آمار کل " واردات از" کشور "فنلاند" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 فنلاند 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 103,991 27,815,350,437 Rls. 15,849,201 $
2 1380 فنلاند 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 5,080,000 19,223,267,369 Rls. 10,953,428 $
3 1380 فنلاند 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 9,062,521 10,783,363,227 Rls. 6,144,367 $
4 1380 فنلاند 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفا 7,161,350 9,335,705,937 Rls. 5,319,490 $
5 1380 فنلاند 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 82,924 4,737,702,756 Rls. 2,699,546 $
6 1380 فنلاند 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترون 5,049 4,110,482,839 Rls. 2,342,157 $
7 1380 فنلاند 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلت 40,890 3,163,278,515 Rls. 1,802,437 $
8 1380 فنلاند 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 24,613 2,633,370,822 Rls. 1,500,497 $
9 1380 فنلاند 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا 27,840 2,503,524,878 Rls. 1,426,510 $
10 1380 فنلاند 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 1,074,325 2,243,705,376 Rls. 1,278,465 $
11 1380 فنلاند 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 126,000 2,213,792,793 Rls. 1,261,420 $
12 1380 فنلاند 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 1,657 2,103,736,106 Rls. 1,198,712 $
13 1380 فنلاند 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 97,778 1,935,969,673 Rls. 1,103,117 $
14 1380 فنلاند 481091 --كاغذومقواي چندلا,اندوده ياقشرزده كه درجاي دي 888,041 1,804,435,421 Rls. 1,028,168 $
15 1380 فنلاند 850422 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 169,850 1,746,530,232 Rls. 995,174 $
16 1380 فنلاند 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس 1,531 1,672,443,620 Rls. 952,959 $
17 1380 فنلاند 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 19,222 1,642,191,652 Rls. 935,721 $
18 1380 فنلاند 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 9,012 1,589,456,745 Rls. 905,678 $
19 1380 فنلاند 843910 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن خميرازموادسل 5,296 1,479,284,089 Rls. 842,897 $
20 1380 فنلاند 282200 اكسيدهاي كبالت وهيدرواكسيدهاي كبالت ,اكسيد 33,880 1,478,844,943 Rls. 842,648 $
21 1380 فنلاند 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باس 552 1,257,442,048 Rls. 716,491 $
22 1380 فنلاند 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك دا 39,023 1,215,971,562 Rls. 692,861 $
23 1380 فنلاند 843031 --ماشين آلات خودروبراي كندن معدن زغال سنگ ياكو 32,251 1,122,588,177 Rls. 639,652 $
24 1380 فنلاند 843041 --ماشين آلات خودروسوراخ كردن زمين ياكندن چاه 37,990 1,112,303,476 Rls. 633,791 $
25 1380 فنلاند 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 112,336 1,099,207,316 Rls. 626,329 $
26 1380 فنلاند 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 67,971 1,076,203,711 Rls. 613,220 $
27 1380 فنلاند 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 1,579 923,309,906 Rls. 526,103 $
28 1380 فنلاند 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 18,465 916,335,524 Rls. 522,129 $
29 1380 فنلاند 721923 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده باپهنا 331,792 897,285,260 Rls. 511,274 $
30 1380 فنلاند 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخود 27,274 862,823,494 Rls. 491,637 $
31 1380 فنلاند 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكورد 32,757 846,062,600 Rls. 482,087 $
32 1380 فنلاند 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 26,413 759,690,933 Rls. 432,872 $
33 1380 فنلاند 721912 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپه 294,342 708,851,470 Rls. 403,904 $
34 1380 فنلاند 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشست 26,298 705,999,605 Rls. 402,279 $
35 1380 فنلاند 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5 11,500 701,333,892 Rls. 399,620 $
36 1380 فنلاند 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 54,945 677,866,342 Rls. 386,249 $
37 1380 فنلاند 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي ن 185,584 651,963,932 Rls. 371,489 $
38 1380 فنلاند 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 4,824 635,048,530 Rls. 361,851 $
39 1380 فنلاند 470311 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غير 435,084 538,273,120 Rls. 306,708 $
40 1380 فنلاند 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 2,000 528,770,000 Rls. 301,293 $
41 1380 فنلاند 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 967 518,147,132 Rls. 295,241 $
42 1380 فنلاند 902219 --دستگاههايي كه اشعه ايكس به كارمي برند,براي 1,890 465,465,091 Rls. 265,222 $
43 1380 فنلاند 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندود 2,529 461,260,712 Rls. 262,827 $
44 1380 فنلاند 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniy 2,755 430,329,184 Rls. 245,202 $
45 1380 فنلاند 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 101,956 425,889,560 Rls. 242,672 $
46 1380 فنلاند 290711 -- فنل (هيدروكسي بنزن ) و املاح آن 307,200 384,748,000 Rls. 219,230 $
47 1380 فنلاند 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرها 286,948 369,610,440 Rls. 210,604 $
48 1380 فنلاند 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سف 299,057 365,230,443 Rls. 208,108 $
49 1380 فنلاند 721932 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 105,278 363,730,000 Rls. 207,254 $
50 1380 فنلاند 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 45,355 361,795,892 Rls. 206,152 $
51 1380 فنلاند 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 99,000 335,966,034 Rls. 191,434 $
52 1380 فنلاند 950699 --سايراشياءوادوات براي بازي درهواي آزاد,غير 12,511 323,951,001 Rls. 184,587 $
53 1380 فنلاند 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 0 100,000 323,080,874 Rls. 184,092 $
54 1380 فنلاند 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 1,596 307,457,494 Rls. 175,190 $
55 1380 فنلاند 851940 - دستگاه پخ صوت جهت ديكته كردن gnibi 1,377 300,559,537 Rls. 171,258 $
56 1380 فنلاند 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرن 226 264,977,644 Rls. 150,984 $
57 1380 فنلاند 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 877 239,879,524 Rls. 136,684 $
58 1380 فنلاند 320619 --پيگمان هاوفر آورده ها براساس دي اكسيدتيتان 60,000 236,147,810 Rls. 134,557 $
59 1380 فنلاند 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 36,258 230,239,486 Rls. 131,190 $
60 1380 فنلاند 750220 - آلياژهاي نيكل بصورت كارنشده , 18,400 227,271,069 Rls. 129,499 $
61 1380 فنلاند 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنبا 3,587 226,992,975 Rls. 129,341 $
62 1380 فنلاند 480429 --كاغذكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد(به اس 148,874 225,471,109 Rls. 128,474 $
63 1380 فنلاند 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 3,380 214,800,799 Rls. 122,393 $
64 1380 فنلاند 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 13,738 199,336,845 Rls. 113,582 $
65 1380 فنلاند 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه 224,460 190,336,118 Rls. 108,454 $
66 1380 فنلاند 850434 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيش 47,000 183,534,875 Rls. 104,578 $
67 1380 فنلاند 852330 - كارت توام شده با يك باريكه مغناطيسي 2,828 180,331,256 Rls. 102,753 $
68 1380 فنلاند 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 1,351 173,328,310 Rls. 98,762 $
69 1380 فنلاند 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 203,648 167,803,922 Rls. 95,614 $
70 1380 فنلاند 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 831 160,215,167 Rls. 91,291 $
71 1380 فنلاند 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,ب 1,000 159,992,438 Rls. 91,164 $
72 1380 فنلاند 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ مع 3,665 158,966,411 Rls. 90,579 $
73 1380 فنلاند 293390 -تركيبات هتروسيكليك كه فقطداراي هترواتم (ات 25 152,058,470 Rls. 86,643 $
74 1380 فنلاند 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتي 205 147,225,799 Rls. 83,889 $
75 1380 فنلاند 470500 خمير چوب نيمه شيميائي 96,570 142,770,248 Rls. 81,351 $
76 1380 فنلاند 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 48,875 137,801,164 Rls. 78,519 $
77 1380 فنلاند 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 600 137,390,767 Rls. 78,285 $
78 1380 فنلاند 480439 --كاغذومقواي كرافت (به استثناءسفيدنشده )به ش 30,000 126,087,965 Rls. 71,845 $
79 1380 فنلاند 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بي 1,851 124,366,439 Rls. 70,864 $
80 1380 فنلاند 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكورد 16,406 122,864,372 Rls. 70,008 $
81 1380 فنلاند 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 137 122,255,193 Rls. 69,661 $
82 1380 فنلاند 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 40,076 121,316,947 Rls. 69,126 $
83 1380 فنلاند 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 10,750 115,701,825 Rls. 65,927 $
84 1380 فنلاند 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 670 112,291,347 Rls. 63,983 $
85 1380 فنلاند 480640 -كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي براق شده شفاف يان 59,946 108,215,229 Rls. 61,661 $
86 1380 فنلاند 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 340 106,210,021 Rls. 60,519 $
87 1380 فنلاند 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شي 27,900 100,023,783 Rls. 56,994 $
88 1380 فنلاند 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چ 17,430 98,160,405 Rls. 55,932 $
89 1380 فنلاند 871310 - صندلي چرخدار معلولين كه بدون عمل مكاني 600 93,170,974 Rls. 53,089 $
90 1380 فنلاند 845490 -اجزاءوقطعات كنورتر,ملاقه فلزريزي ,,,,ماشي 1,780 90,156,768 Rls. 51,371 $
91 1380 فنلاند 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 875 88,616,536 Rls. 50,494 $
92 1380 فنلاند 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 4,286 84,537,000 Rls. 48,169 $
93 1380 فنلاند 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب 1,335 83,291,987 Rls. 47,460 $
94 1380 فنلاند 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 389 80,930,926 Rls. 46,114 $
95 1380 فنلاند 847590 -اجزاءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475, 147 79,168,872 Rls. 45,110 $
96 1380 فنلاند 902213 سايردستگاههابراي مصارف دندان پزشكي 667 78,863,340 Rls. 44,936 $
97 1380 فنلاند 390890 - ساير پلي اميدهاكه در جاي ديگرمذكور نباش 40,000 78,699,000 Rls. 44,843 $
98 1380 فنلاند 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 2,144 73,564,670 Rls. 41,917 $
99 1380 فنلاند 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 210 72,541,146 Rls. 41,334 $
100 1380 فنلاند 721914 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپه 20,790 69,506,025 Rls. 39,605 $
101 1380 فنلاند 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 ت 1,750 65,996,213 Rls. 37,605 $
102 1380 فنلاند 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 2,237 65,506,524 Rls. 37,326 $
103 1380 فنلاند 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حس 34 65,047,712 Rls. 37,064 $
104 1380 فنلاند 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 262 64,965,041 Rls. 37,017 $
105 1380 فنلاند 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيش 696 64,647,692 Rls. 36,836 $
106 1380 فنلاند 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانو 744 62,493,812 Rls. 35,609 $
107 1380 فنلاند 283919 --سيليكات هاي سديم (باستثناي متاسيليكات 34,500 61,969,810 Rls. 35,310 $
108 1380 فنلاند 848350 -چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ), 53 61,382,488 Rls. 34,976 $
109 1380 فنلاند 481121 --كاغذومقواي خودچسب 11,562 59,572,416 Rls. 33,944 $
110 1380 فنلاند 843141 --سطل ,بيل ,چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشم 2,350 57,779,887 Rls. 32,923 $
111 1380 فنلاند 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 370 55,031,100 Rls. 31,356 $
112 1380 فنلاند 940290 -مبلهاي پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي و 1,097 51,019,112 Rls. 29,070 $
113 1380 فنلاند 590500 پوش هاي ديواري ازموادنسجي , 620 50,907,978 Rls. 29,007 $
114 1380 فنلاند 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قد 20,450 49,234,750 Rls. 28,054 $
115 1380 فنلاند 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غ 1,560 46,369,982 Rls. 26,422 $
116 1380 فنلاند 810510 -مات كبالت وغيره ,كبالت بصورت كارنشده قراض 1,150 45,918,341 Rls. 26,165 $
117 1380 فنلاند 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 15,000 45,773,494 Rls. 26,082 $
118 1380 فنلاند 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 719 44,991,530 Rls. 25,636 $
119 1380 فنلاند 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 20 44,410,952 Rls. 25,305 $
120 1380 فنلاند 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي 5,000 44,354,162 Rls. 25,273 $
121 1380 فنلاند 270300 تورب (همچنين تورب براي تخته پهن rettil 88,250 43,524,272 Rls. 24,800 $
122 1380 فنلاند 391710 وده هاي مصنوعي (پوش سوسيس )ازپروتئين سفت شد 5,529 41,542,550 Rls. 23,671 $
123 1380 فنلاند 450410 - بلوك ,صفحه ,ورق ,نوار,لوحه بهرشكل ;استوان 4,487 40,264,706 Rls. 22,943 $
124 1380 فنلاند 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 2,710 35,600,975 Rls. 20,285 $
125 1380 فنلاند 841221 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خ 230 35,545,404 Rls. 20,254 $
126 1380 فنلاند 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكو 1,260 35,345,675 Rls. 20,140 $
127 1380 فنلاند 481011 --كاغذومقواي اندوده باكائولن ياباسايرموادچس 14,878 34,600,077 Rls. 19,715 $
128 1380 فنلاند 591132 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي 300 34,147,706 Rls. 19,457 $
129 1380 فنلاند 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 1,200 33,678,372 Rls. 19,190 $
130 1380 فنلاند 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال 9,625 33,170,077 Rls. 18,900 $
131 1380 فنلاند 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 11,000 31,647,563 Rls. 18,033 $
132 1380 فنلاند 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 5,406 30,728,248 Rls. 17,509 $
133 1380 فنلاند 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول 14,672 30,657,270 Rls. 17,469 $
134 1380 فنلاند 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 255 30,563,960 Rls. 17,415 $
135 1380 فنلاند 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربي 40 30,279,314 Rls. 17,253 $
136 1380 فنلاند 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 17,250 30,180,583 Rls. 17,197 $
137 1380 فنلاند 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 350 28,729,590 Rls. 16,370 $
138 1380 فنلاند 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادد 1,667 27,860,000 Rls. 15,875 $
139 1380 فنلاند 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درج 4 27,855,000 Rls. 15,872 $
140 1380 فنلاند 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 7 26,493,521 Rls. 15,096 $
141 1380 فنلاند 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 200 26,281,438 Rls. 14,975 $
142 1380 فنلاند 844110 -ماشينهاي بر 1,400 25,731,701 Rls. 14,662 $
143 1380 فنلاند 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 1,350 24,753,118 Rls. 14,104 $
144 1380 فنلاند 851890 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8 32 24,564,397 Rls. 13,997 $
145 1380 فنلاند 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 1,570 24,007,980 Rls. 13,680 $
146 1380 فنلاند 902910 -كنتور دورسنج ,كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومت 434 19,676,416 Rls. 11,212 $
147 1380 فنلاند 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 21,500 19,143,521 Rls. 10,909 $
148 1380 فنلاند 871390 -صندلي چرخدارمعلولين كه باموتوريابه نحوديگري 180 17,347,078 Rls. 9,884 $
149 1380 فنلاند 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 540 16,283,000 Rls. 9,278 $
150 1380 فنلاند 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 159 15,651,349 Rls. 8,918 $
151 1380 فنلاند 401013 -- تسمه نقاله ,,, از كائوچوي ولكانيزه مس 698 12,184,000 Rls. 6,942 $
152 1380 فنلاند 480220 -كاغذومقوا ازانواعي كه بعنوان پايه جهت تهيه 4,954 11,149,322 Rls. 6,353 $
153 1380 فنلاند 681230 -طناب وريسمان ازپنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسو 26 9,812,479 Rls. 5,591 $
154 1380 فنلاند 848130 -شيريكطرفه , 50 8,645,195 Rls. 4,926 $
155 1380 فنلاند 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 365 8,451,416 Rls. 4,816 $
156 1380 فنلاند 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذك 2,000 7,854,829 Rls. 4,476 $
157 1380 فنلاند 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 71 7,497,568 Rls. 4,272 $
158 1380 فنلاند 841410 -تلمبه هاي خلاء 10 7,494,733 Rls. 4,271 $
159 1380 فنلاند 730722 --زانوئي ,مهره ,ماسوره ,ازفولادزنگ نزن , 9 7,257,366 Rls. 4,135 $
160 1380 فنلاند 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند 4,400 5,787,596 Rls. 3,298 $
161 1380 فنلاند 285000 هيدرورها,نيترورها, آزوتورها,,,,حتي مشخص نش 50 5,725,395 Rls. 3,262 $
162 1380 فنلاند 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي 1,445 5,559,000 Rls. 3,168 $
163 1380 فنلاند 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكا 60 5,146,185 Rls. 2,932 $
164 1380 فنلاند 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 7 4,843,953 Rls. 2,760 $
165 1380 فنلاند 850520 -كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي الكترومغناطي 15 4,736,717 Rls. 2,699 $
166 1380 فنلاند 321490 -اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان 1,000 4,254,574 Rls. 2,424 $
167 1380 فنلاند 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي د 200 3,914,208 Rls. 2,230 $
168 1380 فنلاند 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 15 3,635,139 Rls. 2,071 $
169 1380 فنلاند 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 4 2,594,346 Rls. 1,478 $
170 1380 فنلاند 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذه 300 2,512,628 Rls. 1,432 $
171 1380 فنلاند 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 6 2,053,954 Rls. 1,170 $
172 1380 فنلاند 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 9 1,867,522 Rls. 1,064 $
173 1380 فنلاند 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرج 200 1,691,193 Rls. 964 $
174 1380 فنلاند 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نش 40 1,302,626 Rls. 742 $
175 1380 فنلاند 382410 - چسباننده هاي آماده براي قالب ها يامغزي 23 996,794 Rls. 568 $
176 1380 فنلاند 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت 38 967,618 Rls. 551 $
177 1380 فنلاند 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازم 15 734,480 Rls. 419 $
178 1380 فنلاند 401610 - سايراشياءكائوچوي ولكانيزه از كائوچوي اس 1 382,738 Rls. 218 $
179 1380 فنلاند 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي 85 180,284 Rls. 103 $
مجموع کل
135,700,864,411 ريال
مجموع کل
77,322,432 دلار
[1]