آمار کل " واردات از" کشور "روماني" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 روماني 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 457,138 24,525,690,922 Rls. 13,974,753 $
2 1380 روماني 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 11,188,596 8,528,963,909 Rls. 4,859,809 $
3 1380 روماني 840490 -اجزاءوقطعات دستگاههاي كمكي براي استفاده درد 515,314 6,256,000,162 Rls. 3,564,673 $
4 1380 روماني 310520 - كودهاي معدني يا شيميائي داراي سه عنصر 15,000,000 3,976,396,545 Rls. 2,265,753 $
5 1380 روماني 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 319,833 2,975,072,365 Rls. 1,695,197 $
6 1380 روماني 292610 -اكريلو نيتريل 2,009,257 2,795,100,119 Rls. 1,592,650 $
7 1380 روماني 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتق 136,000 2,151,251,202 Rls. 1,225,785 $
8 1380 روماني 841122 --توربوپراپلرهاباقدرت بيشتراز1100كيلووات 131,600 2,111,984,280 Rls. 1,203,410 $
9 1380 روماني 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,315,000 2,045,012,431 Rls. 1,165,250 $
10 1380 روماني 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 64,258 1,969,847,764 Rls. 1,122,421 $
11 1380 روماني 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 143,336 1,830,464,946 Rls. 1,043,000 $
12 1380 روماني 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 1,425,980 1,792,525,350 Rls. 1,021,382 $
13 1380 روماني 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادس 1,826,068 1,620,125,223 Rls. 923,149 $
14 1380 روماني 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 95,407 1,445,526,568 Rls. 823,662 $
15 1380 روماني 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 1,568,992 1,238,310,045 Rls. 705,590 $
16 1380 روماني 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 138,641 1,226,985,232 Rls. 699,137 $
17 1380 روماني 391400 مبادله كننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شما 275,410 745,567,175 Rls. 424,823 $
18 1380 روماني 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 52,772 736,195,581 Rls. 419,485 $
19 1380 روماني 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 73,675 605,607,903 Rls. 345,075 $
20 1380 روماني 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري 96,650 602,464,257 Rls. 343,284 $
21 1380 روماني 848210 -بلبرينگ , 62,471 593,846,511 Rls. 338,373 $
22 1380 روماني 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 23,978 580,833,071 Rls. 330,959 $
23 1380 روماني 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 41,339 499,067,454 Rls. 284,368 $
24 1380 روماني 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 46,990 445,318,006 Rls. 253,743 $
25 1380 روماني 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 92,345 418,184,735 Rls. 238,282 $
26 1380 روماني 730539 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده بطورمارپي 316,293 374,480,767 Rls. 213,379 $
27 1380 روماني 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 15,800 334,882,277 Rls. 190,816 $
28 1380 روماني 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 37,130 304,996,535 Rls. 173,787 $
29 1380 روماني 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,478 295,560,827 Rls. 168,411 $
30 1380 روماني 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي د 18,000 289,372,740 Rls. 164,885 $
31 1380 روماني 291632 --پراكسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل 45,970 275,232,915 Rls. 156,828 $
32 1380 روماني 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 25,154 260,749,005 Rls. 148,575 $
33 1380 روماني 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 35,271 214,881,402 Rls. 122,440 $
34 1380 روماني 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره 18,141 174,110,799 Rls. 99,208 $
35 1380 روماني 284920 -كربورهاي سيليسيم 88,000 161,238,435 Rls. 91,874 $
36 1380 روماني 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي 327,360 160,276,954 Rls. 91,326 $
37 1380 روماني 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولا 72,598 150,604,975 Rls. 85,815 $
38 1380 روماني 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 26,000 147,336,536 Rls. 83,953 $
39 1380 روماني 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 205,676 142,162,164 Rls. 81,004 $
40 1380 روماني 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 33,972 135,250,889 Rls. 77,066 $
41 1380 روماني 841382 --بالابرهاي آبگونها 6,000 131,241,852 Rls. 74,781 $
42 1380 روماني 720837 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده شكل طومارياپهناي 274,300 130,263,005 Rls. 74,224 $
43 1380 روماني 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 87,953 111,021,366 Rls. 63,260 $
44 1380 روماني 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مور 6,100 109,436,195 Rls. 62,357 $
45 1380 روماني 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 6,874 107,318,709 Rls. 61,150 $
46 1380 روماني 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 3,300 95,828,923 Rls. 54,603 $
47 1380 روماني 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول 15,422 95,735,628 Rls. 54,550 $
48 1380 روماني 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,128 92,920,781 Rls. 52,947 $
49 1380 روماني 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي 38,500 90,282,914 Rls. 51,443 $
50 1380 روماني 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سو 25,600 90,104,580 Rls. 51,341 $
51 1380 روماني 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 765 85,424,732 Rls. 48,675 $
52 1380 روماني 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير 3,650 83,099,294 Rls. 47,350 $
53 1380 روماني 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره ه 6,960 83,041,113 Rls. 47,317 $
54 1380 روماني 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شي 25,200 82,026,636 Rls. 46,739 $
55 1380 روماني 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 3,200 80,927,459 Rls. 46,113 $
56 1380 روماني 870892 --انباره هاي ولوله هاي اگزوز براي وسايط نق 28,490 70,743,141 Rls. 40,310 $
57 1380 روماني 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 28,700 68,023,772 Rls. 38,760 $
58 1380 روماني 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ي 18,850 66,707,399 Rls. 38,010 $
59 1380 روماني 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراح 5,020 62,725,374 Rls. 35,741 $
60 1380 روماني 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان ب 5,715 61,757,984 Rls. 35,190 $
61 1380 روماني 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 81,000 61,442,541 Rls. 35,010 $
62 1380 روماني 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 26,600 61,227,815 Rls. 34,888 $
63 1380 روماني 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 3,900 59,026,800 Rls. 33,633 $
64 1380 روماني 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ي 4,246 52,693,334 Rls. 30,025 $
65 1380 روماني 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 855 47,433,616 Rls. 27,028 $
66 1380 روماني 820330 -قيچي هاي فلزبروابزارهاي دستي همانند, 9,220 44,190,160 Rls. 25,180 $
67 1380 روماني 851150 - ژنراتورها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد, بر 4,100 38,950,000 Rls. 22,194 $
68 1380 روماني 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 16,600 37,993,820 Rls. 21,649 $
69 1380 روماني 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 39,900 37,686,730 Rls. 21,474 $
70 1380 روماني 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 11,600 36,883,646 Rls. 21,016 $
71 1380 روماني 851120 - ماگنتوهاي روشن كردن , دينام هاي ماگنتوئي 13,500 34,904,437 Rls. 19,889 $
72 1380 روماني 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 3,200 28,975,160 Rls. 16,510 $
73 1380 روماني 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 970 28,454,580 Rls. 16,213 $
74 1380 روماني 901042 دستگاههاي رديف كننده وتدريجي وتكراري ,ب 800 27,613,680 Rls. 15,734 $
75 1380 روماني 850133 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 2,010 27,371,442 Rls. 15,596 $
76 1380 روماني 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 1,128 25,949,383 Rls. 14,786 $
77 1380 روماني 848250 -رولربيرينگ استوانه اي (غيرازنو ع سوزني ), 3,557 24,035,850 Rls. 13,696 $
78 1380 روماني 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 1,371 23,259,703 Rls. 13,253 $
79 1380 روماني 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 860 21,208,545 Rls. 12,085 $
80 1380 روماني 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 354 20,310,169 Rls. 11,573 $
81 1380 روماني 870190 - تراكتورهاي (غيرازتراكتورهاي شماره 09/87)ك 7,100 20,130,426 Rls. 11,470 $
82 1380 روماني 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 450 18,554,907 Rls. 10,573 $
83 1380 روماني 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 175 17,512,950 Rls. 9,979 $
84 1380 روماني 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 7,750 17,501,375 Rls. 9,972 $
85 1380 روماني 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 2,280 15,132,303 Rls. 8,622 $
86 1380 روماني 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 4,496 13,896,508 Rls. 7,918 $
87 1380 روماني 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 1,400 10,954,402 Rls. 6,242 $
88 1380 روماني 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 1,418 10,766,849 Rls. 6,135 $
89 1380 روماني 841340 -تلمبه هاي بتون 1,520 9,882,857 Rls. 5,631 $
90 1380 روماني 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 4,000 8,945,624 Rls. 5,097 $
91 1380 روماني 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 4,000 8,945,624 Rls. 5,097 $
92 1380 روماني 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 998 6,387,464 Rls. 3,640 $
93 1380 روماني 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن 2,700 6,354,918 Rls. 3,621 $
94 1380 روماني 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتو 5,800 6,183,689 Rls. 3,523 $
95 1380 روماني 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربي 450 5,542,458 Rls. 3,158 $
96 1380 روماني 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 80 5,245,000 Rls. 2,989 $
97 1380 روماني 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا 700 5,044,338 Rls. 2,874 $
98 1380 روماني 731814 --پيچ خودكاراز آهن ياازفولاد, 350 2,517,114 Rls. 1,434 $
99 1380 روماني 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كر 1 1,843,804 Rls. 1,051 $
100 1380 روماني 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 50 888,003 Rls. 506 $
101 1380 روماني 630539 --جوال وكيسه براي بسته بندي ,ازالياف نسجي سنتت 1,320 273,930 Rls. 156 $
مجموع کل
77,868,225,787 ريال
مجموع کل
44,369,360 دلار
[1]