آمار کل " واردات از" کشور "پرتغال" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 پرتغال 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 5,475,007 5,591,876,071 Rls. 3,186,255 $
2 1380 پرتغال 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده 586,201 2,546,835,349 Rls. 1,451,188 $
3 1380 پرتغال 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموا 41,570 2,269,260,768 Rls. 1,293,026 $
4 1380 پرتغال 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكرب 45,000 2,189,646,000 Rls. 1,247,662 $
5 1380 پرتغال 294130 -تتراسيكلين ها و مشتقات آنها; املاح اين م 16,125 1,915,146,268 Rls. 1,091,252 $
6 1380 پرتغال 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 663,203 1,792,565,004 Rls. 1,021,404 $
7 1380 پرتغال 848060 -قالب براي موادمعدني , 20,000 761,360,000 Rls. 433,823 $
8 1380 پرتغال 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي 17,897 538,802,381 Rls. 307,010 $
9 1380 پرتغال 450410 - بلوك ,صفحه ,ورق ,نوار,لوحه بهرشكل ;استوان 160,696 476,377,869 Rls. 271,440 $
10 1380 پرتغال 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 5 1,421 257,340,000 Rls. 146,632 $
11 1380 پرتغال 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 20,900 240,650,000 Rls. 137,122 $
12 1380 پرتغال 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 17,040 224,550,000 Rls. 127,949 $
13 1380 پرتغال 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسي 212 216,689,847 Rls. 123,470 $
14 1380 پرتغال 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشم 19,764 196,004,295 Rls. 111,683 $
15 1380 پرتغال 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 66,988 187,808,915 Rls. 107,013 $
16 1380 پرتغال 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 1,455 184,204,586 Rls. 104,960 $
17 1380 پرتغال 560710 -ريسمان ,طناب وكابل ,ازكنف ياسايرالياف نسج 60,000 165,696,092 Rls. 94,414 $
18 1380 پرتغال 392520 - درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه د 5,617 162,375,897 Rls. 92,522 $
19 1380 پرتغال 852320 - ديسك مغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت 17 133,511,625 Rls. 76,075 $
20 1380 پرتغال 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافي 85,828 122,055,273 Rls. 69,547 $
21 1380 پرتغال 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 249 102,045,983 Rls. 58,146 $
22 1380 پرتغال 450190 - آخال چوب پنبه ;چوب پنبه خردشده ,دانه دانه 14,210 93,677,105 Rls. 53,378 $
23 1380 پرتغال 380690 -مشتقات كولوفان واسيدهاي رزيني ,اسانس كولوف 27,000 92,708,936 Rls. 52,826 $
24 1380 پرتغال 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر 21,000 84,399,096 Rls. 48,090 $
25 1380 پرتغال 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكورد 3,820 82,116,458 Rls. 46,790 $
26 1380 پرتغال 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 30,000 74,082,519 Rls. 42,212 $
27 1380 پرتغال 450110 - چوب پنبه طبيعي ,خام يا بطور ساده آماده 8,330 57,582,985 Rls. 32,811 $
28 1380 پرتغال 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 19,000 57,326,678 Rls. 32,665 $
29 1380 پرتغال 550610 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازنايلون ياسايرپلي 9,140 42,136,765 Rls. 24,010 $
30 1380 پرتغال 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگ 1,206 38,106,974 Rls. 21,713 $
31 1380 پرتغال 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 25 35,982,484 Rls. 20,503 $
32 1380 پرتغال 590500 پوش هاي ديواري ازموادنسجي , 377 33,754,731 Rls. 19,233 $
33 1380 پرتغال 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 300 28,161,688 Rls. 16,047 $
34 1380 پرتغال 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازم 5,617 24,207,667 Rls. 13,793 $
35 1380 پرتغال 760410 -ميله ,پروفيل از آلومينيوم ,غيرممزوج , 5,617 23,223,344 Rls. 13,233 $
36 1380 پرتغال 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 205 20,869,804 Rls. 11,892 $
37 1380 پرتغال 841931 --خشك كننده هابراي محصولات كشاورزي 180 18,643,959 Rls. 10,623 $
38 1380 پرتغال 830241 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي ساختمان ازفلزمعم 140 17,050,000 Rls. 9,715 $
39 1380 پرتغال 848050 -قالب براي شيشه , 494 16,291,896 Rls. 9,283 $
40 1380 پرتغال 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غ 800 16,177,938 Rls. 9,218 $
41 1380 پرتغال 841221 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خ 500 15,527,200 Rls. 8,847 $
42 1380 پرتغال 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در 3,000 13,321,391 Rls. 7,591 $
43 1380 پرتغال 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 980 12,195,044 Rls. 6,949 $
44 1380 پرتغال 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 60 11,824,000 Rls. 6,737 $
45 1380 پرتغال 380993 --موادتكميل وحاملين رنگ بعنوان تسريعكننده در 2,100 11,793,560 Rls. 6,720 $
46 1380 پرتغال 321000 -سايررنگهاوورني ها;پيگمانهائي كه با آب مصرف 2,040 11,575,084 Rls. 6,595 $
47 1380 پرتغال 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي د 2,000 8,784,595 Rls. 5,005 $
48 1380 پرتغال 843680 -ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي ,,,,جنگل داري ي 58 4,956,707 Rls. 2,824 $
49 1380 پرتغال 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 5,619 4,099,008 Rls. 2,335 $
50 1380 پرتغال 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 300 3,939,849 Rls. 2,245 $
51 1380 پرتغال 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535 70 2,388,800 Rls. 1,361 $
52 1380 پرتغال 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ول 200 2,388,800 Rls. 1,361 $
53 1380 پرتغال 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 40 2,213,196 Rls. 1,261 $
54 1380 پرتغال 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 100 1,910,298 Rls. 1,088 $
55 1380 پرتغال 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 10 1,672,902 Rls. 953 $
مجموع کل
21,239,893,684 ريال
مجموع کل
12,102,500 دلار
[1]