آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 لبنان 310310 - سوپرفسفات ها 56,335,400 14,096,426,730 Rls. 8,032,152 $
2 1380 لبنان 100510 -دانه ذرت 35,000,000 7,806,642,781 Rls. 4,448,230 $
3 1380 لبنان 490191 --فرهنگ لغات ودائره المعارف حتي بصورت جزءج 320,019 2,028,072,084 Rls. 1,155,602 $
4 1380 لبنان 240220 -سيگار حاوي توتون 80,000 1,268,605,795 Rls. 722,852 $
5 1380 لبنان 852499 -- حاملين ضبط شده براي پخ صوت يا تصوي 460 1,127,561,036 Rls. 642,485 $
6 1380 لبنان 852452 -- نوار مغناطيسي ضبط شده براي صدا,و غيره 331 1,106,452,177 Rls. 630,458 $
7 1380 لبنان 852451 -- نوار مغناطيسي ضبط شده براي صدا و غيره 241 821,987,245 Rls. 468,369 $
8 1380 لبنان 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند 52,096 274,591,606 Rls. 156,462 $
9 1380 لبنان 310520 - كودهاي معدني يا شيميائي داراي سه عنصر 20,648 212,028,060 Rls. 120,813 $
10 1380 لبنان 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 5,500 155,491,523 Rls. 88,600 $
11 1380 لبنان 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه د 16,974 132,936,562 Rls. 75,747 $
12 1380 لبنان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 40,548 120,953,697 Rls. 68,919 $
13 1380 لبنان 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشي 3,530 114,620,584 Rls. 65,311 $
14 1380 لبنان 120919 --تخم چغندر (باستثناي تخم چغندرقند) برا 3,000 104,887,170 Rls. 59,765 $
15 1380 لبنان 830890 -چفت وبست ,سگك ,,,منجوق وپولك ازفلزمعمولي 15,300 46,125,260 Rls. 26,282 $
16 1380 لبنان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 15 40,820,712 Rls. 23,260 $
17 1380 لبنان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 11 37,202,660 Rls. 21,198 $
18 1380 لبنان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 6,768 35,971,969 Rls. 20,497 $
19 1380 لبنان 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 354 34,429,956 Rls. 19,618 $
20 1380 لبنان 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 451 13,586,847 Rls. 7,742 $
21 1380 لبنان 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازم 100 4,023,620 Rls. 2,293 $
22 1380 لبنان 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 4 383,009 Rls. 218 $
مجموع کل
29,583,801,083 ريال
مجموع کل
16,856,873 دلار
[1]