آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 قبرس 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 6,332,476 5,984,417,776 Rls. 3,409,921 $
2 1380 قبرس 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچن 82,352 3,800,246,050 Rls. 2,165,382 $
3 1380 قبرس 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكورد 3,154,566 2,958,887,888 Rls. 1,685,976 $
4 1380 قبرس 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 2,490,237 2,748,279,048 Rls. 1,565,972 $
5 1380 قبرس 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراي 810 1,930,555,458 Rls. 1,100,032 $
6 1380 قبرس 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنش 4,844,000 1,648,572,751 Rls. 939,357 $
7 1380 قبرس 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 6,084 1,273,226,447 Rls. 725,485 $
8 1380 قبرس 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي ميان 1,922,587 1,148,336,233 Rls. 654,323 $
9 1380 قبرس 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سف 876,438 803,428,138 Rls. 457,794 $
10 1380 قبرس 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافي 575,571 800,758,813 Rls. 456,271 $
11 1380 قبرس 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 160,000 768,859,360 Rls. 438,097 $
12 1380 قبرس 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 710 582,834,691 Rls. 332,100 $
13 1380 قبرس 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن ر 55,316 532,380,881 Rls. 303,350 $
14 1380 قبرس 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردت 10,402 465,417,075 Rls. 265,196 $
15 1380 قبرس 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 3,195 464,205,170 Rls. 264,504 $
16 1380 قبرس 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد 489,953 415,076,956 Rls. 236,511 $
17 1380 قبرس 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5 235 411,306,079 Rls. 234,362 $
18 1380 قبرس 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 737 408,606,231 Rls. 232,824 $
19 1380 قبرس 480419 --كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )ب 393,204 353,284,105 Rls. 201,302 $
20 1380 قبرس 853400 - مدارهاي چاپي 225 290,267,217 Rls. 165,394 $
21 1380 قبرس 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حس 1 266,312,615 Rls. 151,745 $
22 1380 قبرس 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 1,087 220,412,423 Rls. 125,591 $
23 1380 قبرس 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 3,249 207,954,026 Rls. 118,492 $
24 1380 قبرس 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهوا 9,415 204,850,637 Rls. 116,724 $
25 1380 قبرس 480253 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرم 122,296 148,816,840 Rls. 84,796 $
26 1380 قبرس 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر 3,018 148,334,876 Rls. 84,522 $
27 1380 قبرس 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ي 198,284 142,897,924 Rls. 81,423 $
28 1380 قبرس 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 191 140,558,270 Rls. 80,090 $
29 1380 قبرس 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شم 13,000 132,383,730 Rls. 75,432 $
30 1380 قبرس 790120 - آلياژهاي روي 42,684 122,236,228 Rls. 69,650 $
31 1380 قبرس 290123 -- بوتن (بوتيلن ) و ايزومرهاي آن 4,950 120,540,420 Rls. 68,684 $
32 1380 قبرس 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 160 116,390,042 Rls. 66,319 $
33 1380 قبرس 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 49 93,678,408 Rls. 53,378 $
34 1380 قبرس 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 35 89,433,833 Rls. 50,959 $
35 1380 قبرس 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 106 84,102,645 Rls. 47,921 $
36 1380 قبرس 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 3,404 83,934,222 Rls. 47,826 $
37 1380 قبرس 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 123 70,895,376 Rls. 40,396 $
38 1380 قبرس 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاه 628 61,598,583 Rls. 35,099 $
39 1380 قبرس 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 21 57,039,799 Rls. 32,501 $
40 1380 قبرس 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /ر 14 54,304,992 Rls. 30,943 $
41 1380 قبرس 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 1,610 48,066,382 Rls. 27,388 $
42 1380 قبرس 848130 -شيريكطرفه , 273 40,040,569 Rls. 22,815 $
43 1380 قبرس 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول 46,106 39,055,624 Rls. 22,254 $
44 1380 قبرس 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 320 38,879,776 Rls. 22,154 $
45 1380 قبرس 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 443 37,132,158 Rls. 21,158 $
46 1380 قبرس 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذ 3 37,113,174 Rls. 21,147 $
47 1380 قبرس 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 199 35,338,339 Rls. 20,136 $
48 1380 قبرس 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 25 34,592,188 Rls. 19,710 $
49 1380 قبرس 580639 --پارچه هاي تاروپودباف كم عرض ازالياف سنتتي 225 33,840,828 Rls. 19,283 $
50 1380 قبرس 847149 --ماشين هاي خودكارداده پردازي PDA()غيرقابل حم 10 33,501,877 Rls. 19,089 $
51 1380 قبرس 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 1,170 32,552,431 Rls. 18,548 $
52 1380 قبرس 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 18 30,283,312 Rls. 17,255 $
53 1380 قبرس 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 32 29,864,547 Rls. 17,017 $
54 1380 قبرس 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 45 29,141,184 Rls. 16,605 $
55 1380 قبرس 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي 1 26,511,255 Rls. 15,106 $
56 1380 قبرس 760429 --لوله وپروفيل از آلياژهاي آلومينيوم , 1,280 25,906,602 Rls. 14,762 $
57 1380 قبرس 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ود 3 24,804,820 Rls. 14,134 $
58 1380 قبرس 741220 -لوازم واتصالات لوله كشي از آلياژهاي مس , 38 23,780,910 Rls. 13,550 $
59 1380 قبرس 741529 --اشياءحديده نشده ازقبيل ميخ پرچ ,خار,ميخ اشپي 38 23,370,895 Rls. 13,317 $
60 1380 قبرس 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 39 23,307,174 Rls. 13,280 $
61 1380 قبرس 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 71 23,101,530 Rls. 13,164 $
62 1380 قبرس 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 258 22,873,596 Rls. 13,033 $
63 1380 قبرس 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 936 22,126,551 Rls. 12,608 $
64 1380 قبرس 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا 9 20,650,559 Rls. 11,767 $
65 1380 قبرس 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 126 19,727,770 Rls. 11,241 $
66 1380 قبرس 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 36 18,798,644 Rls. 10,712 $
67 1380 قبرس 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 290 17,643,636 Rls. 10,054 $
68 1380 قبرس 900219 --عدسي شيئي سوارشده ,ازهرماده ,كه درجاي ديگري م 1 16,332,834 Rls. 9,306 $
69 1380 قبرس 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 26 14,866,593 Rls. 8,471 $
70 1380 قبرس 841221 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خ 790 14,515,075 Rls. 8,271 $
71 1380 قبرس 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 271 14,070,032 Rls. 8,017 $
72 1380 قبرس 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 60 13,984,387 Rls. 7,968 $
73 1380 قبرس 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7 11,084,772 Rls. 6,316 $
74 1380 قبرس 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذرا 273 10,387,628 Rls. 5,919 $
75 1380 قبرس 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 20 9,827,947 Rls. 5,600 $
76 1380 قبرس 731419 --تورباف ازمفتول آهني يافولادي (باستثناءنوار 48 8,775,000 Rls. 5,000 $
77 1380 قبرس 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 80 6,608,000 Rls. 3,765 $
78 1380 قبرس 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 20 6,522,390 Rls. 3,716 $
79 1380 قبرس 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 151 6,471,475 Rls. 3,687 $
80 1380 قبرس 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 93 6,206,591 Rls. 3,537 $
81 1380 قبرس 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 85 5,510,886 Rls. 3,140 $
82 1380 قبرس 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت 4 4,975,395 Rls. 2,835 $
83 1380 قبرس 790400 ميله ,پروفيل ومفتول ازروي , 1,000 4,916,919 Rls. 2,802 $
84 1380 قبرس 901380 - وسايل و آلات و دستگاههاي اپتيكي , غيرمذ 1 3,868,303 Rls. 2,204 $
85 1380 قبرس 720690 - آهن وفولادغيرممزوج ,به اشكال ابتدائي (غيرازشم 40 3,820,895 Rls. 2,177 $
86 1380 قبرس 848210 -بلبرينگ , 11 2,320,536 Rls. 1,322 $
87 1380 قبرس 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نش 93 2,014,183 Rls. 1,148 $
88 1380 قبرس 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 1 1,839,992 Rls. 1,048 $
89 1380 قبرس 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 6 1,466,695 Rls. 836 $
90 1380 قبرس 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در 11 1,436,449 Rls. 818 $
91 1380 قبرس 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكو 2 611,740 Rls. 349 $
92 1380 قبرس 853321 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت 3 488,945 Rls. 279 $
مجموع کل
31,320,552,249 ريال
مجموع کل
17,846,462 دلار
[1]