آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 مصر 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در 5,734,800 5,915,828,250 Rls. 3,370,843 $
2 1380 مصر 843890 -اجزاءوقطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه ياتول 11,846 5,672,779,132 Rls. 3,232,352 $
3 1380 مصر 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 553,315 3,511,475,190 Rls. 2,000,841 $
4 1380 مصر 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري 9,800 439,468,821 Rls. 250,410 $
5 1380 مصر 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 558,572 391,179,494 Rls. 222,895 $
6 1380 مصر 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 108,000 362,697,118 Rls. 206,664 $
7 1380 مصر 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 26,000 359,740,467 Rls. 204,981 $
8 1380 مصر 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 129,800 331,138,303 Rls. 188,683 $
9 1380 مصر 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه د 25,353 246,457,909 Rls. 140,431 $
10 1380 مصر 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت 20,000 243,111,800 Rls. 138,525 $
11 1380 مصر 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكو 51,000 167,179,696 Rls. 95,260 $
12 1380 مصر 841382 --بالابرهاي آبگونها 232 107,087,800 Rls. 61,020 $
13 1380 مصر 291241 لين (4-هيدروكسي -3-متوكسي بنز آلدئيد ) 3,000 71,653,727 Rls. 40,828 $
14 1380 مصر 520524 --نخ ازپنبه يك لا,شانه زده باحداقل 85%پنبه غيرخ 6,500 55,359,437 Rls. 31,544 $
15 1380 مصر 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 1,500 53,739,940 Rls. 30,621 $
16 1380 مصر 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذه 27,416 45,583,420 Rls. 25,973 $
17 1380 مصر 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودا 1,206 43,082,572 Rls. 24,548 $
18 1380 مصر 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 7,947 37,075,146 Rls. 21,125 $
19 1380 مصر 750810 -تور,شبكه وپرچين ازمفتول نيكل , 470 35,767,706 Rls. 20,381 $
20 1380 مصر 902229 --دستگاههايي غيرمذكوردرجاي ديگركه اشعه آلفا, 456 34,200,770 Rls. 19,488 $
21 1380 مصر 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 50 21,608,921 Rls. 12,313 $
22 1380 مصر 870210 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفريابي 3,800 21,060,000 Rls. 12,000 $
23 1380 مصر 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 272 20,185,660 Rls. 11,502 $
24 1380 مصر 842390 -انوا ع وزنه براي ماشين هاي توزين ,اجزاءوقطعات 3 13,266,282 Rls. 7,559 $
25 1380 مصر 330510 - شامپوها 10,000 13,162,500 Rls. 7,500 $
26 1380 مصر 750890 -مصنوعات ازنيكل كه درجاي ديگرگفته نشده است , 172 12,466,993 Rls. 7,104 $
27 1380 مصر 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكو 900 8,784,780 Rls. 5,006 $
28 1380 مصر 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگ 220 2,300,600 Rls. 1,311 $
29 1380 مصر 843830 -ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 27 1,949,310 Rls. 1,111 $
30 1380 مصر 961490 -چوب سيگاربرگ وچوب سيگارواجزاءوقطعات آنه 100 539,322 Rls. 307 $
مجموع کل
18,239,931,066 ريال
مجموع کل
10,393,127 دلار
[1]