آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 اوکراين 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 192,769,394 368,846,462,059 Rls. 46,571,524 $
2 1381 اوکراين 151211 --روغن دانه آفتابگردان , روغن گلرنگ يا زعفران كاذب (كارتام emahtraC ), خام 35,310,000 176,315,815,321 Rls. 22,262,127 $
3 1381 اوکراين 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 92,154,697 174,122,723,680 Rls. 21,985,190 $
4 1381 اوکراين 860691 --واگنهاي باري سبك وسنگين راه آهن ياتراموا,سرپوشيده وبسته ,غيرخودرو 10,710,000 104,130,314,285 Rls. 13,147,767 $
5 1381 اوکراين 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 334,518 67,385,669,972 Rls. 8,508,292 $
6 1381 اوکراين 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 31,382 56,508,586,264 Rls. 7,134,924 $
7 1381 اوکراين 720810 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربانق برجسته , 29,917,984 53,358,208,843 Rls. 6,737,148 $
8 1381 اوکراين 860712 --بوژي وبوژي راهنماي لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن غيرمذكوردرجاي ديگر, 6,012,500 40,892,783,833 Rls. 5,163,230 $
9 1381 اوکراين 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهواپيما,هليكوپتر) 35,912 37,298,903,303 Rls. 4,841,966 $
10 1381 اوکراين 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 18,511,765 31,837,302,576 Rls. 4,019,861 $
11 1381 اوکراين 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 11,825,156 26,004,935,626 Rls. 3,283,452 $
12 1381 اوکراين 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 13,812,540 25,986,809,717 Rls. 3,281,161 $
13 1381 اوکراين 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 13,107,620 24,399,520,094 Rls. 3,080,747 $
14 1381 اوکراين 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 4,752,900 22,215,169,160 Rls. 3,688,246 $
15 1381 اوکراين 721310 -ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,داراي تغييرشكل يافتگي حاصل نورد 10,971,200 21,206,673,665 Rls. 2,677,610 $
16 1381 اوکراين 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 28,100 16,519,006,518 Rls. 2,085,733 $
17 1381 اوکراين 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 1,541,080 14,794,954,479 Rls. 1,876,584 $
18 1381 اوکراين 850434 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 500 366,250 14,587,669,536 Rls. 1,841,877 $
19 1381 اوکراين 850421 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع,باظرفيت جابجائي قدرت حداكثر650كيلوولت آمپر 396,124 14,352,670,861 Rls. 1,812,206 $
20 1381 اوکراين 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 6,269,731 13,593,107,848 Rls. 1,716,302 $
21 1381 اوکراين 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 6,747,860 12,191,860,986 Rls. 1,539,375 $
22 1381 اوکراين 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 31/90 36,760 11,442,180,298 Rls. 1,444,720 $
23 1381 اوکراين 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 3,178,523 11,358,256,415 Rls. 1,434,123 $
24 1381 اوکراين 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 235,907 11,155,971,483 Rls. 1,408,582 $
25 1381 اوکراين 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 1,048,530 10,690,604,267 Rls. 1,349,824 $
26 1381 اوکراين 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 3,127,842 9,590,919,985 Rls. 1,255,801 $
27 1381 اوکراين 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 4,315 9,265,898,340 Rls. 1,169,937 $
28 1381 اوکراين 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 2,025,191 8,497,097,566 Rls. 1,072,865 $
29 1381 اوکراين 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 3,023,437 7,828,895,955 Rls. 1,000,220 $
30 1381 اوکراين 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 14,081 7,664,710,452 Rls. 967,767 $
31 1381 اوکراين 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 2,234,642 6,377,523,118 Rls. 805,243 $
32 1381 اوکراين 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,095,207 5,976,651,941 Rls. 754,628 $
33 1381 اوکراين 261400 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 1,200,000 4,296,584,675 Rls. 542,497 $
34 1381 اوکراين 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,035,117 4,035,188,025 Rls. 509,494 $
35 1381 اوکراين 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري براي اثرگذاري آماده شده 45,867 4,016,996,157 Rls. 507,196 $
36 1381 اوکراين 731290 -نوارهاي گيس باف ,طناب باف وغيره ,از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 1,017,312 3,955,893,674 Rls. 499,480 $
37 1381 اوکراين 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 233,534 3,920,283,012 Rls. 494,985 $
38 1381 اوکراين 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 269,220 3,875,971,683 Rls. 489,390 $
39 1381 اوکراين 720690 - آهن وفولادغيرممزوج ,به اشكال ابتدائي (غيرازشم ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,996,700 3,805,047,681 Rls. 480,435 $
40 1381 اوکراين 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 225,650 3,539,329,208 Rls. 446,886 $
41 1381 اوکراين 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 987,001 3,500,727,470 Rls. 442,012 $
42 1381 اوکراين 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 1,802,702 3,357,385,732 Rls. 423,912 $
43 1381 اوکراين 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلتك ها) 71,292 3,105,055,511 Rls. 392,052 $
44 1381 اوکراين 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 6,657 2,959,280,951 Rls. 373,647 $
45 1381 اوکراين 722699 -محصولات تخت نوردشده ازفولادهاي ممزوج ديگرباپهناي كمتراز600mm,كه درجاي ديگرذكرنشده , 637,520 2,901,926,448 Rls. 366,405 $
46 1381 اوکراين 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 5,880 2,787,020,764 Rls. 351,897 $
47 1381 اوکراين 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 61,880 2,695,293,169 Rls. 340,315 $
48 1381 اوکراين 860799 --اجزاءوقطعات نواقل روي خط راه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند, 202,231 2,647,985,937 Rls. 334,342 $
49 1381 اوکراين 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 169,200 2,231,587,718 Rls. 281,766 $
50 1381 اوکراين 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 2,103 1,987,990,760 Rls. 251,009 $
51 1381 اوکراين 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 320 1,927,460,683 Rls. 243,366 $
52 1381 اوکراين 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 24,591 1,869,117,632 Rls. 236,000 $
53 1381 اوکراين 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 156,450 1,813,768,582 Rls. 229,012 $
54 1381 اوکراين 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 3,640 1,803,870,487 Rls. 227,761 $
55 1381 اوکراين 540231 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,بااندازه هرنخ يك لاي آن حداكثر50تكس غيرخرده فروشي 83,892 1,801,762,368 Rls. 227,496 $
56 1381 اوکراين 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 506,740 1,764,599,900 Rls. 222,802 $
57 1381 اوکراين 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 518,859 1,722,627,991 Rls. 217,503 $
58 1381 اوکراين 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 718,511 1,676,191,839 Rls. 211,641 $
59 1381 اوکراين 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 79,050 1,641,515,248 Rls. 270,970 $
60 1381 اوکراين 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 90,559 1,601,437,323 Rls. 202,202 $
61 1381 اوکراين 320619 --پيگمان هاوفر آورده ها براساس دي اكسيدتيتانيوم باكمتراز80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 140,000 1,413,858,761 Rls. 178,518 $
62 1381 اوکراين 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول ياورق هرمترمربع حداكثر 150گرم 599,146 1,372,164,595 Rls. 173,253 $
63 1381 اوکراين 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 448,900 1,364,114,013 Rls. 172,237 $
64 1381 اوکراين 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 69,140 1,243,631,102 Rls. 185,903 $
65 1381 اوکراين 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 22,362 1,163,059,656 Rls. 146,851 $
66 1381 اوکراين 040510 - كره 99,775 1,073,235,288 Rls. 135,510 $
67 1381 اوکراين 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,000 1,067,777,865 Rls. 134,821 $
68 1381 اوکراين 480522 --كاغذومقواي چندلاكه تنهايك لايه بيروني آن سفيدشده باشد,به شكل رول ياورق 279,246 1,039,596,799 Rls. 131,262 $
69 1381 اوکراين 283319 --سولفات سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 1,548,452 1,018,228,395 Rls. 128,564 $
70 1381 اوکراين 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي , 73,970 910,910,900 Rls. 115,014 $
71 1381 اوکراين 290542 -- پنتا ارتريتول 113,928 893,738,946 Rls. 112,846 $
72 1381 اوکراين 848210 -بلبرينگ , 54,312 885,432,325 Rls. 111,797 $
73 1381 اوکراين 282300 اكسيدهاي تيتان 80,000 862,825,178 Rls. 108,942 $
74 1381 اوکراين 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 29,300 859,630,029 Rls. 108,539 $
75 1381 اوکراين 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 199,190 836,867,465 Rls. 105,665 $
76 1381 اوکراين 720915 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3mm يابيشتر 316,800 831,280,281 Rls. 104,960 $
77 1381 اوکراين 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگرم شستني خشك 37,000 810,873,841 Rls. 102,383 $
78 1381 اوکراين 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 350 771,854,973 Rls. 97,456 $
79 1381 اوکراين 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 53,200 768,025,317 Rls. 96,973 $
80 1381 اوکراين 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 127 613,204,756 Rls. 77,425 $
81 1381 اوکراين 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 107,069 588,122,805 Rls. 94,110 $
82 1381 اوکراين 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,315 571,380,715 Rls. 72,143 $
83 1381 اوکراين 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 587,810 533,671,506 Rls. 210,876 $
84 1381 اوکراين 391710 وده هاي مصنوعي (پوش سوسيس )ازپروتئين سفت شده ياازموادسلولزي 9,545 528,544,316 Rls. 66,735 $
85 1381 اوکراين 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 49,713 450,983,213 Rls. 56,942 $
86 1381 اوکراين 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبراي بيشترازV 100, غير مذكور درجاي ديگر 19,788 439,378,777 Rls. 55,478 $
87 1381 اوکراين 291521 --اسيداستيك 118,464 426,693,299 Rls. 53,875 $
88 1381 اوکراين 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 41,030 419,126,222 Rls. 52,920 $
89 1381 اوکراين 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 27,210 412,207,659 Rls. 52,047 $
90 1381 اوکراين 400920 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده بافلز,بدون ملحقات 51,100 405,052,037 Rls. 51,142 $
91 1381 اوکراين 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 52,800 402,942,617 Rls. 50,877 $
92 1381 اوکراين 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ياورق 119,771 390,994,740 Rls. 49,368 $
93 1381 اوکراين 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,000 390,429,191 Rls. 49,297 $
94 1381 اوکراين 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 793 373,120,571 Rls. 47,111 $
95 1381 اوکراين 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 11,600 357,620,953 Rls. 45,154 $
96 1381 اوکراين 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر 13,600 333,372,760 Rls. 42,093 $
97 1381 اوکراين 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 150,000 332,177,003 Rls. 41,942 $
98 1381 اوکراين 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 53,490 313,306,609 Rls. 39,559 $
99 1381 اوکراين 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باموادنسجي ,بدون ملحقات 59,604 302,648,547 Rls. 38,214 $
100 1381 اوکراين 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 5,366 301,047,519 Rls. 38,011 $
101 1381 اوکراين 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كردن ,وغيره 17,423 268,951,150 Rls. 33,958 $
102 1381 اوکراين 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 14,400 265,273,307 Rls. 33,494 $
103 1381 اوکراين 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 18,910 261,010,272 Rls. 32,956 $
104 1381 اوکراين 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 32,330 259,249,994 Rls. 32,734 $
105 1381 اوکراين 721069 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده با آلومينيوم ,غيرمذكوردرجاي ديگر 41,000 257,404,713 Rls. 32,501 $
106 1381 اوکراين 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودنشده ,حتي صيقل شده , 117,934 241,208,501 Rls. 30,456 $
107 1381 اوکراين 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت بيشتراز75 كيلووات 19,060 224,152,275 Rls. 28,302 $
108 1381 اوکراين 321290 -پيگمانهاازنو ع موردمصرف درساخت رنگها,موادرنگي وسايرموادرنگ كننده 15,000 222,859,642 Rls. 28,139 $
109 1381 اوکراين 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 129,000 218,632,054 Rls. 27,605 $
110 1381 اوکراين 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 65,100 216,108,942 Rls. 27,286 $
111 1381 اوکراين 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 36,000 212,688,707 Rls. 26,854 $
112 1381 اوکراين 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 45,450 206,726,139 Rls. 26,102 $
113 1381 اوکراين 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به اشكال ابتدائي 31,000 204,890,494 Rls. 25,870 $
114 1381 اوکراين 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي روشنائي برق , 25,044 196,776,227 Rls. 24,845 $
115 1381 اوکراين 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 22,400 192,163,084 Rls. 24,263 $
116 1381 اوکراين 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,975 190,358,700 Rls. 108,466 $
117 1381 اوکراين 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 5,200 190,147,342 Rls. 24,009 $
118 1381 اوکراين 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 9,900 181,362,659 Rls. 22,899 $
119 1381 اوکراين 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 6,660 168,174,560 Rls. 21,234 $
120 1381 اوکراين 731821 --واشرفنري وسايرواشرهاي خاردارفنري , 22,000 160,506,836 Rls. 20,266 $
121 1381 اوکراين 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,200 156,418,500 Rls. 19,750 $
122 1381 اوکراين 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 64,620 153,720,693 Rls. 19,409 $
123 1381 اوکراين 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 3,500 143,517,692 Rls. 18,121 $
124 1381 اوکراين 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 90 127,079,571 Rls. 16,045 $
125 1381 اوکراين 902000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي غيرمكانيكي وفيلترقابل تعويض 274 123,789,813 Rls. 15,630 $
126 1381 اوکراين 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 8,000 122,271,841 Rls. 15,439 $
127 1381 اوکراين 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سوزي و دستگاههاي همانند 15 114,783,951 Rls. 14,493 $
128 1381 اوکراين 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 10,000 110,373,529 Rls. 13,936 $
129 1381 اوکراين 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 1,607 106,736,906 Rls. 13,477 $
130 1381 اوکراين 845720 ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركردن روي فلزات 8,570 106,155,411 Rls. 13,403 $
131 1381 اوکراين 284920 -كربورهاي سيليسيم 20,000 105,771,783 Rls. 13,355 $
132 1381 اوکراين 401191 -- تاير بادي نو ازكائوچو باملاج به شكل استخوان شاه ماهي يامشابه غيرمذكور درجاي ديگر 6,946 105,513,271 Rls. 13,322 $
133 1381 اوکراين 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 208 104,063,078 Rls. 13,139 $
134 1381 اوکراين 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 4,120 102,027,000 Rls. 12,882 $
135 1381 اوکراين 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,850 91,211,272 Rls. 11,517 $
136 1381 اوکراين 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 1,900 87,460,123 Rls. 11,043 $
137 1381 اوکراين 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 10,700 83,468,362 Rls. 10,539 $
138 1381 اوکراين 210330 - آرد و زبره خردل و خردل آماده 19,500 83,249,871 Rls. 10,511 $
139 1381 اوکراين 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي يابرقوزدن , 4,800 82,624,896 Rls. 10,432 $
140 1381 اوکراين 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,400 79,886,813 Rls. 10,087 $
141 1381 اوکراين 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 10,000 78,745,344 Rls. 9,943 $
142 1381 اوکراين 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 178,400 78,366,352 Rls. 44,653 $
143 1381 اوکراين 851310 - چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك ,انباره ,ماگنتو كار مي كند 1,462 76,768,937 Rls. 9,693 $
144 1381 اوکراين 845110 -ماشين هاي خشكشوئي 3,940 73,658,600 Rls. 9,300 $
145 1381 اوکراين 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 4,800 72,187,809 Rls. 9,115 $
146 1381 اوکراين 850780 - انباره هاي برقي (غيرازانوا ع سرب اسيد, نيكل -كادميم ,نيكل - آهن ) 1,310 71,568,158 Rls. 9,036 $
147 1381 اوکراين 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 4,952 66,483,333 Rls. 8,394 $
148 1381 اوکراين 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,000 65,707,765 Rls. 8,296 $
149 1381 اوکراين 481420 -كاغذديواري وپوش هاي ديواري همانندمتشكل ازكاغذبارويه قشرزده ,اندوده بالايه اي از,,, 3,416 55,476,908 Rls. 7,005 $
150 1381 اوکراين 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 3,164 54,460,774 Rls. 6,876 $
151 1381 اوکراين 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 116 54,050,385 Rls. 6,825 $
152 1381 اوکراين 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 850 47,441,703 Rls. 5,990 $
153 1381 اوکراين 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,790 46,680,350 Rls. 5,894 $
154 1381 اوکراين 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 894 44,505,848 Rls. 5,620 $
155 1381 اوکراين 722219 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,بامقطعXغيردايره , 8,830 39,906,078 Rls. 5,039 $
156 1381 اوکراين 841960 -ماشين آلات ودستگاههابراي مايعكردن هواياسايرگازها 51,529 38,782,042 Rls. 22,098 $
157 1381 اوکراين 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 3,400 38,042,938 Rls. 4,803 $
158 1381 اوکراين 681510 -اشياءساخته شده ازگرافيت ياازكربن هاي ديگر(ازجمله الياف كربن )غيربرقي , 6,760 37,148,256 Rls. 4,690 $
159 1381 اوکراين 520790 -نخ ازپنبه (غيرازنخ دوخت ), آماده شده براي خرده فروشي ,داراي كمتراز 85 درصدپنبه , 8,496 32,803,056 Rls. 4,142 $
160 1381 اوکراين 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 602 28,472,668 Rls. 3,595 $
161 1381 اوکراين 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 23 27,822,460 Rls. 3,513 $
162 1381 اوکراين 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 250 25,662,831 Rls. 3,240 $
163 1381 اوکراين 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 1,500 25,569,744 Rls. 3,229 $
164 1381 اوکراين 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 9,000 24,505,647 Rls. 3,094 $
165 1381 اوکراين 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن ,,,,پارچه 2,400 23,347,063 Rls. 2,948 $
166 1381 اوکراين 842850 جلوبرهاي واگن معدن ,انتقال دهنده هاي لوكوموتيوياواگن ,,, 4,000 21,426,252 Rls. 2,705 $
167 1381 اوکراين 391733 -- سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري جورنشده باسايرمواد,بالوازم وملحقات 2,500 20,554,095 Rls. 2,595 $
168 1381 اوکراين 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 1,450 19,055,229 Rls. 2,406 $
169 1381 اوکراين 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 280 17,249,996 Rls. 2,178 $
170 1381 اوکراين 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 700 15,843,425 Rls. 2,000 $
171 1381 اوکراين 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,430 6,343,744 Rls. 801 $
172 1381 اوکراين 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 98 2,714,339 Rls. 1,547 $
173 1381 اوکراين 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 65 2,386,454 Rls. 301 $
174 1381 اوکراين 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 180 1,306,609 Rls. 165 $
مجموع کل
1,529,576,705,784 ريال
مجموع کل
194,602,813 دلار
[1]