آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 فيليپين 080300 موز, همچنين موز سبز, تازه يا خشك كرده 15,463,142 10,385,925,271 Rls. 5,917,902 $
2 1380 فيليپين 292111 --متيل آمين ,دي ياتري متيل آمين و املاح آنه 80,320 414,024,611 Rls. 235,912 $
3 1380 فيليپين 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 150,000 312,983,131 Rls. 178,338 $
4 1380 فيليپين 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 96,400 264,304,049 Rls. 150,601 $
5 1380 فيليپين 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن ها 53,200 59,354,132 Rls. 33,820 $
6 1380 فيليپين 290519 -- مونو الكل هاي اشبا ع شده , كه درجاي ديگر 14,000 45,831,309 Rls. 26,115 $
7 1380 فيليپين 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكور 625 20,233,836 Rls. 11,529 $
8 1380 فيليپين 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حس 148 14,310,800 Rls. 8,154 $
9 1380 فيليپين 130239 --لعاب ها و مواد غليظ كننده , مشتق از محص 1,000 12,347,305 Rls. 7,036 $
10 1380 فيليپين 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 461 10,655,226 Rls. 6,071 $
11 1380 فيليپين 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي ب 300 6,872,405 Rls. 3,916 $
12 1380 فيليپين 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 251 6,373,983 Rls. 3,632 $
13 1380 فيليپين 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيراز 23 4,314,904 Rls. 2,459 $
مجموع کل
11,557,530,962 ريال
مجموع کل
6,585,485 دلار
[1]