آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 ترکيه 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا, 5,715,637 51,289,287,316 Rls. 29,224,661 $
2 1380 ترکيه 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 9,375,629 24,885,245,003 Rls. 14,179,622 $
3 1380 ترکيه 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنش 53,479,100 20,512,905,558 Rls. 11,688,265 $
4 1380 ترکيه 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 8,874,294 20,120,527,100 Rls. 11,464,687 $
5 1380 ترکيه 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 1,681,949 14,249,457,445 Rls. 8,119,350 $
6 1380 ترکيه 481140 -كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده ب 1,362,105 13,523,745,517 Rls. 7,705,840 $
7 1380 ترکيه 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 1,421,508 13,270,856,697 Rls. 7,561,738 $
8 1380 ترکيه 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 1,594,745 11,578,225,746 Rls. 6,589,504 $
9 1380 ترکيه 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مك 12,844,418 10,788,572,608 Rls. 6,147,329 $
10 1380 ترکيه 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 9,582,367 10,496,811,611 Rls. 5,981,090 $
11 1380 ترکيه 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 1,150,363 9,563,163,304 Rls. 5,449,095 $
12 1380 ترکيه 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد ب 1,524,829 9,364,767,592 Rls. 5,336,048 $
13 1380 ترکيه 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يا 3,318,235 7,514,692,285 Rls. 4,281,878 $
14 1380 ترکيه 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي برا 5,010 7,136,296,568 Rls. 4,066,266 $
15 1380 ترکيه 560600 نخ گيپه ,نوارگيپه ,نخ شنيل ,نخ گردباف (حلقه دار 566,943 7,087,054,421 Rls. 4,038,211 $
16 1380 ترکيه 170111 --شكر تصفيه نشده از نيشكر, به حالت جامد 15,250,600 6,654,820,574 Rls. 3,791,920 $
17 1380 ترکيه 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 714,556 6,650,478,939 Rls. 3,789,448 $
18 1380 ترکيه 292610 -اكريلو نيتريل 3,994,906 5,634,172,857 Rls. 3,210,355 $
19 1380 ترکيه 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 6,856 5,150,085,130 Rls. 2,934,521 $
20 1380 ترکيه 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (ه 749,312 4,599,459,316 Rls. 2,620,774 $
21 1380 ترکيه 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرم 156,747 4,244,537,532 Rls. 2,418,540 $
22 1380 ترکيه 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, 764,581 4,007,864,877 Rls. 2,283,685 $
23 1380 ترکيه 284019 --تترابرات دي سديم ,"غيربي آب " 4,386,000 3,977,386,784 Rls. 2,266,318 $
24 1380 ترکيه 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 7,606,000 3,947,756,862 Rls. 2,249,435 $
25 1380 ترکيه 281000 اكسيدهاي بر,اسيذهاي بريك 3,569,000 3,875,844,073 Rls. 2,208,458 $
26 1380 ترکيه 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شي 1,333,902 3,840,396,411 Rls. 2,188,260 $
27 1380 ترکيه 441019 --تخته ازخرده چوب (غيرازتخته هاي نازك ,ياتخ 7,494,305 3,473,745,906 Rls. 1,979,341 $
28 1380 ترکيه 590699 --پارچه هاي نسجي كائوچوزده ,غيرمذكوردرجاي ديگ 368,547 3,338,316,815 Rls. 1,902,176 $
29 1380 ترکيه 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سا 3,412,999 3,320,817,681 Rls. 1,892,202 $
30 1380 ترکيه 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي ميان 5,932,679 3,215,545,541 Rls. 1,832,220 $
31 1380 ترکيه 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحدا 1,405,066 3,131,438,122 Rls. 1,784,294 $
32 1380 ترکيه 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذه 1,699,558 2,960,806,743 Rls. 1,687,070 $
33 1380 ترکيه 550969 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره آكريليك يا 249,376 2,762,059,771 Rls. 1,573,821 $
34 1380 ترکيه 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكور 160,574 2,720,498,052 Rls. 1,550,144 $
35 1380 ترکيه 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساي 987,000 2,622,343,591 Rls. 1,494,212 $
36 1380 ترکيه 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم وم 410,889 2,612,102,525 Rls. 1,488,374 $
37 1380 ترکيه 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,224,452 2,439,404,569 Rls. 1,389,973 $
38 1380 ترکيه 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 2,601 2,346,952,824 Rls. 1,337,295 $
39 1380 ترکيه 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي 4,162,236 2,249,196,083 Rls. 1,281,594 $
40 1380 ترکيه 340211 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) آنيون 1,058,450 2,169,470,155 Rls. 1,236,165 $
41 1380 ترکيه 740919 --صفحه ,ورق ونوار,ازمس تصفيه شده ,بصورت غيرط 605,102 2,037,135,032 Rls. 1,160,761 $
42 1380 ترکيه 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگا 54,445 1,972,924,370 Rls. 1,124,174 $
43 1380 ترکيه 851120 - ماگنتوهاي روشن كردن , دينام هاي ماگنتوئي 125,116 1,958,077,218 Rls. 1,115,714 $
44 1380 ترکيه 841520 -دستگاههاي تهويه مطبو ع ازانواعي كه براي اشخاص 82,553 1,950,179,107 Rls. 1,111,214 $
45 1380 ترکيه 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 1,121,918 1,873,614,349 Rls. 1,067,588 $
46 1380 ترکيه 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 453,698 1,840,502,315 Rls. 1,048,719 $
47 1380 ترکيه 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 27,359 1,831,340,129 Rls. 1,043,499 $
48 1380 ترکيه 550931 --نخ يك لا,باحداقل 85%الياف غيريكسره , آكريلي 273,199 1,738,718,594 Rls. 990,724 $
49 1380 ترکيه 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي ت 292,641 1,728,019,370 Rls. 984,629 $
50 1380 ترکيه 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6 424,350 1,716,457,568 Rls. 978,041 $
51 1380 ترکيه 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد 1,908,445 1,672,146,183 Rls. 952,789 $
52 1380 ترکيه 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز5 7,783 1,665,492,678 Rls. 948,999 $
53 1380 ترکيه 740811 --مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقط 468,123 1,654,206,888 Rls. 942,568 $
54 1380 ترکيه 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 1,046,818 1,634,799,909 Rls. 931,511 $
55 1380 ترکيه 843710 -ماشين براي پاك كردن ,جوركردن يادرجه بندي كردن 174,824 1,621,797,623 Rls. 924,101 $
56 1380 ترکيه 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 291,040 1,591,861,250 Rls. 907,043 $
57 1380 ترکيه 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ مع 319,281 1,582,736,397 Rls. 901,843 $
58 1380 ترکيه 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 227,844 1,576,669,661 Rls. 898,386 $
59 1380 ترکيه 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 279,348 1,568,915,907 Rls. 893,970 $
60 1380 ترکيه 848210 -بلبرينگ , 109,500 1,557,589,204 Rls. 887,516 $
61 1380 ترکيه 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 1,278,080 1,490,565,205 Rls. 849,325 $
62 1380 ترکيه 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نش 503,663 1,488,511,182 Rls. 848,152 $
63 1380 ترکيه 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 2,318,095 1,486,065,967 Rls. 846,761 $
64 1380 ترکيه 848050 -قالب براي شيشه , 18,706 1,398,268,740 Rls. 796,734 $
65 1380 ترکيه 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط ن 381,917 1,391,466,717 Rls. 792,859 $
66 1380 ترکيه 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 604,985 1,387,376,459 Rls. 790,529 $
67 1380 ترکيه 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده 331,510 1,381,311,826 Rls. 787,073 $
68 1380 ترکيه 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا 620,431 1,305,146,213 Rls. 743,673 $
69 1380 ترکيه 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادن 130,761 1,283,453,821 Rls. 731,313 $
70 1380 ترکيه 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 207,598 1,268,885,954 Rls. 723,012 $
71 1380 ترکيه 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرم 439,204 1,252,585,782 Rls. 713,723 $
72 1380 ترکيه 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 221,945 1,211,278,868 Rls. 690,184 $
73 1380 ترکيه 080300 موز, همچنين موز سبز, تازه يا خشك كرده 2,317,276 1,144,985,286 Rls. 652,413 $
74 1380 ترکيه 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدك 65,967 1,144,258,722 Rls. 651,998 $
75 1380 ترکيه 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسر 1,045,129 1,139,293,911 Rls. 649,170 $
76 1380 ترکيه 180100 دانه كاكائو, كامل يا خردشده , خام يا بودا 400,000 1,131,728,718 Rls. 644,860 $
77 1380 ترکيه 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 46,465 1,097,866,887 Rls. 625,566 $
78 1380 ترکيه 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شم 159,103 1,088,417,280 Rls. 620,181 $
79 1380 ترکيه 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 101,632 1,060,401,332 Rls. 604,217 $
80 1380 ترکيه 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل ان 111,288 1,059,531,514 Rls. 603,722 $
81 1380 ترکيه 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكا 656,993 1,058,440,392 Rls. 603,100 $
82 1380 ترکيه 490810 - عكس برگردان شفاف 45,807 1,057,730,694 Rls. 602,696 $
83 1380 ترکيه 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 163,360 1,034,489,512 Rls. 589,453 $
84 1380 ترکيه 283620 -كربنات دي سديم 3,500,000 1,030,095,289 Rls. 586,950 $
85 1380 ترکيه 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشم 116,981 1,013,902,888 Rls. 577,722 $
86 1380 ترکيه 401310 -لاستيك تويي ازكائوچو,ازنو ع موردمصرف دراتوم 191,948 1,009,366,819 Rls. 575,138 $
87 1380 ترکيه 152000 گليسرول (گليسرين ), آب ها و محلول هاي قلياي 507,705 968,149,853 Rls. 551,654 $
88 1380 ترکيه 480522 --كاغذومقواي چندلاكه تنهايك لايه بيروني آ 1,076,700 958,875,627 Rls. 546,369 $
89 1380 ترکيه 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر 503,280 954,512,271 Rls. 543,885 $
90 1380 ترکيه 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطب 110,278 951,200,449 Rls. 541,994 $
91 1380 ترکيه 391231 -- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال 496,975 912,498,408 Rls. 519,942 $
92 1380 ترکيه 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 183,520 903,117,454 Rls. 514,597 $
93 1380 ترکيه 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آو 128,565 893,577,354 Rls. 509,160 $
94 1380 ترکيه 510720 -نخ از پشم شانه زده , آماده نشده براي خر 64,085 878,226,014 Rls. 500,413 $
95 1380 ترکيه 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي 52,807 875,284,827 Rls. 498,738 $
96 1380 ترکيه 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 993,770 874,279,404 Rls. 498,165 $
97 1380 ترکيه 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 1,028,776 850,165,784 Rls. 484,425 $
98 1380 ترکيه 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 75,839 842,352,682 Rls. 479,974 $
99 1380 ترکيه 320740 -فريت هاي شيشه اي و ساير شيشه به شكل پودر 191,700 839,775,389 Rls. 478,504 $
100 1380 ترکيه 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 71,145 834,147,349 Rls. 475,299 $
101 1380 ترکيه 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 169,181 825,808,844 Rls. 470,547 $
102 1380 ترکيه 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگر 734,565 819,419,253 Rls. 466,905 $
103 1380 ترکيه 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكس 481,025 813,083,619 Rls. 463,295 $
104 1380 ترکيه 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 128,711 812,065,741 Rls. 462,716 $
105 1380 ترکيه 721699 --پروفيل از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگ 1,210,636 810,826,584 Rls. 462,011 $
106 1380 ترکيه 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 2,810 803,727,072 Rls. 457,964 $
107 1380 ترکيه 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق ن 208,172 798,159,511 Rls. 454,791 $
108 1380 ترکيه 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادط 678,230 797,522,256 Rls. 454,429 $
109 1380 ترکيه 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 135,242 793,063,984 Rls. 451,887 $
110 1380 ترکيه 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشد 121,855 789,627,723 Rls. 449,932 $
111 1380 ترکيه 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 214,289 778,189,491 Rls. 443,412 $
112 1380 ترکيه 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 1,986,630 771,770,287 Rls. 439,755 $
113 1380 ترکيه 740929 --صفحه ,ورق ونوار,ازبرنج ,بصورت غيرطومار,به 224,239 755,572,219 Rls. 430,525 $
114 1380 ترکيه 390610 - پلي متيل متاكريلات , به اشكال ابتدائي 492,450 751,941,157 Rls. 428,455 $
115 1380 ترکيه 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 55,527 740,607,216 Rls. 421,998 $
116 1380 ترکيه 731300 نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولا 176,678 728,239,688 Rls. 414,950 $
117 1380 ترکيه 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 99,218 722,371,331 Rls. 411,608 $
118 1380 ترکيه 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 186,550 720,758,748 Rls. 410,688 $
119 1380 ترکيه 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -اح 107,450 710,022,357 Rls. 404,571 $
120 1380 ترکيه 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبردا 42,193 708,482,932 Rls. 403,694 $
121 1380 ترکيه 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي 251,520 701,823,416 Rls. 399,900 $
122 1380 ترکيه 481910 - كارتن , قوطي , جعبه ازكاغذيامقواي موج دار 423,890 696,072,519 Rls. 396,623 $
123 1380 ترکيه 540252 --نخ يك لاازپلي استرها,بابي از50دوردرمتر, آ 53,400 686,191,767 Rls. 390,992 $
124 1380 ترکيه 700719 شيشه ايمني آب داده شده ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 284,482 681,732,568 Rls. 388,452 $
125 1380 ترکيه 721260 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 324,695 673,330,332 Rls. 383,665 $
126 1380 ترکيه 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگ 112,745 667,071,952 Rls. 380,098 $
127 1380 ترکيه 741012 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,از آلياژها 148,239 664,421,579 Rls. 378,587 $
128 1380 ترکيه 321210 -ورقه هاي دا غ زني 81,672 661,760,874 Rls. 377,072 $
129 1380 ترکيه 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشد 990,076 651,955,997 Rls. 371,485 $
130 1380 ترکيه 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /س 495,728 649,827,379 Rls. 370,273 $
131 1380 ترکيه 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج 325,094 642,915,800 Rls. 366,333 $
132 1380 ترکيه 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت يا 14,698 641,664,257 Rls. 365,621 $
133 1380 ترکيه 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 233,806 633,171,869 Rls. 360,781 $
134 1380 ترکيه 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 190,786 614,526,511 Rls. 350,158 $
135 1380 ترکيه 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كر 121,743 613,859,452 Rls. 349,776 $
136 1380 ترکيه 540233 --نخ تكستوره ازپلي استرها, آماده نشده براي خرده 182,429 612,665,063 Rls. 508,204 $
137 1380 ترکيه 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 53,592 611,988,126 Rls. 348,712 $
138 1380 ترکيه 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز 166,920 604,835,770 Rls. 344,635 $
139 1380 ترکيه 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 87,715 604,068,171 Rls. 344,197 $
140 1380 ترکيه 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جد 240,149 598,836,514 Rls. 341,218 $
141 1380 ترکيه 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ي 693,983 598,734,659 Rls. 341,160 $
142 1380 ترکيه 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 38,175 596,596,752 Rls. 339,941 $
143 1380 ترکيه 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشاند 23,300 590,420,437 Rls. 336,421 $
144 1380 ترکيه 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكو 143,976 582,213,486 Rls. 331,748 $
145 1380 ترکيه 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخ 689,512 580,524,196 Rls. 330,783 $
146 1380 ترکيه 841382 --بالابرهاي آبگونها 196,892 580,164,667 Rls. 330,577 $
147 1380 ترکيه 590390 -پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق ش 31,819 565,000,572 Rls. 321,938 $
148 1380 ترکيه 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك 46,570 543,980,958 Rls. 309,961 $
149 1380 ترکيه 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشد 264,695 543,852,718 Rls. 309,887 $
150 1380 ترکيه 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كر 134,679 538,242,955 Rls. 306,693 $
151 1380 ترکيه 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سن 85,720 536,950,045 Rls. 305,955 $
152 1380 ترکيه 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 16,877 515,953,002 Rls. 293,992 $
153 1380 ترکيه 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 143,718 509,436,556 Rls. 290,277 $
154 1380 ترکيه 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيري 219,120 503,841,621 Rls. 287,089 $
155 1380 ترکيه 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده ها 105,455 500,443,744 Rls. 285,154 $
156 1380 ترکيه 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 110,000 493,719,963 Rls. 281,322 $
157 1380 ترکيه 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 181,226 492,136,707 Rls. 280,419 $
158 1380 ترکيه 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 146,800 486,879,656 Rls. 277,425 $
159 1380 ترکيه 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده , 120,343 485,832,860 Rls. 276,828 $
160 1380 ترکيه 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفت 81,006 473,787,004 Rls. 269,964 $
161 1380 ترکيه 380290 - موادمعدني طبيعي اكتيف شده ,زغال هاودوده ه 500,000 472,670,685 Rls. 269,328 $
162 1380 ترکيه 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلز 162,917 469,173,792 Rls. 267,335 $
163 1380 ترکيه 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 29,050 468,192,812 Rls. 266,778 $
164 1380 ترکيه 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 364,220 463,809,202 Rls. 264,278 $
165 1380 ترکيه 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ا 190,361 463,782,641 Rls. 264,263 $
166 1380 ترکيه 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 177,165 462,368,733 Rls. 263,460 $
167 1380 ترکيه 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 54,916 460,730,760 Rls. 262,525 $
168 1380 ترکيه 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي د 101,603 458,322,383 Rls. 261,152 $
169 1380 ترکيه 284011 تترابرات دي سديم "بي آب "(براكس تصفيه شده ) 450,000 456,898,146 Rls. 260,342 $
170 1380 ترکيه 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 114,360 456,222,624 Rls. 259,956 $
171 1380 ترکيه 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ي 86,360 455,603,219 Rls. 259,604 $
172 1380 ترکيه 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 31,555 445,374,296 Rls. 253,775 $
173 1380 ترکيه 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته هما 182,957 445,002,104 Rls. 253,562 $
174 1380 ترکيه 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس 34,498 442,148,736 Rls. 251,937 $
175 1380 ترکيه 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 9,543 435,854,393 Rls. 248,351 $
176 1380 ترکيه 550952 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره پلي استر,مخ 23,943 434,822,842 Rls. 247,762 $
177 1380 ترکيه 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 47,339 433,711,833 Rls. 247,130 $
178 1380 ترکيه 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري 36,534 425,673,878 Rls. 242,549 $
179 1380 ترکيه 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمت 30,600 424,617,008 Rls. 241,947 $
180 1380 ترکيه 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 500,735 423,240,349 Rls. 241,163 $
181 1380 ترکيه 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچن 24,238 420,223,948 Rls. 239,442 $
182 1380 ترکيه 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 318,160 408,454,322 Rls. 232,738 $
183 1380 ترکيه 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 194,943 395,219,411 Rls. 225,197 $
184 1380 ترکيه 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,ن 48,270 393,915,104 Rls. 224,452 $
185 1380 ترکيه 382410 - چسباننده هاي آماده براي قالب ها يامغزي 91,080 389,601,696 Rls. 221,994 $
186 1380 ترکيه 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده ه 12,200 388,719,272 Rls. 221,492 $
187 1380 ترکيه 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردت 180,240 388,709,493 Rls. 221,488 $
188 1380 ترکيه 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا 21,570 375,790,766 Rls. 214,126 $
189 1380 ترکيه 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 190,000 372,904,036 Rls. 212,481 $
190 1380 ترکيه 540231 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,باان 54,000 369,704,915 Rls. 210,658 $
191 1380 ترکيه 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرج 30,010 364,697,755 Rls. 207,805 $
192 1380 ترکيه 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 16,429 363,579,178 Rls. 207,168 $
193 1380 ترکيه 741011 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,ازمس ,,,ت 44,178 361,341,396 Rls. 205,893 $
194 1380 ترکيه 741121 --لوله ازبرنج , 90,764 361,134,560 Rls. 205,775 $
195 1380 ترکيه 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين 57,556 356,359,304 Rls. 203,054 $
196 1380 ترکيه 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت 26,310 352,766,240 Rls. 201,007 $
197 1380 ترکيه 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكن 4,013 350,557,556 Rls. 199,748 $
198 1380 ترکيه 290721 -- رزورسينول و املاح آن 27,981 349,842,352 Rls. 199,340 $
199 1380 ترکيه 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 451,270 349,123,315 Rls. 198,931 $
200 1380 ترکيه 740721 --ميله وپروفيل ازبرنج , 113,605 349,115,757 Rls. 198,926 $
مجموع کل
457,594,556,392 ريال
مجموع کل
260,888,968 دلار