آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 بلغارستان 100110 -گندم سخت 101,505,840 23,251,191,273 Rls. 13,248,542 $
2 1380 بلغارستان 310310 - سوپرفسفات ها 26,216,656 6,440,200,988 Rls. 3,669,630 $
3 1380 بلغارستان 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 2,504,934 2,025,182,022 Rls. 1,153,950 $
4 1380 بلغارستان 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 241,735 985,229,942 Rls. 561,384 $
5 1380 بلغارستان 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 22,379 696,633,123 Rls. 396,941 $
6 1380 بلغارستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 31,450 548,791,209 Rls. 312,702 $
7 1380 بلغارستان 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 47,218 529,402,780 Rls. 301,653 $
8 1380 بلغارستان 790111 --روي ,غيرممزوج ,باخلوص 99/99%يابيشتر, 191,923 464,375,876 Rls. 264,602 $
9 1380 بلغارستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 140,660 405,043,654 Rls. 230,795 $
10 1380 بلغارستان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 16,000 324,392,549 Rls. 184,839 $
11 1380 بلغارستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 64,520 322,002,168 Rls. 183,478 $
12 1380 بلغارستان 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آس 22,355 318,810,001 Rls. 181,657 $
13 1380 بلغارستان 721699 --پروفيل از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگ 95,330 280,277,164 Rls. 159,702 $
14 1380 بلغارستان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 32,970 244,655,151 Rls. 139,405 $
15 1380 بلغارستان 391732 --سايرلوله هاكه باموادديگرمستحكم نشده وباس 35,398 242,605,646 Rls. 138,237 $
16 1380 بلغارستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 78,700 240,483,537 Rls. 137,028 $
17 1380 بلغارستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 14,862 217,228,010 Rls. 123,776 $
18 1380 بلغارستان 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرم 6,000 214,628,132 Rls. 122,295 $
19 1380 بلغارستان 903120 - دستگاههاي آزماي 1,030 205,444,900 Rls. 117,063 $
20 1380 بلغارستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 16,451 166,755,118 Rls. 95,017 $
21 1380 بلغارستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 53,000 162,629,205 Rls. 92,666 $
22 1380 بلغارستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 7,764 160,776,031 Rls. 91,611 $
23 1380 بلغارستان 840733 -موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه ف 8,000 156,447,488 Rls. 89,144 $
24 1380 بلغارستان 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 66,302 148,816,595 Rls. 84,796 $
25 1380 بلغارستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 18,336 122,370,667 Rls. 69,727 $
26 1380 بلغارستان 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniy 414 122,013,800 Rls. 69,524 $
27 1380 بلغارستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 39,600 121,439,747 Rls. 69,196 $
28 1380 بلغارستان 290290 - ساير هيدروكربورهاي حلقوي ,كه درجاي ديگر 71,225 117,791,000 Rls. 67,117 $
29 1380 بلغارستان 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قد 8,429 116,120,392 Rls. 66,165 $
30 1380 بلغارستان 845720 ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركرد 15,600 112,368,035 Rls. 64,028 $
31 1380 بلغارستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 33,790 100,780,150 Rls. 57,425 $
32 1380 بلغارستان 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 7,579 97,393,171 Rls. 55,495 $
33 1380 بلغارستان 848210 -بلبرينگ , 19,005 81,835,658 Rls. 46,630 $
34 1380 بلغارستان 390710 - پلي استال ها, به اشكال ابتدائي 15,000 71,471,705 Rls. 40,725 $
35 1380 بلغارستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي م 32,900 65,660,855 Rls. 37,414 $
36 1380 بلغارستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 13,720 62,754,114 Rls. 35,757 $
37 1380 بلغارستان 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد 60,000 59,267,103 Rls. 33,770 $
38 1380 بلغارستان 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد ب 12,000 52,731,390 Rls. 30,046 $
39 1380 بلغارستان 390430 - كوپليمرهاي استات وينيل - كلرور وينيل 19,000 47,557,671 Rls. 27,098 $
40 1380 بلغارستان 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 5,721 43,869,189 Rls. 24,997 $
41 1380 بلغارستان 480640 -كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي براق شده شفاف يان 20,000 39,855,118 Rls. 22,709 $
42 1380 بلغارستان 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ 20,160 39,615,069 Rls. 22,573 $
43 1380 بلغارستان 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 70 34,527,881 Rls. 19,674 $
44 1380 بلغارستان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 100 34,466,033 Rls. 19,639 $
45 1380 بلغارستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 12,400 32,884,314 Rls. 18,738 $
46 1380 بلغارستان 845921 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,باكنترل ش 10,000 32,154,389 Rls. 18,322 $
47 1380 بلغارستان 842519 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 3,790 30,330,000 Rls. 17,282 $
48 1380 بلغارستان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 1,620 28,099,229 Rls. 16,011 $
49 1380 بلغارستان 120400 دانه كتان حتي خرد شده 60,000 25,103,345 Rls. 14,304 $
50 1380 بلغارستان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 4,851 22,249,966 Rls. 12,678 $
51 1380 بلغارستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجاب 8,000 20,436,658 Rls. 11,645 $
52 1380 بلغارستان 480522 --كاغذومقواي چندلاكه تنهايك لايه بيروني آ 20,000 18,520,792 Rls. 10,553 $
53 1380 بلغارستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 291 12,722,900 Rls. 7,250 $
54 1380 بلغارستان 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 8 12,392,136 Rls. 7,061 $
55 1380 بلغارستان 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسا 2 11,635,707 Rls. 6,630 $
56 1380 بلغارستان 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرن 108 11,525,021 Rls. 6,567 $
57 1380 بلغارستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي 3,200 10,040,573 Rls. 5,721 $
58 1380 بلغارستان 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باست 92 7,745,716 Rls. 4,414 $
59 1380 بلغارستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 2,600 7,078,965 Rls. 4,033 $
60 1380 بلغارستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 370 4,926,091 Rls. 2,807 $
61 1380 بلغارستان 846890 -سايراجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي ل 4 3,187,088 Rls. 1,816 $
62 1380 بلغارستان 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 150 2,749,023 Rls. 1,566 $
63 1380 بلغارستان 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 280 2,252,300 Rls. 1,283 $
64 1380 بلغارستان 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 2 2,183,322 Rls. 1,244 $
65 1380 بلغارستان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 70 1,175,490 Rls. 670 $
66 1380 بلغارستان 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربي 580 730,731 Rls. 416 $
مجموع کل
40,596,015,066 ريال
مجموع کل
23,131,633 دلار
[1]