آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 اوکراين 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 108,604,418 44,897,310,445 Rls. 25,582,513 $
2 1380 اوکراين 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,, 56,382,731 23,902,703,910 Rls. 13,619,770 $
3 1380 اوکراين 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 28,573,492 12,985,827,874 Rls. 7,399,331 $
4 1380 اوکراين 100300 جو 54,494,725 12,664,136,167 Rls. 7,216,032 $
5 1380 اوکراين 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوم 21,478,032 8,685,530,138 Rls. 4,949,020 $
6 1380 اوکراين 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده , 18,032,195 7,755,326,883 Rls. 4,418,988 $
7 1380 اوکراين 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهوا 13,941 7,373,735,952 Rls. 4,201,559 $
8 1380 اوکراين 720211 --فرومنگنز,داراي بي از2%وزني كربن , 7,829,100 7,162,278,309 Rls. 4,081,070 $
9 1380 اوکراين 151211 --روغن دانه آفتابگردان , روغن گلرنگ يا ز 8,000,000 6,544,330,611 Rls. 3,728,964 $
10 1380 اوکراين 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 6,147,100 6,217,355,062 Rls. 3,542,652 $
11 1380 اوکراين 490600 نقشه هاورسم هاي مهندسي ,صنعتي ,تجارتي ,ياهمانن 201 5,327,323,305 Rls. 3,035,512 $
12 1380 اوکراين 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 441,898 5,283,221,512 Rls. 3,010,382 $
13 1380 اوکراين 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 11,354,975 4,730,852,148 Rls. 2,695,642 $
14 1380 اوکراين 860711 --بوژي محرك و بوژي راهنماي لكوموتيوهاي راه 2,445,000 4,185,637,920 Rls. 2,384,979 $
15 1380 اوکراين 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 397,292 3,292,358,485 Rls. 1,875,988 $
16 1380 اوکراين 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 1,016,400 2,647,209,406 Rls. 1,508,381 $
17 1380 اوکراين 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 6,185 1,864,575,532 Rls. 1,062,437 $
18 1380 اوکراين 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 1,687,659 1,455,710,706 Rls. 829,465 $
19 1380 اوکراين 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشد 3,493,392 1,455,207,562 Rls. 829,179 $
20 1380 اوکراين 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 25,972 1,160,378,484 Rls. 661,184 $
21 1380 اوکراين 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده ي 39,867 878,611,730 Rls. 500,634 $
22 1380 اوکراين 880220 -هواپيماوسايروسايط نقليه هوائي ,كه غيرمذك 16,095 732,600,100 Rls. 417,436 $
23 1380 اوکراين 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبرا 146,177 724,714,391 Rls. 412,943 $
24 1380 اوکراين 860799 --اجزاءوقطعات نواقل روي خط راه آهن كه درجاي دي 133,603 684,295,077 Rls. 389,912 $
25 1380 اوکراين 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتور 14,054 664,964,055 Rls. 378,897 $
26 1380 اوکراين 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 54,894 660,261,720 Rls. 376,217 $
27 1380 اوکراين 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 111,653 593,745,145 Rls. 338,316 $
28 1380 اوکراين 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرم 16,000 561,903,746 Rls. 320,173 $
29 1380 اوکراين 852510 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني بدون وسيل 5,153 559,040,245 Rls. 318,541 $
30 1380 اوکراين 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 2,019 540,870,606 Rls. 308,188 $
31 1380 اوکراين 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامق 415,525 498,166,481 Rls. 283,856 $
32 1380 اوکراين 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي ميان 880,418 495,928,162 Rls. 282,580 $
33 1380 اوکراين 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 1,255,868 472,688,916 Rls. 269,338 $
34 1380 اوکراين 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 348 440,575,038 Rls. 251,040 $
35 1380 اوکراين 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 3,019 437,646,978 Rls. 249,372 $
36 1380 اوکراين 261400 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 495,000 434,880,550 Rls. 247,795 $
37 1380 اوکراين 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 523,780 430,809,786 Rls. 245,476 $
38 1380 اوکراين 282300 اكسيدهاي تيتان 158,724 427,177,656 Rls. 243,406 $
39 1380 اوکراين 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي 2,322,018 410,002,980 Rls. 233,620 $
40 1380 اوکراين 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,ن 116,150 381,696,760 Rls. 217,491 $
41 1380 اوکراين 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آو 83,044 377,935,132 Rls. 215,347 $
42 1380 اوکراين 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي ج 69,606 361,215,053 Rls. 205,821 $
43 1380 اوکراين 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگر 470,000 330,527,381 Rls. 188,335 $
44 1380 اوکراين 721399 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج تخت نوردشده بص 450,000 318,237,200 Rls. 181,332 $
45 1380 اوکراين 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه د 154 318,195,158 Rls. 181,307 $
46 1380 اوکراين 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نش 143,099 316,705,210 Rls. 180,459 $
47 1380 اوکراين 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 215,000 314,213,696 Rls. 179,038 $
48 1380 اوکراين 480560 -كاغذ و مقوائي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رو 579,030 298,037,361 Rls. 169,823 $
49 1380 اوکراين 860729 --ترمزهاي لكوموتيوراه آهن يانواقل روي خط راه آ 110,550 271,547,750 Rls. 154,728 $
50 1380 اوکراين 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند 40 269,462,200 Rls. 153,540 $
51 1380 اوکراين 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 377,878 265,598,524 Rls. 151,337 $
52 1380 اوکراين 480439 --كاغذومقواي كرافت (به استثناءسفيدنشده )به ش 275,894 265,474,703 Rls. 151,268 $
53 1380 اوکراين 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 712 262,441,663 Rls. 149,539 $
54 1380 اوکراين 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادن 54,000 259,586,670 Rls. 147,913 $
55 1380 اوکراين 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چ 18,674 259,253,621 Rls. 147,723 $
56 1380 اوکراين 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 110,840 251,551,097 Rls. 143,334 $
57 1380 اوکراين 841410 -تلمبه هاي خلاء 860 246,848,745 Rls. 140,655 $
58 1380 اوکراين 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 350,000 241,867,033 Rls. 137,816 $
59 1380 اوکراين 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جد 79,920 238,689,504 Rls. 136,005 $
60 1380 اوکراين 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 17,964 236,424,703 Rls. 134,715 $
61 1380 اوکراين 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخود 47,585 233,042,723 Rls. 132,788 $
62 1380 اوکراين 730230 -سوزن وسايرقطعات تقاطعي راه آهن از آهن ياازفولا 261,154 229,896,135 Rls. 130,995 $
63 1380 اوکراين 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 480,000 228,805,436 Rls. 130,373 $
64 1380 اوکراين 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي 89,090 228,270,601 Rls. 130,069 $
65 1380 اوکراين 480530 - كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 167,768 217,583,544 Rls. 123,979 $
66 1380 اوکراين 392091 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي وينيل بوتيرال ,مستحكم وم 15,417 213,225,861 Rls. 121,496 $
67 1380 اوکراين 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 73,965 209,543,759 Rls. 119,398 $
68 1380 اوکراين 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبردا 8,216 207,551,114 Rls. 118,263 $
69 1380 اوکراين 721069 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكار 237,875 193,237,187 Rls. 110,106 $
70 1380 اوکراين 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفت 237,739 182,453,740 Rls. 103,962 $
71 1380 اوکراين 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 41,800 182,227,498 Rls. 103,834 $
72 1380 اوکراين 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 160,130 180,876,397 Rls. 103,064 $
73 1380 اوکراين 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 290,980 168,538,263 Rls. 96,034 $
74 1380 اوکراين 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 5,146 156,482,918 Rls. 89,164 $
75 1380 اوکراين 401130 - تايربادي نو ازكائوچو براي هواپيما 8,035 155,799,990 Rls. 88,775 $
76 1380 اوکراين 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 7,285 155,340,194 Rls. 88,512 $
77 1380 اوکراين 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 8,540 154,372,665 Rls. 87,962 $
78 1380 اوکراين 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 223,670 149,645,224 Rls. 85,268 $
79 1380 اوکراين 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 326,460 149,377,081 Rls. 85,115 $
80 1380 اوکراين 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگ 58,620 143,999,091 Rls. 82,051 $
81 1380 اوکراين 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودن 201,300 138,622,479 Rls. 78,987 $
82 1380 اوکراين 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكو 31,000 132,857,376 Rls. 75,702 $
83 1380 اوکراين 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 1,225 125,315,636 Rls. 71,405 $
84 1380 اوکراين 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 108,360 123,570,678 Rls. 70,413 $
85 1380 اوکراين 730290 -لوازم راه آهن از آهن ياازفولادوغيره ,كه درجاي دي 104,956 120,785,064 Rls. 68,823 $
86 1380 اوکراين 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 10,154 117,840,571 Rls. 67,145 $
87 1380 اوکراين 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 340 115,784,946 Rls. 65,975 $
88 1380 اوکراين 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 12,563 114,617,992 Rls. 65,309 $
89 1380 اوکراين 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق ن 11,630 111,589,151 Rls. 63,584 $
90 1380 اوکراين 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غ 10,000 107,416,000 Rls. 61,206 $
91 1380 اوکراين 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكو 25,200 102,396,084 Rls. 58,345 $
92 1380 اوکراين 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم وم 3,488 99,664,992 Rls. 56,790 $
93 1380 اوکراين 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 35,500 96,889,222 Rls. 55,208 $
94 1380 اوکراين 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي 51 95,107,760 Rls. 54,192 $
95 1380 اوکراين 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سو 31,250 92,358,352 Rls. 52,625 $
96 1380 اوکراين 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 26,324 91,931,320 Rls. 52,383 $
97 1380 اوکراين 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين 26,806 90,199,888 Rls. 51,396 $
98 1380 اوکراين 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن , 37,520 88,214,021 Rls. 50,264 $
99 1380 اوکراين 481140 -كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده ب 40,335 86,833,914 Rls. 49,478 $
100 1380 اوکراين 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول 90,000 86,600,678 Rls. 49,345 $
101 1380 اوکراين 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 21,370 76,009,127 Rls. 43,310 $
102 1380 اوکراين 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -ب 25,650 75,744,147 Rls. 43,159 $
103 1380 اوکراين 853939 -سايرلامپهاي تخليه الكتريكي , غيرازماوراء 13,400 74,072,719 Rls. 42,207 $
104 1380 اوکراين 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 37,690 72,276,998 Rls. 41,183 $
105 1380 اوکراين 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ي 29,200 69,029,525 Rls. 39,333 $
106 1380 اوکراين 844610 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي بافتن پارچ 41,199 67,826,080 Rls. 38,647 $
107 1380 اوکراين 721491 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,بامقطعX 65,650 66,610,000 Rls. 37,954 $
108 1380 اوکراين 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربررو 18,500 66,477,051 Rls. 37,879 $
109 1380 اوکراين 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 28,155 66,474,272 Rls. 37,877 $
110 1380 اوکراين 540231 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,باان 11,987 66,219,066 Rls. 37,732 $
111 1380 اوکراين 722699 -محصولات تخت نوردشده ازفولادهاي ممزوج ديگرباپ 52,560 59,369,664 Rls. 33,829 $
112 1380 اوکراين 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 15,150 57,047,349 Rls. 32,506 $
113 1380 اوکراين 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 15,410 54,386,679 Rls. 30,990 $
114 1380 اوکراين 871639 -- تريلرها و نيمه تريلرهاي غيرمذكور,براي 7,500 53,532,746 Rls. 30,503 $
115 1380 اوکراين 480610 - كاغذ و مقواي سولفوريزه (يارشيمينه نبات 19,900 52,425,083 Rls. 29,872 $
116 1380 اوکراين 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذك 2,728 50,137,493 Rls. 28,568 $
117 1380 اوکراين 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه 9,090 49,108,976 Rls. 27,982 $
118 1380 اوکراين 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 40,800 48,006,896 Rls. 27,354 $
119 1380 اوکراين 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 40,000 46,856,000 Rls. 26,699 $
120 1380 اوکراين 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 1,629 46,205,329 Rls. 26,328 $
121 1380 اوکراين 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 4,840 45,887,684 Rls. 26,147 $
122 1380 اوکراين 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 17,864 45,640,075 Rls. 26,006 $
123 1380 اوکراين 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 2,171 44,723,328 Rls. 25,483 $
124 1380 اوکراين 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 6,788 43,454,500 Rls. 24,760 $
125 1380 اوکراين 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 5,500 35,665,254 Rls. 20,322 $
126 1380 اوکراين 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي 34,000 35,423,000 Rls. 20,184 $
127 1380 اوکراين 901380 - وسايل و آلات و دستگاههاي اپتيكي , غيرمذ 69 33,339,567 Rls. 18,997 $
128 1380 اوکراين 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پي 3,664 32,842,979 Rls. 18,714 $
129 1380 اوکراين 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 1,684 30,306,329 Rls. 17,269 $
130 1380 اوکراين 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 4,000 28,962,341 Rls. 16,503 $
131 1380 اوکراين 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شما 1,600 27,940,460 Rls. 15,920 $
132 1380 اوکراين 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 29,030 27,200,000 Rls. 15,499 $
133 1380 اوکراين 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 64,700 25,714,221 Rls. 14,652 $
134 1380 اوکراين 284920 -كربورهاي سيليسيم 19,990 25,239,458 Rls. 14,381 $
135 1380 اوکراين 842832 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,ازنو ع سطلي te 30,981 23,254,582 Rls. 13,251 $
136 1380 اوکراين 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ود 6 22,360,653 Rls. 12,741 $
137 1380 اوکراين 210330 - آرد و زبره خردل و خردل آماده 20,033 20,738,539 Rls. 11,817 $
138 1380 اوکراين 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 4,100 19,963,196 Rls. 11,375 $
139 1380 اوکراين 391732 --سايرلوله هاكه باموادديگرمستحكم نشده وباس 941 19,950,456 Rls. 11,368 $
140 1380 اوکراين 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 21,100 18,413,780 Rls. 10,492 $
141 1380 اوکراين 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مش 20,000 18,300,190 Rls. 10,427 $
142 1380 اوکراين 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشست 13,444 15,533,735 Rls. 8,851 $
143 1380 اوکراين 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 13,370 15,102,214 Rls. 8,605 $
144 1380 اوکراين 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 390 14,873,730 Rls. 8,475 $
145 1380 اوکراين 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 5,850 14,684,616 Rls. 8,367 $
146 1380 اوکراين 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5 765 14,605,176 Rls. 8,322 $
147 1380 اوکراين 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت 3,490 12,059,489 Rls. 6,871 $
148 1380 اوکراين 480790 --كاغذومقواي مركب به شكل رول ياورق 6,774 11,975,576 Rls. 6,824 $
149 1380 اوکراين 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 150 11,565,773 Rls. 6,590 $
150 1380 اوکراين 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 1,684 10,288,807 Rls. 5,863 $
151 1380 اوکراين 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 2,000 9,831,478 Rls. 5,602 $
152 1380 اوکراين 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 2,657 9,060,283 Rls. 5,162 $
153 1380 اوکراين 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره 10,950 8,902,370 Rls. 5,073 $
154 1380 اوکراين 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 3,500 8,481,731 Rls. 4,833 $
155 1380 اوکراين 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه د 1,630 7,585,078 Rls. 4,322 $
156 1380 اوکراين 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ ا 4,855 7,116,059 Rls. 4,055 $
157 1380 اوکراين 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كر 2,732 6,979,419 Rls. 3,978 $
158 1380 اوکراين 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 1,500 6,556,476 Rls. 3,736 $
159 1380 اوکراين 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 464 6,486,895 Rls. 3,697 $
160 1380 اوکراين 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 3,460 5,360,642 Rls. 3,055 $
161 1380 اوکراين 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 1,210 5,062,165 Rls. 2,884 $
162 1380 اوکراين 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي 1,000 5,020,329 Rls. 2,861 $
163 1380 اوکراين 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربوره 1,195 4,999,411 Rls. 2,848 $
164 1380 اوکراين 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذك 730 4,546,897 Rls. 2,591 $
165 1380 اوکراين 820720 -حديده هابراي كشيدن يااكسترودكردن فلز, 2 4,283,337 Rls. 2,441 $
166 1380 اوکراين 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن رو 965 4,037,181 Rls. 2,300 $
167 1380 اوکراين 902820 - كنتورمايعات 1,831 3,956,149 Rls. 2,254 $
168 1380 اوکراين 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذ 6,000 3,953,776 Rls. 2,253 $
169 1380 اوکراين 845951 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي (epyt-eemk) 4,270 3,560,948 Rls. 2,029 $
170 1380 اوکراين 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 720 3,335,172 Rls. 1,900 $
171 1380 اوکراين 851690 - اجزاء وقطعات دستگاههاي الكترونيك مشم 1,350 3,263,269 Rls. 1,859 $
172 1380 اوکراين 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 125 3,190,124 Rls. 1,818 $
173 1380 اوکراين 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي ياب 655 2,740,263 Rls. 1,561 $
174 1380 اوکراين 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 550 2,526,726 Rls. 1,440 $
175 1380 اوکراين 731413 --نوارهاي بي سروتورباف براي ماشين آلات از آهن ي 4,525 2,478,788 Rls. 1,412 $
176 1380 اوکراين 841382 --بالابرهاي آبگونها 2,241 1,619,057 Rls. 923 $
177 1380 اوکراين 842191 --اجزاءوقطعات ماشين هاي گريزازمركز,همچنين خ 1,452 1,363,856 Rls. 777 $
178 1380 اوکراين 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 350 1,281,927 Rls. 730 $
179 1380 اوکراين 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 305 1,276,000 Rls. 727 $
180 1380 اوکراين 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 277 1,158,860 Rls. 660 $
181 1380 اوکراين 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 125 1,052,552 Rls. 600 $
182 1380 اوکراين 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 150 627,541 Rls. 358 $
183 1380 اوکراين 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 121 259,191 Rls. 148 $
184 1380 اوکراين 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرف 25 219,639 Rls. 126 $
185 1380 اوکراين 901780 - ساير آلات 10 167,344 Rls. 95 $
مجموع کل
194,310,434,323 ريال
مجموع کل
110,718,190 دلار
[1]