آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 انگلستان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 2,890,615 46,779,858,534 Rls. 26,655,198 $
2 1380 انگلستان 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 41,269 38,763,510,180 Rls. 22,087,476 $
3 1380 انگلستان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 1,023,815 36,708,464,767 Rls. 20,916,502 $
4 1380 انگلستان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 708,980 23,064,900,336 Rls. 13,142,388 $
5 1380 انگلستان 170111 --شكر تصفيه نشده از نيشكر, به حالت جامد 50,000,000 22,286,542,175 Rls. 12,698,885 $
6 1380 انگلستان 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 89,750 20,908,107,991 Rls. 11,913,445 $
7 1380 انگلستان 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 283,943 17,988,644,305 Rls. 10,249,939 $
8 1380 انگلستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 160,714 16,372,332,699 Rls. 9,328,972 $
9 1380 انگلستان 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 112,420 14,820,744,808 Rls. 8,444,869 $
10 1380 انگلستان 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 46,501 13,773,040,622 Rls. 7,847,886 $
11 1380 انگلستان 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچن 655,346 13,305,700,795 Rls. 7,581,597 $
12 1380 انگلستان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 27,004 12,882,374,122 Rls. 7,340,383 $
13 1380 انگلستان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 205,810 12,876,415,846 Rls. 7,336,988 $
14 1380 انگلستان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 832,096 12,874,905,260 Rls. 7,336,130 $
15 1380 انگلستان 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 875,593 12,860,600,998 Rls. 7,327,976 $
16 1380 انگلستان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 85,272 12,046,158,363 Rls. 6,863,907 $
17 1380 انگلستان 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 53,732 11,935,943,140 Rls. 6,801,111 $
18 1380 انگلستان 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 478,781 11,469,623,979 Rls. 6,535,398 $
19 1380 انگلستان 841181 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنب 16,999 10,672,224,188 Rls. 6,081,040 $
20 1380 انگلستان 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جر 4,623 10,621,001,381 Rls. 6,051,850 $
21 1380 انگلستان 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 184,378 10,057,706,367 Rls. 5,730,886 $
22 1380 انگلستان 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 17,700 9,824,223,645 Rls. 5,597,848 $
23 1380 انگلستان 841122 --توربوپراپلرهاباقدرت بيشتراز1100كيلووات 88,393 9,448,258,442 Rls. 5,383,624 $
24 1380 انگلستان 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 3,165,019 9,214,332,342 Rls. 5,250,331 $
25 1380 انگلستان 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 34,128 8,783,832,879 Rls. 5,005,035 $
26 1380 انگلستان 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 326,532 8,315,893,051 Rls. 4,738,401 $
27 1380 انگلستان 020230 -گوشت حيوانات از نو ع گاو, بي استخوان , 2,100,247 8,197,263,610 Rls. 4,670,805 $
28 1380 انگلستان 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 5,562,817 8,142,610,378 Rls. 4,639,665 $
29 1380 انگلستان 848130 -شيريكطرفه , 113,801 8,077,212,054 Rls. 4,602,401 $
30 1380 انگلستان 382479 --مخلوطهاي داراي مشتقات پرهالوژنه هيدروكر 10,474 7,960,134,456 Rls. 4,535,690 $
31 1380 انگلستان 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 130,326 7,953,504,774 Rls. 4,531,909 $
32 1380 انگلستان 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 56,782 7,951,254,838 Rls. 4,530,629 $
33 1380 انگلستان 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 734,977 7,944,179,995 Rls. 4,526,598 $
34 1380 انگلستان 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 200,279 7,891,077,184 Rls. 4,496,341 $
35 1380 انگلستان 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 47,660 7,653,578,430 Rls. 4,361,013 $
36 1380 انگلستان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 107,436 7,621,691,346 Rls. 4,342,844 $
37 1380 انگلستان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 60,082 7,159,081,330 Rls. 4,079,247 $
38 1380 انگلستان 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 195,245 7,132,114,974 Rls. 4,063,883 $
39 1380 انگلستان 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج 10,531 7,085,846,641 Rls. 4,037,521 $
40 1380 انگلستان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 236,992 6,969,580,576 Rls. 3,971,274 $
41 1380 انگلستان 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 60,765 6,790,465,174 Rls. 3,869,211 $
42 1380 انگلستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 123,043 6,733,199,035 Rls. 3,836,581 $
43 1380 انگلستان 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 35,970 6,697,723,083 Rls. 3,816,373 $
44 1380 انگلستان 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماش 14,056 6,645,166,833 Rls. 3,786,420 $
45 1380 انگلستان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 1,067,176 6,526,070,951 Rls. 3,718,556 $
46 1380 انگلستان 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 45,519 6,493,457,003 Rls. 3,699,969 $
47 1380 انگلستان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 505,306 6,276,470,367 Rls. 3,576,333 $
48 1380 انگلستان 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 15,746 6,219,636,315 Rls. 3,543,953 $
49 1380 انگلستان 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 153,200 6,045,042,685 Rls. 3,444,469 $
50 1380 انگلستان 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي 13,069,837 5,674,505,220 Rls. 3,233,341 $
51 1380 انگلستان 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادن 2,203,250 5,595,480,393 Rls. 3,188,308 $
52 1380 انگلستان 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 107,694 5,497,989,547 Rls. 3,132,756 $
53 1380 انگلستان 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذرا 70,058 5,276,568,732 Rls. 3,006,594 $
54 1380 انگلستان 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت 816,105 5,228,070,574 Rls. 2,978,958 $
55 1380 انگلستان 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 12,776 5,208,583,630 Rls. 2,967,855 $
56 1380 انگلستان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 15,060 5,140,528,603 Rls. 2,929,080 $
57 1380 انگلستان 840610 --توربينهاي بخار آب وسايرتوربينهاي بخار آب ب 2,572 5,116,164,230 Rls. 2,915,193 $
58 1380 انگلستان 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 31,627 5,049,817,441 Rls. 2,877,390 $
59 1380 انگلستان 901910 -دستگاههاي مكانوتراپي ,دستگاههاي ماساژ,دست 30,690 5,033,498,715 Rls. 2,868,091 $
60 1380 انگلستان 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن ر 1,171,424 5,027,410,066 Rls. 2,864,621 $
61 1380 انگلستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقا 24,205 4,873,153,300 Rls. 2,776,727 $
62 1380 انگلستان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 18,968 4,861,858,062 Rls. 2,770,296 $
63 1380 انگلستان 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 24,944 4,848,919,317 Rls. 2,762,915 $
64 1380 انگلستان 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 25,077 4,799,691,232 Rls. 2,734,865 $
65 1380 انگلستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 10,889 4,767,706,536 Rls. 2,716,641 $
66 1380 انگلستان 903089 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل دستگاههاي 14,167 4,735,764,348 Rls. 2,698,440 $
67 1380 انگلستان 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودا 9,640 4,626,177,007 Rls. 2,635,996 $
68 1380 انگلستان 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 40,187 4,580,106,239 Rls. 2,609,747 $
69 1380 انگلستان 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشم 488,776 4,509,924,311 Rls. 2,569,761 $
70 1380 انگلستان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 46,274 4,443,252,753 Rls. 2,531,769 $
71 1380 انگلستان 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات 35,752 4,399,079,946 Rls. 2,506,599 $
72 1380 انگلستان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 31,768 4,373,006,662 Rls. 2,491,743 $
73 1380 انگلستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 161,745 4,101,438,754 Rls. 2,337,004 $
74 1380 انگلستان 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 37,618 4,097,111,988 Rls. 2,334,540 $
75 1380 انگلستان 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي برا 173,029 4,085,213,717 Rls. 2,327,758 $
76 1380 انگلستان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -اح 221,258 4,081,290,051 Rls. 2,325,523 $
77 1380 انگلستان 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 268,465 4,047,383,618 Rls. 2,306,201 $
78 1380 انگلستان 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باست 91,222 3,999,605,890 Rls. 2,278,981 $
79 1380 انگلستان 300610 -كاتكوت ونخ استريل بخيه جراحي وچسبنده استريل ب 4,507 3,978,028,960 Rls. 2,266,683 $
80 1380 انگلستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 40,235 3,934,651,112 Rls. 2,241,970 $
81 1380 انگلستان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن ر 32,507 3,868,208,951 Rls. 2,204,108 $
82 1380 انگلستان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 7,975,280 3,761,540,725 Rls. 2,143,328 $
83 1380 انگلستان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 283,480 3,747,065,662 Rls. 2,135,080 $
84 1380 انگلستان 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 332,562 3,603,616,668 Rls. 2,053,342 $
85 1380 انگلستان 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 14,303 3,572,575,737 Rls. 2,035,655 $
86 1380 انگلستان 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 37,193 3,563,550,508 Rls. 2,030,515 $
87 1380 انگلستان 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدك 25,249 3,511,575,518 Rls. 2,000,898 $
88 1380 انگلستان 293040 -متيونين 602,500 3,443,271,961 Rls. 1,961,979 $
89 1380 انگلستان 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 220,902 3,432,479,814 Rls. 1,955,830 $
90 1380 انگلستان 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 163,711 3,392,588,473 Rls. 1,933,098 $
91 1380 انگلستان 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخ 879,152 3,268,322,411 Rls. 1,862,292 $
92 1380 انگلستان 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي 385,749 3,222,987,002 Rls. 1,836,460 $
93 1380 انگلستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 18,494 3,208,928,658 Rls. 1,828,450 $
94 1380 انگلستان 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكرب 28,550 3,160,496,465 Rls. 1,800,853 $
95 1380 انگلستان 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرو 10,822 3,138,897,457 Rls. 1,788,545 $
96 1380 انگلستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 12,504 3,054,871,542 Rls. 1,740,667 $
97 1380 انگلستان 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند 166,369 2,962,656,118 Rls. 1,688,122 $
98 1380 انگلستان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 82,944 2,777,126,618 Rls. 1,582,406 $
99 1380 انگلستان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ي 86,142 2,659,723,646 Rls. 1,515,512 $
100 1380 انگلستان 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنب 49,000 2,535,918,425 Rls. 1,444,968 $
101 1380 انگلستان 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه 24,704 2,483,463,219 Rls. 1,415,079 $
102 1380 انگلستان 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 11,820 2,477,164,716 Rls. 1,411,491 $
103 1380 انگلستان 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرج 188,880 2,465,709,803 Rls. 1,404,963 $
104 1380 انگلستان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديا 114,145 2,452,247,766 Rls. 1,397,292 $
105 1380 انگلستان 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه د 97,790 2,410,994,937 Rls. 1,373,788 $
106 1380 انگلستان 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 13,021 2,396,097,000 Rls. 1,365,297 $
107 1380 انگلستان 490191 --فرهنگ لغات ودائره المعارف حتي بصورت جزءج 208,204 2,309,976,193 Rls. 1,316,223 $
108 1380 انگلستان 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 39,754 2,308,423,311 Rls. 1,315,343 $
109 1380 انگلستان 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 119,876 2,300,128,143 Rls. 1,310,616 $
110 1380 انگلستان 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 7,872 2,280,215,300 Rls. 1,299,268 $
111 1380 انگلستان 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 12,061 2,276,515,898 Rls. 1,297,162 $
112 1380 انگلستان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 104,035 2,253,435,568 Rls. 1,284,008 $
113 1380 انگلستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 16,977 2,221,422,249 Rls. 1,265,764 $
114 1380 انگلستان 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آه 51,453 2,207,319,683 Rls. 1,257,733 $
115 1380 انگلستان 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 446,436 2,205,242,662 Rls. 1,256,548 $
116 1380 انگلستان 848210 -بلبرينگ , 59,587 2,200,005,179 Rls. 1,253,560 $
117 1380 انگلستان 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 9,324 2,178,058,408 Rls. 1,241,059 $
118 1380 انگلستان 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جا 16,740 2,158,396,529 Rls. 1,229,856 $
119 1380 انگلستان 010511 -مر غ و خروس , زنده به وزن 185 گرم و كمتر 6,184 2,089,911,308 Rls. 1,190,833 $
120 1380 انگلستان 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي 388,965 2,082,452,520 Rls. 1,186,582 $
121 1380 انگلستان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 125,567 2,055,185,925 Rls. 1,171,045 $
122 1380 انگلستان 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 14,618 2,023,325,121 Rls. 1,152,895 $
123 1380 انگلستان 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربي 12,340 2,020,115,598 Rls. 1,151,063 $
124 1380 انگلستان 850239 - مجموعه مولدها,(غيرازنو ع بادي ) كه درجاي د 372,280 2,010,271,819 Rls. 1,145,454 $
125 1380 انگلستان 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 1,157,670 2,000,550,679 Rls. 1,139,915 $
126 1380 انگلستان 550200 دسته الياف ازرشته هاي مصنوعي , 295,481 1,974,193,599 Rls. 1,124,896 $
127 1380 انگلستان 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 37,898 1,960,662,109 Rls. 1,117,185 $
128 1380 انگلستان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 33,621 1,948,512,591 Rls. 1,110,264 $
129 1380 انگلستان 400950 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت ن 66,784 1,903,339,947 Rls. 1,084,524 $
130 1380 انگلستان 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 23,463 1,895,546,839 Rls. 1,080,085 $
131 1380 انگلستان 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي 239,126 1,878,416,248 Rls. 1,070,323 $
132 1380 انگلستان 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 1,074,827 1,872,554,372 Rls. 1,066,982 $
133 1380 انگلستان 902190 - اجزاء وقطعات ,متفرعات اشياء ودستگاهها 943 1,839,368,185 Rls. 1,048,073 $
134 1380 انگلستان 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپه 4,994,810 1,828,405,456 Rls. 1,041,826 $
135 1380 انگلستان 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا, 145,879 1,801,181,944 Rls. 1,026,314 $
136 1380 انگلستان 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 8,456 1,730,843,534 Rls. 986,236 $
137 1380 انگلستان 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنما 5,674 1,721,283,259 Rls. 980,789 $
138 1380 انگلستان 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 11,482 1,711,140,681 Rls. 975,007 $
139 1380 انگلستان 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /ر 43,287 1,635,306,893 Rls. 931,799 $
140 1380 انگلستان 290950 -اتر-فنل ها,اتر-الكل -فنل هاومشتقات هالوژنه 219,680 1,631,913,982 Rls. 929,866 $
141 1380 انگلستان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 10,386 1,624,541,126 Rls. 925,663 $
142 1380 انگلستان 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب 6,140 1,599,168,611 Rls. 911,207 $
143 1380 انگلستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاو 15,036 1,589,825,133 Rls. 905,883 $
144 1380 انگلستان 051110 اسپرم گاوي 137 1,589,606,695 Rls. 905,759 $
145 1380 انگلستان 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 2,755 1,586,661,199 Rls. 904,082 $
146 1380 انگلستان 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز 290,685 1,568,343,717 Rls. 893,643 $
147 1380 انگلستان 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, 22,649 1,564,975,603 Rls. 891,724 $
148 1380 انگلستان 270112 --زغال سنگ قيري ,بهم فشرده نشده 2,189,298 1,531,454,137 Rls. 872,623 $
149 1380 انگلستان 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپ 9,226 1,525,511,738 Rls. 869,238 $
150 1380 انگلستان 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 144,310 1,518,215,921 Rls. 865,081 $
151 1380 انگلستان 846011 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 86,750 1,517,514,555 Rls. 864,681 $
152 1380 انگلستان 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آس 69,614 1,517,316,093 Rls. 864,567 $
153 1380 انگلستان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 104,629 1,497,940,670 Rls. 853,527 $
154 1380 انگلستان 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 191,078 1,469,064,811 Rls. 837,075 $
155 1380 انگلستان 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر ن 5,509 1,455,804,211 Rls. 829,518 $
156 1380 انگلستان 852312 --نوارمغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت ياسا 38,140 1,452,351,596 Rls. 827,550 $
157 1380 انگلستان 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذ 90,171 1,410,811,446 Rls. 803,882 $
158 1380 انگلستان 722090 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن ,باپهناي كمتر 108,740 1,395,486,815 Rls. 795,150 $
159 1380 انگلستان 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك دا 91,750 1,394,360,684 Rls. 794,508 $
160 1380 انگلستان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 19,297 1,388,558,703 Rls. 791,199 $
161 1380 انگلستان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه 40,037 1,385,314,372 Rls. 789,356 $
162 1380 انگلستان 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 108,050 1,353,870,044 Rls. 771,436 $
163 1380 انگلستان 850660 - قوه ها و باطري ها, هوا-روي (cniz-ria ) 5,603 1,353,149,294 Rls. 771,025 $
164 1380 انگلستان 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچند 36,740 1,350,400,974 Rls. 769,459 $
165 1380 انگلستان 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نش 130,034 1,333,940,526 Rls. 760,080 $
166 1380 انگلستان 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي 8,112 1,312,709,246 Rls. 747,982 $
167 1380 انگلستان 400920 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده , 48,187 1,306,337,887 Rls. 744,353 $
168 1380 انگلستان 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 10,563 1,305,065,388 Rls. 743,627 $
169 1380 انگلستان 852691 -- دستگاههاي كمك ناوبري راديوئي 2,930 1,273,058,959 Rls. 725,389 $
170 1380 انگلستان 853400 - مدارهاي چاپي 1,603 1,272,845,254 Rls. 725,270 $
171 1380 انگلستان 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غ 36,500 1,266,139,141 Rls. 721,447 $
172 1380 انگلستان 730722 --زانوئي ,مهره ,ماسوره ,ازفولادزنگ نزن , 193,227 1,244,920,752 Rls. 709,356 $
173 1380 انگلستان 842520 -چرخهاي بالاكشنده سرچاه ,چرخهاي كشنده براي كارب 11,750 1,226,789,200 Rls. 699,025 $
174 1380 انگلستان 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 22,977 1,221,327,821 Rls. 695,913 $
175 1380 انگلستان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 8,742 1,208,311,278 Rls. 688,496 $
176 1380 انگلستان 380840 - گندزداها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 197,090 1,206,427,875 Rls. 687,422 $
177 1380 انگلستان 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نش 105,379 1,196,909,646 Rls. 682,002 $
178 1380 انگلستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همو 187,428 1,192,162,274 Rls. 679,294 $
179 1380 انگلستان 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 432,000 1,182,515,228 Rls. 673,798 $
180 1380 انگلستان 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 36,810 1,162,925,863 Rls. 662,636 $
181 1380 انگلستان 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , 17,781 1,148,177,583 Rls. 654,232 $
182 1380 انگلستان 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 378,389 1,147,377,708 Rls. 653,777 $
183 1380 انگلستان 841410 -تلمبه هاي خلاء 40,317 1,146,592,855 Rls. 653,330 $
184 1380 انگلستان 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 451,703 1,142,596,303 Rls. 651,053 $
185 1380 انگلستان 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 2,461 1,141,822,056 Rls. 650,612 $
186 1380 انگلستان 903120 - دستگاههاي آزماي 3,864 1,139,588,630 Rls. 649,337 $
187 1380 انگلستان 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 5 155 1,127,549,362 Rls. 642,478 $
188 1380 انگلستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 392,895 1,124,874,785 Rls. 640,955 $
189 1380 انگلستان 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحر 1,386 1,119,945,892 Rls. 638,146 $
190 1380 انگلستان 902219 --دستگاههايي كه اشعه ايكس به كارمي برند,براي 25,352 1,116,442,211 Rls. 636,149 $
191 1380 انگلستان 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 6,395 1,116,154,876 Rls. 635,986 $
192 1380 انگلستان 300450 - ساير داروهاي حاوي ويتامين يا حاوي كالاي 86,453 1,114,758,731 Rls. 635,191 $
193 1380 انگلستان 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5 39,716 1,114,498,067 Rls. 635,041 $
194 1380 انگلستان 902140 -دستگاههاي كمك شنوائي (باستثناي اجزاء و 100 1,100,530,091 Rls. 627,083 $
195 1380 انگلستان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,, 1,992,000 1,086,302,133 Rls. 618,976 $
196 1380 انگلستان 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه 2,095 1,080,300,898 Rls. 615,555 $
197 1380 انگلستان 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 1,911 1,078,397,349 Rls. 614,473 $
198 1380 انگلستان 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتي 2,073 1,063,760,556 Rls. 606,131 $
199 1380 انگلستان 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوري 8,619 1,053,739,389 Rls. 600,423 $
200 1380 انگلستان 481039 --كاغذكرافت غيرازانواعي كه براي مقاصدگرافيك 63,232 1,050,370,161 Rls. 598,502 $
مجموع کل
967,665,799,852 ريال
مجموع کل
551,376,566 دلار