آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 افغانستان 900319 --دوره وقاب براي عينك ,براي محافظ چشم ياهم 4,360 206,165,410 Rls. 117,473 $
2 1380 افغانستان 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسب 19,000 192,302,095 Rls. 109,574 $
3 1380 افغانستان 540120 -نخ دوخت ازرشته هاي مصنوعي , 22,000 152,427,514 Rls. 86,853 $
4 1380 افغانستان 960839 --خودنويس ,قلم استيلوگراف ,سايرقلمها,كه در 12,594 87,391,025 Rls. 49,795 $
5 1380 افغانستان 731990 -ميل بافتني ,ميل بندك ,ميل قلاب بافي وغيره از آ 35,000 69,557,195 Rls. 39,634 $
6 1380 افغانستان 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائ 2,000 64,431,920 Rls. 36,713 $
7 1380 افغانستان 121190 -سايرگياهان يااجزا آنهاازنو ع مورداستفاده بر 197,620 59,812,255 Rls. 34,081 $
8 1380 افغانستان 845210 -چرخ دوزندگي ازنو ع خانگي 24,000 58,574,473 Rls. 33,376 $
9 1380 افغانستان 100510 -دانه ذرت 253,000 55,107,281 Rls. 31,400 $
10 1380 افغانستان 540249 --نخ يك لاازسنتتيك ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,با 10,467 48,168,800 Rls. 27,447 $
11 1380 افغانستان 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برن 51,500 45,675,030 Rls. 26,026 $
12 1380 افغانستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,500 45,562,575 Rls. 25,962 $
13 1380 افغانستان 950670 -اسكيت روي يخ واسكيت روي زمين ,كفشهاي اسكيتين 5,760 43,805,341 Rls. 24,960 $
14 1380 افغانستان 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت 184,000 42,083,322 Rls. 23,979 $
15 1380 افغانستان 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 5,000 41,635,808 Rls. 23,724 $
16 1380 افغانستان 830120 -قفل مغزي وكلوني براي وسائط نقليه موتوري , 11,000 30,086,370 Rls. 17,143 $
17 1380 افغانستان 960720 -اجزاءوقطعات , 7,270 17,547,400 Rls. 9,999 $
18 1380 افغانستان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 353 12,200,230 Rls. 6,952 $
19 1380 افغانستان 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي 81 9,312,420 Rls. 5,306 $
20 1380 افغانستان 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشد 3,344 6,995,485 Rls. 3,986 $
21 1380 افغانستان 830110 -قفل آويزازفلزمعمولي , 3,650 4,852,314 Rls. 2,765 $
22 1380 افغانستان 740620 -پودرمس باساختارلايه اي ,فلس , 88 1,583,620 Rls. 902 $
23 1380 افغانستان 960891 --سرقلم ,ونوك سرقلم , 95 836,780 Rls. 477 $
24 1380 افغانستان 820130 -كلنگ ,كج بيل ,كج بيل باغباني ,شن ك , گل تر 5,880 585,745 Rls. 334 $
25 1380 افغانستان 250490 -سايرگرافيت هاي طبيعي (باستثناي ,بشكل پودر 360 192,465 Rls. 110 $
26 1380 افغانستان 961380 -فندكها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 50 172,590 Rls. 98 $
27 1380 افغانستان 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 100 91,220 Rls. 52 $
28 1380 افغانستان 830130 -قفل مغزي وكلوني براي مبلمان ازفلزمعمولي , 15 67,790 Rls. 39 $
29 1380 افغانستان 960820 -قلم وقلمهاي علامتگذاري بانوك نمدي وياسايرنوك 50 52,310 Rls. 30 $
30 1380 افغانستان 820412 -- آچارهاي دستي داراي دهانه ثابت , 25 39,233 Rls. 22 $
31 1380 افغانستان 820540 - آچارپيچ گوشتي , 140 13,196 Rls. 8 $
مجموع کل
1,297,329,212 ريال
مجموع کل
739,219 دلار
[1]