آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 ترکمنستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 7,120,882 16,872,541,899 Rls. 9,613,982 $
2 1380 ترکمنستان 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 9,139,839 3,478,660,914 Rls. 1,982,142 $
3 1380 ترکمنستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ 6,360,385 1,627,017,950 Rls. 927,076 $
4 1380 ترکمنستان 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع 6,274,715 1,625,109,660 Rls. 925,988 $
5 1380 ترکمنستان 283319 --سولفات سديم (باستثناي سولفات دي سديم 9,366,473 1,302,649,233 Rls. 742,253 $
6 1380 ترکمنستان 230610 -كنجاله و ساير آخال هاي همانند, از پنبه دا 4,758,630 823,124,085 Rls. 469,016 $
7 1380 ترکمنستان 740400 قراضه وضايعات مس , 214,255 589,596,473 Rls. 335,953 $
8 1380 ترکمنستان 520942 --پارچه هاي موسوم به "دنيم ",داراي 85%يابيشترپ 123,665 589,162,432 Rls. 335,706 $
9 1380 ترکمنستان 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده با 2,200 148,601,483 Rls. 84,673 $
10 1380 ترکمنستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 16,980 142,499,642 Rls. 81,196 $
11 1380 ترکمنستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 483,615 125,035,086 Rls. 71,245 $
12 1380 ترکمنستان 090240 -چاي سياه و چاي جزئا تخمير شده , حتي خوشب 24,734 93,491,489 Rls. 53,272 $
13 1380 ترکمنستان 140420 -لينتر پنبه 81,951 70,734,436 Rls. 40,305 $
14 1380 ترکمنستان 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 231,205 70,454,791 Rls. 40,146 $
15 1380 ترکمنستان 280130 -فلوئور,برم 3,000 63,800,017 Rls. 36,353 $
16 1380 ترکمنستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 144,765 45,423,669 Rls. 25,883 $
17 1380 ترکمنستان 720421 --قراضه وضايعات ازفولادزنگ نزن , 40,860 41,839,000 Rls. 23,840 $
18 1380 ترکمنستان 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 4,500 38,852,541 Rls. 22,137 $
19 1380 ترکمنستان 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكن 14,500 34,524,418 Rls. 19,672 $
20 1380 ترکمنستان 721310 -ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوما 55,410 26,660,590 Rls. 15,191 $
21 1380 ترکمنستان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 54,820 26,376,504 Rls. 15,029 $
22 1380 ترکمنستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 2,830 23,749,940 Rls. 13,533 $
23 1380 ترکمنستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات , 2,300 19,302,071 Rls. 10,998 $
24 1380 ترکمنستان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 30,000 18,827,509 Rls. 10,728 $
25 1380 ترکمنستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 1,650 13,847,138 Rls. 7,890 $
26 1380 ترکمنستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 1,600 13,427,528 Rls. 7,651 $
27 1380 ترکمنستان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 1,500 9,761,310 Rls. 5,562 $
28 1380 ترکمنستان 830241 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي ساختمان ازفلزمعم 1,780 9,371,700 Rls. 5,340 $
29 1380 ترکمنستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 500 9,214,221 Rls. 5,250 $
30 1380 ترکمنستان 152190 -موم زنبورعسل ,سايرموم هاي حشرات وموم كافوري i 6,630 7,142,358 Rls. 4,070 $
31 1380 ترکمنستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 850 7,133,374 Rls. 4,065 $
32 1380 ترکمنستان 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري 1,220 5,528,533 Rls. 3,150 $
33 1380 ترکمنستان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 500 2,440,328 Rls. 1,391 $
34 1380 ترکمنستان 846596 --ماشين هاي شكاف دادن ,بريدن بصورت قطعات ناز 100 839,220 Rls. 478 $
مجموع کل
27,976,741,541 ريال
مجموع کل
15,941,164 دلار
[1]