آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 منطقه آزاد قشم 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 39,785 1,041,530,345 Rls. 593,465 $
2 1380 منطقه آزاد قشم 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 253,046 582,561,130 Rls. 331,944 $
3 1380 منطقه آزاد قشم 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 191,539 493,598,615 Rls. 281,253 $
4 1380 منطقه آزاد قشم 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ا 170,467 463,753,038 Rls. 264,247 $
5 1380 منطقه آزاد قشم 852313 -- نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبطصوت ياساير 39,121 368,337,575 Rls. 209,879 $
6 1380 منطقه آزاد قشم 240220 -سيگار حاوي توتون 72,510 252,744,010 Rls. 144,014 $
7 1380 منطقه آزاد قشم 851690 - اجزاء وقطعات دستگاههاي الكترونيك مشم 92,299 242,007,832 Rls. 137,896 $
8 1380 منطقه آزاد قشم 600129 --پارچه هاي پرزحلقوي ازسايرموادنسجي ,كشباف ي 20,165 212,889,444 Rls. 121,305 $
9 1380 منطقه آزاد قشم 830160 -اجزاءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ازفلزا 6,141 184,810,000 Rls. 105,305 $
10 1380 منطقه آزاد قشم 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنش 175,000 177,680,000 Rls. 101,242 $
11 1380 منطقه آزاد قشم 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 82,736 162,886,135 Rls. 92,813 $
12 1380 منطقه آزاد قشم 600122 --پارچه هاي پرزحلقوي ازالياف سنتتيك يامصنوع 15,802 112,509,652 Rls. 64,108 $
13 1380 منطقه آزاد قشم 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياس 11,305 103,410,952 Rls. 58,924 $
14 1380 منطقه آزاد قشم 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكور 53,730 89,311,864 Rls. 50,890 $
15 1380 منطقه آزاد قشم 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه 3,294 79,694,513 Rls. 45,410 $
16 1380 منطقه آزاد قشم 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي 158,940 67,858,749 Rls. 38,666 $
17 1380 منطقه آزاد قشم 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم , 19,624 63,941,069 Rls. 36,434 $
18 1380 منطقه آزاد قشم 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرم 2,000 61,917,000 Rls. 35,280 $
19 1380 منطقه آزاد قشم 551299 --پارچه تاروپودباف ,چاپ شده ,رنگرزي شده ,ازن 7,021 57,385,448 Rls. 32,698 $
20 1380 منطقه آزاد قشم 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي ب 7,810 52,898,723 Rls. 30,142 $
21 1380 منطقه آزاد قشم 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 15,105 49,951,310 Rls. 28,462 $
22 1380 منطقه آزاد قشم 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 7,932 49,779,932 Rls. 28,365 $
23 1380 منطقه آزاد قشم 350110 -كازئين 14,766 49,269,665 Rls. 28,074 $
24 1380 منطقه آزاد قشم 854071 -- ماگنترون ها 3,624 45,879,396 Rls. 26,142 $
25 1380 منطقه آزاد قشم 481029 --كاغذاندوده براي نوشتن بابي از10% وزن كل ا 4,968 45,575,557 Rls. 25,969 $
26 1380 منطقه آزاد قشم 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 11,346 42,168,012 Rls. 24,027 $
27 1380 منطقه آزاد قشم 390390 -پليمرهاي استيرن كه درجاي ديگر گفته نشده 22,330 32,308,006 Rls. 18,409 $
28 1380 منطقه آزاد قشم 920710 - آلات موسيقي شستي دار(غيراز آكوردئون )كه صداي آ 365 29,437,800 Rls. 16,774 $
29 1380 منطقه آزاد قشم 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي ن 3,236 29,353,000 Rls. 16,725 $
30 1380 منطقه آزاد قشم 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج 5,231 29,038,200 Rls. 16,546 $
31 1380 منطقه آزاد قشم 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 2,800 28,469,623 Rls. 16,222 $
32 1380 منطقه آزاد قشم 440399 --سايرچوبهاي خام يا چهارتراشي كه درجاي د 60,000 26,943,835 Rls. 15,353 $
33 1380 منطقه آزاد قشم 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع م 8,000 25,319,794 Rls. 14,427 $
34 1380 منطقه آزاد قشم 090111 --قهوه , بونداده يا كافئين نگرفته 12,240 17,190,000 Rls. 9,795 $
35 1380 منطقه آزاد قشم 440349 --سايرچوبهاي گرمسيري مذكوردريادداشت شماره 20,000 14,813,865 Rls. 8,441 $
36 1380 منطقه آزاد قشم 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد ب 8,140 13,690,914 Rls. 7,801 $
37 1380 منطقه آزاد قشم 391590 - آخال ,دم قيچي وخرده ريز,ازسايرموادپلاستيكي غ 55,000 13,509,700 Rls. 7,698 $
38 1380 منطقه آزاد قشم 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 5,720 13,202,467 Rls. 7,523 $
39 1380 منطقه آزاد قشم 482190 - انوا ع برچسب از كاغذ يا مقوا,غيراز چاپ 180 12,940,203 Rls. 7,373 $
40 1380 منطقه آزاد قشم 600110 -پارچه هاي پرزبلند,كشباف ياقلاب باف , 6,287 12,511,925 Rls. 7,129 $
41 1380 منطقه آزاد قشم 481320 - كاغذسيگاربصورت رول به عرض حداكثر5سانتيمت 1,459 11,249,200 Rls. 6,410 $
42 1380 منطقه آزاد قشم 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 4,800 11,024,781 Rls. 6,282 $
43 1380 منطقه آزاد قشم 890200 وسايط نقليه آبي صيادي ;كشتي هاي كارخانه اي براي 40,000 9,697,465 Rls. 5,526 $
44 1380 منطقه آزاد قشم 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 478 9,572,741 Rls. 5,455 $
45 1380 منطقه آزاد قشم 761010 در,پنجره وچهارچوب آنهاو آستانه ,از آلومينيوم 11,040 9,282,135 Rls. 5,289 $
46 1380 منطقه آزاد قشم 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 1,249 8,972,200 Rls. 5,112 $
47 1380 منطقه آزاد قشم 392119 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اس 1,241 8,617,385 Rls. 4,910 $
48 1380 منطقه آزاد قشم 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 3,026 7,935,392 Rls. 4,522 $
49 1380 منطقه آزاد قشم 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ا 4,080 6,857,934 Rls. 3,908 $
50 1380 منطقه آزاد قشم 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 20,000 6,565,316 Rls. 3,741 $
51 1380 منطقه آزاد قشم 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم وم 1,148 5,406,989 Rls. 3,081 $
52 1380 منطقه آزاد قشم 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 449 4,696,987 Rls. 2,676 $
53 1380 منطقه آزاد قشم 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائ 2,381 4,404,000 Rls. 2,509 $
54 1380 منطقه آزاد قشم 701094 --بطري ,شيشه كوچك ,ظروف دهان گشادوسايرظروف 1,450 3,522,178 Rls. 2,007 $
55 1380 منطقه آزاد قشم 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 570 3,395,920 Rls. 1,935 $
56 1380 منطقه آزاد قشم 392210 - وان , دو و دستشوئي از مواد پلاستيكي 2,480 3,294,815 Rls. 1,877 $
57 1380 منطقه آزاد قشم 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 1,266 3,116,182 Rls. 1,776 $
58 1380 منطقه آزاد قشم 321390 -رنگهابراي نقاشي هنري , آموز ,تابلوتغييرشدت 596 2,697,000 Rls. 1,537 $
59 1380 منطقه آزاد قشم 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 1,140 1,915,158 Rls. 1,091 $
60 1380 منطقه آزاد قشم 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 183 1,863,592 Rls. 1,062 $
61 1380 منطقه آزاد قشم 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكو 421 1,697,102 Rls. 967 $
62 1380 منطقه آزاد قشم 702000 سايراشياءازشيشه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 770 1,392,585 Rls. 794 $
63 1380 منطقه آزاد قشم 321290 -پيگمانهاازنو ع موردمصرف درساخت رنگها,مواد 152 1,085,134 Rls. 618 $
64 1380 منطقه آزاد قشم 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور 368 1,060,086 Rls. 604 $
65 1380 منطقه آزاد قشم 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 19 936,800 Rls. 534 $
66 1380 منطقه آزاد قشم 481910 - كارتن , قوطي , جعبه ازكاغذيامقواي موج دار 312 887,570 Rls. 506 $
67 1380 منطقه آزاد قشم 852290 -قطعات ومتفرعات براي بكارگيري دردستگاههاي م 6 608,488 Rls. 347 $
68 1380 منطقه آزاد قشم 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 100 506,387 Rls. 289 $
69 1380 منطقه آزاد قشم 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 80 405,108 Rls. 231 $
70 1380 منطقه آزاد قشم 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 18 128,146 Rls. 73 $
مجموع کل
5,585,874,074 ريال
مجموع کل
3,182,834 دلار
[1]