آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 سنگاپور 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 275,775,160 132,312,194,409 Rls. 75,391,562 $
2 1380 سنگاپور 851730 - دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني ي 14,975 24,359,715,784 Rls. 13,880,179 $
3 1380 سنگاپور 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 41,507 15,490,319,672 Rls. 8,826,394 $
4 1380 سنگاپور 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 1,876,249 14,768,452,986 Rls. 8,415,073 $
5 1380 سنگاپور 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 78,619 6,392,835,426 Rls. 3,642,641 $
6 1380 سنگاپور 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 4,788 4,260,916,830 Rls. 2,427,874 $
7 1380 سنگاپور 400110 - شيره كائوچوي طبيعي ,حتي پي ولكانيزه شده به 3,048,826 4,087,718,383 Rls. 2,329,184 $
8 1380 سنگاپور 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه ت 27,921 3,559,929,170 Rls. 2,028,448 $
9 1380 سنگاپور 390530 - پلي وينيل الكل , حتي داراي گروه هاي استات 897,000 2,975,923,271 Rls. 1,695,684 $
10 1380 سنگاپور 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن ر 909,906 2,866,064,593 Rls. 1,633,085 $
11 1380 سنگاپور 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 1,572,710 2,769,476,667 Rls. 1,578,050 $
12 1380 سنگاپور 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 6,527,615 2,594,337,025 Rls. 1,478,255 $
13 1380 سنگاپور 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت 1,431,256 2,209,114,658 Rls. 1,258,755 $
14 1380 سنگاپور 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 95,592 2,162,710,072 Rls. 1,232,313 $
15 1380 سنگاپور 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 92,149 1,921,519,510 Rls. 1,094,883 $
16 1380 سنگاپور 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سف 1,494,574 1,914,192,210 Rls. 1,090,707 $
17 1380 سنگاپور 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيراز 3,580 1,781,101,067 Rls. 1,014,873 $
18 1380 سنگاپور 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 319,282 1,619,091,030 Rls. 922,561 $
19 1380 سنگاپور 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 33,826 1,608,518,528 Rls. 916,535 $
20 1380 سنگاپور 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 592,000 1,505,913,117 Rls. 858,070 $
21 1380 سنگاپور 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكها 130,566 1,481,307,327 Rls. 844,051 $
22 1380 سنگاپور 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي برا 9,928 1,441,610,527 Rls. 821,430 $
23 1380 سنگاپور 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 88,918 1,257,069,249 Rls. 716,279 $
24 1380 سنگاپور 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 1,008,000 1,208,143,940 Rls. 688,400 $
25 1380 سنگاپور 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحدا 672,365 1,136,945,690 Rls. 647,831 $
26 1380 سنگاپور 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10 7,304 1,109,072,970 Rls. 631,950 $
27 1380 سنگاپور 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هي 697,480 1,074,106,986 Rls. 612,027 $
28 1380 سنگاپور 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 22,918 903,525,306 Rls. 514,830 $
29 1380 سنگاپور 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باست 24,177 900,233,537 Rls. 512,953 $
30 1380 سنگاپور 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 14,974 831,224,824 Rls. 473,632 $
31 1380 سنگاپور 730520 -لوله براي جداره سازي براي حفاري از آهن ياازفولاد 46,398 815,411,155 Rls. 464,622 $
32 1380 سنگاپور 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي ب 20,121 800,327,635 Rls. 456,027 $
33 1380 سنگاپور 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل 51,130 773,265,002 Rls. 440,607 $
34 1380 سنگاپور 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 17,994 772,210,989 Rls. 440,006 $
35 1380 سنگاپور 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 29,584 720,222,473 Rls. 410,383 $
36 1380 سنگاپور 400122 --كائوچوي طبيعي خاص ازلحاظ طبيعي باشكال ابتد 396,000 695,700,638 Rls. 396,411 $
37 1380 سنگاپور 902830 - كنتور برق 11,640 683,480,162 Rls. 389,447 $
38 1380 سنگاپور 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر 202,500 677,034,198 Rls. 385,774 $
39 1380 سنگاپور 400121 -- صفحات دودي از كائوچوي طبيعي 483,840 663,533,781 Rls. 378,082 $
40 1380 سنگاپور 730519 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازغير 41,363 655,615,350 Rls. 373,570 $
41 1380 سنگاپور 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حس 17,129 635,482,194 Rls. 362,100 $
42 1380 سنگاپور 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده اف 2,062 610,391,286 Rls. 347,802 $
43 1380 سنگاپور 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 130,000 599,712,538 Rls. 341,717 $
44 1380 سنگاپور 291719 --اسيدهاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ,وغيره ,م 320,000 595,531,924 Rls. 339,334 $
45 1380 سنگاپور 842940 -ماشين كوبيدن وسفت كردن زمين وغلتك هاي راهساز 132,000 590,825,702 Rls. 336,653 $
46 1380 سنگاپور 540810 -پارچه هاي تاروپودباف ,ازنخ رشته هاي سنتتيك ب 22,400 587,723,068 Rls. 334,884 $
47 1380 سنگاپور 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 18,670 575,196,136 Rls. 327,747 $
48 1380 سنگاپور 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 849 567,366,792 Rls. 323,287 $
49 1380 سنگاپور 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پن 23,615 562,309,220 Rls. 320,404 $
50 1380 سنگاپور 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 6,673 547,861,787 Rls. 312,172 $
51 1380 سنگاپور 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در 1,358 508,509,941 Rls. 289,749 $
52 1380 سنگاپور 291735 --انيدريد فتاليك 542,000 503,888,839 Rls. 287,116 $
53 1380 سنگاپور 151790 -فر آورده هاي خوراكي چربي ها و روغن ها, كه د 340,000 493,975,551 Rls. 281,467 $
54 1380 سنگاپور 850422 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 11,935 492,957,251 Rls. 280,887 $
55 1380 سنگاپور 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 36,264 483,606,600 Rls. 275,559 $
56 1380 سنگاپور 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكا 219,740 480,153,470 Rls. 273,591 $
57 1380 سنگاپور 854240 مدارهاي مجتمع الكترونيك مختلط(dirbyH 600 433,909,789 Rls. 247,243 $
58 1380 سنگاپور 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 72,506 432,400,882 Rls. 246,382 $
59 1380 سنگاپور 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي 25,658 420,008,294 Rls. 239,321 $
60 1380 سنگاپور 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافي 271,157 418,881,365 Rls. 238,679 $
61 1380 سنگاپور 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 7,999 418,291,161 Rls. 238,343 $
62 1380 سنگاپور 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك دا 55,010 409,539,550 Rls. 233,356 $
63 1380 سنگاپور 741021 --ورق ونوارهاي نازك ,ملحق برروي كاغذ,,,ازمس 58,884 404,685,861 Rls. 230,590 $
64 1380 سنگاپور 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه د 5,614 394,569,886 Rls. 224,825 $
65 1380 سنگاپور 392310 - جعبه , صندوق , قفسه و اشياء همانند از مو 158,000 386,764,292 Rls. 220,379 $
66 1380 سنگاپور 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 12,800 329,698,990 Rls. 187,863 $
67 1380 سنگاپور 790310 -گردروي , 102,000 306,005,521 Rls. 174,363 $
68 1380 سنگاپور 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي ن 99,483 286,475,157 Rls. 163,234 $
69 1380 سنگاپور 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي 1,684 275,477,827 Rls. 156,968 $
70 1380 سنگاپور 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 29,950 264,558,043 Rls. 150,745 $
71 1380 سنگاپور 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 2,308 256,299,256 Rls. 146,039 $
72 1380 سنگاپور 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسا 8,245 251,179,420 Rls. 143,122 $
73 1380 سنگاپور 810890 -مصنوعات ازتيتان ,كه درجاي ديگرگفته نشده است 787 243,892,145 Rls. 138,970 $
74 1380 سنگاپور 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 10,622 237,906,400 Rls. 135,559 $
75 1380 سنگاپور 854213 -- نيمه هادي هاي اكسيد فلز (تكنولوژي SOM ) 3,472 235,437,811 Rls. 134,152 $
76 1380 سنگاپور 151319 --روغن نارگيل (كپري )(باستثناي خام )واجزاء آن , 198,528 232,267,905 Rls. 132,346 $
77 1380 سنگاپور 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيش 2,715 229,197,774 Rls. 130,597 $
78 1380 سنگاپور 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سو 6,195 229,182,999 Rls. 130,587 $
79 1380 سنگاپور 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 677 223,501,086 Rls. 127,351 $
80 1380 سنگاپور 730792 --زانوئي ,مهره وماسوره از آهن ياازفولاد(غيرازف 14,794 219,591,761 Rls. 125,124 $
81 1380 سنگاپور 871494 --ترمزها;همچنين توپي ترمزپدال معكوس وترمزتو 9,850 219,103,482 Rls. 124,846 $
82 1380 سنگاپور 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 416 210,732,929 Rls. 120,076 $
83 1380 سنگاپور 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ا 91,400 208,916,966 Rls. 119,041 $
84 1380 سنگاپور 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, برا 13,000 207,260,457 Rls. 118,097 $
85 1380 سنگاپور 950659 --راكت بدمينتون ياراكتهاي همانندحتي زه دار(غ 3,163 201,455,480 Rls. 114,789 $
86 1380 سنگاپور 540243 --نخ يك لاازپلي استرها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با 96,768 197,987,248 Rls. 112,814 $
87 1380 سنگاپور 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 11,971 197,619,775 Rls. 112,604 $
88 1380 سنگاپور 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 6,192 196,694,218 Rls. 112,076 $
89 1380 سنگاپور 291739 --سايراسيدهاي پلي كربوكسيليك ,انيدريدها,ها 100,000 193,921,011 Rls. 110,496 $
90 1380 سنگاپور 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -اح 12,000 193,778,426 Rls. 110,415 $
91 1380 سنگاپور 854140 -وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور, ديو 8,139 192,797,387 Rls. 109,856 $
92 1380 سنگاپور 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 5,338 187,951,928 Rls. 107,095 $
93 1380 سنگاپور 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 7,863 182,312,452 Rls. 103,882 $
94 1380 سنگاپور 291612 --استرهاي اسيداكريليك 86,400 178,173,571 Rls. 101,523 $
95 1380 سنگاپور 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرو 14,100 177,233,552 Rls. 100,988 $
96 1380 سنگاپور 843010 -ماشين پايه كوبي وماشين پايه در آوردن 60,000 172,925,886 Rls. 98,533 $
97 1380 سنگاپور 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 18,663 171,525,981 Rls. 97,735 $
98 1380 سنگاپور 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 2,253 170,160,626 Rls. 96,957 $
99 1380 سنگاپور 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها 1,034 168,879,000 Rls. 96,227 $
100 1380 سنگاپور 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 404 166,736,117 Rls. 95,006 $
101 1380 سنگاپور 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 17,652 157,558,991 Rls. 89,777 $
102 1380 سنگاپور 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 180,640 157,450,597 Rls. 89,715 $
103 1380 سنگاپور 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكو 3,338 156,637,990 Rls. 89,253 $
104 1380 سنگاپور 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 37,500 155,507,401 Rls. 88,608 $
105 1380 سنگاپور 852510 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني بدون وسيل 135 150,664,509 Rls. 85,849 $
106 1380 سنگاپور 390591 -- كوپليمرها 16,000 142,872,142 Rls. 81,409 $
107 1380 سنگاپور 853230 - خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم (tes 5,092 137,404,214 Rls. 78,292 $
108 1380 سنگاپور 853222 -- خازنهاي ثابت برقي الكتروليتي آلوميني 16,043 137,073,830 Rls. 78,106 $
109 1380 سنگاپور 853390 - اجزاء و قطعات مقاومت هاي برقي , رئوستا 19 136,960,246 Rls. 78,040 $
110 1380 سنگاپور 290250 - استايرن 121,600 136,176,002 Rls. 77,594 $
111 1380 سنگاپور 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 740 135,315,268 Rls. 77,103 $
112 1380 سنگاپور 800300 ميله ,پروفيل ومفتول ازقلع, 21,000 135,213,932 Rls. 77,045 $
113 1380 سنگاپور 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 6,690 135,110,123 Rls. 76,986 $
114 1380 سنگاپور 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل ان 17,696 129,609,771 Rls. 73,852 $
115 1380 سنگاپور 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 584 129,167,262 Rls. 73,600 $
116 1380 سنگاپور 761610 -ميخ ,ميخ سرپهن ,ميخ دوپا,پيچ ,پيچ مهره خور,مهر 702 128,710,457 Rls. 73,340 $
117 1380 سنگاپور 401021 --تسمه انتقال نيرو,بدون انتهابي سروته بامقطعع 992 127,776,002 Rls. 72,807 $
118 1380 سنگاپور 853290 - اجزاء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 286 127,566,540 Rls. 72,688 $
119 1380 سنگاپور 847150 -ماشين داده پردازي عددي داراي يك يادونو ع ازواح 2,821 126,956,997 Rls. 72,340 $
120 1380 سنگاپور 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 3,000 126,363,380 Rls. 72,002 $
121 1380 سنگاپور 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترون 459 124,501,624 Rls. 70,942 $
122 1380 سنگاپور 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 4,542 115,763,154 Rls. 65,962 $
123 1380 سنگاپور 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غ 5,600 114,185,587 Rls. 65,063 $
124 1380 سنگاپور 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 1,335 113,866,665 Rls. 64,881 $
125 1380 سنگاپور 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده 16,000 111,844,257 Rls. 63,729 $
126 1380 سنگاپور 480253 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرم 74,223 108,203,521 Rls. 61,654 $
127 1380 سنگاپور 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساي 42,000 100,469,146 Rls. 57,247 $
128 1380 سنگاپور 852460 - كارت ضبط شده و توام شده با يك باريكه 25 98,830,000 Rls. 56,313 $
129 1380 سنگاپور 841840 -فريزرهاازنو ع ايستاده ,به گنجاي حداكثر900ل 125 97,835,850 Rls. 55,747 $
130 1380 سنگاپور 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , 1,218 95,610,205 Rls. 54,479 $
131 1380 سنگاپور 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 30,548 95,337,257 Rls. 54,323 $
132 1380 سنگاپور 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 8,760 94,432,830 Rls. 53,807 $
133 1380 سنگاپور 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده ه 16,747 89,111,365 Rls. 50,774 $
134 1380 سنگاپور 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 2,965 86,695,245 Rls. 49,399 $
135 1380 سنگاپور 870510 - كاميونهاي جرثقيل 23,800 82,971,649 Rls. 47,277 $
136 1380 سنگاپور 853120 - تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي با 1,707 78,987,626 Rls. 45,007 $
137 1380 سنگاپور 292129 --پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي 15,200 77,400,754 Rls. 44,103 $
138 1380 سنگاپور 853224 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي , 2,167 76,683,851 Rls. 43,695 $
139 1380 سنگاپور 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي 7,487 75,393,084 Rls. 42,959 $
140 1380 سنگاپور 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده و 7,410 75,115,598 Rls. 42,801 $
141 1380 سنگاپور 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 77 74,754,004 Rls. 42,595 $
142 1380 سنگاپور 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 21,946 72,466,630 Rls. 41,293 $
143 1380 سنگاپور 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي و 15,320 70,785,251 Rls. 40,333 $
144 1380 سنگاپور 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باس 786 70,051,939 Rls. 39,916 $
145 1380 سنگاپور 401130 - تايربادي نو ازكائوچو براي هواپيما 538 69,109,500 Rls. 39,378 $
146 1380 سنگاپور 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در 18,000 67,690,511 Rls. 38,570 $
147 1380 سنگاپور 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 5 985 66,670,115 Rls. 37,988 $
148 1380 سنگاپور 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي 23,215 66,217,721 Rls. 37,731 $
149 1380 سنگاپور 290532 -- پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 34,400 62,836,547 Rls. 35,804 $
150 1380 سنگاپور 390390 -پليمرهاي استيرن كه درجاي ديگر گفته نشده 55,800 62,746,127 Rls. 35,753 $
151 1380 سنگاپور 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شي 18,144 62,644,165 Rls. 35,695 $
152 1380 سنگاپور 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربوره 87 62,559,781 Rls. 35,647 $
153 1380 سنگاپور 750810 -تور,شبكه وپرچين ازمفتول نيكل , 870 62,207,112 Rls. 35,446 $
154 1380 سنگاپور 391190 -پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت ف 54,000 61,529,453 Rls. 35,060 $
155 1380 سنگاپور 854390 -اجزاء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا 7 60,991,944 Rls. 34,753 $
156 1380 سنگاپور 722619 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 39,410 56,433,395 Rls. 32,156 $
157 1380 سنگاپور 852290 -قطعات ومتفرعات براي بكارگيري دردستگاههاي م 11,821 56,075,439 Rls. 31,952 $
158 1380 سنگاپور 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 12,397 56,044,645 Rls. 31,933 $
159 1380 سنگاپور 901780 - ساير آلات 100 55,648,568 Rls. 31,709 $
160 1380 سنگاپور 903031 -- مولتي متر 355 54,452,944 Rls. 31,027 $
161 1380 سنگاپور 831120 -مفتول پرشده ازفلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس 6,000 54,188,444 Rls. 30,877 $
162 1380 سنگاپور 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنما 531 53,143,001 Rls. 30,281 $
163 1380 سنگاپور 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 34,000 52,504,939 Rls. 29,917 $
164 1380 سنگاپور 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيري 15,000 51,244,198 Rls. 29,199 $
165 1380 سنگاپور 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 258 50,052,571 Rls. 28,520 $
166 1380 سنگاپور 900580 -دوربين يك چشمي ,سايرتلسكوپهاي اپتيكي ,وپاي 18 49,081,787 Rls. 27,967 $
167 1380 سنگاپور 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 10,655 48,783,683 Rls. 27,797 $
168 1380 سنگاپور 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربي 2,223 47,180,217 Rls. 26,883 $
169 1380 سنگاپور 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 18,000 47,064,795 Rls. 26,818 $
170 1380 سنگاپور 830810 -قلاب ,چنگك وحلقه منگنه پرچ ازفلزمعمولي , 3,380 46,408,197 Rls. 26,443 $
171 1380 سنگاپور 560312 --پارچه هاي نبافته ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي 11,259 45,826,694 Rls. 26,112 $
172 1380 سنگاپور 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 10,608 44,439,788 Rls. 25,322 $
173 1380 سنگاپور 291229 --ساير آلدئيدهاي حلقوي ,بدون عامل اكسيژن دار, 14,600 42,774,403 Rls. 24,373 $
174 1380 سنگاپور 321290 -پيگمانهاازنو ع موردمصرف درساخت رنگها,مواد 16,500 42,517,463 Rls. 24,226 $
175 1380 سنگاپور 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 19,725 42,430,097 Rls. 24,177 $
176 1380 سنگاپور 321000 -سايررنگهاوورني ها;پيگمانهائي كه با آب مصرف 9,793 42,120,096 Rls. 24,000 $
177 1380 سنگاپور 880260 -وسايطنقليه فضائي (همچنين ماهواره ها)ووسايطن 10 41,431,184 Rls. 23,608 $
178 1380 سنگاپور 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذ 2,596 40,889,157 Rls. 23,299 $
179 1380 سنگاپور 853310 - مقاومتهاي زغالي ثابت , از نو ع مخلوط يا 6,404 40,524,017 Rls. 23,091 $
180 1380 سنگاپور 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري 3,075 40,285,535 Rls. 22,955 $
181 1380 سنگاپور 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي 9,578 40,256,878 Rls. 22,937 $
182 1380 سنگاپور 848210 -بلبرينگ , 541 40,049,999 Rls. 22,821 $
183 1380 سنگاپور 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه 355 39,835,644 Rls. 22,698 $
184 1380 سنگاپور 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ول 19,773 38,191,967 Rls. 21,763 $
185 1380 سنگاپور 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد ب 18,100 38,045,510 Rls. 21,678 $
186 1380 سنگاپور 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه 25 37,530,804 Rls. 21,385 $
187 1380 سنگاپور 854121 --ترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس درب 3,515 36,982,791 Rls. 21,073 $
188 1380 سنگاپور 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آس 997 36,222,305 Rls. 20,639 $
189 1380 سنگاپور 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,850 35,519,704 Rls. 20,239 $
190 1380 سنگاپور 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 4 35,136,373 Rls. 20,021 $
191 1380 سنگاپور 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 1,277 33,959,211 Rls. 19,351 $
192 1380 سنگاپور 854060 - لامپ ها و لوله هاي اشعه كاتدي , كه در جاي 12 33,804,504 Rls. 19,262 $
193 1380 سنگاپور 292213 --تري اتانول آمين و املاح آن 6,496 33,726,806 Rls. 19,218 $
194 1380 سنگاپور 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و 403 33,408,250 Rls. 19,036 $
195 1380 سنگاپور 852320 - ديسك مغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت 2,000 32,685,000 Rls. 18,624 $
196 1380 سنگاپور 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج 338 31,606,307 Rls. 18,009 $
197 1380 سنگاپور 740919 --صفحه ,ورق ونوار,ازمس تصفيه شده ,بصورت غيرط 3,000 31,469,516 Rls. 17,931 $
198 1380 سنگاپور 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 60 29,765,303 Rls. 16,960 $
199 1380 سنگاپور 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 105 28,737,536 Rls. 16,375 $
200 1380 سنگاپور 760810 -لوله از آلومينيوم ,غيرممزوج , 419 28,208,330 Rls. 16,073 $
مجموع کل
277,504,751,830 ريال
مجموع کل
158,122,362 دلار