آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 اردن 251020 -فسفات كلسيم طبيعي آسياب شده ,فسفات هاي آ 104,800,000 9,618,365,695 Rls. 5,480,551 $
2 1380 اردن 310420 -كلرور پتاسيم 21,000,000 4,898,914,020 Rls. 2,791,404 $
3 1380 اردن 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذه 1,082,763 2,340,817,567 Rls. 1,333,799 $
4 1380 اردن 282612 --فلوئورورهاي آلومينيم 500,000 733,294,370 Rls. 417,832 $
5 1380 اردن 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 29,100 300,381,749 Rls. 171,158 $
6 1380 اردن 310510 - كودهاكه به شكل قرص يااشكال هماننديا دربس 28,590 113,817,582 Rls. 64,854 $
7 1380 اردن 240399 --ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه 8,650 39,889,188 Rls. 22,729 $
8 1380 اردن 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند 3,095 19,584,078 Rls. 11,159 $
9 1380 اردن 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 1,500 10,577,767 Rls. 6,027 $
10 1380 اردن 293219 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه متراكم نشده de 383 8,196,021 Rls. 4,670 $
مجموع کل
18,083,838,037 ريال
مجموع کل
10,304,183 دلار
[1]