آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 بلژيک 310430 - سولفات پتاسيم 188,823,699 70,569,792,580 Rls. 40,210,708 $
2 1380 بلژيک 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 85,647 43,072,937,128 Rls. 24,542,981 $
3 1380 بلژيک 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 12,232,950 21,935,430,147 Rls. 12,498,822 $
4 1380 بلژيک 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري 731,172 21,365,952,119 Rls. 12,174,330 $
5 1380 بلژيک 310520 - كودهاي معدني يا شيميائي داراي سه عنصر 69,716,979 19,239,183,847 Rls. 10,962,497 $
6 1380 بلژيک 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 150,345 16,677,114,636 Rls. 9,502,632 $
7 1380 بلژيک 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 1,117,282 13,246,177,534 Rls. 7,547,683 $
8 1380 بلژيک 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 80,803 12,048,212,492 Rls. 6,865,080 $
9 1380 بلژيک 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 149,940 9,815,924,401 Rls. 5,593,117 $
10 1380 بلژيک 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 13,786 9,813,054,391 Rls. 5,591,483 $
11 1380 بلژيک 293040 -متيونين 1,625,500 9,395,659,113 Rls. 5,353,651 $
12 1380 بلژيک 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت 5,048,569 9,121,382,769 Rls. 5,197,369 $
13 1380 بلژيک 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 12,537,334 9,068,731,156 Rls. 5,167,368 $
14 1380 بلژيک 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 4,339,670 8,020,618,520 Rls. 4,570,154 $
15 1380 بلژيک 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 6,221,630 7,823,373,456 Rls. 4,457,763 $
16 1380 بلژيک 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 477,340 7,751,371,114 Rls. 4,416,733 $
17 1380 بلژيک 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 1,524,937 7,738,994,113 Rls. 4,409,683 $
18 1380 بلژيک 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mm 3,235,349 7,582,759,664 Rls. 4,320,659 $
19 1380 بلژيک 392091 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي وينيل بوتيرال ,مستحكم وم 541,440 7,537,244,943 Rls. 4,294,724 $
20 1380 بلژيک 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 3,584,250 7,261,216,537 Rls. 4,137,445 $
21 1380 بلژيک 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 63,961 7,202,910,718 Rls. 4,104,222 $
22 1380 بلژيک 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن ر 1,522,132 7,030,838,239 Rls. 4,006,175 $
23 1380 بلژيک 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /س 4,579,118 6,771,555,096 Rls. 3,858,435 $
24 1380 بلژيک 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكورد 6,515,571 6,724,959,767 Rls. 3,831,886 $
25 1380 بلژيک 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 1,808,913 6,680,830,473 Rls. 3,806,742 $
26 1380 بلژيک 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ي 422,124 6,202,935,622 Rls. 3,534,436 $
27 1380 بلژيک 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 522,241 5,892,302,541 Rls. 3,357,437 $
28 1380 بلژيک 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 1,186,100 5,889,729,230 Rls. 3,355,970 $
29 1380 بلژيک 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 30,100 5,875,356,634 Rls. 3,347,782 $
30 1380 بلژيک 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 22,688 5,063,647,637 Rls. 2,885,270 $
31 1380 بلژيک 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجا 78,775 4,997,767,753 Rls. 2,847,731 $
32 1380 بلژيک 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , 172,333 4,992,328,833 Rls. 2,844,634 $
33 1380 بلژيک 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غ 1,583,837 4,972,512,642 Rls. 2,833,340 $
34 1380 بلژيک 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جو 429,995 4,964,904,708 Rls. 2,829,006 $
35 1380 بلژيک 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي 1,139,034 4,570,391,152 Rls. 2,604,212 $
36 1380 بلژيک 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 662,255 4,534,836,464 Rls. 2,583,952 $
37 1380 بلژيک 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 5,155,105 4,313,493,577 Rls. 2,457,832 $
38 1380 بلژيک 310420 -كلرور پتاسيم 20,999,976 4,286,544,468 Rls. 2,442,475 $
39 1380 بلژيک 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس 211,214 4,285,891,850 Rls. 2,442,106 $
40 1380 بلژيک 390390 -پليمرهاي استيرن كه درجاي ديگر گفته نشده 1,708,450 3,987,733,725 Rls. 2,272,216 $
41 1380 بلژيک 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 433,056 3,939,155,405 Rls. 2,244,533 $
42 1380 بلژيک 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 532,097 3,879,812,018 Rls. 2,210,719 $
43 1380 بلژيک 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 3,311,070 3,794,417,214 Rls. 2,162,063 $
44 1380 بلژيک 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 271,850 3,793,327,299 Rls. 2,161,440 $
45 1380 بلژيک 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكان 663,690 3,780,365,991 Rls. 2,154,056 $
46 1380 بلژيک 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 13,382 3,778,201,932 Rls. 2,152,823 $
47 1380 بلژيک 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادس 1,204,338 3,719,673,533 Rls. 2,119,472 $
48 1380 بلژيک 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 1,485,842 3,633,507,973 Rls. 2,070,378 $
49 1380 بلژيک 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 1,759,750 3,585,354,242 Rls. 2,042,936 $
50 1380 بلژيک 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه 114,518 3,433,586,515 Rls. 1,956,460 $
51 1380 بلژيک 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 1,604,125 3,401,277,842 Rls. 1,938,050 $
52 1380 بلژيک 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 236,316 3,356,322,965 Rls. 1,912,434 $
53 1380 بلژيک 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 76,032 3,216,141,531 Rls. 1,832,561 $
54 1380 بلژيک 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت 591,500 3,202,440,079 Rls. 1,824,752 $
55 1380 بلژيک 890400 شناورهاي يدك ك و جلوران 159,600 3,188,470,185 Rls. 1,816,792 $
56 1380 بلژيک 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 66,911 3,132,574,890 Rls. 1,784,941 $
57 1380 بلژيک 320740 -فريت هاي شيشه اي و ساير شيشه به شكل پودر 3,004,025 3,095,138,521 Rls. 1,763,612 $
58 1380 بلژيک 842940 -ماشين كوبيدن وسفت كردن زمين وغلتك هاي راهساز 220,090 3,088,350,125 Rls. 1,759,744 $
59 1380 بلژيک 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 124,628 3,053,178,540 Rls. 1,739,702 $
60 1380 بلژيک 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي 1,343,142 2,994,557,264 Rls. 1,706,300 $
61 1380 بلژيک 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست 3,221 2,947,626,732 Rls. 1,679,559 $
62 1380 بلژيک 848130 -شيريكطرفه , 153,327 2,920,329,925 Rls. 1,664,005 $
63 1380 بلژيک 310221 -- سولفات آمونيوم 21,000,000 2,913,369,322 Rls. 1,660,039 $
64 1380 بلژيک 850434 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيش 372,895 2,859,267,698 Rls. 1,629,212 $
65 1380 بلژيک 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 9,121 2,827,675,922 Rls. 1,611,212 $
66 1380 بلژيک 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 983,636 2,808,000,476 Rls. 1,600,001 $
67 1380 بلژيک 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 71,171 2,806,892,921 Rls. 1,599,368 $
68 1380 بلژيک 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 615,094 2,795,892,789 Rls. 1,593,101 $
69 1380 بلژيک 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باس 3,319 2,658,475,301 Rls. 1,514,802 $
70 1380 بلژيک 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 1,258,676 2,642,527,644 Rls. 1,505,714 $
71 1380 بلژيک 870490 -وسايط نقليه موتوري ,براي حمل ونقل كالا,كه درجا 79,450 2,617,945,380 Rls. 1,491,707 $
72 1380 بلژيک 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون 59,213 2,494,469,590 Rls. 1,421,350 $
73 1380 بلژيک 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 33,029 2,480,867,501 Rls. 1,413,597 $
74 1380 بلژيک 722090 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن ,باپهناي كمتر 363,844 2,344,745,797 Rls. 1,336,038 $
75 1380 بلژيک 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 29,391 2,344,088,260 Rls. 1,335,664 $
76 1380 بلژيک 390591 -- كوپليمرها 369,342 2,325,392,732 Rls. 1,325,010 $
77 1380 بلژيک 721932 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 825,936 2,311,935,564 Rls. 1,317,343 $
78 1380 بلژيک 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 90,399 2,307,994,416 Rls. 1,315,097 $
79 1380 بلژيک 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 75,028 2,291,964,907 Rls. 1,305,964 $
80 1380 بلژيک 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 688,915 2,251,384,373 Rls. 1,282,841 $
81 1380 بلژيک 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 1,073,175 2,234,217,208 Rls. 1,273,058 $
82 1380 بلژيک 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذرا 38,440 2,174,524,828 Rls. 1,239,046 $
83 1380 بلژيک 731300 نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولا 428,075 2,151,922,962 Rls. 1,226,167 $
84 1380 بلژيک 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 61,107 2,148,322,453 Rls. 1,224,118 $
85 1380 بلژيک 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 20,707 2,096,940,213 Rls. 1,194,838 $
86 1380 بلژيک 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتي 88,532 2,008,566,931 Rls. 1,144,482 $
87 1380 بلژيک 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 242,679 1,999,280,750 Rls. 1,139,191 $
88 1380 بلژيک 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 15,170 1,993,426,490 Rls. 1,135,856 $
89 1380 بلژيک 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 131,988 1,906,765,543 Rls. 1,086,477 $
90 1380 بلژيک 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 20,775 1,884,850,611 Rls. 1,073,989 $
91 1380 بلژيک 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 124,960 1,876,949,999 Rls. 1,069,487 $
92 1380 بلژيک 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 20,123 1,867,701,152 Rls. 1,064,216 $
93 1380 بلژيک 280110 -كلر 56,850 1,847,207,256 Rls. 1,052,540 $
94 1380 بلژيک 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 631,543 1,828,782,281 Rls. 1,042,040 $
95 1380 بلژيک 284700 پراكسيد هيدروژن ( آب اكسيژنه ) 2,774,475 1,783,453,319 Rls. 1,016,213 $
96 1380 بلژيک 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 473,539 1,779,379,971 Rls. 1,013,892 $
97 1380 بلژيک 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 40,086 1,763,062,016 Rls. 1,004,593 $
98 1380 بلژيک 841410 -تلمبه هاي خلاء 48,267 1,758,363,512 Rls. 1,001,917 $
99 1380 بلژيک 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 44,635 1,743,367,593 Rls. 993,372 $
100 1380 بلژيک 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشي 35,598 1,743,232,389 Rls. 993,295 $
101 1380 بلژيک 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 19,760 1,720,332,825 Rls. 980,246 $
102 1380 بلژيک 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده و 813,388 1,716,405,419 Rls. 978,010 $
103 1380 بلژيک 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 461,000 1,707,465,285 Rls. 972,917 $
104 1380 بلژيک 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي 220,450 1,687,711,653 Rls. 961,661 $
105 1380 بلژيک 390330 - كوپليمرهاي اكريلونيتريل - بوتادين - اس 703,000 1,669,681,100 Rls. 951,385 $
106 1380 بلژيک 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات ه 803,200 1,646,451,943 Rls. 938,149 $
107 1380 بلژيک 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 8,239 1,634,893,564 Rls. 931,563 $
108 1380 بلژيک 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 11,339 1,634,513,999 Rls. 931,345 $
109 1380 بلژيک 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صن 14,557 1,556,425,751 Rls. 886,853 $
110 1380 بلژيک 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 56,565 1,455,622,971 Rls. 829,415 $
111 1380 بلژيک 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 75,054 1,449,776,514 Rls. 826,083 $
112 1380 بلژيک 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 38,960 1,425,652,085 Rls. 812,340 $
113 1380 بلژيک 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 295,732 1,380,138,280 Rls. 786,404 $
114 1380 بلژيک 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقا 837,795 1,369,873,608 Rls. 780,555 $
115 1380 بلژيک 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي 48,160 1,366,951,126 Rls. 778,890 $
116 1380 بلژيک 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه 2,072 1,364,784,835 Rls. 777,655 $
117 1380 بلژيک 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرج 108,296 1,362,836,852 Rls. 776,544 $
118 1380 بلژيک 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي م 343,547 1,359,104,651 Rls. 774,418 $
119 1380 بلژيک 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چ 35,933 1,338,268,330 Rls. 762,546 $
120 1380 بلژيک 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سو 6,505 1,302,803,096 Rls. 742,338 $
121 1380 بلژيک 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 13,001 1,294,100,185 Rls. 737,379 $
122 1380 بلژيک 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز 304,780 1,288,699,399 Rls. 734,302 $
123 1380 بلژيک 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 67,910 1,250,806,435 Rls. 712,710 $
124 1380 بلژيک 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 14,107 1,247,141,363 Rls. 710,623 $
125 1380 بلژيک 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي 146,489 1,242,167,012 Rls. 707,788 $
126 1380 بلژيک 401490 - اشياء براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچو 122,960 1,155,783,584 Rls. 658,566 $
127 1380 بلژيک 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد ب 344,770 1,137,856,008 Rls. 648,351 $
128 1380 بلژيک 292249 -- آمينو-اسيدهاواسترهاي آنها,فقطداراي يك عا 192,000 1,136,373,148 Rls. 647,506 $
129 1380 بلژيک 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 33,554 1,123,701,006 Rls. 640,286 $
130 1380 بلژيک 370244 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده ,باپهنائي بي ا 54,527 1,112,633,934 Rls. 633,979 $
131 1380 بلژيک 400220 - كائوچوي بوتادين 230,772 1,083,578,231 Rls. 617,424 $
132 1380 بلژيک 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 12,040 1,071,273,743 Rls. 610,414 $
133 1380 بلژيک 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باست 61,810 1,069,900,442 Rls. 609,630 $
134 1380 بلژيک 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج 3,625 1,069,335,132 Rls. 609,308 $
135 1380 بلژيک 848210 -بلبرينگ , 35,025 1,045,836,932 Rls. 595,914 $
136 1380 بلژيک 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن 820 1,044,391,964 Rls. 595,095 $
137 1380 بلژيک 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب 350,504 1,042,100,670 Rls. 593,789 $
138 1380 بلژيک 390599 -- ساير 57,486 1,031,806,391 Rls. 587,924 $
139 1380 بلژيک 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 378,479 1,018,743,562 Rls. 580,481 $
140 1380 بلژيک 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير ترك 98,992 985,243,366 Rls. 561,393 $
141 1380 بلژيک 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 28,840 976,252,051 Rls. 556,271 $
142 1380 بلژيک 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال 369,875 968,789,679 Rls. 552,017 $
143 1380 بلژيک 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پن 963,980 966,872,495 Rls. 550,924 $
144 1380 بلژيک 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 195,430 946,353,125 Rls. 539,232 $
145 1380 بلژيک 282200 اكسيدهاي كبالت وهيدرواكسيدهاي كبالت ,اكسيد 22,190 940,576,022 Rls. 535,940 $
146 1380 بلژيک 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 17,441 938,491,539 Rls. 534,753 $
147 1380 بلژيک 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 153,000 935,777,407 Rls. 533,206 $
148 1380 بلژيک 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 82,156 924,758,488 Rls. 526,929 $
149 1380 بلژيک 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 19,268 917,407,368 Rls. 522,740 $
150 1380 بلژيک 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 315,713 916,207,763 Rls. 522,056 $
151 1380 بلژيک 841239 --موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك (غيرازحر 40,680 896,838,376 Rls. 511,019 $
152 1380 بلژيک 271490 -قيرو آسفالت ,طبيعي , آسفالتيت هاي طبيعي 380,000 886,389,701 Rls. 505,066 $
153 1380 بلژيک 120911 --تخم چغندرقند, براي كشت 17,492 875,935,609 Rls. 499,108 $
154 1380 بلژيک 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 110,016 875,087,588 Rls. 498,624 $
155 1380 بلژيک 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق ن 66,955 865,248,080 Rls. 493,018 $
156 1380 بلژيک 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي ج 62,429 857,115,192 Rls. 488,385 $
157 1380 بلژيک 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشاند 50,722 839,969,052 Rls. 478,615 $
158 1380 بلژيک 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكو 363,225 828,420,434 Rls. 472,034 $
159 1380 بلژيک 960200 موادنباتي يامعدني ترا پذيركارشده واشياءازا 10,675 807,574,316 Rls. 460,155 $
160 1380 بلژيک 370220 -فيلم عكاسي باخصوصيت ظهوروچاپ فوري ,به صورت 18,331 805,801,525 Rls. 459,146 $
161 1380 بلژيک 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 216,000 795,607,345 Rls. 453,338 $
162 1380 بلژيک 741121 --لوله ازبرنج , 76,690 772,446,102 Rls. 440,140 $
163 1380 بلژيک 581092 --گلدوزي وقلابدوزي ازالياف سنتتيك يامصنوعي , 6,276 764,762,940 Rls. 435,763 $
164 1380 بلژيک 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي 18,374 760,307,200 Rls. 433,223 $
165 1380 بلژيک 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 609,014 756,669,282 Rls. 431,151 $
166 1380 بلژيک 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 466,376 751,719,520 Rls. 428,330 $
167 1380 بلژيک 291612 --استرهاي اسيداكريليك 310,388 750,367,148 Rls. 427,559 $
168 1380 بلژيک 580310 -پارچه هاي گازباف (غيرازپارچه هاي كم عرض )ازپ 10,500 745,363,122 Rls. 424,708 $
169 1380 بلژيک 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست 907 741,680,728 Rls. 422,611 $
170 1380 بلژيک 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرم 450,292 739,278,203 Rls. 421,240 $
171 1380 بلژيک 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ي 981,484 738,480,764 Rls. 420,786 $
172 1380 بلژيک 293792 -- استروژن ها و پروگستوژن ها 300 727,568,388 Rls. 414,568 $
173 1380 بلژيک 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده 383,980 727,099,900 Rls. 414,302 $
174 1380 بلژيک 844220 -ماشين آلات ودستگاههاوادوات براي حروف چيني , 11,593 725,096,250 Rls. 413,160 $
175 1380 بلژيک 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازم 52,548 718,171,038 Rls. 409,215 $
176 1380 بلژيک 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105 27,864 714,476,171 Rls. 407,109 $
177 1380 بلژيک 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 7,217 705,628,585 Rls. 402,068 $
178 1380 بلژيک 281122 --دي اكسيد سيليسيم 178,620 699,978,638 Rls. 398,847 $
179 1380 بلژيک 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرها 480,000 699,626,168 Rls. 398,647 $
180 1380 بلژيک 292149 --مونو آمين هاي بودارومشتقات آنها,غيرمذكورد 120,000 691,365,144 Rls. 393,940 $
181 1380 بلژيک 284440 -عناصر راديواكتيو/ ايزوتوپ ها و تركيبات 76 687,789,435 Rls. 391,903 $
182 1380 بلژيک 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 9,387 685,173,367 Rls. 390,413 $
183 1380 بلژيک 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 30,140 678,317,868 Rls. 386,506 $
184 1380 بلژيک 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنب 119,756 675,450,000 Rls. 384,872 $
185 1380 بلژيک 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 60,600 668,260,566 Rls. 380,775 $
186 1380 بلژيک 722592 --فولادممزوج تخت نوردشده ,باپهناي 600mmيابيش 470,115 667,765,825 Rls. 380,493 $
187 1380 بلژيک 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 5,711 667,081,392 Rls. 380,101 $
188 1380 بلژيک 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 5,806 663,032,795 Rls. 377,796 $
189 1380 بلژيک 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 185,091 662,946,082 Rls. 377,747 $
190 1380 بلژيک 843360 -ماشين هابراي پاك كردن ,جوركردن ,يادرجه بندي ك 4,200 660,320,850 Rls. 376,251 $
191 1380 بلژيک 810293 --مفتول ازموليبدن , 2,995 656,078,291 Rls. 373,834 $
192 1380 بلژيک 854390 -اجزاء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا 1,080 648,856,717 Rls. 369,718 $
193 1380 بلژيک 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,ن 105,612 646,888,758 Rls. 368,597 $
194 1380 بلژيک 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده ه 8,264 644,650,262 Rls. 367,322 $
195 1380 بلژيک 560410 -نخ وطناب كائوچوئي ,پوشانده شده بامنسوج , 58,000 643,110,192 Rls. 366,445 $
196 1380 بلژيک 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 0 146,875 635,746,988 Rls. 362,249 $
197 1380 بلژيک 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسو 5,372 626,478,868 Rls. 356,968 $
198 1380 بلژيک 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 11,453 626,324,712 Rls. 356,880 $
199 1380 بلژيک 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي ميان 974,093 624,338,998 Rls. 355,749 $
200 1380 بلژيک 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 50,064 615,811,752 Rls. 350,891 $
مجموع کل
686,314,769,135 ريال
مجموع کل
391,062,552 دلار