آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 قرقيزستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 1,245,650 3,640,615,709 Rls. 2,074,429 $
2 1380 قرقيزستان 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبرا 719,837 3,401,683,812 Rls. 1,938,280 $
3 1380 قرقيزستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 612,895 2,516,300,870 Rls. 1,433,790 $
4 1380 قرقيزستان 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور ن 349,752 1,239,278,569 Rls. 706,143 $
5 1380 قرقيزستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 310,790 896,300,671 Rls. 510,712 $
6 1380 قرقيزستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ي 197,650 652,566,480 Rls. 371,831 $
7 1380 قرقيزستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 611,344 525,705,647 Rls. 299,549 $
8 1380 قرقيزستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 186,500 448,650,000 Rls. 255,641 $
9 1380 قرقيزستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 145,795 410,610,122 Rls. 233,965 $
10 1380 قرقيزستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 83,500 408,120,830 Rls. 232,547 $
11 1380 قرقيزستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمت 141,000 393,825,617 Rls. 224,402 $
12 1380 قرقيزستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 125,090 364,440,209 Rls. 207,657 $
13 1380 قرقيزستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 241,880 277,253,350 Rls. 157,980 $
14 1380 قرقيزستان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 190,760 275,094,862 Rls. 156,750 $
15 1380 قرقيزستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 105,550 269,779,290 Rls. 153,719 $
16 1380 قرقيزستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 81,700 263,670,511 Rls. 150,241 $
17 1380 قرقيزستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 85,975 258,888,102 Rls. 147,515 $
18 1380 قرقيزستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سو 90,975 255,502,438 Rls. 145,589 $
19 1380 قرقيزستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگر 504,518 244,623,105 Rls. 139,387 $
20 1380 قرقيزستان 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -ب 44,205 204,641,071 Rls. 116,604 $
21 1380 قرقيزستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 33,530 169,770,591 Rls. 96,734 $
22 1380 قرقيزستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت 47,228 147,379,161 Rls. 83,975 $
23 1380 قرقيزستان 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها 21,745 143,673,711 Rls. 81,865 $
24 1380 قرقيزستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربررو 40,600 138,028,914 Rls. 78,650 $
25 1380 قرقيزستان 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 119,980 136,460,247 Rls. 77,755 $
26 1380 قرقيزستان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 160,000 134,138,871 Rls. 76,433 $
27 1380 قرقيزستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شما 21,000 110,458,589 Rls. 62,939 $
28 1380 قرقيزستان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 22,000 107,516,515 Rls. 61,263 $
29 1380 قرقيزستان 854810 -قراضه و ضايعات قوه ها و باطري ها و انبار 594 105,300,000 Rls. 60,000 $
30 1380 قرقيزستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 37,795 102,851,280 Rls. 58,604 $
31 1380 قرقيزستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه د 26,000 94,841,307 Rls. 54,040 $
32 1380 قرقيزستان 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آه 50,507 92,587,412 Rls. 52,756 $
33 1380 قرقيزستان 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد 58,520 89,056,455 Rls. 50,744 $
34 1380 قرقيزستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 36,410 86,176,110 Rls. 49,103 $
35 1380 قرقيزستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 24,100 77,504,559 Rls. 44,162 $
36 1380 قرقيزستان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 26,495 70,529,350 Rls. 40,188 $
37 1380 قرقيزستان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن ر 17,400 66,973,959 Rls. 38,162 $
38 1380 قرقيزستان 720690 - آهن وفولادغيرممزوج ,به اشكال ابتدائي (غيرازشم 126,200 63,311,766 Rls. 36,075 $
39 1380 قرقيزستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 52,500 58,976,493 Rls. 33,605 $
40 1380 قرقيزستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 87,960 55,293,998 Rls. 31,506 $
41 1380 قرقيزستان 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكو 1,230 52,504,482 Rls. 29,917 $
42 1380 قرقيزستان 845630 -ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي 6,000 45,641,092 Rls. 26,006 $
43 1380 قرقيزستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي 13,430 43,433,860 Rls. 24,749 $
44 1380 قرقيزستان 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا 9,900 42,660,247 Rls. 24,308 $
45 1380 قرقيزستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 16,395 40,795,709 Rls. 23,246 $
46 1380 قرقيزستان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 57,000 39,844,726 Rls. 22,704 $
47 1380 قرقيزستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت 48,800 39,644,512 Rls. 22,589 $
48 1380 قرقيزستان 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 5,000 39,378,151 Rls. 22,438 $
49 1380 قرقيزستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 132,655 38,864,164 Rls. 22,145 $
50 1380 قرقيزستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همو 14,525 38,546,557 Rls. 21,963 $
51 1380 قرقيزستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 10,000 38,455,579 Rls. 21,912 $
52 1380 قرقيزستان 720450 -شم هاي حاصل ازذوب مجددضايعات , 119,590 37,291,955 Rls. 21,249 $
53 1380 قرقيزستان 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامق 40,000 36,999,112 Rls. 21,082 $
54 1380 قرقيزستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات , 11,000 36,590,731 Rls. 20,850 $
55 1380 قرقيزستان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي 14,100 33,695,357 Rls. 19,199 $
56 1380 قرقيزستان 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 20,000 32,718,027 Rls. 18,643 $
57 1380 قرقيزستان 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 12,686 30,908,494 Rls. 17,612 $
58 1380 قرقيزستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 5,180 30,012,524 Rls. 17,101 $
59 1380 قرقيزستان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا 7,300 29,959,731 Rls. 17,071 $
60 1380 قرقيزستان 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكورد 32,000 29,936,190 Rls. 17,058 $
61 1380 قرقيزستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 6,535 28,793,484 Rls. 16,407 $
62 1380 قرقيزستان 845951 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي (epyt-eemk) 8,000 28,025,612 Rls. 15,969 $
63 1380 قرقيزستان 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجا 8,750 27,873,564 Rls. 15,882 $
64 1380 قرقيزستان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق بر 9,000 27,193,537 Rls. 15,495 $
65 1380 قرقيزستان 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا 5,330 25,705,813 Rls. 14,647 $
66 1380 قرقيزستان 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودن 10,050 25,176,950 Rls. 14,346 $
67 1380 قرقيزستان 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 3,000 23,298,464 Rls. 13,275 $
68 1380 قرقيزستان 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 6,400 23,219,100 Rls. 13,230 $
69 1380 قرقيزستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي م 10,690 22,136,549 Rls. 12,613 $
70 1380 قرقيزستان 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صن 3,700 21,923,000 Rls. 12,492 $
71 1380 قرقيزستان 848210 -بلبرينگ , 5,000 21,336,399 Rls. 12,157 $
72 1380 قرقيزستان 842833 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,ازنو ع نواري ي 7,500 19,629,620 Rls. 11,185 $
73 1380 قرقيزستان 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگر 2,500 19,415,386 Rls. 11,063 $
74 1380 قرقيزستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 4,770 19,186,720 Rls. 10,933 $
75 1380 قرقيزستان 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي 3,100 16,353,958 Rls. 9,318 $
76 1380 قرقيزستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,600 15,872,995 Rls. 9,045 $
77 1380 قرقيزستان 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طو 31,500 15,663,547 Rls. 8,925 $
78 1380 قرقيزستان 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 31,000 15,454,694 Rls. 8,806 $
79 1380 قرقيزستان 721119 -- آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده باپهن 29,250 14,807,095 Rls. 8,437 $
80 1380 قرقيزستان 845610 -ماشين ابزارهاكه بااشعه ليزرياسايراشعه نوري ي 1,800 13,692,328 Rls. 7,802 $
81 1380 قرقيزستان 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفت 22,000 12,426,156 Rls. 7,080 $
82 1380 قرقيزستان 440799 --چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لاي 16,980 12,080,986 Rls. 6,884 $
83 1380 قرقيزستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 2,100 12,011,471 Rls. 6,844 $
84 1380 قرقيزستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 4,000 11,676,354 Rls. 6,653 $
85 1380 قرقيزستان 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 20,800 10,880,414 Rls. 6,200 $
86 1380 قرقيزستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجاب 4,000 10,319,853 Rls. 5,880 $
87 1380 قرقيزستان 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 3,655 9,632,757 Rls. 5,489 $
88 1380 قرقيزستان 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج دارا 17,730 8,886,562 Rls. 5,064 $
89 1380 قرقيزستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاو 1,420 8,190,764 Rls. 4,667 $
90 1380 قرقيزستان 721399 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج تخت نوردشده بص 16,300 8,105,264 Rls. 4,618 $
91 1380 قرقيزستان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 2,005 8,065,419 Rls. 4,596 $
92 1380 قرقيزستان 721190 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 8,409 8,047,102 Rls. 4,585 $
93 1380 قرقيزستان 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن رو 343 6,950,279 Rls. 3,960 $
94 1380 قرقيزستان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 15,080 6,326,829 Rls. 3,605 $
95 1380 قرقيزستان 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 690 6,239,511 Rls. 3,555 $
96 1380 قرقيزستان 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mm 2,100 5,089,359 Rls. 2,900 $
97 1380 قرقيزستان 841231 --موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك ,باحركت 1,615 4,764,902 Rls. 2,715 $
98 1380 قرقيزستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي 1,500 4,540,840 Rls. 2,587 $
99 1380 قرقيزستان 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائ 340 4,448,753 Rls. 2,535 $
100 1380 قرقيزستان 847220 -ماشين هاي چاپ آدرس وماشين هاي چاپ برجسته پلاك 1,000 4,398,947 Rls. 2,507 $
101 1380 قرقيزستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 1,100 4,336,073 Rls. 2,471 $
102 1380 قرقيزستان 853222 -- خازنهاي ثابت برقي الكتروليتي آلوميني 480 2,510,165 Rls. 1,430 $
103 1380 قرقيزستان 690310 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 130 2,468,328 Rls. 1,406 $
104 1380 قرقيزستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 2,634 2,328,705 Rls. 1,327 $
105 1380 قرقيزستان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 4,000 1,967,164 Rls. 1,121 $
106 1380 قرقيزستان 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولا 2,140 1,861,863 Rls. 1,061 $
107 1380 قرقيزستان 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 2,400 1,794,770 Rls. 1,023 $
108 1380 قرقيزستان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 350 1,733,959 Rls. 988 $
109 1380 قرقيزستان 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ح 400 1,673,396 Rls. 954 $
110 1380 قرقيزستان 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535 150 1,547,022 Rls. 881 $
111 1380 قرقيزستان 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 300 1,470,037 Rls. 838 $
112 1380 قرقيزستان 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 1,493 1,374,298 Rls. 783 $
113 1380 قرقيزستان 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 200 1,213,296 Rls. 691 $
114 1380 قرقيزستان 731414 --تورباف ازفولادزنگ نزن (باستثناءنوارهاي بي 436 1,188,145 Rls. 677 $
115 1380 قرقيزستان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 465 1,177,368 Rls. 671 $
116 1380 قرقيزستان 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك 200 1,119,250 Rls. 638 $
117 1380 قرقيزستان 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي د 110 1,011,080 Rls. 576 $
118 1380 قرقيزستان 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 300 849,272 Rls. 484 $
119 1380 قرقيزستان 401021 --تسمه انتقال نيرو,بدون انتهابي سروته بامقطعع 95 732,131 Rls. 417 $
120 1380 قرقيزستان 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 655 432,198 Rls. 246 $
121 1380 قرقيزستان 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 34 325,539 Rls. 185 $
122 1380 قرقيزستان 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 70 292,845 Rls. 167 $
123 1380 قرقيزستان 681510 -اشياءساخته شده ازگرافيت ياازكربن هاي ديگر(ا 300 271,284 Rls. 155 $
124 1380 قرقيزستان 853224 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي , 20 167,344 Rls. 95 $
125 1380 قرقيزستان 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 40 167,339 Rls. 95 $
126 1380 قرقيزستان 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنش 220 83,672 Rls. 48 $
مجموع کل
20,378,199,634 ريال
مجموع کل
11,611,511 دلار
[1]