آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 ازبکستان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 40,596,425 18,196,069,085 Rls. 10,368,134 $
2 1380 ازبکستان 310210 -اوره , حتي بصورت محلول در آب 51,412,360 13,258,711,284 Rls. 7,554,821 $
3 1380 ازبکستان 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 4,444,324 7,286,047,733 Rls. 4,151,598 $
4 1380 ازبکستان 790111 --روي ,غيرممزوج ,باخلوص 99/99%يابيشتر, 3,013,609 6,415,648,912 Rls. 3,655,640 $
5 1380 ازبکستان 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,, 10,554,020 4,988,634,923 Rls. 2,842,526 $
6 1380 ازبکستان 230610 -كنجاله و ساير آخال هاي همانند, از پنبه دا 20,289,910 3,976,924,423 Rls. 2,266,054 $
7 1380 ازبکستان 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 6,985,650 2,475,543,606 Rls. 1,410,566 $
8 1380 ازبکستان 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي 11,690,535 2,050,483,672 Rls. 1,168,367 $
9 1380 ازبکستان 310221 -- سولفات آمونيوم 10,620,000 2,031,700,431 Rls. 1,157,664 $
10 1380 ازبکستان 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 204,180 1,577,961,506 Rls. 899,123 $
11 1380 ازبکستان 790112 --روي ,غيرممزوج ,باخلوص 99/99%ياكمتر, 642,111 1,524,941,082 Rls. 868,914 $
12 1380 ازبکستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 509,350 1,389,663,142 Rls. 791,832 $
13 1380 ازبکستان 740311 --كاتودوقطعات كاتودازمس تصفيه شده , 440,000 1,369,943,251 Rls. 780,594 $
14 1380 ازبکستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 368,330 1,133,893,870 Rls. 646,092 $
15 1380 ازبکستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 483,680 1,074,339,593 Rls. 612,159 $
16 1380 ازبکستان 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا, 305,326 1,059,834,766 Rls. 603,894 $
17 1380 ازبکستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 392,510 902,234,014 Rls. 514,095 $
18 1380 ازبکستان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 70,760 762,151,659 Rls. 434,275 $
19 1380 ازبکستان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 149,400 589,394,731 Rls. 335,837 $
20 1380 ازبکستان 310540 -دي هيدروژنواورتوفسفات آمونيوم حتي بصورت مخ 1,560,000 540,814,160 Rls. 308,156 $
21 1380 ازبکستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربررو 141,850 409,753,491 Rls. 233,477 $
22 1380 ازبکستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 108,910 348,724,051 Rls. 198,703 $
23 1380 ازبکستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 122,880 347,053,071 Rls. 197,751 $
24 1380 ازبکستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شما 80,735 328,543,395 Rls. 187,203 $
25 1380 ازبکستان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 55,000 250,779,112 Rls. 142,894 $
26 1380 ازبکستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 81,880 238,314,655 Rls. 135,792 $
27 1380 ازبکستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 72,110 208,797,449 Rls. 118,974 $
28 1380 ازبکستان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 474,950 198,713,897 Rls. 113,227 $
29 1380 ازبکستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه د 55,160 179,702,835 Rls. 102,395 $
30 1380 ازبکستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 58,045 149,625,761 Rls. 85,257 $
31 1380 ازبکستان 730810 -پل وقطعات پل از آهن ياازفولاد, 258,150 120,226,327 Rls. 68,505 $
32 1380 ازبکستان 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گل 27,000 112,957,406 Rls. 64,363 $
33 1380 ازبکستان 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 238,660 106,771,249 Rls. 60,838 $
34 1380 ازبکستان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 75,000 104,247,132 Rls. 59,400 $
35 1380 ازبکستان 520100 پنبه ,ح-لاج-ي نشده و شانه نزده , 37,581 89,709,981 Rls. 51,117 $
36 1380 ازبکستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 28,000 88,405,037 Rls. 50,373 $
37 1380 ازبکستان 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده , 178,450 82,122,120 Rls. 46,793 $
38 1380 ازبکستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 74,530 68,955,544 Rls. 39,291 $
39 1380 ازبکستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمت 25,306 66,021,799 Rls. 37,619 $
40 1380 ازبکستان 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن , 24,200 65,808,148 Rls. 37,498 $
41 1380 ازبکستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 42,900 58,439,084 Rls. 33,299 $
42 1380 ازبکستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سو 54,270 57,464,865 Rls. 32,743 $
43 1380 ازبکستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 42,960 55,140,171 Rls. 31,419 $
44 1380 ازبکستان 120740 -تخم كنجد 60,000 53,896,883 Rls. 30,710 $
45 1380 ازبکستان 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون 13,500 49,617,465 Rls. 28,272 $
46 1380 ازبکستان 500400 نخ ابريشم (غيرازنخهاي خال ابريشم ) آماده نشده بر 6,798 49,288,249 Rls. 28,084 $
47 1380 ازبکستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي م 21,060 46,019,684 Rls. 26,222 $
48 1380 ازبکستان 291521 --اسيداستيك 78,300 43,487,364 Rls. 24,779 $
49 1380 ازبکستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 6,000 41,169,035 Rls. 23,458 $
50 1380 ازبکستان 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگر 45,770 40,413,649 Rls. 23,028 $
51 1380 ازبکستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ي 20,300 37,205,933 Rls. 21,200 $
52 1380 ازبکستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي 30,180 36,277,025 Rls. 20,671 $
53 1380 ازبکستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 3,150 34,006,664 Rls. 19,377 $
54 1380 ازبکستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 8,870 33,658,847 Rls. 19,179 $
55 1380 ازبکستان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائ 16,810 30,263,756 Rls. 17,244 $
56 1380 ازبکستان 845951 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي (epyt-eemk) 8,000 29,272,751 Rls. 16,680 $
57 1380 ازبکستان 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يا 17,886 29,240,980 Rls. 16,662 $
58 1380 ازبکستان 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين 3,400 28,762,303 Rls. 16,389 $
59 1380 ازبکستان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 4,500 26,176,688 Rls. 14,915 $
60 1380 ازبکستان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 12,350 25,101,646 Rls. 14,303 $
61 1380 ازبکستان 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشد 14,564 23,964,618 Rls. 13,655 $
62 1380 ازبکستان 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 17,690 23,914,872 Rls. 13,627 $
63 1380 ازبکستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ 77,260 22,624,949 Rls. 12,892 $
64 1380 ازبکستان 810710 -كادميوم بصورت كارنشده ,قراضه وضايعات وپودر 20,000 20,605,661 Rls. 11,741 $
65 1380 ازبکستان 500390 - آخال ابريشم ,ح-لاجي شده وشانه زده , 6,150 20,059,650 Rls. 11,430 $
66 1380 ازبکستان 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها 22,500 18,775,211 Rls. 10,698 $
67 1380 ازبکستان 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي دي 1,700 17,070,275 Rls. 9,727 $
68 1380 ازبکستان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات , 11,500 16,568,208 Rls. 9,441 $
69 1380 ازبکستان 380110 -گرافيت مصنوعي 15,000 16,548,267 Rls. 9,429 $
70 1380 ازبکستان 854590 -- اشياء از گرافيت ياساير زغال ها,كه درجا 14,700 16,109,908 Rls. 9,179 $
71 1380 ازبکستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دارك 2,700 14,862,521 Rls. 8,469 $
72 1380 ازبکستان 845630 -ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي 2,500 14,383,419 Rls. 8,196 $
73 1380 ازبکستان 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -ب 2,240 14,318,397 Rls. 8,159 $
74 1380 ازبکستان 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حس 1,200 11,955,378 Rls. 6,812 $
75 1380 ازبکستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاو 1,400 10,978,409 Rls. 6,256 $
76 1380 ازبکستان 846031 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 4,000 9,837,242 Rls. 5,606 $
77 1380 ازبکستان 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسا 835 8,375,004 Rls. 4,772 $
78 1380 ازبکستان 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 12,305 8,319,348 Rls. 4,740 $
79 1380 ازبکستان 846820 -ماشين آلات ودستگاههاي گازي ,براي لحيم كاري ,زر 2,150 7,551,411 Rls. 4,303 $
80 1380 ازبکستان 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي د 7,500 7,531,004 Rls. 4,291 $
81 1380 ازبکستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي 2,400 7,048,468 Rls. 4,016 $
82 1380 ازبکستان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 2,400 6,759,876 Rls. 3,852 $
83 1380 ازبکستان 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تا 1,440 6,275,411 Rls. 3,576 $
84 1380 ازبکستان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقا 900 4,943,704 Rls. 2,817 $
85 1380 ازبکستان 392072 --صفحه ,ورق ,,,,ازفيبرولكانيزه ,مستحكم ومطب 1,600 4,667,353 Rls. 2,659 $
86 1380 ازبکستان 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرف 1,460 4,602,275 Rls. 2,622 $
87 1380 ازبکستان 681510 -اشياءساخته شده ازگرافيت ياازكربن هاي ديگر(ا 3,160 4,146,121 Rls. 2,362 $
88 1380 ازبکستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت 3,500 3,514,468 Rls. 2,003 $
89 1380 ازبکستان 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكت 2,650 2,660,955 Rls. 1,516 $
90 1380 ازبکستان 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتري 645 2,610,204 Rls. 1,487 $
91 1380 ازبکستان 854079 --لامپ هاولوله هاي ميكروويو(غيرازماگنترونها 415 2,511,235 Rls. 1,431 $
92 1380 ازبکستان 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن 700 2,117,257 Rls. 1,206 $
93 1380 ازبکستان 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 150 1,770,269 Rls. 1,009 $
94 1380 ازبکستان 630720 -كمربندنجات وجليقه نجات , 640 1,706,278 Rls. 972 $
95 1380 ازبکستان 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 190 1,627,405 Rls. 927 $
96 1380 ازبکستان 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت 300 1,315,033 Rls. 749 $
97 1380 ازبکستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 1,460 1,313,324 Rls. 748 $
98 1380 ازبکستان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 500 1,240,603 Rls. 707 $
99 1380 ازبکستان 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 100 860,286 Rls. 490 $
100 1380 ازبکستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 4 596,679 Rls. 340 $
مجموع کل
77,341,712,302 ريال
مجموع کل
44,069,360 دلار
[1]