آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 هنگ کنگ 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكور 139,900 1,365,851,431 Rls. 778,263 $
2 1380 هنگ کنگ 840732 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه 71,640 918,888,397 Rls. 523,583 $
3 1380 هنگ کنگ 830510 چفت وبست براي صحافي اوراق جداشدني ياكلاسورازف 233,305 757,926,372 Rls. 431,865 $
4 1380 هنگ کنگ 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 1,000,000 745,308,477 Rls. 424,677 $
5 1380 هنگ کنگ 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 7,250 687,258,008 Rls. 391,600 $
6 1380 هنگ کنگ 741021 --ورق ونوارهاي نازك ,ملحق برروي كاغذ,,,ازمس 77,758 680,543,532 Rls. 387,775 $
7 1380 هنگ کنگ 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه ت 5,445 618,739,966 Rls. 352,558 $
8 1380 هنگ کنگ 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحدا 245,230 496,545,961 Rls. 282,931 $
9 1380 هنگ کنگ 283421 --نيترات هاي پتاسيم 380,800 446,318,032 Rls. 254,312 $
10 1380 هنگ کنگ 851890 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8 51,270 442,524,280 Rls. 252,151 $
11 1380 هنگ کنگ 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 61,537 441,254,088 Rls. 251,426 $
12 1380 هنگ کنگ 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري 11,700 408,734,299 Rls. 232,898 $
13 1380 هنگ کنگ 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچن 51,106 402,352,290 Rls. 229,259 $
14 1380 هنگ کنگ 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياس 60,863 352,513,412 Rls. 200,862 $
15 1380 هنگ کنگ 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهوا 1,586 352,028,388 Rls. 200,586 $
16 1380 هنگ کنگ 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 88 348,775,198 Rls. 198,732 $
17 1380 هنگ کنگ 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 5 15,874 346,609,605 Rls. 197,497 $
18 1380 هنگ کنگ 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 4,300 314,018,279 Rls. 178,926 $
19 1380 هنگ کنگ 903082 -- آلات ودستگاهها براي سنج ياكنترل ديسكه 100 305,254,175 Rls. 173,934 $
20 1380 هنگ کنگ 741121 --لوله ازبرنج , 55,000 300,312,952 Rls. 171,118 $
21 1380 هنگ کنگ 851730 - دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني ي 8,900 291,076,350 Rls. 165,856 $
22 1380 هنگ کنگ 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 247,500 282,565,783 Rls. 161,006 $
23 1380 هنگ کنگ 847321 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب الك 1,478 272,033,770 Rls. 155,005 $
24 1380 هنگ کنگ 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 17,125 221,435,112 Rls. 126,173 $
25 1380 هنگ کنگ 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذ 6,467 218,536,980 Rls. 124,524 $
26 1380 هنگ کنگ 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درج 195 208,490,662 Rls. 118,798 $
27 1380 هنگ کنگ 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 22,392 203,252,183 Rls. 115,813 $
28 1380 هنگ کنگ 853224 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي , 2,893 201,424,643 Rls. 114,772 $
29 1380 هنگ کنگ 910212 --ساعت مچي ,برقي حتي توام بايك زمان شمارفقطبا 1,509 191,864,244 Rls. 109,325 $
30 1380 هنگ کنگ 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي و 24,030 171,712,430 Rls. 97,842 $
31 1380 هنگ کنگ 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 9,000 165,395,189 Rls. 94,243 $
32 1380 هنگ کنگ 847021 --ماشين هاي محاسب الكترونيكي ,كه درجاي ديگرمذ 5,870 146,708,408 Rls. 83,595 $
33 1380 هنگ کنگ 850990 -اجزاء و قطعات دستگاههاي الكترومكانيكي 2,189 141,479,163 Rls. 80,615 $
34 1380 هنگ کنگ 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيراز 1,871 128,908,242 Rls. 73,453 $
35 1380 هنگ کنگ 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند 1,120 126,091,982 Rls. 71,847 $
36 1380 هنگ کنگ 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 11,000 123,353,662 Rls. 70,287 $
37 1380 هنگ کنگ 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي ات 10,825 110,255,237 Rls. 62,823 $
38 1380 هنگ کنگ 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حس 1,020 108,895,700 Rls. 62,049 $
39 1380 هنگ کنگ 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت 1,840 107,082,455 Rls. 61,016 $
40 1380 هنگ کنگ 700239 --لوله ازشيشه ,كارشده ,كه درجاي ديگرذكرنشده ب 7,426 106,222,037 Rls. 60,525 $
41 1380 هنگ کنگ 910119 --ساعت مچي غيرمذكوربابرق وحتي توام بايك زما 1,300 101,800,121 Rls. 58,006 $
42 1380 هنگ کنگ 853400 - مدارهاي چاپي 1,472 101,730,816 Rls. 57,967 $
43 1380 هنگ کنگ 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه 1,190 100,343,571 Rls. 57,176 $
44 1380 هنگ کنگ 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 1,574 98,860,033 Rls. 56,331 $
45 1380 هنگ کنگ 903031 -- مولتي متر 2,439 96,106,821 Rls. 54,762 $
46 1380 هنگ کنگ 848210 -بلبرينگ , 7,762 90,427,134 Rls. 51,525 $
47 1380 هنگ کنگ 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبردا 3,435 89,788,308 Rls. 51,162 $
48 1380 هنگ کنگ 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 25,720 83,444,918 Rls. 47,547 $
49 1380 هنگ کنگ 950670 -اسكيت روي يخ واسكيت روي زمين ,كفشهاي اسكيتين 5,925 79,503,821 Rls. 45,301 $
50 1380 هنگ کنگ 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 49,500 78,650,101 Rls. 44,815 $
51 1380 هنگ کنگ 853222 -- خازنهاي ثابت برقي الكتروليتي آلوميني 980 74,667,560 Rls. 42,545 $
52 1380 هنگ کنگ 741011 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,ازمس ,,,ت 9,206 72,706,387 Rls. 41,428 $
53 1380 هنگ کنگ 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور ن 800 68,779,336 Rls. 39,191 $
54 1380 هنگ کنگ 911190 - قطعات قاب ساعتهاي مچي ,جيبي وهمانند 1,774 66,915,465 Rls. 38,128 $
55 1380 هنگ کنگ 910229 --ساعت مچي ,حتي بايك زمان شمار,غيربرقي ياباك 502 65,412,109 Rls. 37,272 $
56 1380 هنگ کنگ 960850 -مجموعه هائي ازاشياءمشمول دوياچندشماره فرعي 8 4,924 64,786,258 Rls. 36,915 $
57 1380 هنگ کنگ 292700 تركيبات دي آزو -, آزو - يا آزوكسي 17,000 62,977,234 Rls. 35,884 $
58 1380 هنگ کنگ 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 450 62,578,278 Rls. 35,657 $
59 1380 هنگ کنگ 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 2,916 57,080,000 Rls. 32,524 $
60 1380 هنگ کنگ 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكها 9,200 54,856,131 Rls. 31,257 $
61 1380 هنگ کنگ 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ح 1,875 54,659,340 Rls. 31,145 $
62 1380 هنگ کنگ 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 1 171 53,901,298 Rls. 30,713 $
63 1380 هنگ کنگ 853225 -- خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك كاغذي ي 956 53,244,133 Rls. 30,339 $
64 1380 هنگ کنگ 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 2,530 52,629,188 Rls. 29,988 $
65 1380 هنگ کنگ 900510 - دوربين دوچشمي 1,229 52,077,602 Rls. 29,674 $
66 1380 هنگ کنگ 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي 1,300 51,889,016 Rls. 29,566 $
67 1380 هنگ کنگ 850730 - انباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 2,065 50,703,666 Rls. 28,891 $
68 1380 هنگ کنگ 842519 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 2,231 50,386,700 Rls. 28,710 $
69 1380 هنگ کنگ 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 255 47,951,311 Rls. 27,323 $
70 1380 هنگ کنگ 847150 -ماشين داده پردازي عددي داراي يك يادونو ع ازواح 1,780 46,002,398 Rls. 26,212 $
71 1380 هنگ کنگ 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 320 45,408,573 Rls. 25,874 $
72 1380 هنگ کنگ 854213 -- نيمه هادي هاي اكسيد فلز (تكنولوژي SOM ) 1,142 44,793,074 Rls. 25,523 $
73 1380 هنگ کنگ 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع م 8,272 43,607,838 Rls. 24,848 $
74 1380 هنگ کنگ 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده ي 3,233 43,604,627 Rls. 24,846 $
75 1380 هنگ کنگ 820830 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي وسائل آشپزخانه كه بر 360 41,463,595 Rls. 23,626 $
76 1380 هنگ کنگ 910519 --ساعتهاي شماته اي (غيراز آنهائي كه با نيرو 1,616 41,077,392 Rls. 23,406 $
77 1380 هنگ کنگ 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باس 600 39,184,666 Rls. 22,327 $
78 1380 هنگ کنگ 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اول 45 38,610,955 Rls. 22,001 $
79 1380 هنگ کنگ 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ول 2,074 38,599,040 Rls. 21,994 $
80 1380 هنگ کنگ 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 777 32,309,873 Rls. 18,410 $
81 1380 هنگ کنگ 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal ma 400 32,183,455 Rls. 18,338 $
82 1380 هنگ کنگ 760820 -لوله از آلومينيوم ممزوج , 850 31,014,538 Rls. 17,672 $
83 1380 هنگ کنگ 821000 وسائل مكانيكي دستي ,بوزن 10كيلوگرم ياكمتركه بر 5,355 30,573,528 Rls. 17,421 $
84 1380 هنگ کنگ 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 1,492 29,698,741 Rls. 16,923 $
85 1380 هنگ کنگ 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 500 28,517,512 Rls. 16,249 $
86 1380 هنگ کنگ 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, برا 20,714 27,737,319 Rls. 15,805 $
87 1380 هنگ کنگ 850640 - قوه ها و باطري هابااكسيد نقره 274 26,619,131 Rls. 15,167 $
88 1380 هنگ کنگ 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 384 24,988,909 Rls. 14,239 $
89 1380 هنگ کنگ 900659 --ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرازدور 300 24,957,340 Rls. 14,221 $
90 1380 هنگ کنگ 821490 -سايرمصنوعات چاقوسازي , 4,167 24,663,100 Rls. 14,053 $
91 1380 هنگ کنگ 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 1,590 24,282,700 Rls. 13,836 $
92 1380 هنگ کنگ 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي ب 54 24,221,635 Rls. 13,801 $
93 1380 هنگ کنگ 853921 --لامپ هاي رشته اي هالوژن تنگستن (غيرازلامپ 54 24,077,661 Rls. 13,719 $
94 1380 هنگ کنگ 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور 253 23,088,035 Rls. 13,155 $
95 1380 هنگ کنگ 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانو 700 22,244,000 Rls. 12,675 $
96 1380 هنگ کنگ 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و 13 22,071,900 Rls. 12,577 $
97 1380 هنگ کنگ 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 1,500 21,235,500 Rls. 12,100 $
98 1380 هنگ کنگ 871491 --تنه و دوشاخه براي چرخهاي پائي و اجزاء 14,448 20,185,651 Rls. 11,502 $
99 1380 هنگ کنگ 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور 1,319 20,152,226 Rls. 11,482 $
100 1380 هنگ کنگ 854140 -وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور, ديو 105 19,957,022 Rls. 11,372 $
101 1380 هنگ کنگ 854160 - كريستالهاي پيزوالكتريك سوارشده 189 19,352,777 Rls. 11,028 $
102 1380 هنگ کنگ 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 3,300 18,989,815 Rls. 10,820 $
103 1380 هنگ کنگ 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10 236 18,887,912 Rls. 10,762 $
104 1380 هنگ کنگ 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفت 846 18,872,281 Rls. 10,754 $
105 1380 هنگ کنگ 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه د 123 16,810,262 Rls. 9,578 $
106 1380 هنگ کنگ 854121 --ترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس درب 613 16,385,101 Rls. 9,336 $
107 1380 هنگ کنگ 900691 --اجزاء وقطعات و متفرعات , براي دوربين 1,922 16,257,328 Rls. 9,264 $
108 1380 هنگ کنگ 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرم 2,894 15,578,060 Rls. 8,876 $
109 1380 هنگ کنگ 851750 -ساير دستگاه براي سيستمهاي كاريرباسيم ي 380 15,100,000 Rls. 8,604 $
110 1380 هنگ کنگ 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائ 3,500 14,918,557 Rls. 8,501 $
111 1380 هنگ کنگ 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رب 1,900 14,551,295 Rls. 8,291 $
112 1380 هنگ کنگ 740319 --مس تصفيه شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,بصورت 2,000 14,245,497 Rls. 8,117 $
113 1380 هنگ کنگ 853120 - تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي با 60 13,458,130 Rls. 7,668 $
114 1380 هنگ کنگ 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 1,142 13,254,900 Rls. 7,553 $
115 1380 هنگ کنگ 280429 -گازهاي كمياب (باستثناي آرگون ) 400 13,224,540 Rls. 7,536 $
116 1380 هنگ کنگ 821193 --كارد(غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت ), 1,200 13,154,563 Rls. 7,495 $
117 1380 هنگ کنگ 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگ 2,403 12,652,098 Rls. 7,209 $
118 1380 هنگ کنگ 853331 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت 35 12,296,346 Rls. 7,006 $
119 1380 هنگ کنگ 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي ت 1,164 11,315,115 Rls. 6,447 $
120 1380 هنگ کنگ 842410 -دستگاههاي آت نشان 182 10,637,055 Rls. 6,061 $
121 1380 هنگ کنگ 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 2,650 10,551,522 Rls. 6,012 $
122 1380 هنگ کنگ 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت ح 255 10,210,000 Rls. 5,817 $
123 1380 هنگ کنگ 850590 -ساير آهن رباي الكتريكي يا آهن رباي دائمي و 333 9,283,145 Rls. 5,290 $
124 1380 هنگ کنگ 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 10 8,973,666 Rls. 5,113 $
125 1380 هنگ کنگ 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 231 8,520,000 Rls. 4,855 $
126 1380 هنگ کنگ 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلوم 370 8,492,235 Rls. 4,839 $
127 1380 هنگ کنگ 830110 -قفل آويزازفلزمعمولي , 308 8,448,700 Rls. 4,814 $
128 1380 هنگ کنگ 851830 - گوشي enohpdaeh( -enohpraE ) و دستگاه م 475 8,255,888 Rls. 4,704 $
129 1380 هنگ کنگ 901380 - وسايل و آلات و دستگاههاي اپتيكي , غيرمذ 63 7,475,804 Rls. 4,260 $
130 1380 هنگ کنگ 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 241 6,490,162 Rls. 3,698 $
131 1380 هنگ کنگ 854190 - اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 15 5,976,765 Rls. 3,406 $
132 1380 هنگ کنگ 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 240 5,439,058 Rls. 3,099 $
133 1380 هنگ کنگ 853310 - مقاومتهاي زغالي ثابت , از نو ع مخلوط يا 652 5,392,391 Rls. 3,073 $
134 1380 هنگ کنگ 851810 - ميكروفون و پايه آن 116 5,344,037 Rls. 3,045 $
135 1380 هنگ کنگ 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 1,000 5,233,000 Rls. 2,982 $
136 1380 هنگ کنگ 900662 --لامپ توليدنور آذرخشي ,مكعب توليدنور آذرخ 611 4,836,027 Rls. 2,756 $
137 1380 هنگ کنگ 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشد 322 4,653,547 Rls. 2,652 $
138 1380 هنگ کنگ 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105 900 4,599,980 Rls. 2,621 $
139 1380 هنگ کنگ 902590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج ,غلظت سنج و 82 4,062,084 Rls. 2,315 $
140 1380 هنگ کنگ 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 70 3,810,000 Rls. 2,171 $
141 1380 هنگ کنگ 900590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربي 646 3,718,287 Rls. 2,119 $
142 1380 هنگ کنگ 830710 -لوله هاي قابل انحناءاز آهن يافولاد, 459 3,051,099 Rls. 1,739 $
143 1380 هنگ کنگ 960810 -قلم خودكارنوك ساچمه اي , 240 654,720 Rls. 373 $
144 1380 هنگ کنگ 850650 - قوه ها و باطري ها, ليتيوم 10 549,118 Rls. 313 $
145 1380 هنگ کنگ 853223 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي ,يك 5 337,929 Rls. 193 $
146 1380 هنگ کنگ 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 1 330,558 Rls. 188 $
مجموع کل
17,699,161,318 ريال
مجموع کل
10,084,990 دلار
[1]