آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 بحرين 260112 --سنگ هاي (كلوخه هاي ) آهن بهم فشرده شده و 419,561,596 39,067,936,953 Rls. 22,260,933 $
2 1380 بحرين 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 26,257,330 25,936,017,961 Rls. 14,778,358 $
3 1380 بحرين 760519 --مفتول از آلومييوم ,غيرممزوج باحداكثربعدسطح 4,174,726 15,227,046,082 Rls. 8,676,379 $
4 1380 بحرين 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 4,132,510 12,372,676,718 Rls. 7,049,958 $
5 1380 بحرين 040510 - كره 2,665,300 9,276,026,948 Rls. 5,285,486 $
6 1380 بحرين 760511 --مفتول از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باحداكثربعدس 2,537,144 8,994,996,666 Rls. 5,125,354 $
7 1380 بحرين 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري 743,885 6,195,741,168 Rls. 3,530,337 $
8 1380 بحرين 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم , 1,193,446 5,073,373,892 Rls. 2,890,812 $
9 1380 بحرين 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 330,438 1,490,602,868 Rls. 849,345 $
10 1380 بحرين 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم , 99,102 466,187,535 Rls. 265,633 $
11 1380 بحرين 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلوم 93,913 444,077,787 Rls. 253,036 $
12 1380 بحرين 847150 -ماشين داده پردازي عددي داراي يك يادونو ع ازواح 473 427,616,763 Rls. 243,656 $
13 1380 بحرين 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 10,353 406,602,808 Rls. 231,682 $
14 1380 بحرين 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 174 370,471,535 Rls. 211,095 $
15 1380 بحرين 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي 56 203,126,493 Rls. 115,742 $
16 1380 بحرين 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 332 180,025,645 Rls. 102,579 $
17 1380 بحرين 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 25,992 141,626,902 Rls. 80,699 $
18 1380 بحرين 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 407 130,237,566 Rls. 74,209 $
19 1380 بحرين 721730 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودش 49,890 122,978,634 Rls. 70,073 $
20 1380 بحرين 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 52 119,190,755 Rls. 67,915 $
21 1380 بحرين 848130 -شيريكطرفه , 450 48,908,072 Rls. 27,868 $
22 1380 بحرين 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 80 40,820,175 Rls. 23,259 $
23 1380 بحرين 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 4,536 39,110,996 Rls. 22,285 $
24 1380 بحرين 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه 11 11,397,165 Rls. 6,494 $
25 1380 بحرين 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5 11 10,495,528 Rls. 5,980 $
26 1380 بحرين 920600 آلات موسيقي ضربي (مثلا طبل ودهل ,كسيلوفون ,سنج 52 5,734,750 Rls. 3,268 $
27 1380 بحرين 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 5 4,788,520 Rls. 2,729 $
28 1380 بحرين 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 4 4,219,990 Rls. 2,405 $
29 1380 بحرين 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 17 959,866 Rls. 547 $
مجموع کل
126,812,996,741 ريال
مجموع کل
72,258,116 دلار
[1]