آمار کل " واردات از" کشور "قطر" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 قطر 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 8,787,000 11,211,405,255 Rls. 6,388,265 $
2 1380 قطر 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 1,638 2,797,350,718 Rls. 1,593,931 $
3 1380 قطر 283190 -دي تيونيت ها و سولفوكسيلات ها (باستثناي 337,335 1,325,014,790 Rls. 754,994 $
4 1380 قطر 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 410,000 376,361,775 Rls. 214,451 $
5 1380 قطر 848210 -بلبرينگ , 160 351,032,799 Rls. 200,019 $
6 1380 قطر 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 142 143,522,969 Rls. 81,780 $
7 1380 قطر 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 99,000 111,329,959 Rls. 63,436 $
8 1380 قطر 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 5,460 111,183,462 Rls. 63,352 $
9 1380 قطر 851650 - اجاق nevo() ميكروويو 8,846 85,743,700 Rls. 48,857 $
10 1380 قطر 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 12 72,881,729 Rls. 41,528 $
11 1380 قطر 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكو 49,500 65,274,614 Rls. 37,194 $
12 1380 قطر 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 80 48,034,496 Rls. 27,371 $
13 1380 قطر 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 40 40,469,660 Rls. 23,060 $
14 1380 قطر 940110 -نشيمنهاازانواعي كه براي وسايط نقليه هوائي مو 50 37,730,317 Rls. 21,499 $
15 1380 قطر 840721 --موتورهاي خارج ازبدنه rotom(draobtuO )براي 5,400 35,791,470 Rls. 20,394 $
16 1380 قطر 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 40 28,681,935 Rls. 16,343 $
17 1380 قطر 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برن 47,960 26,021,093 Rls. 14,827 $
18 1380 قطر 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 150 22,394,622 Rls. 12,760 $
19 1380 قطر 721070 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm رنگ 9,200 16,940,775 Rls. 9,653 $
20 1380 قطر 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 12 7,171,036 Rls. 4,086 $
21 1380 قطر 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,500 7,121,180 Rls. 4,058 $
22 1380 قطر 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپ 1,746 6,312,313 Rls. 3,597 $
23 1380 قطر 821000 وسائل مكانيكي دستي ,بوزن 10كيلوگرم ياكمتركه بر 3,000 3,110,713 Rls. 1,772 $
24 1380 قطر 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير 12 978,972 Rls. 558 $
مجموع کل
16,931,860,352 ريال
مجموع کل
9,647,786 دلار
[1]