آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 هلند 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 80,566,177 46,025,362,752 Rls. 26,225,278 $
2 1380 هلند 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 772,371 30,746,239,801 Rls. 17,519,227 $
3 1380 هلند 100300 جو 115,490,623 29,489,883,722 Rls. 16,803,353 $
4 1380 هلند 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنب 852,229 24,369,104,347 Rls. 13,885,529 $
5 1380 هلند 150710 -روغن خام سويا 25,000,000 19,667,966,124 Rls. 11,206,819 $
6 1380 هلند 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 43,577,297 17,604,963,040 Rls. 10,031,317 $
7 1380 هلند 100510 -دانه ذرت 68,641,086 16,251,188,351 Rls. 9,259,936 $
8 1380 هلند 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 300,717 14,774,222,833 Rls. 8,418,362 $
9 1380 هلند 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 12,851 12,936,387,470 Rls. 7,371,161 $
10 1380 هلند 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 16,562 12,708,742,343 Rls. 7,241,449 $
11 1380 هلند 842833 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,ازنو ع نواري ي 286,975 9,514,681,299 Rls. 5,421,471 $
12 1380 هلند 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 186,537 8,844,348,175 Rls. 5,039,515 $
13 1380 هلند 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 2,898 8,652,216,256 Rls. 4,930,039 $
14 1380 هلند 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 17,956 7,243,856,803 Rls. 4,127,551 $
15 1380 هلند 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 319,141 6,950,899,781 Rls. 3,960,625 $
16 1380 هلند 901813 -- دستگاههاي تصويري رزنانس و مغناطيس IR 42,949 6,932,544,740 Rls. 3,950,167 $
17 1380 هلند 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 2,351,915 6,710,312,196 Rls. 3,823,541 $
18 1380 هلند 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير ترك 88,975 6,329,754,727 Rls. 3,606,700 $
19 1380 هلند 840490 -اجزاءوقطعات دستگاههاي كمكي براي استفاده درد 750 6,198,043,403 Rls. 3,531,649 $
20 1380 هلند 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 1,716,191 6,193,834,698 Rls. 3,529,249 $
21 1380 هلند 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندود 20,837 6,019,018,397 Rls. 3,429,639 $
22 1380 هلند 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 28,205 5,737,573,900 Rls. 3,269,273 $
23 1380 هلند 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 30,261 5,672,167,208 Rls. 3,232,005 $
24 1380 هلند 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 47,101 5,648,395,663 Rls. 3,218,458 $
25 1380 هلند 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 5,132 5,228,717,075 Rls. 2,979,325 $
26 1380 هلند 890400 شناورهاي يدك ك و جلوران 470,922 5,196,533,017 Rls. 2,960,987 $
27 1380 هلند 730230 -سوزن وسايرقطعات تقاطعي راه آهن از آهن ياازفولا 2,154,500 5,160,424,788 Rls. 2,940,413 $
28 1380 هلند 292610 -اكريلو نيتريل 4,026,047 5,056,248,370 Rls. 2,881,053 $
29 1380 هلند 292910 -ايزوسيانات ها 1,482,150 5,009,317,430 Rls. 2,854,312 $
30 1380 هلند 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساي 1,432,100 4,888,453,902 Rls. 2,785,442 $
31 1380 هلند 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلا 142,800 4,556,205,616 Rls. 2,596,129 $
32 1380 هلند 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري 80,736 4,431,074,021 Rls. 2,524,828 $
33 1380 هلند 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6 1,120,275 4,308,976,310 Rls. 2,455,258 $
34 1380 هلند 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن ر 887,475 4,076,105,517 Rls. 2,322,567 $
35 1380 هلند 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقا 2,647,174 3,975,671,147 Rls. 2,265,340 $
36 1380 هلند 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 1,497,600 3,914,462,906 Rls. 2,230,464 $
37 1380 هلند 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچند 222,940 3,904,883,276 Rls. 2,225,006 $
38 1380 هلند 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي 348 3,729,498,104 Rls. 2,125,070 $
39 1380 هلند 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نب 1,475,759 3,503,921,712 Rls. 1,996,537 $
40 1380 هلند 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 170,573 3,425,305,685 Rls. 1,951,741 $
41 1380 هلند 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 47,750 3,325,334,989 Rls. 1,894,778 $
42 1380 هلند 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 164,650 3,110,780,024 Rls. 1,772,524 $
43 1380 هلند 070110 -بذر سيب زميني 1,411,500 2,647,381,680 Rls. 1,508,479 $
44 1380 هلند 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 14,577 2,593,913,346 Rls. 1,478,013 $
45 1380 هلند 900912 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك ,طريقه نسخه بر 41,074 2,570,084,622 Rls. 1,464,436 $
46 1380 هلند 841861 --واحدهاي نو ع تراكمي كه كندانسورهاي آنهامبدل ه 94,000 2,568,597,101 Rls. 1,463,588 $
47 1380 هلند 290312 -- دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 2,479,429 2,465,210,478 Rls. 1,404,680 $
48 1380 هلند 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جر 25,625 2,395,086,864 Rls. 1,364,722 $
49 1380 هلند 870210 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفريابي 300,000 2,347,695,722 Rls. 1,337,718 $
50 1380 هلند 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,825,182 2,337,342,303 Rls. 1,331,819 $
51 1380 هلند 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 3,227 2,331,421,503 Rls. 1,328,444 $
52 1380 هلند 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 59,975 2,133,520,498 Rls. 1,215,683 $
53 1380 هلند 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبردا 34,779 2,125,925,206 Rls. 1,211,352 $
54 1380 هلند 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكت 10,000 2,092,935,452 Rls. 1,192,556 $
55 1380 هلند 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 1,504 2,034,429,554 Rls. 1,159,220 $
56 1380 هلند 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر 486,353 2,020,577,730 Rls. 1,151,325 $
57 1380 هلند 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست 2,667 2,011,521,043 Rls. 1,146,166 $
58 1380 هلند 290512 -- پروپان - 1-ال (الكل پروپيليك )وپروپان 1,104,190 2,006,359,201 Rls. 1,143,225 $
59 1380 هلند 741012 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,از آلياژها 377,332 1,934,786,134 Rls. 1,102,441 $
60 1380 هلند 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 305,000 1,916,349,045 Rls. 1,091,937 $
61 1380 هلند 290542 -- پنتا ارتريتول 940,000 1,821,822,171 Rls. 1,038,075 $
62 1380 هلند 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 363,874 1,790,330,181 Rls. 1,020,133 $
63 1380 هلند 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل 465,400 1,734,253,322 Rls. 988,177 $
64 1380 هلند 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 47,789 1,732,880,952 Rls. 987,396 $
65 1380 هلند 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي ب 26,259 1,698,262,395 Rls. 967,672 $
66 1380 هلند 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكو 23,509 1,681,884,641 Rls. 958,339 $
67 1380 هلند 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 15,010 1,644,566,329 Rls. 937,073 $
68 1380 هلند 290490 - مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروك 198,000 1,631,684,553 Rls. 929,735 $
69 1380 هلند 290250 - استايرن 1,121,900 1,588,387,971 Rls. 905,063 $
70 1380 هلند 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات 120,000 1,498,115,558 Rls. 853,628 $
71 1380 هلند 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز 358,825 1,482,465,425 Rls. 844,707 $
72 1380 هلند 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 6,131 1,480,419,193 Rls. 843,544 $
73 1380 هلند 252330 -سيمان آلومينو 990,000 1,448,361,265 Rls. 825,277 $
74 1380 هلند 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 5,333 1,432,306,858 Rls. 816,128 $
75 1380 هلند 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات ه 766,815 1,387,475,742 Rls. 790,585 $
76 1380 هلند 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچن 56,900 1,309,921,001 Rls. 746,393 $
77 1380 هلند 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل ان 118,855 1,299,444,000 Rls. 740,423 $
78 1380 هلند 120925 --تخم چمن مرتعي براي كشت 305,650 1,276,324,273 Rls. 727,249 $
79 1380 هلند 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 74,450 1,265,412,164 Rls. 721,033 $
80 1380 هلند 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد ب 363,708 1,257,864,866 Rls. 716,732 $
81 1380 هلند 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 238,310 1,213,170,586 Rls. 691,264 $
82 1380 هلند 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mm 494,425 1,207,989,145 Rls. 688,313 $
83 1380 هلند 900990 -اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي فتوك 7,658 1,206,978,569 Rls. 687,734 $
84 1380 هلند 851721 -- دستگاههاي دورنويس (elimiscaF) 17,540 1,193,234,119 Rls. 679,906 $
85 1380 هلند 850990 -اجزاء و قطعات دستگاههاي الكترومكانيكي 91,923 1,187,375,867 Rls. 676,567 $
86 1380 هلند 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي 445,892 1,169,165,583 Rls. 666,192 $
87 1380 هلند 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 65,820 1,117,933,689 Rls. 636,999 $
88 1380 هلند 390599 -- ساير 36,522 1,109,869,110 Rls. 632,404 $
89 1380 هلند 843890 -اجزاءوقطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه ياتول 35,057 1,095,403,631 Rls. 624,162 $
90 1380 هلند 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 205,200 1,079,255,587 Rls. 614,961 $
91 1380 هلند 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه 75,612 1,036,142,485 Rls. 590,395 $
92 1380 هلند 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي 206,980 1,024,180,806 Rls. 583,579 $
93 1380 هلند 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 15,691 995,727,641 Rls. 567,365 $
94 1380 هلند 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنبا 592 990,854,127 Rls. 564,590 $
95 1380 هلند 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , 1,134 976,168,652 Rls. 556,222 $
96 1380 هلند 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 16,725 970,061,123 Rls. 552,740 $
97 1380 هلند 390319 --پلي استيرن (به استثناء پلي استيرن قابل 368,000 956,422,000 Rls. 544,970 $
98 1380 هلند 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 277,367 948,643,553 Rls. 540,536 $
99 1380 هلند 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 16,406 947,392,228 Rls. 539,825 $
100 1380 هلند 040510 - كره 313,600 918,494,089 Rls. 523,358 $
101 1380 هلند 170211 --لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا ب 437,760 910,189,750 Rls. 518,626 $
102 1380 هلند 291422 --سيكلوهگزانون و متيل سيكلو هگزانون ها 518,900 907,743,339 Rls. 517,234 $
103 1380 هلند 292800 مشتقات آلي هيد آزين يا هيدروكسي آمين 183,420 889,116,667 Rls. 506,620 $
104 1380 هلند 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتي 447 880,368,953 Rls. 501,635 $
105 1380 هلند 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر ن 18,487 879,506,973 Rls. 501,144 $
106 1380 هلند 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 947 852,617,517 Rls. 485,821 $
107 1380 هلند 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت 7,614 850,670,552 Rls. 484,712 $
108 1380 هلند 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 539,547 842,047,222 Rls. 479,799 $
109 1380 هلند 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرن 2,263 822,108,681 Rls. 468,439 $
110 1380 هلند 290532 -- پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 422,545 820,347,149 Rls. 467,432 $
111 1380 هلند 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مش 531,000 819,375,031 Rls. 466,881 $
112 1380 هلند 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 234,875 810,538,307 Rls. 461,845 $
113 1380 هلند 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه 10,750 788,044,150 Rls. 449,028 $
114 1380 هلند 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 1,354 786,810,085 Rls. 448,324 $
115 1380 هلند 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 892,231 784,872,554 Rls. 447,221 $
116 1380 هلند 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 3,041 775,999,067 Rls. 442,163 $
117 1380 هلند 292320 -لسيتين ها و سايرفسفو آمينو ليپيدها 556,000 762,257,565 Rls. 434,334 $
118 1380 هلند 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 206,789 751,054,726 Rls. 427,949 $
119 1380 هلند 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 2,874 750,309,235 Rls. 427,526 $
120 1380 هلند 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 8,018 749,180,040 Rls. 426,884 $
121 1380 هلند 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 2,030 748,284,356 Rls. 426,377 $
122 1380 هلند 900711 --دوربين براي فيلمبرداري بافيلم به پهناي كمترا 1,034 740,164,966 Rls. 421,746 $
123 1380 هلند 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 8,190 723,486,929 Rls. 412,244 $
124 1380 هلند 847210 -ماشين هاي تكثيرهكتوگراف يااستنسيل 3,336 720,476,529 Rls. 410,528 $
125 1380 هلند 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكو 69,695 700,719,968 Rls. 399,271 $
126 1380 هلند 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 374 695,865,884 Rls. 396,506 $
127 1380 هلند 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك 53,174 691,444,894 Rls. 393,986 $
128 1380 هلند 380210 -ذغال هاي اكتيف شده 215,060 689,093,006 Rls. 392,645 $
129 1380 هلند 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپ 9,645 681,523,655 Rls. 388,332 $
130 1380 هلند 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري 44,830 669,525,593 Rls. 381,495 $
131 1380 هلند 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 3,864 666,425,027 Rls. 379,729 $
132 1380 هلند 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 89,705 652,609,618 Rls. 371,857 $
133 1380 هلند 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,650 642,764,219 Rls. 366,249 $
134 1380 هلند 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 148,931 635,026,784 Rls. 361,838 $
135 1380 هلند 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلت 200,000 634,829,520 Rls. 361,726 $
136 1380 هلند 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشم 42,342 632,300,139 Rls. 360,285 $
137 1380 هلند 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 19,000 632,285,481 Rls. 360,277 $
138 1380 هلند 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت يا 4,057 630,056,026 Rls. 359,006 $
139 1380 هلند 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 1,318 629,732,468 Rls. 358,822 $
140 1380 هلند 320650 - محصولات غير آلي از انواعي كه بعنوان نور 49,602 610,197,117 Rls. 347,689 $
141 1380 هلند 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 2,561 609,204,145 Rls. 347,124 $
142 1380 هلند 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 199,240 606,666,549 Rls. 345,679 $
143 1380 هلند 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 7,811 605,782,835 Rls. 345,177 $
144 1380 هلند 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجا 5,296 602,246,997 Rls. 343,160 $
145 1380 هلند 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازم 3,904 589,697,948 Rls. 336,009 $
146 1380 هلند 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 160,367 585,668,056 Rls. 333,714 $
147 1380 هلند 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 1,121 577,880,258 Rls. 329,275 $
148 1380 هلند 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 45,764 575,301,698 Rls. 327,807 $
149 1380 هلند 010511 -مر غ و خروس , زنده به وزن 185 گرم و كمتر 2,368 573,824,777 Rls. 326,966 $
150 1380 هلند 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 24,115 573,709,435 Rls. 326,900 $
151 1380 هلند 902221 --دستگاههايي كه اشعه آلفا,بتاياگامابه كارمي ب 5,245 571,927,189 Rls. 325,884 $
152 1380 هلند 901910 -دستگاههاي مكانوتراپي ,دستگاههاي ماساژ,دست 1,349 570,418,526 Rls. 325,024 $
153 1380 هلند 180100 دانه كاكائو, كامل يا خردشده , خام يا بودا 255,991 570,346,123 Rls. 324,983 $
154 1380 هلند 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات 68,825 569,127,673 Rls. 324,289 $
155 1380 هلند 390890 - ساير پلي اميدهاكه در جاي ديگرمذكور نباش 132,500 562,017,594 Rls. 320,239 $
156 1380 هلند 350710 - مايه پنير و كنسانتره هاي آن 16,200 557,829,262 Rls. 317,851 $
157 1380 هلند 841122 --توربوپراپلرهاباقدرت بيشتراز1100كيلووات 16,500 545,266,710 Rls. 310,693 $
158 1380 هلند 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 224,562 533,778,395 Rls. 304,146 $
159 1380 هلند 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 366 530,903,977 Rls. 302,510 $
160 1380 هلند 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 12,855 527,861,609 Rls. 300,777 $
161 1380 هلند 321100 سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده 94,540 524,084,562 Rls. 298,622 $
162 1380 هلند 381900 مايعات براي ترمزهاي هيدروليك وادوات هيدرول 54,522 519,778,223 Rls. 296,169 $
163 1380 هلند 902130 - اعضاي مصنوعي بدن كه در جاي ديگري مذكور 398 518,041,595 Rls. 295,181 $
164 1380 هلند 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 1,132 512,053,064 Rls. 291,767 $
165 1380 هلند 290319 --سايرمشتقات كلره اشبا ع شده هيدروكربو 64,402 505,502,529 Rls. 288,036 $
166 1380 هلند 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده 9,167 503,473,787 Rls. 286,880 $
167 1380 هلند 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 65,113 503,211,551 Rls. 286,731 $
168 1380 هلند 290313 -- كلروفرم (تري كلرومتان ) 466,900 499,208,275 Rls. 284,450 $
169 1380 هلند 480459 --كاغذومقواي كرافت به وزن هرمترمربع حداقل 204,000 498,059,530 Rls. 283,795 $
170 1380 هلند 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 1,521 495,284,718 Rls. 282,213 $
171 1380 هلند 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8,199 494,401,309 Rls. 281,710 $
172 1380 هلند 851810 - ميكروفون و پايه آن 485 487,335,068 Rls. 277,684 $
173 1380 هلند 280110 -كلر 12,000 470,053,735 Rls. 267,837 $
174 1380 هلند 903090 - اجزاءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاهه 15,200 468,612,560 Rls. 267,015 $
175 1380 هلند 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 35,928 465,526,993 Rls. 265,256 $
176 1380 هلند 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 447 458,333,020 Rls. 261,158 $
177 1380 هلند 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 27,710 456,956,574 Rls. 260,374 $
178 1380 هلند 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 49,269 452,250,271 Rls. 257,691 $
179 1380 هلند 848210 -بلبرينگ , 13,710 450,885,780 Rls. 256,915 $
180 1380 هلند 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 5,375 447,859,993 Rls. 255,190 $
181 1380 هلند 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 218,225 446,977,690 Rls. 254,688 $
182 1380 هلند 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 4,470 445,716,312 Rls. 253,969 $
183 1380 هلند 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 26,541 443,612,565 Rls. 252,771 $
184 1380 هلند 152000 گليسرول (گليسرين ), آب ها و محلول هاي قلياي 235,000 433,211,097 Rls. 246,843 $
185 1380 هلند 283990 -ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم 198,000 428,796,475 Rls. 244,328 $
186 1380 هلند 800110 -قلع,غيرممزوج ,بصورت كارنشده , 39,967 427,038,136 Rls. 243,327 $
187 1380 هلند 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 4,529 423,010,373 Rls. 241,033 $
188 1380 هلند 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه در 110,242 418,119,719 Rls. 238,245 $
189 1380 هلند 291620 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ,,, سيك 64,000 417,717,370 Rls. 238,015 $
190 1380 هلند 761100 مخزن ,منبع,غيره (غيرازبراي گاز),300ليتريابي 7,258 415,364,715 Rls. 236,675 $
191 1380 هلند 540490 -نوارzirtS()واشكال همانند,ازموادنسجي سنتتي 59,349 412,542,579 Rls. 235,069 $
192 1380 هلند 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير 895 410,612,143 Rls. 233,967 $
193 1380 هلند 310520 - كودهاي معدني يا شيميائي داراي سه عنصر 300,500 408,027,766 Rls. 232,495 $
194 1380 هلند 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتور 10,000 398,890,000 Rls. 227,288 $
195 1380 هلند 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 713,171 398,775,462 Rls. 227,222 $
196 1380 هلند 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 864 396,175,611 Rls. 225,742 $
197 1380 هلند 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باست 22,291 386,772,603 Rls. 220,384 $
198 1380 هلند 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب 207,521 385,236,564 Rls. 219,508 $
199 1380 هلند 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 570 384,387,634 Rls. 219,024 $
200 1380 هلند 390750 - رزين هاي الكيد, به اشكال ابتدائي 92,875 378,251,602 Rls. 215,527 $
مجموع کل
549,652,983,897 ريال
مجموع کل
313,192,558 دلار