آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 ايتاليا 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنب 3,777,976 143,945,077,399 Rls. 82,019,988 $
2 1380 ايتاليا 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 1,594,239 71,132,047,230 Rls. 40,531,080 $
3 1380 ايتاليا 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 64,030 53,267,263,184 Rls. 30,351,713 $
4 1380 ايتاليا 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي 2,210,966 39,255,298,322 Rls. 22,367,693 $
5 1380 ايتاليا 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكورد 35,766,478 38,395,791,052 Rls. 21,877,944 $
6 1380 ايتاليا 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 8,747,639 31,865,750,758 Rls. 18,157,128 $
7 1380 ايتاليا 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 1,651,188 28,501,967,360 Rls. 16,240,436 $
8 1380 ايتاليا 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 258,312 28,452,855,381 Rls. 16,212,453 $
9 1380 ايتاليا 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 5,689,224 22,178,664,412 Rls. 12,637,408 $
10 1380 ايتاليا 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا 2,329,659 20,422,152,568 Rls. 11,636,554 $
11 1380 ايتاليا 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 3,861,661 19,409,080,953 Rls. 11,059,303 $
12 1380 ايتاليا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 476,846 17,878,045,275 Rls. 10,186,918 $
13 1380 ايتاليا 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 1,536,081 17,596,275,009 Rls. 10,026,365 $
14 1380 ايتاليا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 464,285 17,467,605,356 Rls. 9,953,051 $
15 1380 ايتاليا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 99,206 16,569,953,249 Rls. 9,441,568 $
16 1380 ايتاليا 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 2,278,279 16,518,522,719 Rls. 9,412,263 $
17 1380 ايتاليا 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات هم 344,413 16,454,948,110 Rls. 9,376,040 $
18 1380 ايتاليا 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 1,329,151 16,333,706,655 Rls. 9,306,957 $
19 1380 ايتاليا 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 1,075,820 15,732,153,818 Rls. 8,964,183 $
20 1380 ايتاليا 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سن 1,595,689 15,482,307,342 Rls. 8,821,826 $
21 1380 ايتاليا 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 273,336 15,381,734,918 Rls. 8,764,522 $
22 1380 ايتاليا 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكرب 172,344 14,859,738,020 Rls. 8,467,087 $
23 1380 ايتاليا 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 133,187 14,126,254,739 Rls. 8,049,150 $
24 1380 ايتاليا 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 776,015 13,846,933,829 Rls. 7,889,992 $
25 1380 ايتاليا 292910 -ايزوسيانات ها 3,483,218 13,103,771,758 Rls. 7,466,532 $
26 1380 ايتاليا 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 258,027 11,464,342,619 Rls. 6,532,390 $
27 1380 ايتاليا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 101,608 11,433,251,747 Rls. 6,514,671 $
28 1380 ايتاليا 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك 1,016,990 11,209,967,463 Rls. 6,387,445 $
29 1380 ايتاليا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 674,553 10,728,447,105 Rls. 6,113,076 $
30 1380 ايتاليا 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكو 2,771,618 10,642,284,500 Rls. 6,063,978 $
31 1380 ايتاليا 846410 -ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سرامي 884,058 10,221,296,264 Rls. 5,824,099 $
32 1380 ايتاليا 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 180,365 10,215,681,043 Rls. 5,820,900 $
33 1380 ايتاليا 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور ي 8,738,000 10,075,835,962 Rls. 5,741,224 $
34 1380 ايتاليا 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 451,537 9,987,798,307 Rls. 5,691,052 $
35 1380 ايتاليا 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي د 1,252,534 9,925,010,673 Rls. 5,655,278 $
36 1380 ايتاليا 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره 291,000 9,911,111,564 Rls. 5,647,357 $
37 1380 ايتاليا 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوز 1,031,957 9,612,395,271 Rls. 5,477,147 $
38 1380 ايتاليا 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 682,100 9,423,965,322 Rls. 5,369,781 $
39 1380 ايتاليا 845090 -اجزاءوقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي ياغيرخا 1,365,251 9,278,026,715 Rls. 5,286,626 $
40 1380 ايتاليا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 439,965 9,183,760,284 Rls. 5,232,913 $
41 1380 ايتاليا 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از اليا 249,788 8,869,731,638 Rls. 5,053,979 $
42 1380 ايتاليا 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز5 724,914 8,764,391,321 Rls. 4,993,958 $
43 1380 ايتاليا 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 762,663 8,658,049,462 Rls. 4,933,362 $
44 1380 ايتاليا 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 1,008,283 8,596,738,195 Rls. 4,898,427 $
45 1380 ايتاليا 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 957,637 8,098,296,311 Rls. 4,614,411 $
46 1380 ايتاليا 700231 --لوله ازكوارتزذوب شده ياازسايرسيليس هاي ذ 1,054,802 7,916,882,228 Rls. 4,511,044 $
47 1380 ايتاليا 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniy 541,651 7,869,531,079 Rls. 4,484,064 $
48 1380 ايتاليا 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 770,128 7,798,835,417 Rls. 4,443,781 $
49 1380 ايتاليا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 316,089 7,533,619,564 Rls. 4,292,658 $
50 1380 ايتاليا 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 641,752 7,445,080,440 Rls. 4,242,212 $
51 1380 ايتاليا 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 139,771 6,849,539,526 Rls. 3,902,872 $
52 1380 ايتاليا 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 2,599,200 6,745,636,259 Rls. 3,843,668 $
53 1380 ايتاليا 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 63,322 6,547,913,824 Rls. 3,731,000 $
54 1380 ايتاليا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 221,467 6,223,002,190 Rls. 3,545,870 $
55 1380 ايتاليا 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 540,272 6,208,690,043 Rls. 3,537,715 $
56 1380 ايتاليا 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 94,919 6,138,584,311 Rls. 3,497,768 $
57 1380 ايتاليا 848130 -شيريكطرفه , 298,132 6,137,542,972 Rls. 3,497,177 $
58 1380 ايتاليا 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 830,286 5,795,248,113 Rls. 3,302,135 $
59 1380 ايتاليا 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 434,598 5,758,589,275 Rls. 3,281,247 $
60 1380 ايتاليا 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 529,325 5,702,301,061 Rls. 3,249,176 $
61 1380 ايتاليا 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535 51,124 5,598,641,498 Rls. 3,190,108 $
62 1380 ايتاليا 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ي 277,608 5,478,454,828 Rls. 3,121,626 $
63 1380 ايتاليا 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 220,720 5,422,049,241 Rls. 3,089,487 $
64 1380 ايتاليا 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس 404,208 5,397,253,216 Rls. 3,075,357 $
65 1380 ايتاليا 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترون 4,146 5,210,290,302 Rls. 2,968,827 $
66 1380 ايتاليا 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 106,175 5,001,395,788 Rls. 2,849,798 $
67 1380 ايتاليا 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموا 119,453 4,976,651,515 Rls. 2,835,701 $
68 1380 ايتاليا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 99,148 4,929,423,898 Rls. 2,808,790 $
69 1380 ايتاليا 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 23,695 4,901,992,557 Rls. 2,793,158 $
70 1380 ايتاليا 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 679,707 4,735,125,790 Rls. 2,698,074 $
71 1380 ايتاليا 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 609,677 4,725,999,320 Rls. 2,692,879 $
72 1380 ايتاليا 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 510,163 4,717,451,437 Rls. 2,688,007 $
73 1380 ايتاليا 903210 - ترموستات 117,914 4,701,688,515 Rls. 2,679,027 $
74 1380 ايتاليا 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 180,041 4,619,976,592 Rls. 2,632,462 $
75 1380 ايتاليا 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 95,900 4,587,824,668 Rls. 2,614,143 $
76 1380 ايتاليا 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخ 479,094 4,574,834,748 Rls. 2,606,744 $
77 1380 ايتاليا 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 69,527 4,559,533,763 Rls. 2,598,026 $
78 1380 ايتاليا 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت 309,603 4,498,939,086 Rls. 2,563,497 $
79 1380 ايتاليا 848060 -قالب براي موادمعدني , 247,446 4,479,649,824 Rls. 2,552,508 $
80 1380 ايتاليا 842699 --جرثقيل هاي دريك skcirredspihs(),جرثقيل ها 350,260 4,475,449,167 Rls. 2,550,113 $
81 1380 ايتاليا 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 33,021 4,381,197,524 Rls. 2,496,410 $
82 1380 ايتاليا 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 23,757 4,255,463,739 Rls. 2,424,765 $
83 1380 ايتاليا 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي 58,368 4,178,552,802 Rls. 2,380,942 $
84 1380 ايتاليا 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 70,020 4,176,012,176 Rls. 2,379,498 $
85 1380 ايتاليا 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چ 163,411 4,149,533,066 Rls. 2,364,405 $
86 1380 ايتاليا 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 2,161,075 4,107,309,685 Rls. 2,340,347 $
87 1380 ايتاليا 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 106,239 4,034,748,048 Rls. 2,299,001 $
88 1380 ايتاليا 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل د 134,024 4,028,017,920 Rls. 2,295,167 $
89 1380 ايتاليا 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چ 636,029 3,975,495,147 Rls. 2,265,239 $
90 1380 ايتاليا 300210 انتي سرمهاي مخصوص كه از حيوان يا انسان 1,831 3,934,435,949 Rls. 2,241,844 $
91 1380 ايتاليا 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن ر 956,390 3,921,008,247 Rls. 2,234,194 $
92 1380 ايتاليا 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 8,158 3,910,836,363 Rls. 2,228,397 $
93 1380 ايتاليا 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد ب 905,836 3,902,174,917 Rls. 2,223,459 $
94 1380 ايتاليا 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 421,659 3,882,003,890 Rls. 2,211,968 $
95 1380 ايتاليا 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آس 917,138 3,842,217,311 Rls. 2,189,297 $
96 1380 ايتاليا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 14,384 3,808,038,327 Rls. 2,169,822 $
97 1380 ايتاليا 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون 88,326 3,721,003,479 Rls. 2,120,230 $
98 1380 ايتاليا 841112 --توربوجت هاباقدرت پرتاب بيشتراز25كيلوني 206,000 3,666,903,017 Rls. 2,089,403 $
99 1380 ايتاليا 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 196,223 3,610,580,738 Rls. 2,057,306 $
100 1380 ايتاليا 846420 -ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن ,براي كارروي سنگ 278,262 3,594,104,677 Rls. 2,047,924 $
101 1380 ايتاليا 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلت 99,922 3,462,959,726 Rls. 1,973,195 $
102 1380 ايتاليا 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طو 877,351 3,459,600,844 Rls. 1,971,282 $
103 1380 ايتاليا 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 71,183 3,454,965,813 Rls. 1,968,645 $
104 1380 ايتاليا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 19,571 3,453,802,535 Rls. 1,967,980 $
105 1380 ايتاليا 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي 582,978 3,446,447,169 Rls. 1,963,788 $
106 1380 ايتاليا 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير ترك 19,870 3,403,982,804 Rls. 1,939,591 $
107 1380 ايتاليا 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 74,585 3,383,099,396 Rls. 1,927,693 $
108 1380 ايتاليا 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 257,981 3,381,728,425 Rls. 1,926,911 $
109 1380 ايتاليا 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 475,550 3,357,470,868 Rls. 1,913,088 $
110 1380 ايتاليا 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 408,150 3,318,473,392 Rls. 1,890,868 $
111 1380 ايتاليا 840721 --موتورهاي خارج ازبدنه rotom(draobtuO )براي 50,184 3,302,821,232 Rls. 1,881,950 $
112 1380 ايتاليا 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 313,160 3,252,933,148 Rls. 1,853,524 $
113 1380 ايتاليا 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 91,679 3,167,419,807 Rls. 1,804,799 $
114 1380 ايتاليا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه 102,121 3,158,675,409 Rls. 1,799,815 $
115 1380 ايتاليا 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ي 94,012 3,111,118,469 Rls. 1,772,717 $
116 1380 ايتاليا 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي 1,282 3,089,249,632 Rls. 1,760,255 $
117 1380 ايتاليا 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 86,633 3,086,988,120 Rls. 1,758,968 $
118 1380 ايتاليا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 1,371,907 3,060,817,983 Rls. 1,744,055 $
119 1380 ايتاليا 847590 -اجزاءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475, 32,338 3,060,746,701 Rls. 1,744,016 $
120 1380 ايتاليا 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 101,119 3,051,496,974 Rls. 1,738,745 $
121 1380 ايتاليا 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات 48,319 3,034,407,032 Rls. 1,729,005 $
122 1380 ايتاليا 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 46,979 3,031,290,865 Rls. 1,727,234 $
123 1380 ايتاليا 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 1,262,712 2,970,571,784 Rls. 1,692,634 $
124 1380 ايتاليا 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 364,846 2,970,125,903 Rls. 1,692,375 $
125 1380 ايتاليا 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باست 180,298 2,949,403,799 Rls. 1,680,571 $
126 1380 ايتاليا 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 397,650 2,949,395,233 Rls. 1,680,569 $
127 1380 ايتاليا 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 809,247 2,873,120,422 Rls. 1,637,105 $
128 1380 ايتاليا 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 213,921 2,857,188,236 Rls. 1,628,029 $
129 1380 ايتاليا 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نب 921,940 2,845,937,834 Rls. 1,621,618 $
130 1380 ايتاليا 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آه 408,824 2,810,473,415 Rls. 1,601,408 $
131 1380 ايتاليا 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت يا 180,223 2,807,606,614 Rls. 1,599,778 $
132 1380 ايتاليا 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 704,218 2,791,619,212 Rls. 1,590,665 $
133 1380 ايتاليا 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوري 217,442 2,789,485,098 Rls. 1,589,450 $
134 1380 ايتاليا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 69,024 2,784,042,116 Rls. 1,586,351 $
135 1380 ايتاليا 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلا 11,406 2,778,672,257 Rls. 1,583,289 $
136 1380 ايتاليا 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پي 110,301 2,722,767,805 Rls. 1,551,433 $
137 1380 ايتاليا 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 3,384,700 2,721,683,493 Rls. 1,550,817 $
138 1380 ايتاليا 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 395,590 2,696,940,901 Rls. 1,536,720 $
139 1380 ايتاليا 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفو 1,178,788 2,645,915,542 Rls. 1,507,645 $
140 1380 ايتاليا 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 69,444 2,636,371,987 Rls. 1,502,206 $
141 1380 ايتاليا 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 1,991,287 2,631,990,923 Rls. 1,499,709 $
142 1380 ايتاليا 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 22,005 2,630,463,300 Rls. 1,498,840 $
143 1380 ايتاليا 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي 142,874 2,596,594,992 Rls. 1,479,542 $
144 1380 ايتاليا 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكس 671,125 2,567,859,409 Rls. 1,463,168 $
145 1380 ايتاليا 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحر 71,203 2,520,202,792 Rls. 1,436,013 $
146 1380 ايتاليا 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 93,841 2,494,680,944 Rls. 1,421,471 $
147 1380 ايتاليا 291890 -اسيدهاي كربوكسيليك باعامل اكسيژنه , وغيره , 17,000 2,446,406,905 Rls. 1,393,964 $
148 1380 ايتاليا 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاو 53,334 2,440,118,824 Rls. 1,390,382 $
149 1380 ايتاليا 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 262,551 2,423,732,439 Rls. 1,381,044 $
150 1380 ايتاليا 846691 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 192,872 2,415,082,444 Rls. 1,376,118 $
151 1380 ايتاليا 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتوره 185,097 2,394,462,282 Rls. 1,364,366 $
152 1380 ايتاليا 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 165,193 2,393,475,365 Rls. 1,363,804 $
153 1380 ايتاليا 843999 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساخت 46,000 2,387,305,056 Rls. 1,360,288 $
154 1380 ايتاليا 300432 -- داروهاي داراي هورمون هاي غدد فوق كليوي , 12,524 2,351,162,596 Rls. 1,339,694 $
155 1380 ايتاليا 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادن 158,595 2,342,246,325 Rls. 1,334,613 $
156 1380 ايتاليا 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 414,878 2,332,133,947 Rls. 1,328,852 $
157 1380 ايتاليا 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 189,114 2,331,607,363 Rls. 1,328,552 $
158 1380 ايتاليا 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 24,345 2,308,609,999 Rls. 1,315,447 $
159 1380 ايتاليا 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در 378,600 2,295,328,795 Rls. 1,307,879 $
160 1380 ايتاليا 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 97,817 2,293,527,719 Rls. 1,306,853 $
161 1380 ايتاليا 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 232,260 2,290,755,014 Rls. 1,305,273 $
162 1380 ايتاليا 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به 1,270,956 2,258,314,411 Rls. 1,286,788 $
163 1380 ايتاليا 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درج 370,095 2,232,695,861 Rls. 1,272,192 $
164 1380 ايتاليا 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرها 1,639,173 2,225,850,683 Rls. 1,268,292 $
165 1380 ايتاليا 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفي 271,752 2,224,918,586 Rls. 1,267,759 $
166 1380 ايتاليا 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه در 399,840 2,213,678,133 Rls. 1,261,354 $
167 1380 ايتاليا 843830 -ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 24,780 2,196,016,246 Rls. 1,251,291 $
168 1380 ايتاليا 841382 --بالابرهاي آبگونها 416,233 2,190,378,163 Rls. 1,248,078 $
169 1380 ايتاليا 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 253,530 2,189,409,891 Rls. 1,247,528 $
170 1380 ايتاليا 381121 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي 876,360 2,178,104,739 Rls. 1,241,087 $
171 1380 ايتاليا 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي 73,188 2,165,160,235 Rls. 1,233,710 $
172 1380 ايتاليا 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 505,088 2,160,104,038 Rls. 1,230,828 $
173 1380 ايتاليا 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشع 140,552 2,136,521,514 Rls. 1,217,392 $
174 1380 ايتاليا 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 317,584 2,132,848,859 Rls. 1,215,298 $
175 1380 ايتاليا 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 390,046 2,120,740,815 Rls. 1,208,401 $
176 1380 ايتاليا 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشست 99,831 2,077,297,919 Rls. 1,183,646 $
177 1380 ايتاليا 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 183,213 2,074,529,291 Rls. 1,182,069 $
178 1380 ايتاليا 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتي 142,064 2,065,603,698 Rls. 1,176,981 $
179 1380 ايتاليا 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده 236,067 2,065,410,061 Rls. 1,176,870 $
180 1380 ايتاليا 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به 182,300 2,056,951,513 Rls. 1,172,052 $
181 1380 ايتاليا 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 332,853 2,035,577,501 Rls. 1,159,872 $
182 1380 ايتاليا 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,هم 20,080 2,020,134,326 Rls. 1,151,074 $
183 1380 ايتاليا 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 20,750 1,983,793,170 Rls. 1,130,367 $
184 1380 ايتاليا 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 16,657 1,939,734,760 Rls. 1,105,263 $
185 1380 ايتاليا 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 92,861 1,929,805,142 Rls. 1,099,604 $
186 1380 ايتاليا 284920 -كربورهاي سيليسيم 537,955 1,926,958,472 Rls. 1,097,982 $
187 1380 ايتاليا 560721 --ريسمان براي بستن ياعدل بندي ازسيزال ,غيره ,از 745,488 1,922,380,738 Rls. 1,095,373 $
188 1380 ايتاليا 282630 هگزا فلوئور و آلومينات سديم (كريوليت س 1,000,000 1,912,520,200 Rls. 1,089,755 $
189 1380 ايتاليا 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 283,260 1,907,306,176 Rls. 1,086,783 $
190 1380 ايتاليا 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شي 302,955 1,881,334,097 Rls. 1,071,984 $
191 1380 ايتاليا 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 125,200 1,762,576,930 Rls. 1,004,316 $
192 1380 ايتاليا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 11,736 1,755,419,119 Rls. 1,000,239 $
193 1380 ايتاليا 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت 64,808 1,739,242,732 Rls. 991,021 $
194 1380 ايتاليا 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 23,994 1,731,237,366 Rls. 986,459 $
195 1380 ايتاليا 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ي 303,426 1,716,652,720 Rls. 978,147 $
196 1380 ايتاليا 293500 سولفوناميدها 16,957 1,700,734,558 Rls. 969,080 $
197 1380 ايتاليا 841891 --مبلهاي طراحي شده براي كارگذاشتن تجهيزات سرد 90,629 1,696,181,875 Rls. 966,485 $
198 1380 ايتاليا 731519 اجزاءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده از آ 593,371 1,678,710,213 Rls. 956,530 $
199 1380 ايتاليا 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 22,104 1,674,345,332 Rls. 954,043 $
200 1380 ايتاليا 844330 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرافيك 42,600 1,665,135,574 Rls. 948,795 $
مجموع کل
1,442,385,421,345 ريال
مجموع کل
821,872,009 دلار