آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 سوئد 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشست 2,809,470 130,411,110,728 Rls. 74,308,326 $
2 1380 سوئد 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 7,717,566 95,685,369,109 Rls. 54,521,579 $
3 1380 سوئد 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 267,903 47,203,008,559 Rls. 26,896,299 $
4 1380 سوئد 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري 2,081,760 35,264,024,883 Rls. 20,093,465 $
5 1380 سوئد 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 84,834 29,751,107,287 Rls. 16,952,362 $
6 1380 سوئد 851750 -ساير دستگاه براي سيستمهاي كاريرباسيم ي 57,677 25,346,692,484 Rls. 14,442,560 $
7 1380 سوئد 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 6,428 22,354,640,772 Rls. 12,737,687 $
8 1380 سوئد 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 18,654,307 21,494,539,630 Rls. 12,247,601 $
9 1380 سوئد 300210 انتي سرمهاي مخصوص كه از حيوان يا انسان 3,273 16,835,464,765 Rls. 9,592,857 $
10 1380 سوئد 100300 جو 55,338,336 15,142,542,646 Rls. 8,628,229 $
11 1380 سوئد 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 443,886 10,424,002,225 Rls. 5,939,603 $
12 1380 سوئد 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره 729,552 9,335,118,917 Rls. 5,319,156 $
13 1380 سوئد 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول ردي 225,479 8,409,083,900 Rls. 4,791,500 $
14 1380 سوئد 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5 190,954 8,217,480,095 Rls. 4,682,326 $
15 1380 سوئد 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سف 6,110,478 7,490,348,972 Rls. 4,268,003 $
16 1380 سوئد 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفا 6,136,576 5,959,371,658 Rls. 3,395,655 $
17 1380 سوئد 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 338,808 5,802,732,910 Rls. 3,306,400 $
18 1380 سوئد 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 98,787 5,658,488,042 Rls. 3,224,210 $
19 1380 سوئد 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 2,770,240 5,257,173,962 Rls. 2,995,540 $
20 1380 سوئد 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 21,816 4,719,564,677 Rls. 2,689,211 $
21 1380 سوئد 850730 - انباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 248,494 4,260,239,301 Rls. 2,427,487 $
22 1380 سوئد 870422 --وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني تر 328,132 4,058,336,738 Rls. 2,312,442 $
23 1380 سوئد 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده ه 186,577 3,343,838,267 Rls. 1,905,320 $
24 1380 سوئد 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل 39,489 3,199,279,152 Rls. 1,822,952 $
25 1380 سوئد 741011 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,ازمس ,,,ت 545,506 3,141,519,869 Rls. 1,790,040 $
26 1380 سوئد 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6 580,650 3,093,912,460 Rls. 1,762,911 $
27 1380 سوئد 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 359,676 3,057,424,608 Rls. 1,742,122 $
28 1380 سوئد 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 35,728 2,976,521,777 Rls. 1,696,024 $
29 1380 سوئد 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 301 2,763,600,902 Rls. 1,574,701 $
30 1380 سوئد 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 39,610 2,648,392,956 Rls. 1,509,056 $
31 1380 سوئد 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 1,309,000 2,568,699,054 Rls. 1,463,647 $
32 1380 سوئد 481091 --كاغذومقواي چندلا,اندوده ياقشرزده كه درجاي دي 1,164,045 2,511,064,684 Rls. 1,430,806 $
33 1380 سوئد 481012 --كاغذومقواي اندوده ياقشرزده باكائولن يابا 1,195,661 2,420,230,391 Rls. 1,379,048 $
34 1380 سوئد 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 1,345,754 2,201,414,337 Rls. 1,254,368 $
35 1380 سوئد 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست 3,821 1,999,759,886 Rls. 1,139,462 $
36 1380 سوئد 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ي 2,269,136 1,947,714,423 Rls. 1,109,809 $
37 1380 سوئد 843991 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساخت 20,189 1,890,043,691 Rls. 1,076,947 $
38 1380 سوئد 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 329,242 1,834,616,422 Rls. 1,045,366 $
39 1380 سوئد 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكا 730,351 1,827,918,730 Rls. 1,041,549 $
40 1380 سوئد 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات هم 22,946 1,778,816,209 Rls. 1,013,570 $
41 1380 سوئد 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 14,990 1,747,436,515 Rls. 995,689 $
42 1380 سوئد 842940 -ماشين كوبيدن وسفت كردن زمين وغلتك هاي راهساز 172,400 1,715,841,755 Rls. 977,688 $
43 1380 سوئد 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 75,658 1,578,485,254 Rls. 899,422 $
44 1380 سوئد 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 20,158 1,511,881,599 Rls. 861,471 $
45 1380 سوئد 843920 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن كاغذيامقوا 961,984 1,503,451,000 Rls. 856,667 $
46 1380 سوئد 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 2,556 1,484,389,469 Rls. 845,807 $
47 1380 سوئد 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 22,516 1,475,040,347 Rls. 840,479 $
48 1380 سوئد 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 72,344 1,459,079,731 Rls. 831,385 $
49 1380 سوئد 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 4,981 1,408,441,280 Rls. 802,531 $
50 1380 سوئد 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 4,971 1,374,277,940 Rls. 783,064 $
51 1380 سوئد 481140 -كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده ب 134,147 1,368,831,037 Rls. 779,961 $
52 1380 سوئد 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي ميان 2,000,566 1,339,835,676 Rls. 763,439 $
53 1380 سوئد 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربوره 3,180 1,329,488,162 Rls. 757,542 $
54 1380 سوئد 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 84,210 1,288,668,412 Rls. 734,285 $
55 1380 سوئد 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخود 28,156 1,223,568,931 Rls. 697,190 $
56 1380 سوئد 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 907 1,203,994,471 Rls. 686,037 $
57 1380 سوئد 860210 - لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 104,029 1,158,264,643 Rls. 659,980 $
58 1380 سوئد 843031 --ماشين آلات خودروبراي كندن معدن زغال سنگ ياكو 25,500 1,040,655,000 Rls. 592,966 $
59 1380 سوئد 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 30,717 991,855,396 Rls. 565,161 $
60 1380 سوئد 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 15,866 983,370,220 Rls. 560,325 $
61 1380 سوئد 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 459,050 972,080,746 Rls. 553,894 $
62 1380 سوئد 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 12,905 955,959,471 Rls. 544,707 $
63 1380 سوئد 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 3,312 954,037,380 Rls. 543,611 $
64 1380 سوئد 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 1,595 922,088,424 Rls. 525,407 $
65 1380 سوئد 848210 -بلبرينگ , 32,478 907,747,723 Rls. 517,235 $
66 1380 سوئد 730451 --لوله هاياپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگر 277,562 883,844,700 Rls. 503,615 $
67 1380 سوئد 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پن 414,566 863,888,079 Rls. 492,244 $
68 1380 سوئد 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 1,722 846,859,792 Rls. 482,541 $
69 1380 سوئد 950691 --اشياءوادوات براي ژيمناستيك ياورز پهلوا 34,935 843,408,190 Rls. 480,574 $
70 1380 سوئد 481131 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده و,,,باموادپلاستي 383,912 837,431,973 Rls. 477,169 $
71 1380 سوئد 040510 - كره 260,000 823,858,376 Rls. 469,436 $
72 1380 سوئد 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 4,556 804,415,231 Rls. 458,357 $
73 1380 سوئد 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 6,799 801,384,467 Rls. 456,630 $
74 1380 سوئد 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 1,031,862 746,702,814 Rls. 425,471 $
75 1380 سوئد 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست 1,141 744,499,550 Rls. 424,219 $
76 1380 سوئد 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,997 744,369,769 Rls. 424,142 $
77 1380 سوئد 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 39,525 727,388,174 Rls. 414,467 $
78 1380 سوئد 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 2,543 726,063,261 Rls. 413,712 $
79 1380 سوئد 841340 -تلمبه هاي بتون 4,373 720,534,538 Rls. 410,561 $
80 1380 سوئد 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 87,137 704,267,773 Rls. 401,292 $
81 1380 سوئد 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانو 5,900 694,070,000 Rls. 395,481 $
82 1380 سوئد 120911 --تخم چغندرقند, براي كشت 7,225 669,461,550 Rls. 381,459 $
83 1380 سوئد 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به 380,700 663,896,642 Rls. 378,288 $
84 1380 سوئد 722810 -ميله هاازفولادتندبر, 22,825 642,692,119 Rls. 366,207 $
85 1380 سوئد 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي 40,472 631,093,472 Rls. 359,596 $
86 1380 سوئد 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 24,138 630,543,893 Rls. 359,284 $
87 1380 سوئد 842519 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 19,696 618,660,851 Rls. 352,513 $
88 1380 سوئد 391231 -- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال 100,200 615,608,661 Rls. 350,774 $
89 1380 سوئد 761010 در,پنجره وچهارچوب آنهاو آستانه ,از آلومينيوم 24,601 613,968,766 Rls. 349,840 $
90 1380 سوئد 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 8,076 609,422,996 Rls. 347,250 $
91 1380 سوئد 480439 --كاغذومقواي كرافت (به استثناءسفيدنشده )به ش 471,925 590,011,278 Rls. 336,188 $
92 1380 سوئد 850162 -- ژنراتورهاباجريان متناوب ( آلترناتورها)ب 3,500 555,326,311 Rls. 316,425 $
93 1380 سوئد 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 796 553,227,195 Rls. 315,230 $
94 1380 سوئد 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 17,234 552,287,044 Rls. 314,694 $
95 1380 سوئد 851531 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتر 10,272 531,517,213 Rls. 302,859 $
96 1380 سوئد 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ مع 11,000 520,328,739 Rls. 296,484 $
97 1380 سوئد 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 13,326 506,065,878 Rls. 288,356 $
98 1380 سوئد 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 477,850 505,557,370 Rls. 288,066 $
99 1380 سوئد 902111 -- مفصل مصنوعي (وسائل ارتوپدي يا شكسته بن 1,400 504,112,977 Rls. 287,244 $
100 1380 سوئد 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 404 499,408,539 Rls. 284,564 $
101 1380 سوئد 730830 -در,پنجره -چارچوپ و آستانه دراز آهن ياازفولاد, 18,173 490,776,893 Rls. 279,645 $
102 1380 سوئد 391239 -- ساير اترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته 44,100 486,695,066 Rls. 277,321 $
103 1380 سوئد 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 4,740 485,465,347 Rls. 276,618 $
104 1380 سوئد 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 177,000 485,450,274 Rls. 276,610 $
105 1380 سوئد 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 553,785 480,266,592 Rls. 273,656 $
106 1380 سوئد 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 21,479 475,745,583 Rls. 271,081 $
107 1380 سوئد 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 4,106 475,618,241 Rls. 271,009 $
108 1380 سوئد 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 944 471,805,686 Rls. 268,835 $
109 1380 سوئد 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 12,229 470,937,528 Rls. 268,340 $
110 1380 سوئد 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد 478,959 465,463,663 Rls. 265,221 $
111 1380 سوئد 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاب 751 457,545,069 Rls. 260,709 $
112 1380 سوئد 860630 -واگن هاي باري سبك وسنگين باسيستم تخليه خودكار 24,003 454,486,670 Rls. 258,967 $
113 1380 سوئد 810430 -براده ,تراشه ,,,درجه بندي شده برحسب اندازه ,پ 6,900 436,708,445 Rls. 248,837 $
114 1380 سوئد 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 9,360 431,133,080 Rls. 245,661 $
115 1380 سوئد 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادس 188,937 421,240,485 Rls. 240,023 $
116 1380 سوئد 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 9,680 420,667,648 Rls. 239,697 $
117 1380 سوئد 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 3,335 415,091,248 Rls. 236,520 $
118 1380 سوئد 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غ 20,628 414,762,171 Rls. 236,331 $
119 1380 سوئد 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجا 1,102 412,511,346 Rls. 235,049 $
120 1380 سوئد 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 2,650 397,388,638 Rls. 226,433 $
121 1380 سوئد 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 1,189 392,355,646 Rls. 223,564 $
122 1380 سوئد 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 70,131 382,847,475 Rls. 218,147 $
123 1380 سوئد 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 1,837 379,677,066 Rls. 216,340 $
124 1380 سوئد 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 942 379,513,582 Rls. 216,245 $
125 1380 سوئد 820780 -ابزارهاي تعويضي براي خراطي كردن , 882 375,868,983 Rls. 214,170 $
126 1380 سوئد 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلز 2,302 375,158,120 Rls. 213,765 $
127 1380 سوئد 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسر 300,000 373,694,315 Rls. 212,931 $
128 1380 سوئد 841382 --بالابرهاي آبگونها 7,596 373,133,760 Rls. 212,612 $
129 1380 سوئد 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتي 2,602 370,241,049 Rls. 210,963 $
130 1380 سوئد 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلت 3,495 368,162,840 Rls. 209,779 $
131 1380 سوئد 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسا 473 365,856,787 Rls. 208,466 $
132 1380 سوئد 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 2,258 362,750,647 Rls. 206,696 $
133 1380 سوئد 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 16,382 362,671,786 Rls. 206,652 $
134 1380 سوئد 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 721 350,018,995 Rls. 199,441 $
135 1380 سوئد 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده و 182,590 348,165,657 Rls. 198,386 $
136 1380 سوئد 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 2,799 339,321,270 Rls. 193,346 $
137 1380 سوئد 722090 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن ,باپهناي كمتر 32,242 338,875,365 Rls. 193,092 $
138 1380 سوئد 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 99,370 332,699,410 Rls. 189,573 $
139 1380 سوئد 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافي 195,950 324,254,727 Rls. 184,761 $
140 1380 سوئد 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده اف 8,409 323,323,715 Rls. 184,230 $
141 1380 سوئد 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 923 322,467,145 Rls. 183,741 $
142 1380 سوئد 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن 258 320,551,976 Rls. 182,650 $
143 1380 سوئد 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع 12,988 317,495,119 Rls. 180,909 $
144 1380 سوئد 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رب 1,090 312,901,790 Rls. 178,292 $
145 1380 سوئد 731700 ميخ ,ميخ سرپهن ,پونز,بست موجدار,,,,از آهن ياا 33,600 311,046,866 Rls. 177,234 $
146 1380 سوئد 843910 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن خميرازموادسل 10,225 305,732,797 Rls. 174,207 $
147 1380 سوئد 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 68 305,008,339 Rls. 173,794 $
148 1380 سوئد 720529 --پودرازچدن خام ,چدن اشپيگل , آهن يافولاد, 126,000 302,782,344 Rls. 172,526 $
149 1380 سوئد 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 1,295 298,467,011 Rls. 170,067 $
150 1380 سوئد 846792 --اجزاءوقطعات ابزارهاي پنوماتيك 354 298,015,325 Rls. 169,810 $
151 1380 سوئد 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن رو 332 292,987,692 Rls. 166,946 $
152 1380 سوئد 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرن 117 291,905,143 Rls. 166,327 $
153 1380 سوئد 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 15,939 277,914,582 Rls. 158,356 $
154 1380 سوئد 843069 --ماشين آلات ودستگاههاي خاك برداري ,گودبردار 3,780 276,177,900 Rls. 157,366 $
155 1380 سوئد 291529 --املاح اسيد استيك (باستثناي سديم و كبال 121,600 271,556,016 Rls. 154,733 $
156 1380 سوئد 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 572 267,836,662 Rls. 152,613 $
157 1380 سوئد 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 101,737 259,898,624 Rls. 148,090 $
158 1380 سوئد 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آس 14,414 253,044,412 Rls. 144,184 $
159 1380 سوئد 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,210 251,246,271 Rls. 143,160 $
160 1380 سوئد 480820 -كاغذكرافت غيرازكاغذكرافت براي كيسه هاي با 199,894 250,463,408 Rls. 142,714 $
161 1380 سوئد 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 52,612 249,560,063 Rls. 142,198 $
162 1380 سوئد 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درج 1,882 241,917,973 Rls. 137,845 $
163 1380 سوئد 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 24,408 240,663,479 Rls. 137,130 $
164 1380 سوئد 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 2,172 235,520,024 Rls. 134,200 $
165 1380 سوئد 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي ياب 586 228,505,742 Rls. 130,204 $
166 1380 سوئد 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 1,377 223,404,914 Rls. 127,296 $
167 1380 سوئد 480449 -سايركاغذهاومقواهاي كرافت هرمترمربعبي از 100,310 220,723,160 Rls. 125,768 $
168 1380 سوئد 820600 ابزارهاي مشمول دوياچندشماره 02/82لغايت 05/2 1,601 219,357,122 Rls. 124,989 $
169 1380 سوئد 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 3,731 217,761,456 Rls. 124,081 $
170 1380 سوئد 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 0 79,669 216,410,983 Rls. 123,311 $
171 1380 سوئد 741012 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,از آلياژها 37,921 215,975,623 Rls. 123,063 $
172 1380 سوئد 810510 -مات كبالت وغيره ,كبالت بصورت كارنشده قراض 5,000 214,778,600 Rls. 122,381 $
173 1380 سوئد 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفت 300,260 213,811,142 Rls. 121,830 $
174 1380 سوئد 853339 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت 90 209,710,275 Rls. 119,493 $
175 1380 سوئد 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 4,702 207,565,071 Rls. 118,270 $
176 1380 سوئد 851711 - دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به متعلقات 450 205,880,853 Rls. 117,311 $
177 1380 سوئد 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 19,525 204,040,406 Rls. 116,262 $
178 1380 سوئد 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 312 199,444,560 Rls. 113,643 $
179 1380 سوئد 901831 -- سرنگ بايابدون سوزن مورد استفاده درعل 1,480 198,685,174 Rls. 113,211 $
180 1380 سوئد 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 70,800 193,982,927 Rls. 110,532 $
181 1380 سوئد 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3) 161,000 193,436,000 Rls. 110,220 $
182 1380 سوئد 480890 -كاغذومقواي موج دارشده ,كرپ شده ,چين دار,دا غ ز 11,300 191,916,780 Rls. 109,354 $
183 1380 سوئد 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 14,571 191,253,714 Rls. 108,977 $
184 1380 سوئد 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 5,494 191,105,710 Rls. 108,892 $
185 1380 سوئد 842220 -ماشين آلات ودستگاههابراي تميزكردن ياخشك كرد 1,550 190,716,265 Rls. 108,670 $
186 1380 سوئد 480530 - كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 106,513 187,813,314 Rls. 107,017 $
187 1380 سوئد 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول 37,961 187,482,288 Rls. 106,827 $
188 1380 سوئد 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چ 3,054 187,118,890 Rls. 106,620 $
189 1380 سوئد 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 69,000 183,313,979 Rls. 104,452 $
190 1380 سوئد 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير 3,520 179,615,485 Rls. 102,345 $
191 1380 سوئد 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ب 19,718 176,202,867 Rls. 100,400 $
192 1380 سوئد 841610 -مشعل هاي كوره براي سوخت مايع 480 174,040,919 Rls. 99,169 $
193 1380 سوئد 290541 -- 2-اتيل -2-(هيدروكسي متيل ) پروپان -1,3 32,000 169,830,580 Rls. 96,770 $
194 1380 سوئد 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 7,790 167,325,085 Rls. 95,342 $
195 1380 سوئد 392590 -سايرلوازم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نبا 4,064 166,267,824 Rls. 94,740 $
196 1380 سوئد 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 6,180 161,618,246 Rls. 92,090 $
197 1380 سوئد 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 438 158,162,000 Rls. 90,121 $
198 1380 سوئد 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولا 155,310 157,941,547 Rls. 89,995 $
199 1380 سوئد 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي د 6,661 153,759,194 Rls. 87,612 $
200 1380 سوئد 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمترا 20,012 152,944,125 Rls. 87,148 $
مجموع کل
649,645,573,491 ريال
مجموع کل
370,168,589 دلار