آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 گرجستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 1,686,200 4,048,208,667 Rls. 2,306,671 $
2 1380 گرجستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 2,338,569 2,429,462,445 Rls. 1,384,311 $
3 1380 گرجستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 1,368,082 1,791,495,283 Rls. 1,020,796 $
4 1380 گرجستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 569,980 1,037,575,379 Rls. 591,216 $
5 1380 گرجستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 372,340 921,535,348 Rls. 525,089 $
6 1380 گرجستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 165,013 684,685,816 Rls. 390,134 $
7 1380 گرجستان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 1,599,950 640,619,900 Rls. 365,024 $
8 1380 گرجستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 2,514,590 604,989,043 Rls. 344,722 $
9 1380 گرجستان 283711 --سيانورهاو اكسي سيانورهاي سديم 317,055 577,543,431 Rls. 329,084 $
10 1380 گرجستان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 93,060 548,018,348 Rls. 312,261 $
11 1380 گرجستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 403,540 514,188,848 Rls. 292,988 $
12 1380 گرجستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 265,200 472,310,096 Rls. 269,124 $
13 1380 گرجستان 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 964,420 423,928,606 Rls. 241,553 $
14 1380 گرجستان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طو 1,770,540 348,235,807 Rls. 198,425 $
15 1380 گرجستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 73,370 343,998,085 Rls. 196,010 $
16 1380 گرجستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ي 188,140 327,603,642 Rls. 186,666 $
17 1380 گرجستان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 816,520 308,766,298 Rls. 175,934 $
18 1380 گرجستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 1,115,950 260,525,064 Rls. 148,448 $
19 1380 گرجستان 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كر 9,330 259,563,844 Rls. 147,900 $
20 1380 گرجستان 844110 -ماشينهاي بر 54,700 256,493,768 Rls. 146,150 $
21 1380 گرجستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 97,450 242,513,414 Rls. 138,185 $
22 1380 گرجستان 721491 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,بامقطعX 446,000 233,204,915 Rls. 132,880 $
23 1380 گرجستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 236,110 225,933,694 Rls. 128,736 $
24 1380 گرجستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ 797,000 217,723,000 Rls. 124,059 $
25 1380 گرجستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 99,060 216,598,663 Rls. 123,417 $
26 1380 گرجستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 94,290 196,448,355 Rls. 111,936 $
27 1380 گرجستان 720229 --فروسيلسيوم داراي 55%وزني ياكمترسيلسيوم , 213,780 187,833,270 Rls. 107,029 $
28 1380 گرجستان 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به 136,600 177,159,049 Rls. 100,945 $
29 1380 گرجستان 390421 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم نشده , به اش 133,400 173,008,909 Rls. 98,581 $
30 1380 گرجستان 730519 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازغير 333,200 156,391,992 Rls. 89,113 $
31 1380 گرجستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 244,540 151,097,787 Rls. 86,097 $
32 1380 گرجستان 901814 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري سينتيگرا 2,532 149,847,870 Rls. 85,383 $
33 1380 گرجستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي 125,530 145,177,520 Rls. 82,722 $
34 1380 گرجستان 282090 -اكسيدهاي منگنز(باستثناي اكسيدمنگنز) 301,590 138,790,767 Rls. 79,084 $
35 1380 گرجستان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 44,850 137,922,122 Rls. 78,588 $
36 1380 گرجستان 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون 45,000 133,248,541 Rls. 75,925 $
37 1380 گرجستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همو 142,810 126,622,887 Rls. 72,151 $
38 1380 گرجستان 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازابا 650,700 122,503,063 Rls. 69,802 $
39 1380 گرجستان 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن ك 41,300 118,074,787 Rls. 67,279 $
40 1380 گرجستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 557,390 116,747,727 Rls. 66,524 $
41 1380 گرجستان 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 128,250 113,106,342 Rls. 64,448 $
42 1380 گرجستان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 62,885 102,627,393 Rls. 58,477 $
43 1380 گرجستان 845720 ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركرد 30,000 100,449,599 Rls. 57,236 $
44 1380 گرجستان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 103,430 95,961,030 Rls. 54,679 $
45 1380 گرجستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,000 94,020,874 Rls. 53,573 $
46 1380 گرجستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 94,080 92,714,633 Rls. 52,829 $
47 1380 گرجستان 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدك 23,160 88,859,066 Rls. 50,632 $
48 1380 گرجستان 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي 17,930 86,063,089 Rls. 49,039 $
49 1380 گرجستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 25,820 82,977,143 Rls. 47,281 $
50 1380 گرجستان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 89,480 79,876,236 Rls. 45,514 $
51 1380 گرجستان 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا 31,310 73,153,855 Rls. 41,683 $
52 1380 گرجستان 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 82,340 71,988,785 Rls. 41,019 $
53 1380 گرجستان 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامق 78,620 65,787,550 Rls. 37,486 $
54 1380 گرجستان 843930 -ماشين آلات ودستگاههابراي تكميل كردن كاغذيامق 58,170 65,387,640 Rls. 37,258 $
55 1380 گرجستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 16,000 61,293,927 Rls. 34,925 $
56 1380 گرجستان 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پي 11,100 60,846,986 Rls. 34,671 $
57 1380 گرجستان 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ي 61,500 59,465,250 Rls. 33,883 $
58 1380 گرجستان 845320 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كف 10,000 57,386,586 Rls. 32,699 $
59 1380 گرجستان 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه 115,420 55,558,212 Rls. 31,658 $
60 1380 گرجستان 282010 اكسيدمنگنز 120,070 55,255,833 Rls. 31,485 $
61 1380 گرجستان 940600 ساختمانهاي پي ساخته 259,340 54,248,841 Rls. 30,911 $
62 1380 گرجستان 720291 --فروتيتان وفروسيليكوتنگستن , 59,630 53,635,960 Rls. 30,562 $
63 1380 گرجستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 50,690 53,016,770 Rls. 30,209 $
64 1380 گرجستان 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج دارا 159,170 49,945,042 Rls. 28,459 $
65 1380 گرجستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شما 51,760 46,925,200 Rls. 26,739 $
66 1380 گرجستان 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 44,720 46,780,000 Rls. 26,655 $
67 1380 گرجستان 780200 قراضه وضايعات سرب , 41,920 45,597,974 Rls. 25,981 $
68 1380 گرجستان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن ر 19,080 43,949,385 Rls. 25,042 $
69 1380 گرجستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين 14,000 43,927,400 Rls. 25,030 $
70 1380 گرجستان 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاه 71,220 40,951,017 Rls. 23,334 $
71 1380 گرجستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 14,140 38,866,893 Rls. 22,146 $
72 1380 گرجستان 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 7,930 38,813,674 Rls. 22,116 $
73 1380 گرجستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 57,620 38,298,427 Rls. 21,823 $
74 1380 گرجستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 23,020 37,267,183 Rls. 21,235 $
75 1380 گرجستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سو 12,500 35,913,035 Rls. 20,463 $
76 1380 گرجستان 730810 -پل وقطعات پل از آهن ياازفولاد, 76,170 35,107,716 Rls. 20,005 $
77 1380 گرجستان 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 8,600 32,381,630 Rls. 18,451 $
78 1380 گرجستان 261000 سنگ كروم وكنسانتره هاي آن 37,260 31,869,000 Rls. 18,159 $
79 1380 گرجستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 28,450 30,923,330 Rls. 17,621 $
80 1380 گرجستان 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 33,850 29,465,098 Rls. 16,789 $
81 1380 گرجستان 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي 18,010 27,151,906 Rls. 15,472 $
82 1380 گرجستان 721114 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده باپهناي كمتراز00 60,690 26,725,704 Rls. 15,229 $
83 1380 گرجستان 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 10,500 26,149,318 Rls. 14,900 $
84 1380 گرجستان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه 3,700 25,977,162 Rls. 14,802 $
85 1380 گرجستان 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ي 29,720 25,808,628 Rls. 14,706 $
86 1380 گرجستان 845699 -ماشين هاي ابزاركه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,000 22,960,000 Rls. 13,083 $
87 1380 گرجستان 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوري 21,930 22,936,758 Rls. 13,070 $
88 1380 گرجستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 4,000 22,039,647 Rls. 12,558 $
89 1380 گرجستان 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 18,350 21,813,390 Rls. 12,429 $
90 1380 گرجستان 730441 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 7,150 20,938,956 Rls. 11,931 $
91 1380 گرجستان 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 20,000 20,930,000 Rls. 11,926 $
92 1380 گرجستان 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكورد 107,280 20,208,745 Rls. 11,515 $
93 1380 گرجستان 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن ( 7,000 19,870,108 Rls. 11,322 $
94 1380 گرجستان 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 22,220 19,522,034 Rls. 11,124 $
95 1380 گرجستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن 18,980 19,351,326 Rls. 11,026 $
96 1380 گرجستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت 8,000 19,157,479 Rls. 10,916 $
97 1380 گرجستان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 3,910 18,111,686 Rls. 10,320 $
98 1380 گرجستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 66,480 18,071,000 Rls. 10,297 $
99 1380 گرجستان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 33,170 17,830,878 Rls. 10,160 $
100 1380 گرجستان 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 13,610 17,825,835 Rls. 10,158 $
101 1380 گرجستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دارك 17,920 17,451,415 Rls. 9,944 $
102 1380 گرجستان 846596 --ماشين هاي شكاف دادن ,بريدن بصورت قطعات ناز 26,000 16,317,175 Rls. 9,298 $
103 1380 گرجستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنش 51,200 16,066,473 Rls. 9,155 $
104 1380 گرجستان 721119 -- آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده باپهن 36,000 15,820,000 Rls. 9,014 $
105 1380 گرجستان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 2,780 15,788,531 Rls. 8,996 $
106 1380 گرجستان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديا 37,000 15,645,870 Rls. 8,915 $
107 1380 گرجستان 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 15,420 15,480,545 Rls. 8,821 $
108 1380 گرجستان 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 11,000 14,956,350 Rls. 8,522 $
109 1380 گرجستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات , 6,900 14,485,609 Rls. 8,254 $
110 1380 گرجستان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائ 2,000 14,224,662 Rls. 8,106 $
111 1380 گرجستان 722410 -شم وسايراشكال اوليه ,ازفولادممزوج (باستثنا 22,000 13,816,159 Rls. 7,872 $
112 1380 گرجستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 5,200 13,088,383 Rls. 7,458 $
113 1380 گرجستان 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پن 50,000 12,696,494 Rls. 7,234 $
114 1380 گرجستان 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده با 14,300 12,656,269 Rls. 7,212 $
115 1380 گرجستان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا 11,000 12,239,374 Rls. 6,974 $
116 1380 گرجستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگر 3,000 11,733,833 Rls. 6,686 $
117 1380 گرجستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 21,900 11,278,527 Rls. 6,426 $
118 1380 گرجستان 844360 -ماشين هاي فرعي چاپ 8,350 9,884,520 Rls. 5,632 $
119 1380 گرجستان 720826 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارپهنا 51,560 9,706,684 Rls. 5,531 $
120 1380 گرجستان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاوم 9,210 9,640,000 Rls. 5,493 $
121 1380 گرجستان 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 3,000 9,600,000 Rls. 5,470 $
122 1380 گرجستان 845921 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,باكنترل ش 4,000 9,450,328 Rls. 5,385 $
123 1380 گرجستان 681490 -ميكاي كارشده واشياءساخته شده ازميكا,كه درجاي 9,470 9,361,326 Rls. 5,334 $
124 1380 گرجستان 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 20,260 8,900,000 Rls. 5,071 $
125 1380 گرجستان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 2,500 8,889,314 Rls. 5,065 $
126 1380 گرجستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 9,420 8,737,092 Rls. 4,978 $
127 1380 گرجستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 5,450 8,602,329 Rls. 4,902 $
128 1380 گرجستان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 1,450 8,518,481 Rls. 4,854 $
129 1380 گرجستان 730820 -برج ودكل ستوني از آهن ياازفولاد, 44,090 8,053,988 Rls. 4,589 $
130 1380 گرجستان 720690 - آهن وفولادغيرممزوج ,به اشكال ابتدائي (غيرازشم 25,000 7,850,675 Rls. 4,473 $
131 1380 گرجستان 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچند 760 7,551,315 Rls. 4,303 $
132 1380 گرجستان 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -ب 8,310 6,953,156 Rls. 3,962 $
133 1380 گرجستان 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي د 6,500 6,920,000 Rls. 3,943 $
134 1380 گرجستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي 2,800 6,610,156 Rls. 3,766 $
135 1380 گرجستان 390422 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به اشك 5,000 6,484,591 Rls. 3,695 $
136 1380 گرجستان 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرف 2,000 6,275,400 Rls. 3,576 $
137 1380 گرجستان 846593 --ماشين هاي سنگ زدن ,سنباده زدن ياصيقل كردن برا 28,000 6,013,688 Rls. 3,427 $
138 1380 گرجستان 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت 5,850 5,246,759 Rls. 2,989 $
139 1380 گرجستان 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره 5,000 5,240,000 Rls. 2,986 $
140 1380 گرجستان 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 4,730 4,970,000 Rls. 2,832 $
141 1380 گرجستان 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 400 4,782,232 Rls. 2,725 $
142 1380 گرجستان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 5,850 4,773,410 Rls. 2,720 $
143 1380 گرجستان 845951 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي (epyt-eemk) 5,150 4,623,088 Rls. 2,634 $
144 1380 گرجستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه د 4,000 4,576,144 Rls. 2,608 $
145 1380 گرجستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمت 1,500 4,467,761 Rls. 2,546 $
146 1380 گرجستان 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ي 2,000 4,183,600 Rls. 2,384 $
147 1380 گرجستان 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 718 3,895,630 Rls. 2,220 $
148 1380 گرجستان 722790 -ميله ها,گرم نوردشده ,بصورت طومار,ازفولادممز 3,820 3,860,000 Rls. 2,199 $
149 1380 گرجستان 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 505 3,195,717 Rls. 1,821 $
150 1380 گرجستان 846241 --ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازج 3,000 3,140,000 Rls. 1,789 $
151 1380 گرجستان 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 1,500 3,138,000 Rls. 1,788 $
152 1380 گرجستان 480459 --كاغذومقواي كرافت به وزن هرمترمربع حداقل 3,500 3,075,836 Rls. 1,753 $
153 1380 گرجستان 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي ات 710 2,953,368 Rls. 1,683 $
154 1380 گرجستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقا 400 2,823,934 Rls. 1,609 $
155 1380 گرجستان 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 1,600 2,667,231 Rls. 1,520 $
156 1380 گرجستان 842820 -بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك , 1,100 2,498,893 Rls. 1,424 $
157 1380 گرجستان 846592 --ماشين هاي رنده كردن ,فرزكردن ياقالب سازي برا 4,440 2,433,913 Rls. 1,387 $
158 1380 گرجستان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 3,150 2,164,722 Rls. 1,234 $
159 1380 گرجستان 901780 - ساير آلات 500 2,091,804 Rls. 1,192 $
160 1380 گرجستان 846591 --ماشين هاي اره كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه 15,000 2,067,989 Rls. 1,178 $
161 1380 گرجستان 481129 --كاغذومقواي صمغزده (به استثناءخودچسب ) 2,300 2,021,264 Rls. 1,152 $
162 1380 گرجستان 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 18,000 1,879,800 Rls. 1,071 $
163 1380 گرجستان 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 3,470 1,645,893 Rls. 938 $
164 1380 گرجستان 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن , 4,500 1,570,000 Rls. 895 $
165 1380 گرجستان 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجا 2,000 1,464,263 Rls. 834 $
166 1380 گرجستان 845630 -ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي 850 1,430,000 Rls. 815 $
167 1380 گرجستان 846031 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 1,250 1,306,898 Rls. 745 $
168 1380 گرجستان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ي 1,500 1,244,710 Rls. 709 $
169 1380 گرجستان 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 900 1,108,733 Rls. 632 $
170 1380 گرجستان 842531 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,باموتوربرقي 2,040 1,066,821 Rls. 608 $
171 1380 گرجستان 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 2,900 1,056,711 Rls. 601 $
172 1380 گرجستان 920120 - پيانو با سيم يازه افقي 100 1,045,974 Rls. 596 $
173 1380 گرجستان 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي برا 500 1,045,902 Rls. 596 $
174 1380 گرجستان 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره 900 1,016,618 Rls. 579 $
175 1380 گرجستان 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتري 200 987,804 Rls. 563 $
176 1380 گرجستان 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 4,180 874,372 Rls. 498 $
177 1380 گرجستان 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي د 25 836,711 Rls. 477 $
178 1380 گرجستان 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 220 832,958 Rls. 475 $
179 1380 گرجستان 392059 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپليمرهاي آكريليك ,مس 730 802,912 Rls. 457 $
180 1380 گرجستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 1,400 732,130 Rls. 417 $
181 1380 گرجستان 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 10 694,525 Rls. 396 $
182 1380 گرجستان 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي 1,100 690,343 Rls. 393 $
183 1380 گرجستان 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 3,250 679,836 Rls. 387 $
184 1380 گرجستان 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 1,000 627,722 Rls. 358 $
185 1380 گرجستان 846231 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),باكنترل 800 585,705 Rls. 334 $
186 1380 گرجستان 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 80 506,400 Rls. 289 $
187 1380 گرجستان 732111 --وسائل خوراك پزي ,خوراك گرم كن ,باسوخت گازي 25 481,433 Rls. 274 $
188 1380 گرجستان 842211 --ماشين هاي ظرفشوئي ازنو ع خانگي 25 458,508 Rls. 261 $
189 1380 گرجستان 842382 --ماشين هاي توزين ,غيرمذكوردرجاي ديگرباظرفيت 640 401,626 Rls. 229 $
190 1380 گرجستان 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 2,000 376,832 Rls. 215 $
191 1380 گرجستان 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حد 65 320,955 Rls. 183 $
192 1380 گرجستان 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي 1,520 318,098 Rls. 181 $
193 1380 گرجستان 871640 - تريلرها و نيمه تريلرها ديگر 100 138,183 Rls. 79 $
194 1380 گرجستان 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت ح 300 127,000 Rls. 72 $
مجموع کل
23,511,636,591 ريال
مجموع کل
13,396,951 دلار
[1]