آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 ايرلند 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 510 6,832,570,033 Rls. 3,893,204 $
2 1380 ايرلند 020230 -گوشت حيوانات از نو ع گاو, بي استخوان , 933,028 3,523,307,989 Rls. 2,007,583 $
3 1380 ايرلند 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 23,153 2,438,889,373 Rls. 1,389,680 $
4 1380 ايرلند 293040 -متيونين 409,500 2,389,525,257 Rls. 1,361,551 $
5 1380 ايرلند 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 176,619 2,234,089,805 Rls. 1,272,985 $
6 1380 ايرلند 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري 212,980 2,061,067,048 Rls. 1,174,398 $
7 1380 ايرلند 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سدي 1,695,000 1,562,732,168 Rls. 890,446 $
8 1380 ايرلند 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (ه 240,461 1,463,203,993 Rls. 833,735 $
9 1380 ايرلند 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 1,134 1,407,907,019 Rls. 802,227 $
10 1380 ايرلند 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسو 4,633 1,400,444,418 Rls. 797,974 $
11 1380 ايرلند 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 742,000 996,121,574 Rls. 567,590 $
12 1380 ايرلند 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 1,925 967,168,979 Rls. 551,092 $
13 1380 ايرلند 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهوا 136 909,405,465 Rls. 518,179 $
14 1380 ايرلند 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 1,077,220 874,293,171 Rls. 498,172 $
15 1380 ايرلند 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 808 692,262,340 Rls. 394,452 $
16 1380 ايرلند 281830 -هيدرواكسيد آلومينيم 243,540 683,783,389 Rls. 389,620 $
17 1380 ايرلند 170290 -عسل مصنوعي , كارامل و ساير قندها (همچنين 480,000 506,174,944 Rls. 288,419 $
18 1380 ايرلند 710510 گردوپودرازالماس , 54 481,256,737 Rls. 274,220 $
19 1380 ايرلند 720211 --فرومنگنز,داراي بي از2%وزني كربن , 500,000 420,783,590 Rls. 239,763 $
20 1380 ايرلند 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن ر 82,080 401,572,674 Rls. 228,816 $
21 1380 ايرلند 281000 اكسيدهاي بر,اسيذهاي بريك 297,000 351,073,980 Rls. 200,042 $
22 1380 ايرلند 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 275,000 338,171,813 Rls. 192,690 $
23 1380 ايرلند 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 28,200 308,740,000 Rls. 175,920 $
24 1380 ايرلند 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي دي 7,145 296,974,486 Rls. 169,217 $
25 1380 ايرلند 284019 --تترابرات دي سديم ,"غيربي آب " 282,000 292,656,680 Rls. 166,756 $
26 1380 ايرلند 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا, 24,685 266,003,665 Rls. 151,569 $
27 1380 ايرلند 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 320,410 260,051,128 Rls. 148,177 $
28 1380 ايرلند 731449 --تور,شبكه ,پرچين ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 35,014 248,498,987 Rls. 141,594 $
29 1380 ايرلند 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول در 23,520 246,627,790 Rls. 140,529 $
30 1380 ايرلند 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكها 24,000 228,662,277 Rls. 130,292 $
31 1380 ايرلند 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 3,401 201,877,997 Rls. 115,030 $
32 1380 ايرلند 282200 اكسيدهاي كبالت وهيدرواكسيدهاي كبالت ,اكسيد 5,000 191,056,434 Rls. 108,864 $
33 1380 ايرلند 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 2,010 183,627,003 Rls. 104,631 $
34 1380 ايرلند 550953 --نخ ,داراي كمتراز85%الياف غيريكسره پلي استر 13,935 171,027,030 Rls. 97,451 $
35 1380 ايرلند 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 852 151,413,149 Rls. 86,276 $
36 1380 ايرلند 381220 - پلاستي سايزرهاي مركب براي كائوچو يا مو 50,080 144,254,300 Rls. 82,196 $
37 1380 ايرلند 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 100,000 123,156,240 Rls. 70,174 $
38 1380 ايرلند 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده و 16,000 118,012,546 Rls. 67,244 $
39 1380 ايرلند 282735 --كلرورهاي نيكل 20,000 110,840,004 Rls. 63,157 $
40 1380 ايرلند 051110 اسپرم گاوي 8 107,508,214 Rls. 61,258 $
41 1380 ايرلند 721011 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 3,400 98,199,002 Rls. 55,954 $
42 1380 ايرلند 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 421 93,866,400 Rls. 53,485 $
43 1380 ايرلند 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 502 91,760,481 Rls. 52,286 $
44 1380 ايرلند 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 8,730 90,713,574 Rls. 51,689 $
45 1380 ايرلند 283324 --سولفات هاي نيكل 20,000 90,314,157 Rls. 51,461 $
46 1380 ايرلند 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 21,150 80,129,203 Rls. 45,658 $
47 1380 ايرلند 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 20,000 76,676,302 Rls. 43,690 $
48 1380 ايرلند 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 225 75,001,698 Rls. 42,736 $
49 1380 ايرلند 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ي 1,078 73,900,001 Rls. 42,108 $
50 1380 ايرلند 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 5,320 61,227,268 Rls. 34,887 $
51 1380 ايرلند 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده برا 900 60,120,756 Rls. 34,257 $
52 1380 ايرلند 851830 - گوشي enohpdaeh( -enohpraE ) و دستگاه م 143 59,256,573 Rls. 33,764 $
53 1380 ايرلند 950661 --توپ تنيس 2,422 54,610,380 Rls. 31,117 $
54 1380 ايرلند 300640 -سيمان و ساير محصولات براي پركردن دندان , 190 52,755,822 Rls. 30,060 $
55 1380 ايرلند 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 19 45,391,432 Rls. 25,864 $
56 1380 ايرلند 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نش 14,320 45,070,340 Rls. 25,681 $
57 1380 ايرلند 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 413 41,723,914 Rls. 23,774 $
58 1380 ايرلند 291570 -اسيدپالميتيك , اسيد استاريك , املاح و اس 16,560 39,658,431 Rls. 22,597 $
59 1380 ايرلند 292249 -- آمينو-اسيدهاواسترهاي آنها,فقطداراي يك عا 35 37,702,890 Rls. 21,483 $
60 1380 ايرلند 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 1,000 37,226,217 Rls. 21,212 $
61 1380 ايرلند 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرج 176 35,583,000 Rls. 20,275 $
62 1380 ايرلند 722880 -ميله هاي توخالي براي حفاري ,ازفولادممزوج ياازف 3,930 35,158,247 Rls. 20,033 $
63 1380 ايرلند 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشاند 2,657 32,994,230 Rls. 18,800 $
64 1380 ايرلند 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكا 1,050 32,830,000 Rls. 18,707 $
65 1380 ايرلند 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 40 30,981,252 Rls. 17,653 $
66 1380 ايرلند 290950 -اتر-فنل ها,اتر-الكل -فنل هاومشتقات هالوژنه 1,000 28,928,134 Rls. 16,483 $
67 1380 ايرلند 380690 -مشتقات كولوفان واسيدهاي رزيني ,اسانس كولوف 6,000 22,144,973 Rls. 12,618 $
68 1380 ايرلند 441019 --تخته ازخرده چوب (غيرازتخته هاي نازك ,ياتخ 16,875 21,840,723 Rls. 12,445 $
69 1380 ايرلند 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 70 21,518,190 Rls. 12,261 $
70 1380 ايرلند 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 10 15,870,818 Rls. 9,043 $
71 1380 ايرلند 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 16 15,858,492 Rls. 9,036 $
72 1380 ايرلند 901540 - آلات و دستگاههاي فتوگرامتري 1,840 13,357,533 Rls. 7,611 $
73 1380 ايرلند 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده ه 23 12,810,254 Rls. 7,299 $
74 1380 ايرلند 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشي 258 11,949,969 Rls. 6,809 $
75 1380 ايرلند 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نش 3,125 10,675,738 Rls. 6,083 $
76 1380 ايرلند 321490 -اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان 600 7,808,499 Rls. 4,449 $
77 1380 ايرلند 290313 -- كلروفرم (تري كلرومتان ) 497 6,997,672 Rls. 3,987 $
78 1380 ايرلند 482311 -- كاغذخودچسب ,بصورت نواريارول 66 6,990,580 Rls. 3,983 $
79 1380 ايرلند 291531 --استات اتيل 498 6,968,383 Rls. 3,971 $
80 1380 ايرلند 290512 -- پروپان - 1-ال (الكل پروپيليك )وپروپان 497 5,196,308 Rls. 2,961 $
81 1380 ايرلند 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 98 4,207,841 Rls. 2,398 $
82 1380 ايرلند 291412 بوتانون (متيل اتيل ستن ) 497 4,143,087 Rls. 2,361 $
83 1380 ايرلند 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحر 30 3,733,821 Rls. 2,128 $
84 1380 ايرلند 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 30 3,441,249 Rls. 1,961 $
85 1380 ايرلند 291411 استن 498 2,993,019 Rls. 1,705 $
86 1380 ايرلند 846890 -سايراجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي ل 107 1,111,562 Rls. 633 $
87 1380 ايرلند 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 35 920,393 Rls. 524 $
88 1380 ايرلند 290511 -- متانول (الكل ميليك ) 497 797,182 Rls. 454 $
89 1380 ايرلند 290513 -- بوتان -1-ئول (الكل بوتيليك نرمال ) 497 792,151 Rls. 451 $
90 1380 ايرلند 846810 -بوري هايي كه بادست نگهداري ميشوندبراي لحيم كا 108 446,262 Rls. 254 $
91 1380 ايرلند 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگ 1 228,100 Rls. 130 $
92 1380 ايرلند 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه 9 195,455 Rls. 111 $
93 1380 ايرلند 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جر 12 190,059 Rls. 108 $
94 1380 ايرلند 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلا 1 167,062 Rls. 95 $
مجموع کل
38,291,928,768 ريال
مجموع کل
21,818,758 دلار
[1]