آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 استراليا 100110 -گندم سخت 2,545,274,550 631,134,402,870 Rls. 359,620,743 $
2 1380 استراليا 100300 جو 166,218,000 44,417,800,544 Rls. 25,309,288 $
3 1380 استراليا 270119 --ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي 236,514,000 27,049,084,871 Rls. 15,412,583 $
4 1380 استراليا 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 39,174 17,220,819,220 Rls. 9,812,433 $
5 1380 استراليا 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 1,417,033 14,183,432,313 Rls. 8,081,729 $
6 1380 استراليا 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 25,301,250 11,709,254,051 Rls. 6,671,940 $
7 1380 استراليا 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 10,822,900 8,089,226,897 Rls. 4,609,247 $
8 1380 استراليا 150200 چربي حيوانات ازنو ع گاو,گوسفنديابز,خ 10,479,792 7,997,645,425 Rls. 4,557,062 $
9 1380 استراليا 843351 --كامباين برداشت -خرمن كوبي 377,488 6,829,044,685 Rls. 3,891,193 $
10 1380 استراليا 510510 -پشم ح-لاجي شده , 477,264 4,648,280,495 Rls. 2,648,594 $
11 1380 استراليا 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 5,543 3,287,265,677 Rls. 1,873,083 $
12 1380 استراليا 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداش 105,713 2,452,747,190 Rls. 1,397,575 $
13 1380 استراليا 902130 - اعضاي مصنوعي بدن كه در جاي ديگري مذكور 225 2,368,265,445 Rls. 1,349,439 $
14 1380 استراليا 780110 -سرب تصفيه شده ,بصورت كارنشده , 1,283,480 1,179,157,819 Rls. 671,885 $
15 1380 استراليا 293500 سولفوناميدها 598 1,177,232,642 Rls. 670,788 $
16 1380 استراليا 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ مع 28,200 1,127,190,448 Rls. 642,274 $
17 1380 استراليا 721061 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكار 1,252,612 1,093,670,795 Rls. 623,175 $
18 1380 استراليا 841382 --بالابرهاي آبگونها 384 1,018,032,699 Rls. 580,076 $
19 1380 استراليا 382313 -- اسيدهاي چرب تال اويل 684,000 837,224,933 Rls. 477,051 $
20 1380 استراليا 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس 1,267 728,802,740 Rls. 415,272 $
21 1380 استراليا 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 385,000 698,426,294 Rls. 397,964 $
22 1380 استراليا 150300 استه آرين سندو, روغن سندو, اولئواسته آرين , 742,700 664,561,719 Rls. 378,668 $
23 1380 استراليا 510121 --پشم چيده شده چربي زدائي شده , كربونيزه 72,359 586,701,581 Rls. 334,303 $
24 1380 استراليا 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 1,933 560,606,782 Rls. 319,435 $
25 1380 استراليا 040510 - كره 200,000 544,350,754 Rls. 310,172 $
26 1380 استراليا 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز 124,800 536,844,628 Rls. 305,894 $
27 1380 استراليا 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور ي 370,000 329,609,438 Rls. 187,812 $
28 1380 استراليا 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 190 295,703,476 Rls. 168,491 $
29 1380 استراليا 280469 -- سيليسيم ,حاوي بي از99/99 درصد وزني س 100,000 294,020,097 Rls. 167,533 $
30 1380 استراليا 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 48,100 293,333,171 Rls. 167,141 $
31 1380 استراليا 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذك 137,400 291,769,448 Rls. 166,251 $
32 1380 استراليا 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 37,867 264,408,236 Rls. 150,660 $
33 1380 استراليا 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 252 264,318,528 Rls. 150,609 $
34 1380 استراليا 721260 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 31,168 256,012,949 Rls. 145,876 $
35 1380 استراليا 261400 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 188,000 214,369,314 Rls. 122,148 $
36 1380 استراليا 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 3,000 209,136,968 Rls. 119,166 $
37 1380 استراليا 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز5 2,788 193,283,488 Rls. 110,133 $
38 1380 استراليا 382311 -- اسيدهاي استاريك 202,000 177,342,510 Rls. 101,050 $
39 1380 استراليا 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6,148 166,375,789 Rls. 94,801 $
40 1380 استراليا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 419 146,388,782 Rls. 83,413 $
41 1380 استراليا 481012 --كاغذومقواي اندوده ياقشرزده باكائولن يابا 97,174 144,830,858 Rls. 82,525 $
42 1380 استراليا 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 22,230 139,098,557 Rls. 79,258 $
43 1380 استراليا 853010 - تجهيزات برقي علامت دادن و ,,, براي را 2,890 137,272,175 Rls. 78,218 $
44 1380 استراليا 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 14,998 131,432,804 Rls. 74,890 $
45 1380 استراليا 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,هم 1,127 121,777,470 Rls. 69,389 $
46 1380 استراليا 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هي 35,400 114,827,220 Rls. 65,429 $
47 1380 استراليا 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 4,767 113,728,342 Rls. 64,802 $
48 1380 استراليا 842481 -ماشين آلات براي افشاندن ,,,مواد آبگون ياپودرب 3,670 112,826,889 Rls. 64,289 $
49 1380 استراليا 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 11,754 94,433,630 Rls. 53,808 $
50 1380 استراليا 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5 7,393 92,078,528 Rls. 52,466 $
51 1380 استراليا 290545 -- گليسرول 40,000 81,368,190 Rls. 46,364 $
52 1380 استراليا 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , 180 76,777,848 Rls. 43,748 $
53 1380 استراليا 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشست 1,833 74,740,878 Rls. 42,587 $
54 1380 استراليا 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 4,491 72,001,267 Rls. 41,026 $
55 1380 استراليا 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 194 69,309,266 Rls. 39,493 $
56 1380 استراليا 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 35,350 65,668,225 Rls. 37,417 $
57 1380 استراليا 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم وم 8,800 61,882,763 Rls. 35,261 $
58 1380 استراليا 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 422 57,178,389 Rls. 32,580 $
59 1380 استراليا 510119 --پشم چرب (غيراز چيده شده ) , ح-لاجي نشده 12,062 57,051,321 Rls. 32,508 $
60 1380 استراليا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 113 56,813,449 Rls. 32,372 $
61 1380 استراليا 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 130 53,209,022 Rls. 30,319 $
62 1380 استراليا 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتري 4,185 52,441,991 Rls. 29,881 $
63 1380 استراليا 845610 -ماشين ابزارهاكه بااشعه ليزرياسايراشعه نوري ي 6,500 50,006,227 Rls. 28,494 $
64 1380 استراليا 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلت 6,924 49,598,672 Rls. 28,261 $
65 1380 استراليا 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 1,500 49,156,894 Rls. 28,010 $
66 1380 استراليا 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 14,000 49,141,545 Rls. 28,001 $
67 1380 استراليا 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبرا 9,400 47,182,478 Rls. 26,885 $
68 1380 استراليا 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جو 5,450 46,833,052 Rls. 26,685 $
69 1380 استراليا 293729 -- هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات آنها, ك 104 41,959,536 Rls. 23,909 $
70 1380 استراليا 120600 دانه آفتابگردان , حتي خردشده 5,010 41,808,670 Rls. 23,823 $
71 1380 استراليا 852452 -- نوار مغناطيسي ضبط شده براي صدا,و غيره 19 39,187,777 Rls. 22,329 $
72 1380 استراليا 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 685 37,384,747 Rls. 21,302 $
73 1380 استراليا 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 7,868 37,158,793 Rls. 21,173 $
74 1380 استراليا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 267 36,815,460 Rls. 20,977 $
75 1380 استراليا 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,ب 10 33,096,323 Rls. 18,858 $
76 1380 استراليا 740721 --ميله وپروفيل ازبرنج , 8,772 32,855,318 Rls. 18,721 $
77 1380 استراليا 903120 - دستگاههاي آزماي 30 32,697,000 Rls. 18,631 $
78 1380 استراليا 010600 ساير حيوانات زنده كه در جاي ديگري مذكور 1,494 32,422,551 Rls. 18,474 $
79 1380 استراليا 701952 --پارچه ازالياف شيشه بعرض بيشتراز30mc,ساده 9,334 31,830,297 Rls. 18,137 $
80 1380 استراليا 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچند 1,000 30,324,257 Rls. 17,279 $
81 1380 استراليا 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 400 29,253,628 Rls. 16,669 $
82 1380 استراليا 760310 -پودرباساختارغيرلايه اي از آلومينيوم , 6,000 27,894,812 Rls. 15,894 $
83 1380 استراليا 848210 -بلبرينگ , 1,998 26,937,799 Rls. 15,349 $
84 1380 استراليا 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 60 26,756,355 Rls. 15,246 $
85 1380 استراليا 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 603 23,566,015 Rls. 13,428 $
86 1380 استراليا 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 19,255 22,295,851 Rls. 12,704 $
87 1380 استراليا 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور 200 19,815,103 Rls. 11,291 $
88 1380 استراليا 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 200 19,264,737 Rls. 10,977 $
89 1380 استراليا 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ود 3 18,794,133 Rls. 10,709 $
90 1380 استراليا 853921 --لامپ هاي رشته اي هالوژن تنگستن (غيرازلامپ 11 17,444,732 Rls. 9,940 $
91 1380 استراليا 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص ك 16 16,656,068 Rls. 9,491 $
92 1380 استراليا 846592 --ماشين هاي رنده كردن ,فرزكردن ياقالب سازي برا 7,980 16,347,825 Rls. 9,315 $
93 1380 استراليا 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 967 16,091,373 Rls. 9,169 $
94 1380 استراليا 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت 300 15,295,720 Rls. 8,716 $
95 1380 استراليا 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي 114 13,641,525 Rls. 7,773 $
96 1380 استراليا 400940 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مس 663 13,479,985 Rls. 7,681 $
97 1380 استراليا 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 600 13,014,161 Rls. 7,415 $
98 1380 استراليا 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 544 12,890,767 Rls. 7,345 $
99 1380 استراليا 900922 --دستگاههاي فتوكپي ازنو ع كنتاكتي 2,430 11,988,405 Rls. 6,831 $
100 1380 استراليا 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 62 11,595,849 Rls. 6,607 $
101 1380 استراليا 844312 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,تغذيه شده ب 850 10,462,463 Rls. 5,962 $
102 1380 استراليا 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي 1,649 9,761,907 Rls. 5,562 $
103 1380 استراليا 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 563 9,374,388 Rls. 5,342 $
104 1380 استراليا 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 214 9,282,304 Rls. 5,289 $
105 1380 استراليا 852431 -- ديسك براي سيستم هاي قرائت ليزري با پ 4 9,139,415 Rls. 5,208 $
106 1380 استراليا 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور ن 5 9,116,123 Rls. 5,194 $
107 1380 استراليا 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي د 8 8,616,722 Rls. 4,910 $
108 1380 استراليا 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 90 8,134,425 Rls. 4,635 $
109 1380 استراليا 490290 -روزنامه ,مجله ونشريات ادواري ,كه كمترازچهار 2 7,590,687 Rls. 4,325 $
110 1380 استراليا 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 25 7,524,336 Rls. 4,287 $
111 1380 استراليا 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگا 1,580 7,265,700 Rls. 4,140 $
112 1380 استراليا 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنبا 180 7,190,073 Rls. 4,097 $
113 1380 استراليا 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 212 6,695,618 Rls. 3,815 $
114 1380 استراليا 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 2,850 6,358,408 Rls. 3,623 $
115 1380 استراليا 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و 290 6,272,700 Rls. 3,574 $
116 1380 استراليا 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /ر 7 6,155,550 Rls. 3,507 $
117 1380 استراليا 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 4,700 5,825,560 Rls. 3,319 $
118 1380 استراليا 841410 -تلمبه هاي خلاء 180 5,735,839 Rls. 3,268 $
119 1380 استراليا 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 1,850 5,086,727 Rls. 2,898 $
120 1380 استراليا 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 48 4,307,756 Rls. 2,455 $
121 1380 استراليا 850630 - قوه ها و باطري هابااكسيد جيوه 141 3,964,104 Rls. 2,259 $
122 1380 استراليا 850133 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 400 3,345,440 Rls. 1,906 $
123 1380 استراليا 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 5 2,939,184 Rls. 1,675 $
124 1380 استراليا 392590 -سايرلوازم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نبا 30 2,866,573 Rls. 1,633 $
125 1380 استراليا 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 3 2,539,414 Rls. 1,447 $
126 1380 استراليا 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باس 13 1,958,071 Rls. 1,116 $
127 1380 استراليا 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 1,900 1,453,350 Rls. 828 $
128 1380 استراليا 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 1 942,658 Rls. 537 $
129 1380 استراليا 470500 خمير چوب نيمه شيميائي 611 666,440 Rls. 380 $
130 1380 استراليا 851110 - شمعهاي جرقه زن 25 607,113 Rls. 346 $
131 1380 استراليا 252390 -ساير سيمان هاي هيدروليك , و غيره 776 359,786 Rls. 205 $
مجموع کل
798,780,918,067 ريال
مجموع کل
455,145,820 دلار
[1]