آمار کل " واردات از" کشور "نروژ" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 نروژ 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 17,825 4,293,578,236 Rls. 2,446,483 $
2 1380 نروژ 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 2,177,058 2,591,571,768 Rls. 1,476,679 $
3 1380 نروژ 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 1,982 1,864,147,130 Rls. 1,062,192 $
4 1380 نروژ 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه ت 15 1,509,254,476 Rls. 859,974 $
5 1380 نروژ 240391 --توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخ 141,570 1,321,339,470 Rls. 752,900 $
6 1380 نروژ 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 1,000,000 1,275,886,590 Rls. 727,001 $
7 1380 نروژ 380130 - خميرهاي كربن داربراي الكترودها و خميرها 270,097 1,031,821,901 Rls. 587,933 $
8 1380 نروژ 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به 496,800 825,343,174 Rls. 470,281 $
9 1380 نروژ 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 12,629 705,594,834 Rls. 402,047 $
10 1380 نروژ 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنما 2,946 589,851,728 Rls. 336,099 $
11 1380 نروژ 852830 - پروژكتورهاي ويدئويي 614 586,883,223 Rls. 334,406 $
12 1380 نروژ 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 48,000 579,222,789 Rls. 330,041 $
13 1380 نروژ 721020 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آ 294,151 387,505,657 Rls. 220,801 $
14 1380 نروژ 390422 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به اشك 216,000 347,547,115 Rls. 198,033 $
15 1380 نروژ 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس 650 310,349,339 Rls. 176,837 $
16 1380 نروژ 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكو 75,000 282,123,030 Rls. 160,753 $
17 1380 نروژ 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخود 802 279,597,990 Rls. 159,315 $
18 1380 نروژ 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 12 261,146,222 Rls. 148,801 $
19 1380 نروژ 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3) 22,380 229,913,064 Rls. 131,005 $
20 1380 نروژ 842831 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم براي كاربرددر 7,110 217,894,205 Rls. 124,156 $
21 1380 نروژ 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اول 500 197,573,353 Rls. 112,577 $
22 1380 نروژ 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 12 193,692,245 Rls. 110,366 $
23 1380 نروژ 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 879 171,702,000 Rls. 97,836 $
24 1380 نروژ 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 37,200 164,966,960 Rls. 93,998 $
25 1380 نروژ 790310 -گردروي , 40,000 139,110,929 Rls. 79,265 $
26 1380 نروژ 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 342 106,884,626 Rls. 60,903 $
27 1380 نروژ 282550 -اكسيدهاوهيدراكسيدهاي مس 20,000 102,892,698 Rls. 58,628 $
28 1380 نروژ 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقا 20,400 85,725,104 Rls. 48,846 $
29 1380 نروژ 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترون 2 74,730,319 Rls. 42,581 $
30 1380 نروژ 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قد 364 68,435,472 Rls. 38,995 $
31 1380 نروژ 844312 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,تغذيه شده ب 405 66,965,309 Rls. 38,157 $
32 1380 نروژ 630611 --روپو كالا,پرده سايبان وپرده سايبان دروپنجر 38,700 66,942,254 Rls. 38,144 $
33 1380 نروژ 284920 -كربورهاي سيليسيم 25,000 60,243,192 Rls. 34,327 $
34 1380 نروژ 720221 --فروسيلسيوم ,داراي بي از55%وزني سيلسيوم , 16,000 55,234,775 Rls. 31,473 $
35 1380 نروژ 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 14 51,930,089 Rls. 29,590 $
36 1380 نروژ 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 220 49,926,571 Rls. 28,448 $
37 1380 نروژ 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سو 68 47,710,950 Rls. 27,186 $
38 1380 نروژ 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات 8,000 44,258,417 Rls. 25,218 $
39 1380 نروژ 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 750 43,934,000 Rls. 25,034 $
40 1380 نروژ 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره ه 70 36,532,000 Rls. 20,816 $
41 1380 نروژ 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 36 35,904,837 Rls. 20,459 $
42 1380 نروژ 630720 -كمربندنجات وجليقه نجات , 144 32,487,497 Rls. 18,511 $
43 1380 نروژ 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 231 31,001,270 Rls. 17,665 $
44 1380 نروژ 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ 162 28,635,701 Rls. 16,316 $
45 1380 نروژ 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , 55 24,594,471 Rls. 14,014 $
46 1380 نروژ 903089 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل دستگاههاي 2 20,239,228 Rls. 11,532 $
47 1380 نروژ 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 2,500 16,210,118 Rls. 9,237 $
48 1380 نروژ 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 6 11,839,057 Rls. 6,746 $
49 1380 نروژ 902590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج ,غلظت سنج و 4 11,132,566 Rls. 6,343 $
50 1380 نروژ 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 50 11,062,410 Rls. 6,303 $
51 1380 نروژ 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آس 453 10,108,451 Rls. 5,760 $
52 1380 نروژ 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 13 4,635,077 Rls. 2,641 $
53 1380 نروژ 854520 -- جاروبك هاي زغالي 364 4,569,802 Rls. 2,604 $
54 1380 نروژ 852530 - دوربين هاي تلويزيوني 54 3,802,406 Rls. 2,167 $
55 1380 نروژ 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير 54 3,802,406 Rls. 2,167 $
مجموع کل
21,569,988,500 ريال
مجموع کل
12,290,590 دلار
[1]