آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 آلمان 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 251,710 179,053,932,244 Rls. 102,025,035 $
2 1380 آلمان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 7,617,742 152,420,038,494 Rls. 86,849,026 $
3 1380 آلمان 851730 - دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني ي 164,389 80,916,726,379 Rls. 46,106,398 $
4 1380 آلمان 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 6,570,059 70,409,083,613 Rls. 40,119,142 $
5 1380 آلمان 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 1,185,121 65,696,598,736 Rls. 37,433,959 $
6 1380 آلمان 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 1,557,895 60,093,197,475 Rls. 34,241,134 $
7 1380 آلمان 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره 1,467,194 48,751,344,787 Rls. 27,778,538 $
8 1380 آلمان 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 79,742 42,791,886,075 Rls. 24,382,841 $
9 1380 آلمان 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 15,102,254 41,393,611,734 Rls. 23,586,107 $
10 1380 آلمان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 55,844,705 39,953,926,078 Rls. 22,765,770 $
11 1380 آلمان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 145,380 38,015,825,281 Rls. 21,661,446 $
12 1380 آلمان 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازابا 22,817,127 35,260,650,329 Rls. 20,091,540 $
13 1380 آلمان 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 279,625 30,171,929,581 Rls. 17,191,983 $
14 1380 آلمان 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنب 381,502 26,114,338,398 Rls. 14,879,965 $
15 1380 آلمان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 2,700,349 25,163,319,627 Rls. 14,338,074 $
16 1380 آلمان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 52,058 24,953,158,300 Rls. 14,218,320 $
17 1380 آلمان 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي 287,076 24,908,096,370 Rls. 14,192,647 $
18 1380 آلمان 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 244,477 23,652,897,785 Rls. 13,477,434 $
19 1380 آلمان 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 2,134,885 21,391,019,698 Rls. 12,188,614 $
20 1380 آلمان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 136,005 21,250,733,400 Rls. 12,108,680 $
21 1380 آلمان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 1,274,200 19,864,004,271 Rls. 11,318,521 $
22 1380 آلمان 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 14,883,481 19,326,111,767 Rls. 11,012,033 $
23 1380 آلمان 550390 -الياف سنتتيك غيريكسره ,كه درجاي ديگرگفته نش 55,553 18,279,059,491 Rls. 10,415,419 $
24 1380 آلمان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 12,743,319 18,240,974,061 Rls. 10,393,718 $
25 1380 آلمان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي م 1,482,320 17,978,165,830 Rls. 10,243,969 $
26 1380 آلمان 381111 --فر آورده هاي ضدانفجار براساس تركيبات س 1,216,050 17,468,139,533 Rls. 9,953,357 $
27 1380 آلمان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 1,196,003 17,026,630,109 Rls. 9,701,784 $
28 1380 آلمان 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 215,988 15,784,202,088 Rls. 8,993,850 $
29 1380 آلمان 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 272,286 14,995,375,807 Rls. 8,544,372 $
30 1380 آلمان 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535 39,808 14,444,941,311 Rls. 8,230,740 $
31 1380 آلمان 852312 --نوارمغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت ياسا 494,599 14,235,782,982 Rls. 8,111,556 $
32 1380 آلمان 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 805,477 13,745,904,392 Rls. 7,832,423 $
33 1380 آلمان 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 178,848 13,672,814,417 Rls. 7,790,772 $
34 1380 آلمان 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك 3,302,280 13,562,803,329 Rls. 7,728,099 $
35 1380 آلمان 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 49,776 13,200,267,481 Rls. 7,521,519 $
36 1380 آلمان 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن ك 324,098 13,124,294,745 Rls. 7,478,230 $
37 1380 آلمان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 352,859 13,058,267,948 Rls. 7,440,612 $
38 1380 آلمان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 913,130 12,811,630,197 Rls. 7,300,073 $
39 1380 آلمان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 497,447 12,627,519,051 Rls. 7,195,167 $
40 1380 آلمان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 484,784 12,622,861,547 Rls. 7,192,514 $
41 1380 آلمان 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچند 611,010 12,605,231,342 Rls. 7,182,466 $
42 1380 آلمان 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 172,784 12,603,029,015 Rls. 7,181,214 $
43 1380 آلمان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 367,046 12,504,654,761 Rls. 7,125,157 $
44 1380 آلمان 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 96,778 12,444,204,577 Rls. 7,090,720 $
45 1380 آلمان 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچن 547,788 12,274,952,806 Rls. 6,994,275 $
46 1380 آلمان 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 2,697,018 12,018,353,921 Rls. 6,848,066 $
47 1380 آلمان 310430 - سولفات پتاسيم 31,499,800 11,913,192,545 Rls. 6,788,144 $
48 1380 آلمان 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 8,520,675 11,192,135,443 Rls. 6,377,284 $
49 1380 آلمان 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5 189,179 10,935,318,367 Rls. 6,230,953 $
50 1380 آلمان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 362,602 10,873,672,227 Rls. 6,195,829 $
51 1380 آلمان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 233,909 10,760,259,413 Rls. 6,131,200 $
52 1380 آلمان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 182,911 10,565,167,714 Rls. 6,020,039 $
53 1380 آلمان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 294,122 10,480,774,703 Rls. 5,971,957 $
54 1380 آلمان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 1,806,940 10,249,764,384 Rls. 5,840,325 $
55 1380 آلمان 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري 572,573 10,223,201,990 Rls. 5,825,186 $
56 1380 آلمان 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 748,586 10,149,117,202 Rls. 5,782,974 $
57 1380 آلمان 902810 - كنتور گاز 310,431 10,100,914,439 Rls. 5,755,506 $
58 1380 آلمان 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 136,166 9,868,151,123 Rls. 5,622,879 $
59 1380 آلمان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 368,032 9,692,587,484 Rls. 5,522,840 $
60 1380 آلمان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 190,754 9,675,620,806 Rls. 5,513,172 $
61 1380 آلمان 850434 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيش 715,561 9,647,218,698 Rls. 5,496,989 $
62 1380 آلمان 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 950,948 9,356,832,667 Rls. 5,331,528 $
63 1380 آلمان 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به 5,239,425 9,229,811,633 Rls. 5,259,150 $
64 1380 آلمان 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسو 32,960 9,121,450,113 Rls. 5,197,410 $
65 1380 آلمان 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي 430,340 9,028,364,319 Rls. 5,144,368 $
66 1380 آلمان 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 202,298 8,867,803,921 Rls. 5,052,882 $
67 1380 آلمان 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 3,104,267 8,625,403,605 Rls. 4,914,760 $
68 1380 آلمان 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 1,542,347 8,501,777,610 Rls. 4,844,317 $
69 1380 آلمان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 124,165 8,491,841,220 Rls. 4,838,661 $
70 1380 آلمان 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكو 197,339 8,454,039,885 Rls. 4,817,115 $
71 1380 آلمان 848210 -بلبرينگ , 408,476 8,384,277,637 Rls. 4,777,367 $
72 1380 آلمان 903120 - دستگاههاي آزماي 135,245 8,099,063,508 Rls. 4,614,850 $
73 1380 آلمان 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 500,024 8,032,647,557 Rls. 4,577,008 $
74 1380 آلمان 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,هم 153,046 7,960,524,756 Rls. 4,535,910 $
75 1380 آلمان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 326,511 7,791,474,318 Rls. 4,439,589 $
76 1380 آلمان 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نش 2,141,129 7,773,657,926 Rls. 4,429,431 $
77 1380 آلمان 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوز 677,817 7,626,587,157 Rls. 4,345,634 $
78 1380 آلمان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 360,549 7,548,020,005 Rls. 4,300,868 $
79 1380 آلمان 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 1,975,050 7,542,143,910 Rls. 4,297,519 $
80 1380 آلمان 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 6,676,919 7,522,662,481 Rls. 4,286,417 $
81 1380 آلمان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 207,048 7,485,744,674 Rls. 4,265,381 $
82 1380 آلمان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 216,626 7,407,532,211 Rls. 4,220,817 $
83 1380 آلمان 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 817,413 7,380,019,764 Rls. 4,205,142 $
84 1380 آلمان 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 30,027 7,337,574,538 Rls. 4,180,956 $
85 1380 آلمان 730230 -سوزن وسايرقطعات تقاطعي راه آهن از آهن ياازفولا 754,100 7,090,292,967 Rls. 4,040,052 $
86 1380 آلمان 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتور 328,476 7,029,449,066 Rls. 4,005,382 $
87 1380 آلمان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 348,545 7,010,705,272 Rls. 3,994,707 $
88 1380 آلمان 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 2,401,875 6,977,110,198 Rls. 3,975,561 $
89 1380 آلمان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت 4,286,547 6,869,964,332 Rls. 3,914,510 $
90 1380 آلمان 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يا 2,666,156 6,734,182,012 Rls. 3,837,143 $
91 1380 آلمان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 391,838 6,696,628,502 Rls. 3,815,739 $
92 1380 آلمان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائ 160,711 6,666,068,801 Rls. 3,798,329 $
93 1380 آلمان 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 71,908 6,658,691,911 Rls. 3,794,126 $
94 1380 آلمان 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكس 4,644,783 6,614,464,053 Rls. 3,768,925 $
95 1380 آلمان 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 1,095,567 6,556,015,825 Rls. 3,735,616 $
96 1380 آلمان 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 44,275 6,547,465,485 Rls. 3,730,743 $
97 1380 آلمان 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 229,681 6,537,502,292 Rls. 3,725,072 $
98 1380 آلمان 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكو 370,847 6,492,952,663 Rls. 3,699,690 $
99 1380 آلمان 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 4,591,533 6,472,711,874 Rls. 3,688,153 $
100 1380 آلمان 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه 171,185 6,457,210,805 Rls. 3,679,321 $
101 1380 آلمان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 281,981 6,450,119,040 Rls. 3,675,285 $
102 1380 آلمان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 2,954,925 6,373,028,823 Rls. 3,631,354 $
103 1380 آلمان 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات 476,156 6,268,478,565 Rls. 3,571,782 $
104 1380 آلمان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -اح 154,278 6,153,889,903 Rls. 3,506,490 $
105 1380 آلمان 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشم 114,240 6,137,772,945 Rls. 3,497,308 $
106 1380 آلمان 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 689,341 5,878,144,588 Rls. 3,349,370 $
107 1380 آلمان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 124,460 5,838,045,608 Rls. 3,326,526 $
108 1380 آلمان 844110 -ماشينهاي بر 396,026 5,828,620,937 Rls. 3,321,156 $
109 1380 آلمان 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي 150,944 5,783,387,560 Rls. 3,295,378 $
110 1380 آلمان 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفا 6,349,648 5,759,001,953 Rls. 3,281,483 $
111 1380 آلمان 871690 -اجزاءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرها,سايروسا 675,227 5,739,329,949 Rls. 3,270,273 $
112 1380 آلمان 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده 1,087,608 5,602,579,653 Rls. 3,192,353 $
113 1380 آلمان 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده با 181,944 5,598,107,999 Rls. 3,189,806 $
114 1380 آلمان 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 43,985 5,552,536,113 Rls. 3,163,836 $
115 1380 آلمان 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چ 246,033 5,535,993,663 Rls. 3,154,413 $
116 1380 آلمان 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 154,729 5,495,881,334 Rls. 3,131,555 $
117 1380 آلمان 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 28,348 5,396,832,967 Rls. 3,075,120 $
118 1380 آلمان 843830 -ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 1,559,883 5,373,973,477 Rls. 3,062,094 $
119 1380 آلمان 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان ب 155,748 5,287,338,623 Rls. 3,012,726 $
120 1380 آلمان 740313 --شم كوچك ازمس تصفيه شده , 1,395,613 5,270,844,370 Rls. 3,003,330 $
121 1380 آلمان 730451 --لوله هاياپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگر 1,589,981 5,256,687,677 Rls. 2,995,266 $
122 1380 آلمان 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدك 162,388 5,241,096,876 Rls. 2,986,379 $
123 1380 آلمان 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 386,047 5,081,170,586 Rls. 2,895,253 $
124 1380 آلمان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه 122,372 5,003,578,953 Rls. 2,851,038 $
125 1380 آلمان 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 161,441 4,915,552,508 Rls. 2,800,886 $
126 1380 آلمان 292610 -اكريلو نيتريل 3,999,114 4,883,213,275 Rls. 2,782,458 $
127 1380 آلمان 847149 --ماشين هاي خودكارداده پردازي PDA()غيرقابل حم 9,761 4,854,467,510 Rls. 2,766,078 $
128 1380 آلمان 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 102,144 4,828,288,165 Rls. 2,751,162 $
129 1380 آلمان 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 853,971 4,818,530,576 Rls. 2,745,602 $
130 1380 آلمان 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 350,212 4,798,960,646 Rls. 2,734,451 $
131 1380 آلمان 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 113,609 4,791,933,130 Rls. 2,730,448 $
132 1380 آلمان 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت 257,532 4,789,098,120 Rls. 2,728,831 $
133 1380 آلمان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 71,264 4,785,353,493 Rls. 2,726,697 $
134 1380 آلمان 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده ه 242,328 4,722,915,468 Rls. 2,691,121 $
135 1380 آلمان 850163 -- ژنراتورهاباجريان متناوب ( آلترناتورها) 161,415 4,663,997,301 Rls. 2,657,550 $
136 1380 آلمان 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 32,427 4,622,328,100 Rls. 2,633,804 $
137 1380 آلمان 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -ب 246,130 4,586,930,920 Rls. 2,613,638 $
138 1380 آلمان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 542,963 4,554,613,192 Rls. 2,595,219 $
139 1380 آلمان 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 1,757,000 4,544,903,299 Rls. 2,589,689 $
140 1380 آلمان 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA() 115,458 4,537,505,505 Rls. 2,585,474 $
141 1380 آلمان 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگا 135,536 4,481,327,368 Rls. 2,553,464 $
142 1380 آلمان 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 30,558 4,445,740,556 Rls. 2,533,186 $
143 1380 آلمان 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 14,502 4,435,836,707 Rls. 2,527,542 $
144 1380 آلمان 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 306,649 4,401,151,078 Rls. 2,507,778 $
145 1380 آلمان 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي 54,765 4,230,638,100 Rls. 2,410,620 $
146 1380 آلمان 848030 -مدل قالب , 54,159 4,211,610,430 Rls. 2,399,779 $
147 1380 آلمان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 54,968 4,198,746,210 Rls. 2,392,447 $
148 1380 آلمان 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 91,911 4,198,682,518 Rls. 2,392,411 $
149 1380 آلمان 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداش 382,253 4,169,676,515 Rls. 2,375,884 $
150 1380 آلمان 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 ت 142,530 4,167,306,839 Rls. 2,374,533 $
151 1380 آلمان 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغي 74,357 4,146,244,048 Rls. 2,362,534 $
152 1380 آلمان 841340 -تلمبه هاي بتون 163,084 4,099,039,314 Rls. 2,335,634 $
153 1380 آلمان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 98,500 4,081,245,299 Rls. 2,325,497 $
154 1380 آلمان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 104,597 4,060,996,730 Rls. 2,313,960 $
155 1380 آلمان 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 651,240 4,024,430,904 Rls. 2,293,123 $
156 1380 آلمان 281122 --دي اكسيد سيليسيم 574,174 4,013,380,446 Rls. 2,286,825 $
157 1380 آلمان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 223,231 4,010,175,421 Rls. 2,285,002 $
158 1380 آلمان 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پي 176,168 4,003,766,415 Rls. 2,281,350 $
159 1380 آلمان 843920 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن كاغذيامقوا 3,259,986 3,989,416,984 Rls. 2,273,170 $
160 1380 آلمان 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 208,271 3,979,369,646 Rls. 2,267,446 $
161 1380 آلمان 850134 --موتورها و ژنراتورها باجريان مستقيم به 1,007,717 3,964,710,048 Rls. 2,259,094 $
162 1380 آلمان 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 156,790 3,955,306,449 Rls. 2,253,735 $
163 1380 آلمان 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول ردي 286,252 3,947,893,955 Rls. 2,249,516 $
164 1380 آلمان 390330 - كوپليمرهاي اكريلونيتريل - بوتادين - اس 1,750,675 3,934,199,202 Rls. 2,241,709 $
165 1380 آلمان 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي 3,607 3,906,834,603 Rls. 2,226,118 $
166 1380 آلمان 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر 829,616 3,901,090,026 Rls. 2,222,837 $
167 1380 آلمان 870590 -سايروسايطنقليه موتوري بامصارف خاص (مثلاكاميو 123,970 3,878,056,191 Rls. 2,209,719 $
168 1380 آلمان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 93,976 3,861,310,512 Rls. 2,200,178 $
169 1380 آلمان 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 88,049 3,834,010,515 Rls. 2,184,620 $
170 1380 آلمان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 34,840 3,807,996,493 Rls. 2,169,803 $
171 1380 آلمان 840681 --توربينهاي بخار آب غيراز آنهائيكه براي وسايل 1,066,460 3,725,920,907 Rls. 2,123,032 $
172 1380 آلمان 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 184,742 3,724,968,708 Rls. 2,122,487 $
173 1380 آلمان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 384,760 3,718,675,170 Rls. 2,118,903 $
174 1380 آلمان 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 245,280 3,696,678,491 Rls. 2,106,370 $
175 1380 آلمان 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 514,478 3,665,000,408 Rls. 2,088,320 $
176 1380 آلمان 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتي 45,297 3,639,038,280 Rls. 2,073,528 $
177 1380 آلمان 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادس 3,015,035 3,631,816,780 Rls. 2,069,412 $
178 1380 آلمان 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 242,531 3,606,067,814 Rls. 2,054,741 $
179 1380 آلمان 722850 - ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده سر 587,387 3,578,007,181 Rls. 2,038,750 $
180 1380 آلمان 321490 -اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان 343,118 3,543,657,664 Rls. 2,019,177 $
181 1380 آلمان 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 714,251 3,527,585,250 Rls. 2,010,020 $
182 1380 آلمان 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي 24,485 3,511,232,773 Rls. 2,000,702 $
183 1380 آلمان 842820 -بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك , 59,101 3,507,727,404 Rls. 1,998,705 $
184 1380 آلمان 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 2,029,480 3,496,796,984 Rls. 1,992,476 $
185 1380 آلمان 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات , 291,015 3,481,952,790 Rls. 1,984,019 $
186 1380 آلمان 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخ 333,293 3,458,580,315 Rls. 1,970,701 $
187 1380 آلمان 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپ 104,630 3,320,181,147 Rls. 1,891,842 $
188 1380 آلمان 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرم 57,459 3,253,207,495 Rls. 1,853,682 $
189 1380 آلمان 392113 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسف 224,520 3,236,491,685 Rls. 1,844,154 $
190 1380 آلمان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 365,633 3,179,885,138 Rls. 1,811,901 $
191 1380 آلمان 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جو 170,000 3,178,629,735 Rls. 1,811,185 $
192 1380 آلمان 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچن 155,517 3,167,662,766 Rls. 1,804,936 $
193 1380 آلمان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ي 209,623 3,155,681,918 Rls. 1,798,109 $
194 1380 آلمان 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا, 318,838 3,148,512,861 Rls. 1,794,025 $
195 1380 آلمان 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 2,264,699 3,139,631,639 Rls. 1,788,962 $
196 1380 آلمان 481091 --كاغذومقواي چندلا,اندوده ياقشرزده كه درجاي دي 1,847,630 3,129,000,000 Rls. 1,782,906 $
197 1380 آلمان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديا 161,788 3,125,386,803 Rls. 1,780,847 $
198 1380 آلمان 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 132,857 3,121,356,361 Rls. 1,778,551 $
199 1380 آلمان 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درج 93,323 3,118,640,678 Rls. 1,777,005 $
200 1380 آلمان 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخود 88,196 3,100,087,431 Rls. 1,766,431 $
مجموع کل
2,320,023,544,645 ريال
مجموع کل
1,321,950,780 دلار