rls. 15,882 $
88 1381 عربستان سعودي 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هاراداشته آماده خرده فروشي 6,000 124,693,000 Rls. 15,744 $
89 1381 عربستان سعودي 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 500 117,127,188 Rls. 14,789 $
90 1381 عربستان سعودي 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 10,080 115,597,080 Rls. 32,493 $
91 1381 عربستان سعودي 480439 --كاغذومقواي كرافت (به استثناءسفيدنشده )به شكل رول ياورق هرمترمربعحداكثر150گرم 43,054 115,324,377 Rls. 65,712 $
92 1381 عربستان سعودي 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 75 51,698,919 Rls. 6,528 $
93 1381 عربستان سعودي 760421 --پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم , 6,188 49,892,599 Rls. 6,300 $
94 1381 عربستان سعودي 391723 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي كلروروينيل 1,815 47,569,681 Rls. 6,006 $
95 1381 عربستان سعودي 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 100 42,645,800 Rls. 5,385 $
96 1381 عربستان سعودي 903120 - دستگاههاي آزماي 70 42,485,984 Rls. 5,364 $
97 1381 عربستان سعودي 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 70% مواد نفتي غيرمذكوردر جاي ديگر 1,800 41,609,337 Rls. 5,254 $
98 1381 عربستان سعودي 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي ) 600 38,744,644 Rls. 4,892 $
99 1381 عربستان سعودي 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 105 32,902,645 Rls. 4,154 $
100 1381 عربستان سعودي 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 1,113 31,813,855 Rls. 4,017 $
101 1381 عربستان سعودي 482311 -- كاغذخودچسب ,بصورت نواريارول 11,130 29,076,136 Rls. 5,700 $
102 1381 عربستان سعودي 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 90 23,847,507 Rls. 3,011 $
103 1381 عربستان سعودي 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 873 21,899,871 Rls. 2,765 $
104 1381 عربستان سعودي 680423 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسنگ طبيعي , 20,500 21,407,806 Rls. 2,703 $
105 1381 عربستان سعودي 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 25 19,827,786 Rls. 2,503 $
106 1381 عربستان سعودي 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 964 18,097,448 Rls. 2,285 $
107 1381 عربستان سعودي 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 31/90 55 11,061,489 Rls. 1,397 $
108 1381 عربستان سعودي 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 100 10,112,932 Rls. 1,277 $
109 1381 عربستان سعودي 681390 -اشياءازموادساي (باستثناءترمزها,,,),كه درجاي ديگرگفته نشده است ازپنبه نسوز,,, 19 8,495,464 Rls. 1,073 $
110 1381 عربستان سعودي 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 83 7,806,584 Rls. 986 $
111 1381 عربستان سعودي 392630 - يراق آلات براي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند از مواد پلاستيكي 387 3,124,789 Rls. 395 $
112 1381 عربستان سعودي 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 365 2,931,196 Rls. 370 $
113 1381 عربستان سعودي 321100 سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده 80 706,713 Rls. 89 $
114 1381 عربستان سعودي 630539 --جوال وكيسه براي بسته بندي ,ازالياف نسجي سنتتيك يامصنوعي ,غغيرمذكوردرجاي ديگر 2,310 482,942 Rls. 61 $
مجموع کل
2,630,741,911,024 ريال
مجموع کل
334,778,116 دلار
[1]