آمار کل " واردات از" کشور "لوگزامبورگ" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 لوگزامبورگ 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 23,128 10,351,101,661 Rls. 5,898,064 $
2 1380 لوگزامبورگ 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 647,618 3,212,757,736 Rls. 1,830,631 $
3 1380 لوگزامبورگ 260111 --سنگ هاي (كلوخه هاي ) آهن بهم فشرده نشده و 38,622,595 2,906,141,537 Rls. 1,655,921 $
4 1380 لوگزامبورگ 701010 -حباب هاي شيشه اي , 473,259 2,075,988,474 Rls. 1,182,899 $
5 1380 لوگزامبورگ 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 2,238,750 2,073,350,564 Rls. 1,181,397 $
6 1380 لوگزامبورگ 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 8,403 2,056,289,494 Rls. 1,171,676 $
7 1380 لوگزامبورگ 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكس 642,514 2,037,058,387 Rls. 1,160,717 $
8 1380 لوگزامبورگ 721650 -پروفيل از آهن يافولاد,فقطگرم نوردشده ,,,كه درج 1,753,392 1,617,791,417 Rls. 921,818 $
9 1380 لوگزامبورگ 293500 سولفوناميدها 26,400 1,403,529,564 Rls. 799,732 $
10 1380 لوگزامبورگ 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپ 4,440 1,380,487,233 Rls. 786,602 $
11 1380 لوگزامبورگ 294120 -استرپتومايسين ها و مشتقات آنها; املاح اي 1,762 1,313,003,053 Rls. 748,150 $
12 1380 لوگزامبورگ 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 1,247,520 1,310,584,001 Rls. 746,772 $
13 1380 لوگزامبورگ 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 1,000,000 1,293,559,014 Rls. 737,071 $
14 1380 لوگزامبورگ 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل د 5,084 1,288,901,232 Rls. 734,416 $
15 1380 لوگزامبورگ 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 5,434 1,285,445,433 Rls. 732,448 $
16 1380 لوگزامبورگ 760519 --مفتول از آلومييوم ,غيرممزوج باحداكثربعدسطح 308,378 1,235,400,469 Rls. 703,932 $
17 1380 لوگزامبورگ 293990 -ساير آلكالوئيدهاي نباتي واملاح آنها,وغيره ;ام 753 1,155,766,438 Rls. 658,557 $
18 1380 لوگزامبورگ 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 1,724 1,116,963,203 Rls. 636,446 $
19 1380 لوگزامبورگ 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 476,092 1,082,948,684 Rls. 617,064 $
20 1380 لوگزامبورگ 392062 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي اتيلن ترفتالات ,مستحكم و 293,743 1,067,585,581 Rls. 608,311 $
21 1380 لوگزامبورگ 730110 -پالپلان از آهن ياازفولاد, 1,001,600 905,935,448 Rls. 516,203 $
22 1380 لوگزامبورگ 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقا 30,000 901,371,100 Rls. 513,602 $
23 1380 لوگزامبورگ 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه 9,122 859,143,062 Rls. 489,540 $
24 1380 لوگزامبورگ 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشي 12,043 846,889,980 Rls. 482,558 $
25 1380 لوگزامبورگ 294130 -تتراسيكلين ها و مشتقات آنها; املاح اين م 9,000 845,232,675 Rls. 481,614 $
26 1380 لوگزامبورگ 293090 -ساير تركيبات آلي گوگرددار, كه در جاي د 25,000 824,983,728 Rls. 470,076 $
27 1380 لوگزامبورگ 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 493 815,656,077 Rls. 464,761 $
28 1380 لوگزامبورگ 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول ردي 3,701 778,526,065 Rls. 443,605 $
29 1380 لوگزامبورگ 290532 -- پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 249,600 773,540,844 Rls. 440,764 $
30 1380 لوگزامبورگ 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول در 82,202 762,285,664 Rls. 434,352 $
31 1380 لوگزامبورگ 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8,660 651,796,688 Rls. 371,394 $
32 1380 لوگزامبورگ 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 6,500 589,311,829 Rls. 335,791 $
33 1380 لوگزامبورگ 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده برا 9,174 589,182,753 Rls. 335,717 $
34 1380 لوگزامبورگ 401490 - اشياء براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچو 25,614 588,910,814 Rls. 335,562 $
35 1380 لوگزامبورگ 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 3,717 574,894,815 Rls. 327,576 $
36 1380 لوگزامبورگ 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي 7,616 572,834,062 Rls. 326,401 $
37 1380 لوگزامبورگ 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 4,027 544,642,444 Rls. 310,338 $
38 1380 لوگزامبورگ 280421 -- آرگون 265,193 538,618,054 Rls. 306,905 $
39 1380 لوگزامبورگ 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 150,000 508,691,748 Rls. 289,853 $
40 1380 لوگزامبورگ 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 4,678 482,709,647 Rls. 275,048 $
41 1380 لوگزامبورگ 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلز 6,454 441,266,982 Rls. 251,434 $
42 1380 لوگزامبورگ 293729 -- هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات آنها, ك 250 435,653,533 Rls. 248,236 $
43 1380 لوگزامبورگ 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 5,337 415,907,163 Rls. 236,984 $
44 1380 لوگزامبورگ 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 51,844 413,890,245 Rls. 235,835 $
45 1380 لوگزامبورگ 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 374,530 393,270,000 Rls. 224,085 $
46 1380 لوگزامبورگ 283539 --پلي فسفات ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 40,000 377,530,676 Rls. 215,117 $
47 1380 لوگزامبورگ 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 24,104 372,595,210 Rls. 212,305 $
48 1380 لوگزامبورگ 790120 - آلياژهاي روي 153,159 362,421,941 Rls. 206,509 $
49 1380 لوگزامبورگ 292410 - آميدهاي غيرحلقوي (بانضمام ,كاربامات هاي غي 10,550 357,998,977 Rls. 203,988 $
50 1380 لوگزامبورگ 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرن 1,500 349,750,360 Rls. 199,288 $
51 1380 لوگزامبورگ 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 5,793 349,473,838 Rls. 199,130 $
52 1380 لوگزامبورگ 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي ج 7,616 346,907,688 Rls. 197,668 $
53 1380 لوگزامبورگ 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 21,841 345,166,304 Rls. 196,676 $
54 1380 لوگزامبورگ 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي 500 338,735,571 Rls. 193,012 $
55 1380 لوگزامبورگ 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 754 305,287,828 Rls. 173,953 $
56 1380 لوگزامبورگ 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 6,368 297,792,142 Rls. 169,682 $
57 1380 لوگزامبورگ 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 55,366 285,037,090 Rls. 162,414 $
58 1380 لوگزامبورگ 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي د 3,388 284,340,662 Rls. 162,017 $
59 1380 لوگزامبورگ 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 35,371 281,653,680 Rls. 160,486 $
60 1380 لوگزامبورگ 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 1,864 268,774,082 Rls. 153,148 $
61 1380 لوگزامبورگ 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذك 24,000 262,790,967 Rls. 149,738 $
62 1380 لوگزامبورگ 840490 -اجزاءوقطعات دستگاههاي كمكي براي استفاده درد 11,600 244,296,106 Rls. 139,200 $
63 1380 لوگزامبورگ 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتق 10,000 243,217,426 Rls. 138,585 $
64 1380 لوگزامبورگ 291890 -اسيدهاي كربوكسيليك باعامل اكسيژنه , وغيره , 1,824 224,814,621 Rls. 128,100 $
65 1380 لوگزامبورگ 851490 - اجزاء و قطعات كوره هاي صنعتي يا آزمايش 9,749 222,714,725 Rls. 126,903 $
66 1380 لوگزامبورگ 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطب 40,319 220,287,632 Rls. 125,520 $
67 1380 لوگزامبورگ 381900 مايعات براي ترمزهاي هيدروليك وادوات هيدرول 27,600 217,254,110 Rls. 123,792 $
68 1380 لوگزامبورگ 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكو 656 206,869,115 Rls. 117,874 $
69 1380 لوگزامبورگ 294140 -كلرامفنيكل و مشتقات آن ; املاح اين محصولا 2,250 205,221,384 Rls. 116,935 $
70 1380 لوگزامبورگ 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 170,544 192,653,324 Rls. 109,774 $
71 1380 لوگزامبورگ 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجاب 6,770 174,426,672 Rls. 99,388 $
72 1380 لوگزامبورگ 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 41,180 167,171,905 Rls. 95,255 $
73 1380 لوگزامبورگ 800110 -قلع,غيرممزوج ,بصورت كارنشده , 19,987 166,580,000 Rls. 94,917 $
74 1380 لوگزامبورگ 290543 -- مانيتول 19,800 166,048,786 Rls. 94,615 $
75 1380 لوگزامبورگ 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 250 160,880,366 Rls. 91,670 $
76 1380 لوگزامبورگ 848230 -رولربيرينگ كره اي , 5,808 160,483,266 Rls. 91,443 $
77 1380 لوگزامبورگ 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 1,500 152,907,113 Rls. 87,127 $
78 1380 لوگزامبورگ 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بي 6,200 150,818,185 Rls. 85,936 $
79 1380 لوگزامبورگ 722530 -فولادهاي ممزوج گرم نوردشده ,كه درجاي ديگرذكرنش 25,362 150,281,452 Rls. 85,630 $
80 1380 لوگزامبورگ 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صن 2,451 149,181,702 Rls. 85,004 $
81 1380 لوگزامبورگ 848210 -بلبرينگ , 3,610 147,986,935 Rls. 84,323 $
82 1380 لوگزامبورگ 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,هم 497 147,333,557 Rls. 83,951 $
83 1380 لوگزامبورگ 701790 شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداورخانه , 35,584 144,764,743 Rls. 82,487 $
84 1380 لوگزامبورگ 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 10,960 133,215,283 Rls. 75,906 $
85 1380 لوگزامبورگ 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 1,795 131,656,850 Rls. 75,018 $
86 1380 لوگزامبورگ 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 2,470 130,179,907 Rls. 74,177 $
87 1380 لوگزامبورگ 721069 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكار 97,560 128,904,445 Rls. 73,450 $
88 1380 لوگزامبورگ 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 1,200 127,846,215 Rls. 72,847 $
89 1380 لوگزامبورگ 732599 --مصنوعات ريختگي از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگ 450 127,639,974 Rls. 72,729 $
90 1380 لوگزامبورگ 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 1,907 126,336,213 Rls. 71,986 $
91 1380 لوگزامبورگ 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات ه 5,000 123,213,100 Rls. 70,207 $
92 1380 لوگزامبورگ 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 4,450 122,725,582 Rls. 69,929 $
93 1380 لوگزامبورگ 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غ 3,000 122,425,077 Rls. 69,758 $
94 1380 لوگزامبورگ 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نش 9,000 120,794,274 Rls. 68,829 $
95 1380 لوگزامبورگ 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 1,500 118,268,107 Rls. 67,389 $
96 1380 لوگزامبورگ 293291 -- ايزوسافرول 100 113,400,000 Rls. 64,615 $
97 1380 لوگزامبورگ 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربوره 863 111,237,649 Rls. 63,383 $
98 1380 لوگزامبورگ 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي 2,901 107,356,464 Rls. 61,172 $
99 1380 لوگزامبورگ 401191 -- تاير بادي نو ازكائوچو باملاج به شكل اس 26,028 106,270,829 Rls. 60,553 $
100 1380 لوگزامبورگ 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 717 102,524,880 Rls. 58,419 $
101 1380 لوگزامبورگ 731029 --منبع,چليك ,بشكه (غيرازبراي گاز)از آهن يااز 48,609 98,975,351 Rls. 56,396 $
102 1380 لوگزامبورگ 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره ه 1,100 98,419,854 Rls. 56,080 $
103 1380 لوگزامبورگ 830710 -لوله هاي قابل انحناءاز آهن يافولاد, 2,760 95,374,779 Rls. 54,345 $
104 1380 لوگزامبورگ 846692 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 3,100 94,033,579 Rls. 53,580 $
105 1380 لوگزامبورگ 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قد 694 90,692,842 Rls. 51,677 $
106 1380 لوگزامبورگ 401290 -لاستيك روئي توپريانيمه توپر,روك قابل تعويض 13,696 90,541,907 Rls. 51,591 $
107 1380 لوگزامبورگ 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 1,036 87,685,952 Rls. 49,964 $
108 1380 لوگزامبورگ 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 894 86,264,437 Rls. 49,154 $
109 1380 لوگزامبورگ 841382 --بالابرهاي آبگونها 968 86,158,877 Rls. 49,093 $
110 1380 لوگزامبورگ 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي 443 82,677,978 Rls. 47,110 $
111 1380 لوگزامبورگ 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 7,670 75,835,000 Rls. 43,211 $
112 1380 لوگزامبورگ 820231 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست بروگردبر 9,785 74,417,463 Rls. 42,403 $
113 1380 لوگزامبورگ 740829 --مفتول از آلياژمس كه درجاي ديگرگفته نشده , 3,000 73,201,290 Rls. 41,710 $
114 1380 لوگزامبورگ 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 3,485 71,227,260 Rls. 40,585 $
115 1380 لوگزامبورگ 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 76,900 69,638,940 Rls. 39,680 $
116 1380 لوگزامبورگ 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي 13,600 64,893,874 Rls. 36,977 $
117 1380 لوگزامبورگ 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,ب 751 63,248,243 Rls. 36,039 $
118 1380 لوگزامبورگ 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 250 62,781,710 Rls. 35,773 $
119 1380 لوگزامبورگ 681210 -الياف پنبه نسوزكارشده ,مخلوطهاازپنبه نسوز, 900 62,089,166 Rls. 35,378 $
120 1380 لوگزامبورگ 841410 -تلمبه هاي خلاء 722 61,554,988 Rls. 35,074 $
121 1380 لوگزامبورگ 281290 -هالوژنورهاواكسي غيرفلزات ,كه درجاي ديگري مذ 2,000 60,305,898 Rls. 34,362 $
122 1380 لوگزامبورگ 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 535 59,598,377 Rls. 33,959 $
123 1380 لوگزامبورگ 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /ر 2,181 59,202,010 Rls. 33,733 $
124 1380 لوگزامبورگ 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 745 58,021,689 Rls. 33,061 $
125 1380 لوگزامبورگ 903210 - ترموستات 196 56,309,640 Rls. 32,085 $
126 1380 لوگزامبورگ 293792 -- استروژن ها و پروگستوژن ها 65 55,682,251 Rls. 31,728 $
127 1380 لوگزامبورگ 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باست 790 53,457,850 Rls. 30,460 $
128 1380 لوگزامبورگ 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 154 50,494,275 Rls. 28,772 $
129 1380 لوگزامبورگ 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,650 50,047,478 Rls. 28,517 $
130 1380 لوگزامبورگ 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده , 1,901 48,084,275 Rls. 27,398 $
131 1380 لوگزامبورگ 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 191 47,619,265 Rls. 27,133 $
132 1380 لوگزامبورگ 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 2,225 45,859,777 Rls. 26,131 $
133 1380 لوگزامبورگ 732510 -مصنوعات ازچدن غيرچك خوار,كه درجاي ديگرگفت 900 45,434,723 Rls. 25,889 $
134 1380 لوگزامبورگ 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 207 44,850,453 Rls. 25,556 $
135 1380 لوگزامبورگ 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 145 44,154,786 Rls. 25,159 $
136 1380 لوگزامبورگ 831130 -ميله هاي اندودشده ومفتول پرشده ازفلزمعمولي بر 370 43,384,542 Rls. 24,721 $
137 1380 لوگزامبورگ 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي 359 41,441,005 Rls. 23,613 $
138 1380 لوگزامبورگ 848510 -پروانه كشتي ياقايق وپره هاي آنها, 650 41,060,647 Rls. 23,396 $
139 1380 لوگزامبورگ 848130 -شيريكطرفه , 432 39,076,654 Rls. 22,266 $
140 1380 لوگزامبورگ 293628 -- ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 720 37,864,184 Rls. 21,575 $
141 1380 لوگزامبورگ 842389 --ماشين هاي توزين ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,با 149 37,347,293 Rls. 21,281 $
142 1380 لوگزامبورگ 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 301 35,820,761 Rls. 20,411 $
143 1380 لوگزامبورگ 293629 -- ساير ويتامين ها و مشتقات آنها, مخلوط 1,910 34,082,047 Rls. 19,420 $
144 1380 لوگزامبورگ 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكها 2,040 31,845,029 Rls. 18,145 $
145 1380 لوگزامبورگ 845490 -اجزاءوقطعات كنورتر,ملاقه فلزريزي ,,,,ماشي 95 29,589,770 Rls. 16,860 $
146 1380 لوگزامبورگ 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 3,381 29,254,096 Rls. 16,669 $
147 1380 لوگزامبورگ 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 175 28,785,382 Rls. 16,402 $
148 1380 لوگزامبورگ 400950 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت ن 320 26,370,068 Rls. 15,026 $
149 1380 لوگزامبورگ 170230 -گلوكز وشربت گلوكز داراي كمتر از 20 درص 12,000 25,543,440 Rls. 14,555 $
150 1380 لوگزامبورگ 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج 208 24,636,307 Rls. 14,038 $
151 1380 لوگزامبورگ 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 246 24,409,334 Rls. 13,908 $
152 1380 لوگزامبورگ 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 241 22,866,129 Rls. 13,029 $
153 1380 لوگزامبورگ 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 6 21,992,459 Rls. 12,531 $
154 1380 لوگزامبورگ 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 8,350 19,593,298 Rls. 11,164 $
155 1380 لوگزامبورگ 291815 --املاح و استرهاي اسيدسيتريك 409 18,190,830 Rls. 10,365 $
156 1380 لوگزامبورگ 283329 --ساير سولفات ها, كه در جاي ديگري مذكور 2,200 18,139,000 Rls. 10,336 $
157 1380 لوگزامبورگ 722090 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن ,باپهناي كمتر 995 17,558,163 Rls. 10,005 $
158 1380 لوگزامبورگ 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي 125 17,487,832 Rls. 9,965 $
159 1380 لوگزامبورگ 741220 -لوازم واتصالات لوله كشي از آلياژهاي مس , 1,206 17,398,597 Rls. 9,914 $
160 1380 لوگزامبورگ 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آه 126 17,372,978 Rls. 9,899 $
161 1380 لوگزامبورگ 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذك 1,542 15,898,785 Rls. 9,059 $
162 1380 لوگزامبورگ 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلت 193 13,583,132 Rls. 7,740 $
163 1380 لوگزامبورگ 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 265 13,124,863 Rls. 7,479 $
164 1380 لوگزامبورگ 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 55 11,552,530 Rls. 6,583 $
165 1380 لوگزامبورگ 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ود 95 11,136,026 Rls. 6,345 $
166 1380 لوگزامبورگ 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 172 10,685,910 Rls. 6,089 $
167 1380 لوگزامبورگ 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 100 8,025,670 Rls. 4,573 $
168 1380 لوگزامبورگ 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ي 161 7,780,183 Rls. 4,433 $
169 1380 لوگزامبورگ 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10 36 6,917,432 Rls. 3,942 $
170 1380 لوگزامبورگ 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 45 6,899,207 Rls. 3,931 $
171 1380 لوگزامبورگ 902590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج ,غلظت سنج و 85 6,541,128 Rls. 3,727 $
172 1380 لوگزامبورگ 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 3,200 6,417,675 Rls. 3,657 $
173 1380 لوگزامبورگ 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 300 6,223,106 Rls. 3,546 $
174 1380 لوگزامبورگ 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 1 5,890,000 Rls. 3,356 $
175 1380 لوگزامبورگ 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع 10 5,518,350 Rls. 3,144 $
176 1380 لوگزامبورگ 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 40 2,521,978 Rls. 1,437 $
177 1380 لوگزامبورگ 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذرا 150 2,473,685 Rls. 1,410 $
178 1380 لوگزامبورگ 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 45 1,401,876 Rls. 799 $
مجموع کل
71,788,781,204 ريال
مجموع کل
40,905,293 دلار
[1]