آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 جمهوري عربي سوريه 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 354,192 726,531,873 Rls. 413,978 $
2 1380 جمهوري عربي سوريه 852452 -- نوار مغناطيسي ضبط شده براي صدا,و غيره 65 568,981,857 Rls. 324,206 $
3 1380 جمهوري عربي سوريه 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 93,226 300,456,960 Rls. 171,202 $
4 1380 جمهوري عربي سوريه 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 82,800 254,398,021 Rls. 144,956 $
5 1380 جمهوري عربي سوريه 841410 -تلمبه هاي خلاء 760 174,958,822 Rls. 99,692 $
6 1380 جمهوري عربي سوريه 292910 -ايزوسيانات ها 19,200 77,468,642 Rls. 44,142 $
7 1380 جمهوري عربي سوريه 903130 - پروژكتورهاي پروفيل 593 64,107,369 Rls. 36,528 $
8 1380 جمهوري عربي سوريه 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 12,200 49,582,804 Rls. 28,252 $
9 1380 جمهوري عربي سوريه 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند 7,434 47,038,666 Rls. 26,803 $
10 1380 جمهوري عربي سوريه 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكو 9,600 35,022,760 Rls. 19,956 $
11 1380 جمهوري عربي سوريه 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 2,800 30,429,469 Rls. 17,339 $
12 1380 جمهوري عربي سوريه 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه د 1,720 21,213,503 Rls. 12,087 $
13 1380 جمهوري عربي سوريه 843010 -ماشين پايه كوبي وماشين پايه در آوردن 3,800 17,750,529 Rls. 10,114 $
14 1380 جمهوري عربي سوريه 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غ 1,254 4,574,847 Rls. 2,607 $
مجموع کل
2,372,516,122 ريال
مجموع کل
1,351,862 دلار
[1]