آمار کل " واردات از" کشور "يوگسلاوي" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 يوگسلاوي 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت 300,000 1,075,567,334 Rls. 612,859 $
2 1380 يوگسلاوي 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 23,241 509,950,714 Rls. 290,570 $
3 1380 يوگسلاوي 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 36,301 482,549,289 Rls. 274,957 $
4 1380 يوگسلاوي 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 13,320 390,236,392 Rls. 222,357 $
5 1380 يوگسلاوي 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 6,825 364,605,420 Rls. 207,752 $
6 1380 يوگسلاوي 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 141 161,477,550 Rls. 92,010 $
7 1380 يوگسلاوي 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 23,605 107,418,181 Rls. 61,207 $
8 1380 يوگسلاوي 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع 5,700 75,111,587 Rls. 42,799 $
9 1380 يوگسلاوي 400920 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده , 10,275 64,109,772 Rls. 36,530 $
10 1380 يوگسلاوي 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 50,000 55,971,606 Rls. 31,893 $
11 1380 يوگسلاوي 853339 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت 1,248 54,924,386 Rls. 31,296 $
12 1380 يوگسلاوي 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 4,800 53,503,968 Rls. 30,487 $
13 1380 يوگسلاوي 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 16,575 51,179,685 Rls. 29,162 $
14 1380 يوگسلاوي 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سن 1,410 46,841,821 Rls. 26,690 $
15 1380 يوگسلاوي 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قد 15,500 38,962,709 Rls. 22,201 $
16 1380 يوگسلاوي 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراح 5,227 38,187,614 Rls. 21,759 $
17 1380 يوگسلاوي 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 4,685 35,723,729 Rls. 20,355 $
18 1380 يوگسلاوي 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 14,387 34,540,255 Rls. 19,681 $
19 1380 يوگسلاوي 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 30 33,349,677 Rls. 19,003 $
20 1380 يوگسلاوي 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 610 25,120,000 Rls. 14,313 $
21 1380 يوگسلاوي 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربوره 31 18,160,030 Rls. 10,348 $
22 1380 يوگسلاوي 844820 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 28 16,217,019 Rls. 9,240 $
23 1380 يوگسلاوي 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /ر 25 8,500,685 Rls. 4,844 $
24 1380 يوگسلاوي 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 234 7,820,187 Rls. 4,456 $
25 1380 يوگسلاوي 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 234 5,651,730 Rls. 3,220 $
26 1380 يوگسلاوي 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 5 2,833,563 Rls. 1,615 $
27 1380 يوگسلاوي 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 93 1,175,560 Rls. 670 $
28 1380 يوگسلاوي 841382 --بالابرهاي آبگونها 76 837,416 Rls. 477 $
29 1380 يوگسلاوي 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 139 343,626 Rls. 196 $
مجموع کل
3,760,871,505 ريال
مجموع کل
2,142,946 دلار
[1]