آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 اسپانيا 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 1,996,818 27,715,462,265 Rls. 15,792,287 $
2 1380 اسپانيا 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 10,705,781 26,248,693,402 Rls. 14,956,520 $
3 1380 اسپانيا 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سدي 21,503,200 22,767,377,057 Rls. 12,972,864 $
4 1380 اسپانيا 840490 -اجزاءوقطعات دستگاههاي كمكي براي استفاده درد 2,183,537 21,938,926,333 Rls. 12,500,812 $
5 1380 اسپانيا 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 113,540 17,925,648,300 Rls. 10,214,045 $
6 1380 اسپانيا 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 991,304 16,222,035,390 Rls. 9,243,324 $
7 1380 اسپانيا 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 697,390 14,726,742,252 Rls. 8,391,306 $
8 1380 اسپانيا 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير ترك 167,170 14,581,945,061 Rls. 8,308,802 $
9 1380 اسپانيا 310520 - كودهاي معدني يا شيميائي داراي سه عنصر 41,498,140 11,848,584,045 Rls. 6,751,330 $
10 1380 اسپانيا 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 2,755,964 10,645,341,295 Rls. 6,065,721 $
11 1380 اسپانيا 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي 281,612 9,848,798,892 Rls. 5,611,852 $
12 1380 اسپانيا 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشست 546,128 9,637,688,959 Rls. 5,491,560 $
13 1380 اسپانيا 840220 -ديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 982,721 7,808,232,429 Rls. 4,449,136 $
14 1380 اسپانيا 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 2,660,855 7,661,416,659 Rls. 4,365,484 $
15 1380 اسپانيا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 203,233 7,254,419,474 Rls. 4,133,573 $
16 1380 اسپانيا 284030 -پراكسوبرات ها ( پربراتها) 4,566,000 7,124,322,080 Rls. 4,059,444 $
17 1380 اسپانيا 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 174,915 6,830,268,709 Rls. 3,891,891 $
18 1380 اسپانيا 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 2,430,820 6,082,716,043 Rls. 3,465,935 $
19 1380 اسپانيا 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 884,194 5,984,721,033 Rls. 3,410,095 $
20 1380 اسپانيا 270119 --ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي 41,705,000 5,459,557,818 Rls. 3,110,859 $
21 1380 اسپانيا 840682 --توربينهاي بخار آب (غيراز آنهائيكه براي وساي 20,150 5,358,518,719 Rls. 3,053,287 $
22 1380 اسپانيا 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 1,806,263 5,273,189,923 Rls. 3,004,669 $
23 1380 اسپانيا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 38,119 5,214,558,283 Rls. 2,971,253 $
24 1380 اسپانيا 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سن 258,871 4,992,800,849 Rls. 2,844,900 $
25 1380 اسپانيا 842840 -پلكان هاي متحرك وراهروهاي متحرك 73,405 4,774,145,224 Rls. 2,720,311 $
26 1380 اسپانيا 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يا 1,984,192 4,666,540,233 Rls. 2,658,998 $
27 1380 اسپانيا 840681 --توربينهاي بخار آب غيراز آنهائيكه براي وسايل 372,302 4,653,082,831 Rls. 2,651,329 $
28 1380 اسپانيا 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي 329,578 4,598,125,206 Rls. 2,620,014 $
29 1380 اسپانيا 730230 -سوزن وسايرقطعات تقاطعي راه آهن از آهن ياازفولا 364,832 4,491,522,826 Rls. 2,559,272 $
30 1380 اسپانيا 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 2,000,000 4,160,463,368 Rls. 2,370,634 $
31 1380 اسپانيا 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 2,919,580 3,860,083,012 Rls. 2,199,477 $
32 1380 اسپانيا 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 456,103 3,607,309,334 Rls. 2,055,447 $
33 1380 اسپانيا 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخ 353,634 3,596,411,235 Rls. 2,049,238 $
34 1380 اسپانيا 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 773,770 3,582,923,429 Rls. 2,041,552 $
35 1380 اسپانيا 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده , 5,606,985 3,434,942,664 Rls. 1,957,232 $
36 1380 اسپانيا 293319 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه پيرازول متراك 10,118 3,373,661,341 Rls. 1,922,312 $
37 1380 اسپانيا 400591 كائوچوي مخلوطشده , ولكانيزه نشده ,به شكل ,صفح 2,398,800 3,271,880,109 Rls. 1,864,322 $
38 1380 اسپانيا 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 52,898 3,265,654,763 Rls. 1,860,772 $
39 1380 اسپانيا 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربي 30,502 3,180,072,785 Rls. 1,812,007 $
40 1380 اسپانيا 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 127,575 3,040,558,875 Rls. 1,732,512 $
41 1380 اسپانيا 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 28,532 3,022,569,384 Rls. 1,722,263 $
42 1380 اسپانيا 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 151,880 2,934,916,903 Rls. 1,672,317 $
43 1380 اسپانيا 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 3,133,170 2,929,542,114 Rls. 1,669,255 $
44 1380 اسپانيا 850590 -ساير آهن رباي الكتريكي يا آهن رباي دائمي و 22,139 2,860,336,228 Rls. 1,629,823 $
45 1380 اسپانيا 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 93,880 2,661,731,847 Rls. 1,516,656 $
46 1380 اسپانيا 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 12,581 2,612,859,847 Rls. 1,488,811 $
47 1380 اسپانيا 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 33,436 2,495,263,336 Rls. 1,421,804 $
48 1380 اسپانيا 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب 319,309 2,463,673,276 Rls. 1,403,803 $
49 1380 اسپانيا 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 818,683 2,407,545,476 Rls. 1,371,821 $
50 1380 اسپانيا 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 160,114 2,323,073,959 Rls. 1,323,692 $
51 1380 اسپانيا 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد 1,800,585 2,155,938,081 Rls. 1,228,454 $
52 1380 اسپانيا 720990 - آهن يافولادغيرممزوج تخت ياسردنوردشده ,باپهن 605,503 2,135,572,788 Rls. 1,216,851 $
53 1380 اسپانيا 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طو 2,290,189 2,094,909,084 Rls. 1,193,681 $
54 1380 اسپانيا 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي 506,931 2,091,382,061 Rls. 1,191,671 $
55 1380 اسپانيا 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده 887,412 2,078,824,381 Rls. 1,184,518 $
56 1380 اسپانيا 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 72,688 2,062,352,889 Rls. 1,175,131 $
57 1380 اسپانيا 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 181,876 2,036,211,935 Rls. 1,160,236 $
58 1380 اسپانيا 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 580,581 2,005,435,140 Rls. 1,142,699 $
59 1380 اسپانيا 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور 5,828 1,993,366,764 Rls. 1,135,822 $
60 1380 اسپانيا 320720 -تركيبات زجاجي ,لعاب هاوفر آورده هاي مشابه 1,444,900 1,912,140,430 Rls. 1,089,539 $
61 1380 اسپانيا 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 757,461 1,892,815,341 Rls. 1,078,527 $
62 1380 اسپانيا 293722 -- مشتقات هالوژنه هورمون هاي فوق كليوي 241 1,888,424,775 Rls. 1,076,026 $
63 1380 اسپانيا 292230 - آمينو- آلدئيدها, آمينوستن ها, آمينوكينون ها, 53,444 1,788,605,239 Rls. 1,019,149 $
64 1380 اسپانيا 721699 --پروفيل از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگ 1,176,924 1,744,186,335 Rls. 993,838 $
65 1380 اسپانيا 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموا 44,490 1,733,919,001 Rls. 987,988 $
66 1380 اسپانيا 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي 1,650 1,663,483,572 Rls. 947,854 $
67 1380 اسپانيا 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 29,375 1,638,582,959 Rls. 933,665 $
68 1380 اسپانيا 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفت 1,505,169 1,634,585,072 Rls. 931,388 $
69 1380 اسپانيا 293500 سولفوناميدها 19,370 1,610,331,414 Rls. 917,568 $
70 1380 اسپانيا 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج 1,758 1,607,155,095 Rls. 915,758 $
71 1380 اسپانيا 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 9,462 1,582,411,568 Rls. 901,659 $
72 1380 اسپانيا 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن ك 12,000 1,553,226,080 Rls. 885,029 $
73 1380 اسپانيا 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 9,000 1,539,299,500 Rls. 877,091 $
74 1380 اسپانيا 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 5,714 1,533,814,831 Rls. 873,969 $
75 1380 اسپانيا 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت يا 15,508 1,502,452,155 Rls. 856,096 $
76 1380 اسپانيا 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتور 15,215 1,463,202,250 Rls. 833,734 $
77 1380 اسپانيا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 86,686 1,455,818,368 Rls. 829,524 $
78 1380 اسپانيا 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 8,810 1,441,695,271 Rls. 821,478 $
79 1380 اسپانيا 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده ها 110,274 1,422,994,109 Rls. 810,822 $
80 1380 اسپانيا 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 4,387 1,422,386,101 Rls. 810,477 $
81 1380 اسپانيا 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز5 28,276 1,418,376,577 Rls. 808,192 $
82 1380 اسپانيا 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي 27,448 1,378,946,986 Rls. 785,725 $
83 1380 اسپانيا 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 19,525 1,366,783,145 Rls. 778,794 $
84 1380 اسپانيا 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكو 19,501 1,366,479,739 Rls. 778,621 $
85 1380 اسپانيا 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicud 245,950 1,286,334,375 Rls. 732,954 $
86 1380 اسپانيا 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 248,460 1,261,482,162 Rls. 718,793 $
87 1380 اسپانيا 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 0 534,540 1,235,571,940 Rls. 704,029 $
88 1380 اسپانيا 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چ 217,989 1,226,507,349 Rls. 698,864 $
89 1380 اسپانيا 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ول 102,956 1,212,554,072 Rls. 690,914 $
90 1380 اسپانيا 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 755,310 1,211,912,977 Rls. 690,549 $
91 1380 اسپانيا 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 1,175,094 1,197,729,348 Rls. 682,467 $
92 1380 اسپانيا 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 105,023 1,185,086,042 Rls. 675,263 $
93 1380 اسپانيا 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 16,553 1,184,008,589 Rls. 674,648 $
94 1380 اسپانيا 292090 -استرهاي سايراسيدهاي غير آلي (باستثناي هالو 7,500 1,148,939,702 Rls. 654,667 $
95 1380 اسپانيا 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكس 1,334,950 1,138,852,981 Rls. 648,919 $
96 1380 اسپانيا 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 580,000 1,126,417,608 Rls. 641,834 $
97 1380 اسپانيا 280540 -جيوه 125,062 1,100,664,702 Rls. 627,160 $
98 1380 اسپانيا 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره 9,400 1,085,179,104 Rls. 618,336 $
99 1380 اسپانيا 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 27,573 1,085,032,521 Rls. 618,252 $
100 1380 اسپانيا 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 48,450 1,082,391,516 Rls. 616,747 $
101 1380 اسپانيا 290542 -- پنتا ارتريتول 560,000 1,071,534,715 Rls. 610,561 $
102 1380 اسپانيا 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رب 9,785 1,030,884,925 Rls. 587,398 $
103 1380 اسپانيا 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 10,270 1,027,223,036 Rls. 585,312 $
104 1380 اسپانيا 721730 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودش 781,200 994,078,503 Rls. 566,426 $
105 1380 اسپانيا 870290 -وسايط نقليه موتوري براي حمل ونقل 10نفريابي 46,875 989,935,307 Rls. 564,066 $
106 1380 اسپانيا 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 383,552 967,482,649 Rls. 551,272 $
107 1380 اسپانيا 292520 -ايمين ها و مشتقات آنها; املاح اين تركيبا 89,600 966,224,916 Rls. 550,555 $
108 1380 اسپانيا 292310 -كولين و املاح آن 506,500 962,177,744 Rls. 548,249 $
109 1380 اسپانيا 293219 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه متراكم نشده de 12,075 946,860,624 Rls. 539,522 $
110 1380 اسپانيا 480540 - كاغذ و مقواي صافي , به شكل رول يا ورق 206,792 939,602,928 Rls. 535,388 $
111 1380 اسپانيا 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 158,122 936,788,524 Rls. 533,783 $
112 1380 اسپانيا 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوم 1,193,850 918,333,633 Rls. 523,268 $
113 1380 اسپانيا 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي 110,508 900,507,157 Rls. 513,111 $
114 1380 اسپانيا 721399 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج تخت نوردشده بص 824,906 840,795,736 Rls. 479,086 $
115 1380 اسپانيا 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپ 20,000 822,581,782 Rls. 468,708 $
116 1380 اسپانيا 293390 -تركيبات هتروسيكليك كه فقطداراي هترواتم (ات 943 811,288,685 Rls. 462,273 $
117 1380 اسپانيا 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل 543,157 808,712,411 Rls. 460,804 $
118 1380 اسپانيا 730441 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 68,336 789,427,355 Rls. 449,816 $
119 1380 اسپانيا 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده 176,093 771,793,672 Rls. 439,769 $
120 1380 اسپانيا 870710 بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موت 21,452 768,828,402 Rls. 438,079 $
121 1380 اسپانيا 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 192,884 760,925,932 Rls. 433,575 $
122 1380 اسپانيا 841410 -تلمبه هاي خلاء 18,903 744,398,234 Rls. 424,158 $
123 1380 اسپانيا 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيراز 338 736,382,827 Rls. 419,591 $
124 1380 اسپانيا 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرم 94,506 712,331,779 Rls. 405,887 $
125 1380 اسپانيا 320740 -فريت هاي شيشه اي و ساير شيشه به شكل پودر 720,040 691,331,270 Rls. 393,921 $
126 1380 اسپانيا 848130 -شيريكطرفه , 21,530 673,122,402 Rls. 383,544 $
127 1380 اسپانيا 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 29,425 668,114,428 Rls. 380,692 $
128 1380 اسپانيا 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 190,954 665,069,850 Rls. 378,958 $
129 1380 اسپانيا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 2,582 653,539,394 Rls. 372,388 $
130 1380 اسپانيا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 25,233 641,721,484 Rls. 365,654 $
131 1380 اسپانيا 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 326,200 638,128,009 Rls. 363,605 $
132 1380 اسپانيا 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 2,141 634,490,104 Rls. 361,533 $
133 1380 اسپانيا 281390 -سولفورهاي غيرفلزات (بااستثناي كربن ),تري سو 10,000 632,235,494 Rls. 360,249 $
134 1380 اسپانيا 690810 -كاشي وچهارگو ,مكعب بزرگ كوچك واشياءهمان 846,656 630,099,745 Rls. 359,031 $
135 1380 اسپانيا 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 14,800 623,027,278 Rls. 355,001 $
136 1380 اسپانيا 290329 --مشتقات كلره اشبا ع نشده هيدروكربورهاي 181,289 622,069,330 Rls. 354,455 $
137 1380 اسپانيا 292690 -تركيبات داراي عامل نيتريل , كه درجاي دي 6,500 608,159,300 Rls. 346,530 $
138 1380 اسپانيا 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچند 24,006 600,096,909 Rls. 341,936 $
139 1380 اسپانيا 481930 -كيسه به عرض پائه 40 سانتيمتريابيشترازكاغذي 316,470 597,869,706 Rls. 340,666 $
140 1380 اسپانيا 481910 - كارتن , قوطي , جعبه ازكاغذيامقواي موج دار 309,760 594,274,091 Rls. 338,618 $
141 1380 اسپانيا 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 11,843 590,489,521 Rls. 336,462 $
142 1380 اسپانيا 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 357,314 589,649,528 Rls. 335,983 $
143 1380 اسپانيا 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگ 5,617 585,951,963 Rls. 333,876 $
144 1380 اسپانيا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,200 585,505,423 Rls. 333,621 $
145 1380 اسپانيا 481940 -كيسه وساك ,ازجمله كيسه هاي قيفي ,ازكاغذيام 298,600 585,054,958 Rls. 333,365 $
146 1380 اسپانيا 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 133,240 582,029,713 Rls. 331,641 $
147 1380 اسپانيا 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته هما 15,440 581,100,000 Rls. 331,111 $
148 1380 اسپانيا 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 46,344 574,045,642 Rls. 327,093 $
149 1380 اسپانيا 730451 --لوله هاياپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگر 195,367 568,900,396 Rls. 324,159 $
150 1380 اسپانيا 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 13,322 568,850,088 Rls. 324,131 $
151 1380 اسپانيا 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مك 1,743,640 545,687,651 Rls. 310,933 $
152 1380 اسپانيا 722790 -ميله ها,گرم نوردشده ,بصورت طومار,ازفولادممز 699,880 533,875,165 Rls. 304,203 $
153 1380 اسپانيا 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 815 530,089,745 Rls. 302,044 $
154 1380 اسپانيا 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA() 591 529,053,087 Rls. 301,455 $
155 1380 اسپانيا 842519 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 65,724 528,561,822 Rls. 301,175 $
156 1380 اسپانيا 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, برا 96,925 527,111,090 Rls. 300,347 $
157 1380 اسپانيا 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره 9,050 526,390,107 Rls. 299,937 $
158 1380 اسپانيا 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترون 400 516,439,115 Rls. 294,267 $
159 1380 اسپانيا 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 426,498 511,522,092 Rls. 291,465 $
160 1380 اسپانيا 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 238,500 508,035,647 Rls. 289,480 $
161 1380 اسپانيا 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا 13,577 507,754,865 Rls. 289,320 $
162 1380 اسپانيا 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 3,606 505,487,079 Rls. 288,027 $
163 1380 اسپانيا 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسي 1,964 503,608,559 Rls. 286,956 $
164 1380 اسپانيا 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 546 488,839,805 Rls. 278,541 $
165 1380 اسپانيا 843890 -اجزاءوقطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه ياتول 14,900 484,665,287 Rls. 276,163 $
166 1380 اسپانيا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 198,740 478,805,746 Rls. 272,824 $
167 1380 اسپانيا 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 290,400 477,607,940 Rls. 272,141 $
168 1380 اسپانيا 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذ 165,413 474,776,090 Rls. 270,528 $
169 1380 اسپانيا 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 16,500 473,353,426 Rls. 269,717 $
170 1380 اسپانيا 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ي 20,465 470,098,708 Rls. 267,862 $
171 1380 اسپانيا 293990 -ساير آلكالوئيدهاي نباتي واملاح آنها,وغيره ;ام 705 451,792,511 Rls. 257,432 $
172 1380 اسپانيا 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 11,452 450,802,839 Rls. 256,868 $
173 1380 اسپانيا 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 64,388 449,020,533 Rls. 255,852 $
174 1380 اسپانيا 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 577,307 443,504,955 Rls. 252,709 $
175 1380 اسپانيا 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقا 42,700 437,819,584 Rls. 249,470 $
176 1380 اسپانيا 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت ح 27,568 432,130,979 Rls. 246,229 $
177 1380 اسپانيا 902111 -- مفصل مصنوعي (وسائل ارتوپدي يا شكسته بن 261 424,284,830 Rls. 241,758 $
178 1380 اسپانيا 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 15,831 418,808,799 Rls. 238,637 $
179 1380 اسپانيا 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم م 430,240 417,959,476 Rls. 238,151 $
180 1380 اسپانيا 831190 -مفتول ,ميله ,,,ازفلزمعمولي ,اندودشده ياپرشد 66,419 416,807,260 Rls. 237,497 $
181 1380 اسپانيا 293729 -- هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات آنها, ك 149 415,672,876 Rls. 236,850 $
182 1380 اسپانيا 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنبا 14,870 413,616,002 Rls. 235,679 $
183 1380 اسپانيا 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراي 11,508 409,845,162 Rls. 233,531 $
184 1380 اسپانيا 292410 - آميدهاي غيرحلقوي (بانضمام ,كاربامات هاي غي 10,920 405,515,034 Rls. 231,063 $
185 1380 اسپانيا 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 221,251 404,767,790 Rls. 230,637 $
186 1380 اسپانيا 843290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آما 97,369 404,698,187 Rls. 230,597 $
187 1380 اسپانيا 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آو 3,270 404,298,701 Rls. 230,370 $
188 1380 اسپانيا 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 41,620 401,928,027 Rls. 229,019 $
189 1380 اسپانيا 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هي 236,640 398,714,403 Rls. 227,188 $
190 1380 اسپانيا 810890 -مصنوعات ازتيتان ,كه درجاي ديگرگفته نشده است 2,800 390,029,289 Rls. 222,239 $
191 1380 اسپانيا 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي دي 2,100 387,450,702 Rls. 220,770 $
192 1380 اسپانيا 850511 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن ر 4,078 385,258,353 Rls. 219,521 $
193 1380 اسپانيا 848060 -قالب براي موادمعدني , 12,891 382,950,680 Rls. 218,205 $
194 1380 اسپانيا 170230 -گلوكز وشربت گلوكز داراي كمتر از 20 درص 431,881 379,517,965 Rls. 216,250 $
195 1380 اسپانيا 853225 -- خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك كاغذي ي 27,127 379,151,900 Rls. 216,042 $
196 1380 اسپانيا 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 140,376 375,172,343 Rls. 213,773 $
197 1380 اسپانيا 300610 -كاتكوت ونخ استريل بخيه جراحي وچسبنده استريل ب 74 373,267,523 Rls. 212,688 $
198 1380 اسپانيا 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 73,526 372,155,060 Rls. 212,054 $
199 1380 اسپانيا 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 59,975 368,475,705 Rls. 209,958 $
200 1380 اسپانيا 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول ردي 11,883 363,790,130 Rls. 207,288 $
مجموع کل
503,890,627,023 ريال
مجموع کل
287,117,182 دلار