آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 اروگوئه 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 146,038,150 267,555,021,168 Rls. 39,609,397 $
2 1381 اروگوئه 510510 -پشم ح-لاجي شده , 587,996 18,906,969,804 Rls. 2,387,244 $
3 1381 اروگوئه 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 129,130 4,145,220,709 Rls. 523,387 $
4 1381 اروگوئه 240220 -سيگار حاوي توتون 24,144 642,810,731 Rls. 81,163 $
5 1381 اروگوئه 150590 -مواد چرب چربي خام پشم (همچنين لانولين ) 7,560 277,636,175 Rls. 35,055 $
6 1381 اروگوئه 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادطبيعي دباغي ,فر آورده آنزيم دارجهت پي دباغي ,ذ 126,000 213,660,895 Rls. 26,978 $
7 1381 اروگوئه 320412 موادرنگي اسيدي ,حتي متاليزه وفر آورده هاي براساس اين مواد,موادرنگي سردانه TNADROMوفراورده ها 5,000 143,437,687 Rls. 18,111 $
مجموع کل
291,884,757,169 ريال
مجموع کل
42,681,335 دلار
[1]